Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

  ANDRAGOGIKA. PEDAGOGIKA DOROSŁYCH. OŚWIATA DOROSŁYCH.
NAUCZANIE DOROSŁYCH.
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ALEKSANDER Tadeusz : Andragogika // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / red. nauk, i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", cop. 2007. - 124-130

ALEKSANDER Tadeusz : Andragogika : podręcznik akademicki. - Radom ; Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2009. - ("Biblioteka Pedagogiki Pracy" ; T. 199)

ALEKSANDER TADEUSZ : Optymalizacja pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych : (potrzeba i kierunki modernizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr pracowniczych w Polsce) . - Kraków : "Impuls", 1998
Filia Opoczno

ANDRAGOGICZNE problemy współczesności / red. Tadeusz Aleksander. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1999. - (Prace Pedagogiczne, ISSN 0239-5436 ; Z. 27)

ANDRAGOGICZNE wątki, poszukiwania, fascynacje / red. Ewa Przybylska. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2001.

ANDRAGOGIKA a grupy dyspozycyjne społeczeństwa / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; Nr 3224)
Filia Opoczno

ANDRAGOGIKA w służbie praktyki oświaty dorosłych : materiały Wiosennej Szkoły Andragogiki, Kalisz, 25-27 kwietnia 1984 r. / red. Bolesław Dylak, Czesław Maziarz ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego w Warszawie. - Warszawa : [b. w.], 1986

ANDRAGOGIKA w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; No 2987)

BOCZUKOWA Beata : : Jak kształcić dorosłych : refleksje andragoga. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2010
Filia Tomaszów

CZARKOWSKI Jakub Jerzy : E-learning dla dorosłych. - Warszawa : "Difin", 2012. - (Engram)
Filia Bełchatów

CZERNIAWSKA Olga : Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000
Filia Radomsko

CZERNIAWSKA Olga : Nowe drogi w andragogice i gerontologii. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011
Filia Piotrków

CZERNIAWSKA Olga : Szkice z andragogiki i gerontologii. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007

CZŁOWIEK na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / red. nauk. Marek Podgórny. - Kraków : "Impuls", 2005

ĆWIAKOWSKI Marek : Praca oświatowa wśród dorosłych : wybrane zagadnienia w zarysie. - Katowice : "Śląsk", 1960
Filia Opoczno; Filia Radomsko; Filia Tomaszów

DEMETRIO Duccio : Edukacja dorosłych // W: Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006. - S. 113-235

DYBIEC Julian : Edukacja dorosłych. Teorie i doświadczenia przeszłości. Perspektywy przyszłości // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 463-468

EDUKACJA - jest w niej ukryty skarb : Raport dla UNESCO Mi e dzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku / [red.] Jacques Delors ; przetł. z franc. Wiktor Rabczuk. - Warszawa : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 1998. - S. 99-113: Edukacja przez całe życie

EDUKACJA dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / red. Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2010

EDUKACJA dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich. T. 2 / red. Anna Frąckowiak, Józef Półturzycki. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2011

EDUKACJA dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / red. Agnieszka Stopińska-Pająk. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2006

EDUKACJA i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza, potrzeby, prognozy) / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007

EDUKACJA permanentna dorosłych w dobie przemian / red. nauk. Tamara Zacharuk, Beata Boczukowa ; Akademia Podlaska. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009
Filia Bełchatów

EDUKACJA ustawiczna dorosłych w europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń : studia i szkice socjopedagogiczne dedykowane profesorowi Janowi Saranowi / red. Magdalena Pakuła, Anna Dudak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2009

EDUKACJA w zmieniaj ą cym się społecze ń stwie / red. pod kier. Ireneusz Białecki. - [Wyd. 2 popr.]. - Warszawa : "Tepis",1996. - S. 205-220: Kształcenie dorosłych

EUROPA jako temat jakościowych badań pedagogicznych : (projekt polsko-niemiecki ) / red. Elżbieta Dubas, Hartmut M. Griese. - 1998. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; T. 16)

GOŁASZEWSKI Tadeusz : O ś wiata dorosłych // W: Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało. - Warszawa: Fundacja Innowacja, 1993. - S. 521-523

GRIESE Hartmut M. : Szkice z socjologii wychowania i andragogiki / [tł. Dorota Sztobryn ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego]. - Łódź : "Dajas", 2002

GRIESE Hartmut M. : Międzynarodowy rozwój andragogiki. Doświadczenia z osobistej współpracy z Olga Czerniawską // W: Pedagogiczne drogowskazy / red. Barbara Juraś-Krawczyk. - Kraków: "Impuls", 2000. - (Idee - Metody - Inspiracje). - S. 131-142

HELLWIG Jan : Oświata pracujących w Polsce. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986

JANKOWSKI Dzier ż ymir : Autoedukacja wyzwaniem współczesno ś ci . - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1999

JANKOWSKI Dzierżymir : Edukacja wobec zmiany. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek cop. 2001. - S. 145-167 : Rola autoedukacji w rozwoju psychicznym człowieka dorosłego

JANKOWSKI Dzier ż ymir : Pedagogika kultury : studia i koncepcja. - Kraków: "Impuls", 2006. - S. 221-249: Człowiek dorosły współkreatorem swojego środowiska edukacyjnego i kulturalnego
Filia Bełchatów; Filia Radomsko

JANKOWSKI Dzierżymir, PRZYSZCZYPKOWSKI Kazimierz, SKRZYPCZAK Józef : Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1996

JURAŚ-KRAWCZYK Barbara : Obszary andragogicznych rozważań Olgi Czerniawskiej // W: Pedagogiczne drogowskazy / red. Barbara Juraś-Krawczyk. - Kraków: "Impuls", 2000. - (Idee - Metody - Inspiracje). - S. 143-153

KACZOR Stanisław : Nauczyciel w kształceniu pozaszkolnym dorosłych. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981

MIĄSO Józef : Wybrane prace z historii wychowania XIX-XX w.- Warszawa : "Żak", [1997]. - S. 143-178 : Geneza i rozwój uniwersytetów powszechnych a Anglii. Studium z dziejów oświaty dorosłych

ORZECHOWSKA Grażyna : Współczesne problemy oświaty dorosłych // W: Onowy model Wychowania. Cz. 1, Potrzeby i możliwości : praca zbiorowa . - Olsztyn : "Glob", 1995. - / red. Stanisław Kawula, Andrzej Mo z dzierz. - S. 150-164

KACZOR Stanisław : Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej // W: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności : materiały z IIIOgólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego / red. Janusz Gnitecki, Joanna Rutkowiak. - Warszawa ; Radom : Polskie Tow. Pedagogiczne, 1999. - S. 383-414

KARNEY Janina E. : Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007. - S. 261-311 : Edukacja dorosłych w organizacji

KEMPA-BALICKA Monika : Znaczenie jako kategoria w badaniach nad całożyciowym uczeniem się // W: Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna). - S. 40-50

KNOWLES Malcolm Shepherd, HOLTON Elwood F., SWANSON Richard A. : Edukacja dorosłych : podręcznik akademicki/[tł. [z ang.] Miłosz Habura, Rozalia Ligus, Adrianna Nizińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

KSZTAŁCENIE dorosłych : zestaw materiałów / [kierownik projektu Tim Burton, Alison Unsworth]. - Cambridge : The National Extension College ; Chorley : "Centra", cop. 1997

KSZTAŁCENIE ustawiczne : aktualne kwalifikacje i kompetencje : materiały konferencyjne / Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. - Łódź : Europejski Fundusz Społeczny, [2011]

LOWE John : Rozwój oświaty dorosłych : tendencje światowe / [tł. Anna Gulbis, Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

LUDWICZAK Stanisław : Działalność kulturalna w kształceniu dorosłych. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1978
Filia Bełchatów; Filia Tomaszów

ŁÓJ Grażyna : Edukacja permanentna jako szansa rozwoju człowieka starszego // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, red. Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2005. - S. 233-239

ŁÓJ Grażyna : Potrzeby edukacyjne ludzi starszych // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / red. Adam Horbowski, red. Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 469-477

MALEWSKI Mieczysław : Teorie andragogiczne : metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 [od 1979 r.] ; No 2101)

MAZIARZ Czesław : Andragogika rolnicza. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
Filia Bełchatów

NAUCZYCIEL andragog u progu XXI wieku / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 [od 1979 r.] ; No 2421)
Filia Bełchatów; Filia Tomaszów

NAUCZYCIEL andragog w społeczeństwie wiedzy / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 [od 1979 r.] ; No 2988)

NAUCZYCIEL andragog we współczesnym społeczeństwie / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 [od 1979 r.] ; No 3216)

NIEZAWODOWE kształcenie dorosłych w Europie : analiza porównawcza na podstawie raportów krajowych opublikowanych w bazie danych Eurybase / Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji ; przetł. Ewa Kolanowska. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji "Eurydice", 2008

NOWACKI Tadeusz W. : Kształcenie i doskonalenie pracowników : zarys andragogiki pracy. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

NOWAK Jadwiga : Oświata dorosłych- cele, zadania, funkcje, uczestnicy // W: Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych / red. Kazimierz Wojciechowski ; oprac. Czesław Maziarz, Jadwiga Nowak. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossoli ń skich, 1986. - S. 207-210

OŚWIATA dorosłych : nowe uwarunkowania i wyzwania / red. Rafał Piwowarski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998

PACHOCIŃSKI Ryszard : Andragogika w wymiarze międzynarodowym : (podręcznik dla studentów pedagogiki). - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998
Filia Bełchatów; Filia Tomaszów

PAKUŁA Magdalena : Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne. - Wyd. 2 uzup. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
Filia Tomaszów

PEDAGOGIKA dorosłych : praca zbiorowa / red. Kazimierz Wojciechowski. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962

PI ĘTA Jan : Pedagogika czasu wolnego. - Warszawa : Wy ż sza Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 260-272 : Edukacja permanentna i elementy andragogiki
Filia Bełchatów; Filia Radomsko; Filia Tomaszów

PORADNIK edukatora / red. Marzenna Owczarz. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2005

PÓŁTURZYCKI Józef : Akademicka edukacja dorosłych. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

PÓŁTURZYCKI Józef : Dydaktyka dorosłych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

PÓŁTURZYCKI Józef : Oświata dorosłych w Polsce - stan i kierunki przebudowy. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - (Raporty Tematyczne / Komitet Ekspertów do Spraw Edukacji Narodowej, ISSN 0860-732-X ; 26)

PÓŁTURZYCKI Józef : Edukacja dorosłych za granicą . - Toru n : Wydaw. Adam Marszałek, 1999.

PÓŁTURZYCKI Józef : Rozwój i problemy szkolnictwa dla dorosłych w Polsce Ludowej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972

PROBLEMY edukacji młodzieży i dorosłych w warunkach transformacji / red. Jan Bogusz, Mieczysław Marczuk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie ; Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, [1995?]

PROBLEMY pedagogiki dorosłych w Polsce i w Niemczech = Probleme der Erwachsenenbildung in polen und Deutschland / red. nauk. Stanisław Kaczor, Wiltrud Gieseke, Winfried Höhn. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji ; Berlin : Humboldt Universität ; Warszawa : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, [1997]

PROBLEMY pedagogiki społecznej i andragogiki / red. Józef Kargul. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne : Prace Pedagogiczne ; 106)

PROFESJONALIZACJA akademickiego kształcenia andragogicznego : materiały z polsko-niemieckiego seminarium w Łodzi w dniach 25-28 sierpnia 1993 r . / [red. Iwona Nadolska]. - 1994. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; T. 1)

PSYCHOLOGICZNE metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych : podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z : monografia = Psychological methods of promoting personal and social development of adults : the basics of lifelong education from A to Z : monograph / red. Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna Kędzierska. - Łódź : "Ego", 2011

ROZWÓJ oświaty dorosłych w Polsce Ludowej / red. nauk. Józef Półturzycki. - Warszawa : Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania, 1981

SARAN Jan : Andragogika wobec problemów społecznej marginalizacji // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / red. Adam Horbowski, red. Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 217-225

SEMKÓW Jerzy : Andragogika i jej usytuowanie w rodzinie nauk pedagogicznych // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. - S.33-38

SLADEK Anna : Znaczenie i kontekst aktywności społecznej w wymiarze edukacji dorosłych // W: Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / red. Dorota Siemieniecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 51-63

STOCHMIAŁEK Jerzy : Osoby dorosłe niepełnosprawne w obszarze zainteresowań andragogiki // W : Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa / red. Krystyna D. Rzedzicka, Anna Kobyla ń ska ; Uniwersytet Gda ń ski. - Kraków : "Impuls", 2003. - S. 187-196

SUCHY Stanisław : Dziś i jutro edukacji dorosłych. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980

SUCHY Stanisław : Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych. - Warszawa : "Difin", 2010.

SUCHY Stanisław : Kształcenie dorosłych w Polsce. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985

SUCHY Stanisław : Kształcenie ustawiczne dorosłych : (problemy - tendecje - propozycje). - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1980

SUTYŁA Jadwiga : Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. - (Monografie z Dziejów Oświaty, ISSN 0077-054X [od 1979?] ; T. 27)

SZKOŁY wyższe a edukacja dorosłych : materiały z polsko-niemieckiej Konferencji Andragogicznej = Hochschule und Weiterbildung : Materialien der deutsch-polnischen Konferenz der Andragogik / red. Norbert F. B. Greger, Józef Półturzycki, E. Anna Wesołowska. - Warszawa ; Toruń : "Adam Marszałek", 1995. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; T. 5)

SIEMIENIECKI Bronisław : Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych. - Wyd. 6. - Toruń : Marszałek Adam, 1999
Filia Bełchatów; Filia Radomsko

SUTYŁA Jadwiga : Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej. - Wrocław, 1982, - (Monografie z Dziejów Oświaty / red. Łukasz Kurdybacha; Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk, T. 27)

TERAŹNIEJSZOŚĆ i przyszłość edukacji dorosłych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Aleksander. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 1999. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; T. 13)

TUROS Lucjan : Andragogika : zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

TUROS Lucjan : Andragogika ogólna. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Żak", 1999

TUROS Lucjan : Andragogika reedukacji : (przezwyciężanie ksenofobii i kształtowanie kultury humanistycznej). - Warszawa : Lucjan Turos, 2008
Filia Radomsko

TUROS Lucjan : Andragogika (pedagogika dorosłych) // W: Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. nauk. Lucjan Turos. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999. - S. 391-397

TUROS Lucjan : Wprowadzenie do andragogiki : zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

UBERMAN Marta : Edukacja estetyczna w koncepcjach andragogicznych // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / red. Adam Horbowski, red. Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 429-436

UCZENIE się przez całe życie : rola systemów edukacji w państwach członkowskich Unii Europejskiej : przegląd sytuacji w poszczególnych krajach / [przeł. Ewa Kolanowska]. - Warszawa : "Eurydice", 2002

WALULIK Anna : Procesy autoformacyjne w edukacji dorosłych // W: Oblicza pedagogii : praca zbiorowa / red. nauk. Katarzyna Jarkiewicz. - Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 259-276

WIATROWSKI Zygmunt : Podstawy pedagogiki pracy. - Wyd. 3 zm. i posz. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 2000. - S. 329-385 : Edukacja ustawiczna dorosłych

WOJCIECHOWSKI Kazimierz : Andragogika// W: Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych / red. Kazimierz Wojciechowski ; oprac. Czesław Maziarz, Jadwiga Nowak. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossoli ń skich, 1986. - S. 20-23

WOJCIECHOWSKI Kazimierz : Wychowanie dorosłych. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973

WPROWADZENIE do andragogiki : zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych / red. Lucjan Turos. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

WPROWADZENIE do andragogiki : praca zbiorowa / red. Tadeusz Wujek. - Warszawa ; Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 1996

WPROWADZENIE do pedagogiki dorosłych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Wujek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992

WUJEK Tadeusz : Oświata dorosłych : stan i kierunki przebudowy. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - (Raporty Tematyczne / Komitet Ekspertów do Spraw Edukacji Narodowej, ISSN 0860-732-X ; 27)

WYBRANE obszary badawcze andragogiki / red. Barbara Juraś-Krawczyk. - Wyd. 2. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007
Filia Tomaszów

WYBRANE zagadnienia z oświaty dorosłych : skrypt dla studentów pedagogiki / red. Józef Skrzypczak. - Wyd. 3 popr. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1995

WYBRANE zagadnienia z oświaty dorosłych : skrypt dla studentów pedagogiki / red. Józef Skrzypczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 3 popr.. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1995

Z BADAŃ nad kształceniem dorosłych : praca zbiorowa / red. Maksymilian Siemieński. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964. - (Prace Komisji Nauk Pedagogicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; Nr 10)

Z TRADYCJI polskiej teorii i praktyki andragogicznej / red. Eleonora Sapia-Drewniak, Agnieszka Stopińska-Pająk. - Toruń : "Adam Marszałek", 1997. - (Biblioteka Edukacji Dorosłych ; T. 12)

ZYCH Adam A.: Leksykon gerontologii. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007. - S. 20 : Andragogika

ZYCH Adam A. : Słownik gerontologii społecznej. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2001. - S. 24 : Andragogika

ŻEGNAŁEK Kazimierz : Współczesne wyzwania edukacyjne // W: Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2005. - S. 70-81

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AFTAŃSKI Andrzej : Współczesna edukacja dorosłych - przemiany, wyzwania i oczekiwania // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 25-29

ALEKSANDER Tadeusz : Czasopisma andragogiczne w Republice Federalnej Niemiec// Oświata Dorosłych. - 1990, nr 6, s. 231-235

ALEKSANDER Tadeusz : O andragogice: z przeszłości w przyszłość / rozm. Zofia Szarota // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 45-49

ALEKSANDER Tadeusz : Stan andragogiki w Polsce w 2010 r. - (Problemy oświaty dorosłych w Polsce i na świecie). - Summ. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, [nr] 1, s. 7-13
Kształceniem i wychowaniem dorosłych w naszym kraju zajmuje się ok. 110 jednostek organizacyjnych szkół wyższych i duże instytucje (centra) edukacji dorosłych.

ALEKSANDER Tadeusz : Stan współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce : (lata 1995-2004) // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 7-21

ALEKSANDER Tadeusz : Stan współczesnej refleksji andragogicznej w Polsce : (lata 1995-2004) // Rocznik Pedagogiczny. - T. 27 (2004), s. [164]-184
Instytucje zajmujące się andragogiką. Badania andragogiczne. Książki i wydawnictwa andragogiczne. Przyszłość andragogiki

ALEKSANDER Tadeusz : Tradycje kształcenia kadr andragogicznych w Polsce. - Summ. Zsfg. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2004, [nr] 3, s. [71]-78

BEDNARCZYK Henryk : Jan Saran - jubileusz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 4, s. 137-140
Jan Saran (1938-), wybitny pedagog, andragogik.

BEDNARCZYK Henryk : Józef Półturzycki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, [nr] 1, s. 79-81
Profesor - specjalista w zakresie andragogiki i pedagogiki.

BOCZUKOWA Beata : Kierunki rozwoju edukacji dorosłych// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, nr 3, s. 39-42

CICHY Danuta : Kształcenie ekologiczne dorosłych // Biologia w Szkole. - 1999, nr 1, s. 59

CZARNECKI Kazimierz : Konieczność i możliwości uczenia się dorosłych : (refleksje i badania psychologiczne) // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 17-20

CZERNIAWSKA Ewa : Co jest we współczesnej andragogice i gerontologii ważne, a co najważniejsze?. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2006, nr 3, s. [15]-18
Zakresy treściowe związane z edukacją ludzi dorosłych.

CZERNIAWSKA Olga : Edukacyjne dylematy pamięci. - Summ. Zsfg. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2005, nr 2/3, s. [37]-44
Pamięć w andragogice jako przedmiot dydaktyki dorosłych.

CZERNIAWSKA Olga : Gerontologia i jej związek z andragogiką // Edukacja Dorosłych (Radom). - 1996, nr 2, s. 25-32
Nauki te zajmują się problemami kształcenia ludzi dorosłych a w szczególności ludzi starszych i wspieraniem ich procesu starzenia się przez tworzenie sytuacji aktywności społecznej, umysłowej i fizycznej.

CZERNIAWSKA Olga : Pamięć szkoły w badaniach andragogicznych. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 4, s. 82-90

CZERNIAWSKA Olga : Podróż i jej andragogiczny wymiar. - (Między przeszłością a Przyszłością edukacji dorosłych / red. Agnieszka Stopińska-Pająk). - Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2005), s. [91]-101
Rodzaje podróży i ich wpływ edukacyjny.

CZERNIAWSKA Olga : Przesłanie Aleksandra Kamińskiego dla współczesnej andragogiki i gerontologii. - Summ. Zsfg. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2003, nr 2, s. [87]-99
Edukacyjna funkcja biografii Aleksandra Kamińskiego - wybitnego pedagoga społecznego.

CZYSZEWSKA-STANIAK Lidia : Edukacja ustawiczna w XXI wieku // Dyrektor Szkoły.- 2002, nr 7-8 , s. 27-29

DULINICZ Maria : Chemia w szkole średniej dla dorosłych // Chemia w Szkole. - 1996, nr 3, s. 161-167

HORBOWSKI Adam : Andragogika kultury. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, [nr] 2, s. 23-32
Andragogika kultury jest subdyscypliną andragogiczną kumulującą elementy andragogik szczegółowych, takich, jak: andragogika czasu wolnego, andragogika uczestnictwa w kulturze, andragogika twórczości, andragogika międzykulturowa, andragogika turystyki, andragogika kultury organizacji. Andragogika kultury sięga do treści dziedzictwa kultury, wartości kulturowych i moralnych, a także elementów kultury europejskiej.

HUNT Cheryl : Ponowne rozbudzanie ducha: badanie dyskursu edukacji dorosłych w społeczności lokalnej// Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 1, s. 157-179

JOHNSTON Rennie : Uczenie się dorosłych obywatelstwa : odkrywanie założeń praktyki edukacyjnej// Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2004, nr 1, s. 27-44

JUSZCZYK Stanisław : Style uczenia się dorosłych z wykorzystaniem komputera i Internetu// Chowanna. - 2003, T.2, s. 119-134

KACPRZAK Małgorzata : Edukacja seniorów priorytetem krajowym // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 59-62

KACPRZAK Cezary : Rola współczesnego nauczyciela - filozoficzne implikacje problemu w kontekście andragogiki// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 1, s. 26-32

KACZOR Stanisław : Kształcenie dorosłych // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 19, s. 12
Analiza oświaty dorosłych w latach 1944-2004

KACZOR Stanisław : Miejsce edukacji dorosłych w przemianach mentalności Polaków // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 1, s. 21-24

KARGUL Józef : Edukacja dorosłych w ponowoczesnym świecie // Chowanna. - 2003, T. 1, s. 194-202

KARGUL Józef : Kłopoty wykładowcy przedmiotu "Andragogika", czyli walka z pokusami. - Summ. Zsfg. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2004, nr 1/2, s. [97]-101
Prowadzenie tego przedmiotu w szkole wyższej.

KARAŚ Stanisław : Na pograniczu obszarów badawczych andragogiki i pedagogiki społecznej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 30-32

KNOLL Joachim : Problemy i trendy edukacji dorosłych w wymiarze europejskim // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 7-13

KOŁACZEK Bożena : Ścieżki edukacyjne Polaków // Polityka Społeczna. - 2006, nr 3, s. 15-16

KONTNY Urszula, CZAPKA Mirosław : Psychospołeczne czynniki rozwoju pracownika w środowisku zawodowym organizacji gospodarczej : (studium z zakresu andragogiki pracy) // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. [138]-153
Interakcje między pracownikami. Kategorie rozwoju człowieka czynniki wpływające na rozwój środowiska organizacyjnego

KOPECZEK Jerzy : Formy w edukacji dorosłych // Kwartalnik Edukacyjny. - 2004, [nr] 3/4, s. 88-98
Andragogika.

KOSTKIEWICZ Janina : Edukacja aksjologiczna dorosłych - zaniechania i potrzeby // Chowanna. - 2005, T. 2, s. 141-147

KRAWCZYŃSKI Cezary Andrzej : Innowacje w edukacji ustawicznej dorosłych : rotacja pracy i walidacja kompetencji // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 2, s. 32-43

KUBIAK Mirosław J .: Społeczeństwa ucz ą ce si ę całe życie // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 56-58

KULHAWCZUK Iwona : Mierzenie jakości pracy szkoły dla dorosłych // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 14-15

KUŹNICKA Monika, GÓRECKA Izabela : Andragogika - prowadzenie dorosłych. Cz.1 // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 5, s. 11-12

KUŹNICKA Monika, GÓRECKA Izabela : Andragogika - prowadzenie dorosłych. Cz.2 // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 6, s. 11-12

KWIATKOWSKI Stefan Michał : Edukacja dorosłych w koncepcji uczenia się przez całe życie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 37 - 41

MALEWSKI Mieczysław : Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku : próba rekonstrukcji zmieniającej się racjonalności andragogiki. - Bibliogr.. - Summ. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2001, [nr] 2, s. 29-57

MALEWSKI Mieczysław : Przymus i wolność w edukacji dorosłych // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2002, nr 1, s. 39-53

MALISZEWSKI Krzysztof : Problem Thanatosa : bariery i pożytki andragogicznej refleksji o śmierci // Chowanna. - 2005, T. 2, s. 148-156

MANNINEN Jyri : Dorośli w społeczeństwie marzeń: wyobrażenia o edukacji jako bariera motywacyjna// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 60-66

MILLER Nod : Auto/biografia w badaniach nad edukacją i uczeniem się całożyciowym// Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2003, nr 1, s. 121-140

NIEMIEC Jerzy : Uczenie się dorosłych - zadaniem pedagogiki // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 32-38

NIEZAWODOWE kształcenia dorosłych jako istotny etap procesu uczenia się przez całe życie / oprac. Magdalena Górowska-Fells, Ewa Kolasińska, Anna Smoczyńska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 65-73

NIKITENKO Danuta : Standardy pracy edukatora// Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 25-28

OLESEN HENNING Salling : Podmiot uczący się i "historia życia" : jakościowe podejście do badań nad uczeniem się// Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2004, nr 2, s. 29-53

ORZECHOWSKA Grażyna : Kształcenie andragogiczne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. - Summ. Zsfg. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2003, nr 4, s. [57]-60

PACAJ - JASIUK Iwona : Praca zawodowa i edukacja dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 64-68

PIERŚCIENIAK Krzysztof : Funkcjonalność systemu pozaszkolnej edukacji dorosłych w Polsce // Edukacja Dorosłych. - 2000, nr 1, s. 17 - 26

PIOTROWSKA Ewa, ZAJĄC Renata M. : Edukacja dorosłych w Internecie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 79-86

PÓŁTURZYCKI Józef : Potrzeby i perspektywy rozwoju andragogiki w XXI wieku // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 7-20

PRZYBYLSKA Ewa : Edukacja dorosłych w Roku Polsko-Niemieckim 2005/2006 // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 21-25

PRZYBYLSKA Ewa : Kształcenie Dorosłych : zawsze jest dobry czas na naukę // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 37-40

PRZYBYLSKA Ewa : O potrzebie zmian w edukacji dorosłych w Polsce // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 1, s. 13-22

SARAN Jan : Edukacja dorosłych - między koniecznością i ofertą globalizacji a społeczną rzeczywistością // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, nr 3, s. 9-20

SCHMIDT - BEHLAU Beate : Europejska Sieć Międzykulturowej Edukacji Dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 1, s. 44 - 50

SKIBIŃSKA Ewa : Dydaktyka biograficzna - nowy obszar poznawczy andragogiki czy nowa utopia?. - Summ. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2009, nr 2, s. [51]-70

Dydaktyka biograficzna wpisuje się w szereg nowych dziedzin wiedzy. U podstaw konstruowania dydaktyki biograficznej znajdują się te założenia dotyczące uczenia się, które wskazują na zmianę sposobu myślenia o uczeniu się dorosłych

SOKOŁOWICZ Natalia : Edukacja cało ż yciowa - zarys pola problemowego // Edukacja. - 2006, nr 4, s. 44-49

SOLARCZYK Hanna : Niemiecka andragogika w lustrze czasopism. - Summ. Zsfg. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2001, nr 2, s. [107]-119
Czasopisma niemieckie, które ukazują problem ośwaty dorosłych.

SOLARCZYK-SZWEC Hanna : Generacje i osobowości (Wiltrud Gieseke) w niemieckiej andragogice. - (Problemy oświaty dorosłych w Polsce i na świecie). - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, [nr] 1, s. 14-17
Profesor Wiltrud Gieseke to kobieta naukowiec.

SOLARCZYK-AMBROZIAK Ewa : Oświata dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości - między nowoczesnością a postmodernizmem // Chowanna. - 2005, T. 2, s. 56-68

SOLARCZYK-SZWEC Hanna : Strategie uprawiania refleksji andragogicznej w Niemczech. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2007, nr 1/4, s. [13]-25
Historia i współczesność tej dziedziny nauki.

STOCHMIAŁEK Jerzy : Alfabetyzacja informatyczna dorosłych w kontekście procesu wykluczenia społecznego// Chowanna. - 2005, T. 2, s. 102-110

STOCHMIAŁEK Jerzy : Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci. - Summ. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, [nr] 1, s. 48-59
Zjawisko starzenia się i umierania stanowią przedmiot refleksji teoretycznej andragogiki i gerontologii.

STOCHMIAŁEK Jerzy : Andragogika na niemieckich uniwersytetach - struktura organizacyjna i kierowanie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000, nr 3, s. 20-30

STOCHMIAŁEK Jerzy : Andragogika specjalna - zarys tematyki // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 195-201, bibliogr.
Problemy rozwoju osób dorosłych niepełnosprawnych.

STOCHMIAŁEK Jerzy : Nauczanie i uczenie się języków obcych przez dorosłych - elementy glottodydaktyki// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, nr 1, s. 38-48

STOCHMIAŁEK Jerzy : Przemijanie i śmierć w refleksji andragogicznej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 1, s. 23-32

STOCHMIAŁEK Jerzy : Rola treningu asertywności w kształtowaniu kompetencji andragogicznych. - Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2002, [nr] 4, s. 17-26

STOCHMIAŁEK Jerzy : Rozwój koncepcji akademickiego kształcenia andragogicznego. - Summ. Zsfg. - Bibliogr. // Edukacja Dorosłych (Radom). - 2004, nr 1/2, s. [83]-96

STOCHMIAŁEK Jerzy : Wybrane tendencje rozwoju dydaktyki dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 1, s. 20 - 31

STOCHMIAŁEK Jerzy : Zmiany w edukacji dorosłych - elementy tradycji i nowoczesności// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 3, s. 14-22

STOPIŃSKA - PAJĄK Agnieszka : "Edukacja dorosłych dla wspólnego świata" - udział Polaków w międzynarodowej współpracy andragogicznej// Chowanna. - 2005, T.2, s. 126-140

STRU Ż YNA Krystyna : Przez całe życie // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 25, s. 6-7
- Konferencja dot. kształcenia dorosłych w reformowanym systemie edukacji

SUKHOBSKAJA Galina : Dojrzałość socjalno-psychologiczna człowieka w kontekście andragogiki// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, nr 1, s. 32-39

SYMELA Krzysztof : Moduły kompetencji w projekcie "Modularyzacja kształcenia dorosłych - doświadczenia europejskie"// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 4, s. 43-48

SZLUZ Beata : Słowacko-czesko-polska konferencja na temat pedagogiki społecznej, pracy socjalnej i andragogiki // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 6, s. [105]-108
Sprawozdanie z konferencji, która odbyła się w dniach 1-2 października 2007 r. i miała na celu wymianę doświadczeń oraz analizę problemów społecznych w Słowacji, Polsce i Czechach.

TOTH Janos Sz. : Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie dzisiaj // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 2, s. 79-86.

TOTH Janos Sz. : Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie dzisiaj. 2 // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 21-27.

TOTH Janos Sz. : Uczenie się i kształcenie dorosłych w Europie dzisiaj. 3 // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 1, s. 7-12

TUBEK Stanisław : Specyfika pracy w szkołach przywięziennych // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 37-38

TUROS Lucjan : Rola i miejsce andragogiki w systemie nauk społecznych i humanistycznych. Cz. 2 // Pedagogika Pracy. - 2000, nr 36, s. 7-13

TUROS Lucjan : Rola i miejsce andragogiki w systemie nauk społecznych i humanistycznych. Cz.1 // Pedagogika Pracy. - 1999, nr 35, s. 95-100

WIESNER Gisela : Perspektywy zapewnienia jakości w edukacji dorosłych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 4, s. 26-36

TUROS Lucjan : Andragog inspiratorem twórczej autoreedukacji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 11-126

TUROS Lucjan : Platon o wychowaniu : pedagogiczne i andragogiczne aspekty platońskiego dziedzictwa myślowego. - Warszawa, 2001 . - Rec.: Bronisław Gołębiowski // Kultura i Społeczeństwo. - 2002, nr 1, s. 212-213
Poglądy i koncepcje platońskie w zakresie wychowania młodzieży i dorosłych jako obywateli i pracowników określonych zawodów.

TUROS Lucjan : Rola i miejsce andragogiki w systemie nauk społecznych i humanistycznych. Cz. 1 // Pedagogika Pracy. - 1999, nr 35, s. 95-100

TUROS Lucjan : Rola i miejsce andragogiki w systemie nauk społecznych i humanistycznych. Cz. 2 // Pedagogika Pracy. - 2000, nr 36, s. 7-13

ZASADA Magdalena : Edukacja dorosłych w środowisku wiejskim : potrzeby i oczekiwania w świetle badań // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 4, s. 95-105

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna