Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ZAPOŻYCZENIA. OPRACOWANIA OGÓLNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAŃKO Mirosław, DRABIK Lidia, WIŚNIAKOWSKA Lidia : Słownik spolszczeń i zapożyczeń. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

BAJEROWA Irena : Zarys historii języka polskiego 1939-2000. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - S. 89-93 : Nowe zapożyczenia
M.in. Krótkie informacje dotyczące zapożyczeń niemieckich, rosyjskich, angielskich i francuskich

CIENKOWSKI Witold : Wpływy i zapożyczenia obce w powojennej polszczyźnie pisanej // W: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego / [red. nauk. Mieczysław Szymczak] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978. - S. 47-57. - (Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk ; 91)

DĄBROWSKA Anna : Język polski. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998. - S. 79-103 : Zapożyczenia
Najwcześniejsze zapożyczenia leksykalne. Latynizmy. Zapożyczenia niemieckie. Niemieckie kalki językowe. Wpływy włoskie w polszczyźnie. Galicyzmy w języku polskim. Rutenizmy - rusycyzmy i inne pożyczki językowe. Anglicyzmy

DUBISZ Stanisław : Wpływy języków obcych w zakresie słownictwa // W: Nauka o języku dla polonistów / pod red. Stanisława Dubisza ; [poszczeg. rozdz. oprac. Danuta Bartol-Jarosińska et al.]. - Wyd. 3 zm. i rozsz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 1999. - S. 372-375

JĘZYK polski : kompendium : zamiast korepetycji / Magdalena Derwojedowa [i in.] ; red. Magdalena Derwojedowa, Halina Karaś, Dorota Kopcińska. - Warszawa : "Świat Książki", 2005. - S. 561-610 : Odmiany języka i style (na s. 589-592 zawiera definicje : zapożyczenia, zapożyczenia właściwe, zapożyczenia strukturalne, zapożyczenia semantyczne, zapożyczenia sztuczne), S. 803-812 : Zapożyczenia wyrazowe ze względu na język pochodzenia [łacina (latynizmy), czeski (bohemizmy), niemiecki (germanizmy), ruski- ukraiński i białoruski (rutenizmy), turecki i inne języki wschodnie (orientalizmy), węgierski (hungaryzmy), rumuński, włoski (italinizmy), francuski (galicyzmy), rosyjski (rusycyzmy), angielski (anglicyzmy)]

KLEBANOWSKA Barbara, KOCHAŃSKI Witold, MARKOWSKI Andrzej : O dobrej i złej polszczyźnie. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1985. - S. 271-314 : Właściwe posługiwanie się wyrazami zapożyczonymi (wyrazy obce, zapożyczenia wewnętrzne, zapożyczenia frazeologiczne)

KLEMENSIEWICZ Zenon : Historia języka polskiego. - Wyd. 7, uzup.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk). - Bibliogr.
Najstarsze zapożyczenia, najstarsza warstwa zapożyczonej terminologii chrześcijańskiej (epoka przedpiśmienna - do około połowy XII wieku), wpływy obcych języków w dobie średniopolskiej (od początków XVI wieku do ósmego dziesięciolecia XVIII wieku), wpływy obcych języków (doba nowopolska - od ósmego dziesięciolecia XVIII wieku do roku 1939)

KOPALIŃSKI Władysław : Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. - Wyd. 25. - Warszawa : "Muza", 1999

KOWALIK Jadwiga : Nauka o języku polskim dla licealistów. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 83-84 : Zapożyczenia

KUPISZEWSKI WŁADYSŁAW : Z zagadnień języka pisarzy. - Warszawa ; Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2004. - S. 115-118 : Zapożyczenia obce w opowiadaniu "Powrót" W. S. Reymonta ; S. 115-119 : Funkcje stylistyczne zapożyczeń obcych w "Syzyfowych pracach" Stefana Żeromskiego

LITERATURA i nauka o języku / przew. kom. red. Andrzej Z. Makowiecki ; aut. Włodzimierz Appel [i in.] - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - (Encyklopedia Szkolna)- S. 847-848 : Zapożyczenie

MARKOWSKI Andrzej, PAWELEC Radosław : Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych / [red. haseł Agnieszka Kornaszewska et al.]. - Warszawa : "Wilga", 2001

MARKOWSKI Andrzej : Tyle trudnych słów : [praktyczny słownik wyrazów obcych używanych w prasie, radiu i telewizji]. - Warszawa : "Twój Styl", 1995

MARSZAŁEK Halina : Wyraz obcy - czy zawsze potrzebny? // W: Polszczyzna płata nam figle : poradnik językowy dla każdego / pod red. Jerzego Podrackiego ; [aut.] Tomasz Bereda [et al.]. - Warszawa : "Medium", 1993. - S. 190-196

MIODEK Jan : Nie taki język straszny : o polszczyźnie do uczniów. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 1996. - S. 68-69 : Bitelsi czy Bitlesi
Jak wymawiać wyrazy obce i zapożyczone

MIODEK Jan : Ojczyzna polszczyzna dla uczniów. - Wyd. 3. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 1998. - S. 46-47 : O kilku wyrazach obcych

PRZYBYLSKA Renata : Wstęp do nauki o języku polskim : podręcznik dla szkół wyższych. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. - S. 283-291 : Kontakty polszczyzny z innymi językami [Łacina, język czeski, niemiecki, włoski, francuski, języki wschodniosłowiańskie, inne języki. Język angielski. Które języki wywarły największy wpływ na polszczyznę? Dane liczbowe]

RIEGER Janusz, SIATKOWSKI Janusz : Kontakty polszczyzny z językami słowiańskimi//W: Współczesny język polski / red. Jerzy Bartmiński. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2001. - S. 541-553
M.in. dotyczy języka czeskiego, ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego.

RYBICKA Halina : Losy wyrazów obcych w języku polskim. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

SŁOŃSKI Stanisław : Historia języka polskiego w zarysie. - Warszawa : Państw. Wydaw. naukowe, 1953 : S. 137-141 ; Wpływy obce w języku polskim (niemieckie, czeskie, łacińskie, ukraińskie, włoskie, francuskie)

SZOBER Stanisław : Życie wyrazów. T. 1, Powstawanie wyrazów (nowotwory swojskie i zapożyczenia). - Kraków : Gebethner i Wolff, 1929. - (Bibljoteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego ; Nr 8)

SZPAKOWSKA-MĄDZIK Irena : Projekty lekcji z nauki o języku w szkole ponadpodstawowej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1997
M.in. scenariusze lekcji poświęcone zapożyczeniom

VADEMECUM maturzysty : język polski / [Barbara Chojdyńska i in.]. - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa : "Lynx-SFT", cop. 1999. - S. 543-547 : Zapożyczenia z języków obcych w języku polskim
M.in. dotyczy roli zapożyczeń, rodzajów zapożyczeń, zapożyczenia z języka łacińskiego, czeskiego, niemieckiego, włoskiego, węgierskiego, ruskiego, tureckiego, tatarskiego, francuskiego, rosyjskiego, angielskiego

WALCZAK Bogdan : Kontakty polszczyzny z językami niesłowiańskimi // W: Współczesny język polski / red. Jerzy Bartmiński. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2001. - S. 527-540
M.in. dotyczy języka łacińskiego, niemieckiego, włoskiego, węgierskiego i turecko-tatarskiego, francuskiego, angielskiego oraz zapożyczeń sztucznych i egzotyzmów

WALCZAK Bogdan : Między snobizmem i modą, a potrzebami języka czyli O wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1987. - S. 36-58 : "Przybłędy" i "wlazy" czy pożądani przybysze, czyli o właściwym stosunku do wyrazów obcego pochodzenia ; S. 59-81 : Z wyrazami obcymi na co dzień

WITASZEK-SAMBORSKA Małgorzata : Zapożyczenia z różnych języków we współczesnej polszczyźnie. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1993. - (Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ISSN 0079-4678 ; T. 20)
Dotyczy : definicji i etymologii zapożyczeń oraz zapożyczeń grecko-łacińskich, niemieckich, francuskich, czeskich, sztucznych, angielskich, włoskich, ruskich, rosyjskich

WYRAZY trudne, ważne i ciekawe : leksykon młodego czytelnika / [red. nauk. i aut. etymologii Witold Paweł Cienkowski ; aut. haseł Jacek Bartkiewicz et al.]. - Wyd. 4 zm. i popr. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987

ZARĘBINA Maria : Zapożyczenia w polszczyźnie mówionej // W : Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego / [red. nauk. Mieczysław Szymczak] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978. - S. 235-242. - (Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk ; 91)

ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK Dorota : Na początku było słowo... : kultura słowa dla klas 1-4 liceum ogólnokształcącego / [Dorota Zdunkiewicz-Jedynak]. - Warszawa : "Text", 1993. - S. 43-50 : Czy mądry to zwyczaj nie pożyczać? : (wpływy obce w polszczyźnie)

ZIERHOFFER Karol, ZIERHOFFEROWA Zofia : Nazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2000. - (Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ISSN 0079-4678 ; T. 32)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

A.M.: Adaptacja nowszych zapożyczeń do polskiego systemu językowego // Poradnik Językowy.- 1994, z. 8, s. 75-78

BOGUCKA Agnieszka : Zapożyczenia we współczesnym języku polskim // Język Polski w Gimnazjum.- 2005/2006, nr 3, s. 77-83

BOGUCKA Agnieszka : Zapożyczenia we współczesnym języku polskim // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 77-83

DULIAN Renata : Market, hipermarket, supermarket, czyli nowe zapożyczenia w języku polskim. Salon prasowy : tak czy nie! // Poradnik Językowy.- 2001, z. 5, s. 75-77 Objaśnienia wyrazów i zwrotów

GĄSIOREK Krystyna : Znów o zapożyczeniach // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 3, s. 59

GĄSIOREK Krystyna : O niektórych wyrazach zapożyczonych // Nowa Polszczyzna. - 1997, nr 4, s. 61

GÓRNICZ Mariusz : Zapożyczenia w leksyce nieterminologicznej tekstów specjalistycznych : relacje między obiektami badań // Poradnik Językowy. - 2010, z. 3, s. 69-80

JĘDRZEJKO E. : Zapożyczenia leksykalne i ich klasyfikacja // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1987/88, z. 2, s. 170-176

LIBEREK Jarosław : Zagrożenia współczesnej polszczyzny i komunikacji językowej // Polonistyka. - 2008, nr 6, s. 17-23

MARKOWSKI Andrzej : O, kurczę nie łał! / rozm. Krystyna Strużyna // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 41, s. 5
O współczesnej polszczyźnie i jej obronie przed obcymi wpływami

MARKOWSKI Andrzej : O pojęciu i typach internacjonalizmów semantycznych // Poradnik Językowy. - 2004, z. 2, s. [39]-50
Analiza znaczeń wyrazów polskich, tożsamych ze znaczeniami analogicznych wyrazów w językach obcych. Zapożyczenia znaczeń wyrazów

MOLIŃSKA Agnieszka : O zapożyczeniach w sportowej odmianie języka polskiego na podstawie wywiadów prasowych przeprowadzonych z przedstawicielami środowiska siatkarskiego //Język w Komunikacji. - T. 1 (2011), s. 85-94

MYCAWKA Mirosława : Adaptacja zapożyczeń frazeologicznych w polszczyźnie na przykładzie zwrotu "zamiatać/zamieść coś pod dywan" // Język Polski. - 2012, nr 3, s. 161-173

MYK S. : W świecie wyrazów zapożyczonych // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1992/93, z. 5, s. 73-76
Konspekt lekcji dla kl. VIII

NOWAK Paweł : Językowa europejskość Polaków, czyli o zapożyczeniach // Polonistyka. - 2004, nr 9, Dodatek s. 12(36)-15(35)
Wskazówki dla uczniów, w jaki sposób należy opracować temat maturalny i przygotować prezentację (na maturę 2005), dotyczącą zapożyczeń we współczesnym języku polskim

PIOTROWICZ Anna, WITASZEK-SAMBORSKA Małgorzata : O innowacjach uzupełniających w polszczyźnie przełomu XX i XXI w. // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 6-11
Słownictwo związane z kosmetologią, pochodzące z prasy młodzieżowej i kobiecej oraz folderów reklamowych

PISARKOWA Krystyna : Wystrzępiony język : przyczynek do roli polityki językowej // Język Polski. - 2003, z. 3, s. 164-168
Zapożyczenia wyrazów obcych w dzisiejszej polszczyźnie

PODRACKI Jerzy : Zapożyczenia składniowe (kalki składniowe) // Życie Szkoły. - 1997, nr 3, s. 143-145

POLOK Krzysztof : O podstawowych zasadach współistnienia form kultury w języku // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 5-14
Wpływ etniczności kultury na język. Pochodzenie kulturowe i funkcjonowanie w języku rodzimym pewnych wyrażeń zapożyczonych z innego obszaru kulturowego i językowego

PORAYSKI-POMSTA Józef : Słownictwo pochodzenia obcego w "Uniwersalnym słowniku języka polskiego" pod redakcją S. Dubisza // Poradnik Językowy. - 2006, z. 4, s. 58-69
Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. nauk. S. Dubisza, Warszawa 2003

RACZKOWSKA Jadwiga : Chrońmy polszczyznę // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2006, nr 8, s. 3-11
Zmiany w języku polskim w okresie transformacji ustrojowej. Rodzaje języków publicznych wg prof. Jerzego Bralczyka. Zapożyczenia w języku polskim. Języki środowiskowe

R.S. : Wpływy obce. Cz. 2, Obrońcy czystości języka // Poradnik Językowy. - 1988, z. 2, s. 154-158

R.S. : Wpływy obce. Zapożyczać czy nie zapożyczać? Cz. 1 // Poradnik Językowy.- 1988, z. 1, s. 77-80

RENZ Martin : Słownik zapożyczeń w języku polskim : prezentacja projektu i perspektywy rozwoju // Język Polski. - 2010, z. 2, s. 116-124

RUSZKOWSKI Marek : Tautologie z komponentem obcym we współczesnej polszczyźnie // Poradnik Językowy. - 2006, z. 8, s. [19]-26
[Opis tautologii (połączenia współrzędnych o składniach znaczeniowo tożsamych np. poprawa i polepszanie usług) zawierającej zapożyczenia z języków obcych

RUSZKOWSKI Marek : Zapożyczenia leksykalne we współczesnej polszczyźnie i ich ocena normatywna // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/90, z. 2, s. 243-249

RYBICKA Halina : Wyrazy pochodzenia obcego w "Pamiętnikach" Jana Chryzostoma Paska // Poradnik Językowy. - 1988, z. 8, s. 576-581

SAWICKA Grażyna : Norma a problem tak zwanych "zapożyczeń" // Poradnik Językowy. - 1995, z. 9-10, s. 78-86

SKUBISZEWSKA Monika : Dawne zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie //Studia Językoznawcze. - T. 3 (2004), s. 317-334

TOMASZEWSKI Piotr : O niektórych elementach morfologii polskiego języka migowego: zapożyczenia . Cz. 2 // Poradnik Językowy. - 2005, z. 3, s. 44-61

TOMASZEWSKI Piotr : Zapożyczenia //Poradnik Językowy. - 2005, z. 3, s. 44-62
O niektórych elementach morfologii polskiego języka migowego

WALCZAK Bogdan : Język polski jako nośnik kultury europejskiej // Polonistyka. - 2003, nr 6, s. 324-328
Omówienie słownictwa współczesnego języków europejskich. Wpływ języków europejskich na język polski

WASZAKOWA Krystyna : Różnorodność i intensywność procesów przejmowania elementów obcych w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny// Poradnik Językowy. - 2001, z. 6, s. 2-14
Zapożyczenia i struktury powstające pod ich wpływem

WASZAKOWA Krystyna : Współczesne słownictwo polskie i czeskie wobec ekspansji zapożyczeń // Poradnik Językowy. - 2002, z. 8, s. [3]-18

WESOŁOWSKA Alicja : "Bizneswoman na weekendzie" - obce słownictwo : jak je oceniać? // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 2, s. 15-17
Analiza zapożyczeń językowych. Praca ze słownikiem. Lekcja w kl. 1 gimnazjum lub 2 szkoły średniej

WITALISZ Alicja : Z problematyki badań nad zapożyczeniami semantycznymi // Język Polski. - 2007, z. 1, s. 16-23
Zapożyczenia językowe we współczesnej polszczyźnie

WITORSKA Alicja : Zapożyczenia w słownictwie współczesnej mody // Poradnik Językowy. - 1990, z. 4, s. 265-273

WYSOCKA Felicja : Zapożyczenia w języku polskim, czyli co każdy uczeń wiedzieć o nich powinien // Inspiracje Polonistyczne. - 1998, nr 9, s. 5-7

ZABAWA Marcin : Awatar, pokój, centrum i inne : najnowsze zapożyczenia semantyczne w języku polskim // Poradnik Językowy. - 2010, z. 10, s. 80-90

ZABAWA Marcin : Jeszcze o nowych zapożyczeniach semantycznych w polszczyźnie // Poradnik Językowy. - 2008, z. 9, s. 28-41

ZABAWA Marcin : Nowe zapożyczenia semantyczne w polszczyźnie // Poradnik Językowy. - 2004, z. 9, s. 59-68

ZABAWA Marcin : Promot, prezenter i inne: innowacje semantyczne w nazwach zawodów // Język Polski. - 2012, nr 3, s. 174-183

ZARĘBSKA D. : Wyrazy obce w zasobie leksykalnym uczniów klasy IV // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1991/92, z. 5, s. 124-130
Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne

ZBRÓG Piotr : Fittness Club, czyli rzecz o zapożyczeniach // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 4, s. 62-67

ZIĘBA Aneta : Wpływy obce w polszczyźnie końca XX wieku - na podstawie rzeczowników z wybranych tomów "Praktycznego słownika współczesnej polszczyzny" // Język Polski. - R. 88, z. 1 (2008), s. 14-21

ZIMNOWODA Joanna : Normatywistyka wobec zapożyczeń w języku polskim // Poradnik Językowy. - 1999, z. 8-9, s. 14-23.

ŻUCHOWSKA Dorota, ŻUCHOWSKI Mateusz : Zapożyczenia językowe we współczesnej polszczyźnie // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 22-27
Wpływy języków obcych na polszczyznę w różnych okresach historycznych. Współczesne zapożyczenia w języku polskim

ŻYDEK-BEDNARCZUK Urszula : Zapożyczenia z języków obcych, przystosowanie wyrazów zapożyczonych do polskiego systemu językowego (konspekty lekcji) // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1986/87, z. 3, s. 294-301

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna