Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

PEDAGOGIKA RUDOLFA STEINERA
(PEDAGOGIKA WALDORFSKA)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMEK Irena : Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : "Impuls", 1997. - (Metodycy - Nauczycielom). - S. 137-146 : Pedagogika Rudolfa Steinera
Teoretyczne podstawy pedagogiki steinerowskiej. Wychowanie religijne. Program i organizacja szkoły.

BANCROFT ANNE : Współcześni mistycy i mędrcy /  przeł. [z ang.] Maria Kuźniak ; przedmowę napisał Jerzy Prokopiuk. - Warszawa : "Pusty Obłok", 1991. - S. 170-183 : Rudolf Steiner 1861-1925

CARLGREN Frans : Wychowanie do wolności : pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich /  oprac. plastyczne Arne Klingborg ; z jęz. niemieckiego przeł. Michał Gałażewski. - Gdynia : "Genesis", cop. 1994. - (Biblioteka Antropozoiczna)
Filia w Bełchatowie

CICZKOWSKI Wiesław : Szkoły waldorfskie R. Steinera // W: Edukacja alternatywna : dylematy teorii i praktyki / red. Bogusław Śliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1992. - S. 270-271

DOKTÓR Tadeusz: Szkoła waldorfska jako organizm społeczny // W: Szkoły dialogu : wybór artykułów z miesięcznika "Edukacja i Dialog" z lat 1990-1992 : książka dla nauczycieli i rodziców / [wyboru dokonali Anna Paciorek, Julian Radziewicz, Stanisław Więckowski]. - Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 1993. - S. 72-76

DRAUIS Jan, TERLECKI Ryszard : Historia wychowania. T. 2, Wiek XIX i XX. - Kraków : Wydawnictwo WAM : WSFP "IGNATIANUM", 2010. - S. 231-236 : Szkoły alternatywne
M. in. o szkołach typu "Waldorf".

DYMEK-BALCEREK Krystyna : Szkoła alternatywna // W: Podstawy pedagogiki / red. nauk. Krystyna Dymek-Balcerek. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Radom : Politechnika Radomska, 1999. - S. 140-153
Szkoły waldorfskie Rudolfa W. Steinera (s. 148-149).

EDMUNDS Francis : Pedagogika Rudolfa Steinera : szkoły waldorfskie na świecie i w Polsce /  [przekł. z ang.] Anna Konczewska. - Warszawa : "Spektrum", 1996

FUCKE Erhard : Zarys pedagogiki wieku dojrzewania : o alternatywnej koncepcji programu nauczania klas VI - X szkół waldorfskich /  [przeł. z jęz. niem. Michał Grażewski]. - Gdynia : "Genesis", 2006

GLASL Friedrich : Pomocy - konflikty! : koncepcje, ćwiczenia, metody praktyczne /  przeł. z niem. Andrzej Murzyn, Barbara Kowalewska. - Kraków : "Impuls", 2008. - (Pedagogika Waldorfska)

GŁAŻEWSKI Michał : Fenomenologia pedagogiki steinerowskiej // W : Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", 2001. - (Idee - Metody - Inspiracje). - S. 587-597

GŁAŻEWSKI Michał : "Personae gratae" szkół alternatywnych - rodzice : (na przykładzie szkoły waldorfskiej) // W : Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu / red. nauk. Inetta Nowosad. -Zielona Góra : Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001. - S. 91-99
Filia w Bełchatowie

GODLEWSKI Tadeusz : Steiner Rudolf (1861-1925) // W: Historia wychowania:   słownik biograficzny / pod red. Andrzeja Gąsiorowskiego ; [aut. haseł Henryk Cirut et al.]. - Wyd. 2 uzup. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. - S. 158-159

GOŁĄBEK-ZBIEWSKA A., STOCHMIAŁEK J. : Organizacja i kierowanie działalnością wolnych szkół waldorfskich // W: Organizacja i kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą / red. Danuta Marzec, Jerzy Stochmiałek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 
Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1991. - S. 141-153

JAFFKE Freya : Teatrzyk lalek w przedszkolu waldorfskim /  przeł. z niem. Barbara Kowalewska. - Kraków : "Impuls", 2011. - (Pedagogika Waldorfska)

KAWULA Stanisław : Dylematy edukacyjne za granicą : Stany Zjednoczone, Republika Federalna Niemiec, Szwecja, Litwa, Chorwacja. - Warszawa ; Olsztyn : "Ethos", 1991. - S.92-98 : Idee szkoły alternatywnej w Republice Federalnej Niemiec(Szkoły typu "waldorf") ; S. 117-121 : Załącznik nr 1. Rudolf Steine i jego pedagogika. Kalendarium życia i działalności

KAYSER Martina, WAGERMANN Paul-Albert : Uczyliśmy w szkole waldorfskiej : o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii /  tł. Mirosław S. Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - (Literatura Pedagogiczna)

KIERSCH Johannes : Pedagogika waldorfska : wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera /  z niem. przeł. Barbara Kowalewska. - Kraków : "Impuls", 2008. - Pedagogika Waldorfska)

KIERSCH Johannes :Tradycja i postęp w pedagogice waldorfskiej // W: Edukacja alternatywna w XXI wieku /   red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. - Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 101-107

KÖHLER Henning : O dzieciach lękliwych, smutnych i niespokojnych : duchowe podstawy praktyki wychowawczej / przeł. z niem Barbara Kowalewska. - Wyd. 2. -  Kraków : "Impuls", 2012. - (Pedagogika Waldorfska)

KUNOWSKI Stefan : Problematyka współczesnych systemów wychowania. -  Kraków : "Impuls", 2000. - (Idee - Metody - Inspiracje). - S. 19-22 : Teozofia i antropozofia nowym poglądem na człowieka

KUPISIEWICZ Czesław : Szkoła alternatywna - założenia, egzemplikacje // W: Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało ; konsultanci działów Bogdan Suchodolski. - Warszawa : Fundacja "Innowacja", 1993. - S. 788-789

LINDENBERG Christof : Szkoła bez lęku. - Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski&CoAgencja Wydawnicza, 1993
Filia w Bełchatowie; Filia w Radomsku

OKOŃ Wincenty : Dziesięć szkół alternatywnych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 204-223 : Poststeinerowska Hiberniaschule
Poglądy R. Steinera. Szkoły typu Waldorf. Powstanie i rozwój Hiberni (jednej ze współczesnych szkół alternatywnych). Założenia teoretyczne, program edukacyjny, samorząd w Hiberni.

OKOŃ Wincenty : Nowy słownik pedagogiczny. - Warszawa : "Żak", 1996. - S. 265 : Steiner Rudolf

ORCZYK Adam : Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2008. - S. 323-325 : Pedagogika waldorfska

PETLAK Erich : Rola nauczyciela we współczesnej szkole. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śmiecińscy, cop. 2008. - S. 128-134 : Szkoła alternatywna R. Steinera

PROKOPIUK Jerzy : pedagogika Rudolfa Steinera // W: Szkoły dialogu : wybór artykułów z miesięcznika "Edukacja i Dialog" z lat 1990-1992 : książka dla nauczycieli i rodziców / [wyboru dokonali Anna Paciorek, Julian Radziewicz, Stanisław Więckowski]. - Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 1993. - S. 67-71

PUŚLECKI Władysław : Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. - S. 37-42 : Twórcy systemów kształcenia w wolności. Wolne szkoły waldorfskie

SAJDAK Anna : Edukacja kreatywna. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - S. 114-120 : Tworzenie warunków rozwojowych w rozważanych koncepcjach szkolnych. Rudolf Steiner ; S. 162-168 : Urzeczywistnianie idei wolności w wybranych koncepcjach szkolnych. Rudolf Steinem ; S. 202-204 : Program szkolny w wybranych koncepcjach. Rudolf Steinem ; S. 227-228 : Sposoby wyznaczania edukacyjnego standardu oraz ewaluacji osiągnięć ucznia w rozważanych koncepcjach. Rudolf Steiner ; S. 247-249 : Indywidualizacja w praktyce edukacyjnej. Rudolf Steiner ; S. 273-277 : Zadania stawiane nauczycielowi przez twórców rozważanych koncepcji szkolnych. Rudolf Steiner

SAJDAK Anna : Wychowanie do wolności : antropozoficzna wizja Rudolfa Streinera // W: Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej/ pod red. Joanny Danilewskiej. - Kraków, 2001. - S. 83-

SIKORSKA Iwona : Komunikacja jako przekazywanie znaczeń w pedagogice Rudolfa Steinera i Marii Montessori // W : O komunikowaniu w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gasiorek i Magdaleny Grochowalskiej. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. - (Nowoczesna Szkołą ; 10). - S. 91-102 
Charakterystyka założeń pedagogiki alternatywnej (s. 91-92) ; Komunikacja w pedagogice Rudolfa Steinera (s. 92-96).

STEINER Rudolf : Poznać istotę ludzką [fragment] // W: Szkoły dialogu : wybór artykułów z miesięcznika "Edukacja i Dialog" z lat 1990-1992 : książka dla nauczycieli i rodziców / [wyboru dokonali Anna Paciorek, Julian Radziewicz, Stanisław Więckowski]. - Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 1993. - S. 60-67

SZKOŁA alternatywna : z teorii i praktyki szkół waldorfskich / red. Stanisław Kawula. - Wyd. 2 rozsz. i popr.  - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994

SZUKSTA Magdalena, MENDEL Maria : Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta i R. Steinera : na przykładzie jednej ze szkół społecznych w Gdańsku. - Płock : Zakład Wydawnictw i Reklamy "Iwanowski", 1995
Filia w Bełchatowie

SZYMAŃSKI Mirosław Stanisław : Niemiecka pedagogika reformy 1890-1933. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 145-177 : Wolna szkoła typu Waldorf

ŚLIWERSKI Bogusław : Pedagogika waldorfska // W: Pedagogika : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Wyd 1, pierwszy dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - S. 293-306
Rudolf Steiner - twórca pedagogiki waldorfskiej. Powstanie szkoły typu Walfdorf. Antropozoficzne podstawy szkoły waldorfskiej. Recepcja pedagogiki R. Steinera w Polsce .

ULLRICH Heiner : Rudolf Steiner (1861-1925) // W: Myśliciele - o wychowaniu. T. 2 / red. nauk. Czesław Kupisirewicz. - Warszawa : "Graf-Punkt", 2000. - S. 373-390

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Pedagogika waldorfska w teorii i praktyce. - Wyd. 2 poszerz.  - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003.
Filia w Bełchatowie

WYCHOWANIE bez lęku : pedagogika steinerowska / red. Jerzy Prokopiak. - Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe ,, 1992

WYCHOWANIE do wolności :pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich / tekst Frans Carlgren ; oprac. plastyczne Arne Klingborg ; z jęz. niem. przeł. Michał Gałażewski. - Gdynia : "Genesis", cop. 1994. - (Biblioteka Antropozoiczna)
Filia w Tomaszowie Maz.

ŹRÓDŁA do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej.   T. 3 ks.1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn ; [red. t. Angelina Rutkowska]. - Wyd. 2 zm.- Kielce : "Strzelec", cop. 1998. - S. 530-542 : Rudolf Steiner i szkoły waldorfskie
Przedruk: Depta Henryk : Spojrzenie na pedagogikę waldorfską // Dziecko i Edukacja. -1993, z. 2, s. 29-36

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BALCERZAK Barbara : Podstawy pedagogiki przedszkolnej R. Steinera - nauczanie w procesie rozwoju dziecka // Przyjaciel Dziecka. - 1990, nr 7/8, s. 20

BARANOWSKA Maria : W szkołach steinerowskich w Holandii // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 10, s. 26-28

CICZKOWSKI Wiesław : Negocjacje podczas gier symulacyjnych. Cz. 1 // Wychowanie na Co Dzień. - 1995, nr 12 s. I-III
Koncepcje pracy pedagogicznej: system Marii Montessori, Rudolfa Steinera i system Szkoły Niezależnej w Soddinge.

CZYM jest steineryzm? // Wychowawca. - 2000, nr 9, s. 18-19
Konflikt pedagogiki chrześcijańskiej z pedagogiką Steinera.

DĄBROWSKA Joanna : Polemiki o pedagogice waldorfskiej // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7/8, s. 9 -16

DEPTA Henryk : Miejsce i rola sztuki w szkołach waldorfskich // Plastyka i Wychowanie. - 1993, nr 1, s. 4-9

DEPTA Henryk : Pedagogika Rudolfa Steinera - teoria i praktyka // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 3/4, s. 23-50

DŁUGOSZ Wioletta : Metoda Steinera w oczach pedagoga : czy pedagogika alternatywna może zaburzać osobowość? : czy jest szkodliwa dla zdrowia? // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 5, s. 7

DOKTÓR Tadeusz : Szkoła waldorfska jako organizm społeczny // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 8, s. 42-47
Szkoła "Hibernia" ze statusem szkoły alternatywnej obejmuje: przedszkole, szkołę podstawową, średnią szkołę zawodową oraz college, zlokalizowana w przemysłowym zagłębiu Ruhry (Niemcy).

DUDA Tomasz : Szkoły waldorfskie jako przykład wychowania do wolności [ref.] // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 11/12, s. 15-18

DZIEWULAK Dobromir : Wolna szkoła Rudolfa Steinera w Strasburgu // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1988, nr 2, s. 197-201

DZIEWULAK Dobromir : Wolna szkoła Rudolfa Steinera w Strasburgu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1988, nr 7, s. 321-325

EDMUNDS F. : Rozdział adresowany do rodziców // Edukacja i Dialog . - 1993, nr 1, s. 38-42
O filozofii szkół waldorfskich.

FABRYKOWSKI-NOWAK, Krystyna : Szkoły waldorfskie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Wychowanie w Przedszkolu 2011 nr 5 s. 30-33

FILAS Agnieszka : Nauka niezależności : szkoły alternatywne stawiają na "emancypację dziecka" // Wprost. - 1995, nr 19, s. 48, 50
Wrocławska Szkoła Przyszłości, Szkoła Rudolfa Steinera w Warszawie.

FRANICA Katarzyna : Nowe trendy w wychowaniu - szansa czy zagrożenie? // Wychowawca. - 2004, nr 12, s. 10-11
Krótka charakterystyka nurtów pedagogiki proponujących wychowanie alternatywne - Celestyn Freinet, Alexander S. Neill, Rudolf Steiner. Wychowanie religijne jako przeciwwaga dla antypedagogiki.
Artykuł dostępny w Internecie:
http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/miesiecznik_nowy/2004/12_144/02.htm 

FRANKIEWICZ Małgorzata : Wolność w pedagogice waldorfskiej // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 13-17

GAWLINA Bernard : O szkołach steinerowskich // Nowa Szkoła. - 1992, nr 5, s. 288-295

GIEŁZ M. : Szkoła dla naszych dzieci (Waldorfschule) // Edukacja i Dialog. - 1990, nr 9, s. 3-6

GOŁĄBEK-ZBIEWSKA Anna : Śladami Steinera // Edukacja i Dialog. - 1990, nr 12, s. 32-34

GOŁĄBEK-ZBIEWSKA Anna, STOCHMIAŁEK Jerzy : Rozwój koncepcji dydaktyczno-wychowawczej wolnych szkół waldorfskich // Nowa Szkoła. - 1991, nr 2, s. 101-103

HABDANK-WOJEWÓDZKA Bolesława, HABDANK-WOJEWÓDZKI Tadeusz : Wolne Szkoły Waldrfskie // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VIII. - 1995/96, nr 6, s. 59-61

JASIELSKA Aleksandra : Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia // Edukacja i Dialog. - 2005,, nr 4, s. 68-72
Model szkolnictwa waldorfskiego stworzony przez niemieckiego myśliciela Rudolfa Steinera.
Artykuł dostępny w Internecie;
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/kwiecien,208/uczymy_sie_nie_dla_szkoly_ale_dla_zycia,1775.html  

JAWOROWICZ-KONSTANTY Izabela, WASIUKIEWICZ Jadwiga : Wrażenia ze szkół waldorfskich : Holandia, Niemcy // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 1, s. 54-61

KAWULA Stanisław : Glosy do antropozofii i eurytmii Rudolfa Steinera (1861-1925) // Edukacja. - 1998, nr 1, s. 75-83

KAWULA Stanisław : Idee szkoły alternatywnej w Republice Federalnej Niemiec // Nowa Szkoła. - 1990, nr 8, s. 436 - 441

KLUS-STAŃSKA Dorota, SUŚWIŁŁO Małgorzata : Wczesne kształcenie muzyczne w szkole polskiej, angielskiej i waldorfskiej - dyskusja nad różnicami programowymi i systemowymi // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1995, nr 1, s. 16-24

KRZEMIŃSKI Adam : Wolna szkoła Waldorfa: [system pedagogiczny Rudolfa Steinera] // Polityka. - 1984, nr 37, s. 3

KSZTAŁT i organizacja szkoły waldorfskiej // oprac. B. J. K. // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 10, s. 24-26

LUBOWIECKA Jadwiga : Przedszkola waldorfskie w Holandii // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 7, s. 404-412

MACIEJKO Paweł : Rudolf Steiner - antropozofia i wolność // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 1, s. 26-28

MĄDRASZEWSKA Dorota : Czasem można inaczej, czyli przedszkole Waldorfskie w Polsce // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 7/8, s. 31-32

MEYER Maria : Antropozoficzne korzenie szkoły waldorfskiej // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 6, s. 14 -17

NOWAK-FABRYKOWSKI Krystyna : Szkoły waldorfskie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 30-33
Pedagogika waldorfska (Rudolfa Steinera) jako alternatywna do tradycyjnej. Cel to rozwój indywidualny jednostki, wychowanie do wolności i wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, rozumianego jako rozwój trzech sfer: myślenia, uczuć i woli. Opis realizacji pedagogiki w szkołach w Kanadzie i USA.

OSTOLSKA Magdalena : Pedagogika specjalna w perspektywie szkół waldorfskich // Szkoła Specjalna. - 2012, [nr] 4, s. 269-279
Specyfika pedagogiki waldorfskiej i ukazanie jej przydatności na gruncie pedagogiki specjalnej w Polsce. Przedstawienie cech charakterystycznych edukacji opartej na antropozoficznej teorii Rudolfa Steinera oraz jej zasięg na świecie i w naszym kraju.

PIESAK Barbara : Zabawa i praca w przedszkolu waldorfskim // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 690-692

PROKOPIUK Jerzy: Od filozofii do antropologii: (Sylwetka Rudolfa Steinera 1861-1925) // Studia Filozoficzne. - 1986, nr 5/6, s. 127-142

PROKOPIUK Jerzy : Pedagogika Rudolfa Steinera // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 3/4, s. 34-38

PROKOPIUK Jerzy : Pedagogika w innym wydaniu // rozm. przepr. Bogdan Krawczyk // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 8, s. 46-47

STEINER Rudolf : Poznać istotę ludzką // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 6, s. 31-38

SKÓRCZYŃSKA Małgorzata : Rytm w wychowaniu małego dziecka w ujęciu pedagogiki waldorfskiej // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 17-19

SOBOLEWSKA Beata : W szkole wardorfskiej we Francji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 7, s. 309-310

SPYCHALSKA Kamila : Wolność ludzkiego ducha, czyli słów kilka o pedagogice waldorfskiej // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 31-34

SAWICKA-WILGUSIAK Sabina : Szkoły Steinera // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 79-95

SZYMAŃSKA Elżbieta : Zajęcia ruchowe w szkole waldorfskiej // Kultura Fizyczna. - 1997 , nr 5/6 , s. 24-27

SZYMAŃSKI Mirosław Stanisław : Na ile wolna jest wolna szkoła waldorfska? : rzecz o kolejnej prowokacji // Edukacja. - 1996, nr 3, s. 82-90

SZYMAŃSKI Mirosław Stanisław : Wolna szkoła typu Waldorff i jej antropozoficzne podstawy // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 4, s. 19-46

SZYMAŃSKI Mirosław Stanisław : Wolna szkoła typu Waldorff // Życie Szkoły. - 1992, nr 7, s. 431-436

ŚLIWERSKI Bogusław : Edukacja steinerowska na cenzurowanym // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 4-7

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Kształcenie oparte na autorytecie // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 22-24

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Nauczanie muzyki w szkołach waldorfowskich // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1 , s. 48-49
Artykuł dostępny w Internecie:
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2007,57/styczen,87/nauczanie_muzyki_w_szkolach_waldorfskich,246.html 

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Nauczanie przyrody : w szkołach waldorfskich // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 4, s. 35-38

WASIUKIEWICZ Jadwiga : O pracy pedagogicznej w przedszkolu waldorfskim. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 8, s. 467-473

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Pedagogika waldorfska w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 14(142)-19(147)

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Przyjazna dziecku : (szkoła waldorfska) // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 11, s. 7

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Przykład i wzór, intencja i naśladowanie // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 17-19
Wzór osobowy nauczyciela w szkole waldorfskiej.
Artykuł dostępny w Internecie:
http://www.eid.edu.pl/archiwum/1999,97/maj,149/przyklad_i_wzor_intuicja_i_nasladowanie,849.html 

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Rola rytmu w nauczaniu waldorfskim // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 5, s. 42-44
Artykuł dostępny w Internecie:
http://eid.edu.pl/archiwum/1996,94/maj,119/rola_rytmu_w_nauczaniu_waldofskim,484.html 

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Rola świąt chrześcijańskich : pedagogika waldorfska // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 4, s. 2-4
Rola świąt chrześcijańskich i religii w szkołach waldorfskich.
Artykuł dostępny w Internecie :
http://eid.edu.pl/archiwum/1996,94/kwiecien,118/rola_swiat_chrzescijanskich,470.html 

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Szkoły waldorfskie w Niemczech // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 7, s. 54-57

WASIUKIEWICZ Jadwiga : Warsztaty steinerowskie w Hamburgu // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 2, s. 52-53

WELHAN Jan : Walory zajęć muzyczno-ruchowych // Wychowanie w Przedszkolu. -  1999, nr 2, s. 100-104
Związek między psychiką a motoryką ciała w/g Rudolfa Steinera, Rudolfa von Labana i Emila Jacgues'a Dalcroze'a. Przykłady zajęć w przedszkolu oparte na ruchu.

WIŚNIEWSKA-PAŹ Barbara : Edukacja steinerowska - rozwój czy stagnacja? // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 46-49

WIŚNIEWSKA-PAŹ Barbara : Edukacja steinerowska a sztuka i jej dydaktyczny wymiar. Cz. 1 // Klanza w Szkole. - 2003, nr 1, s. 9-16

WIŚNIEWSKA-PAŹ Barbara : Edukacja steinerowska a sztuka i jej dydaktyczny wymiar. Cz. 2 // Klanza w Szkole. - 2003, nr 2, s. 3-8

WOLNY Irena : Jak powstało waldorfskie przedszkole w Olsztynie? // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 4, s. 250-251

WOLNY Irena : Początki działalności szkoły waldorfskiej na Warmii // Życie Szkoły. - 1995, nr 5, s. 316-317

WOLNY Irena : Szkoła bez napięć i stresów : [Dydaktyka w klasach 1 i 2 Szkoły waldorfowskiej w Zeit] // Życie Szkoły. - 1991, nr 7, s. 444-446

WOLNY Irena : Wyzwalanie plastycznej twórczości dziecka w szkole waldorfskiej // Życie Szkoły
. - 1992, nr 6, s. 366-368

ZAKRES pracy Rudolfa Steinera dla dzieci / oprac. B. J. K.  // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 2, s. 38-39
Angielskie szkoły i domy R. Steinera przeznaczone dla dzieci z opóźnionym rozwojem umysłowym.

ZIEMSKA Maria : Pierwsza steinerowska // rozm. przepr. Więckowski Stanisław Więckowski // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 10, s. 20-23

ZWOLIŃSKI Andrzej : Pedagogika waldorfska // Wychowawca. - 1995, nr 7/8, s. 25-26

 

ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH

Pedagogika steinerowska - pedagogika waldorfowska - szkoły steinerowskie - waldorfowskie : (wybór literatury) / oprac. Bogusław Śliwerski // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 2, s. 25

Rudolf Steiner. Wolne szkoły waldorfskie - zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Ewa Dolata-Makuch // Nowa Szkoła. - 1997 nr 4 s. 43-45

Rudolf Steiner : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Małgorzata Bzibziak // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 4, s. 12-13 

 

 

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna