Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

  SEKTY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2012

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ABGRALL Jean-Marie : Sekty : manipulacja psychologiczna. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

BOCHNIARZ Agnieszka : Nauczyciel wobec zagrożeń XXI wieku : sekty religijne i ich wpływ na sytuację szkolną młodzieży // W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 325-333

BOŻEJEWICZ Wiesław : Sekty - zagrożenia etyczno_moralne // W: Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko . - Pułtusk, 2006. - S. 41-82
Filia w Bełchatowie

CLIMATI Carlo : Ekstremalne zabawy młodych : moda, hobby i pragnienie przekraczania wszelkich granic. - Kielce : "Jedność", 2007. - S. 83-97 : Pułapka sekt

DAROSZEWSKI Grzegorz : Marginalizacja postaw i zachowań młodzieży zaangażowanej w nieformalne grupy religijne i subkulturowe na przykładzie doświadczeń Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wydaw. WAM, 2005. - S. 395-404

FIAŁKOWSKI Marek : Rodzina wobec sekt // W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red. Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz . - Lublin : Wydaw. KUL, 2009. - S. 229-236

FILARSKI Krzysztof : Zagrożenia ze strony nowych ruchów religijnych : zarys programu profilaktycznego // W: Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka : materiały konferencji nt. "Profilaktyka uzależnień fundamentem zdrowia w trzecim tysiącleciu ", Lublin, 18-21 V 1999 r. / red. Czesław Cukiera i Iwona Niewiadomska. - Lublin : TNKUL, cop. 2001. - S. 181-204
Co kryje się pod pojęciem sekta i jak przebiega proces werbowania do sekty? Jakie niebezpieczeństwa powodują kontakty z sektami?

GAJEWSKI Mariusz : Dzieci i młodzież w sektach z perspektywy pedagogicznej i społecznej // W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel, Justyna Kusztal. - Kraków : Wydaw. WAM : "Ignatianum", 2011. - S. 227-256
Filia w Opocznie, Filia w Tomaszowie Maz.

GALLAS Laura : System pomocy dla osób uzależnionych od grup destruktywnych (sekt) // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [et al.] . - Warszawa : "Difin" , cop. 2010. - S. 183-191

GRZESIAK Ewa : Zagrożenie ze strony sekt i podejrzanych ruchów religijnych // W: Trudne t ematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka . - Gdańsk, 2005. - S. 51-54

HYB Lech : Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym // W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bobas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 167-190
Cechy charakterystyczne dla sekt. Przyczyny wstępowania młodzieży do sekt.

IWAŃSKI Zbigniew ST. : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej. - Płock : Wydaw. Naukowe "NOVUM", 2003. - S. 65-78 : Sekty - ich destrukcyjny wpływ na młodzież

JARKOWSKA Anna : Formy sprzeciwu wobec sekt // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej-Babuli . - Kraków : "Ignatianum" : Wydaw. WAM , 2007. - S. 247-261
Filia w Bełchatowie

KAWULA Stanisław : Człowiek w relacjach socjopedagogicznych : szkice o współczesnym wychowaniu. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 1999. - S. 225-237 : New Age - nowa era w dziejach świata a wychowanie

KATA Wiesław : Przemoc doświadczana w grupach kultowych - studium przypadku // W: Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla . - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 125-147

KONTROWERSYJNE grupy kultowe i sekty : analiza psychologiczna i prawna / pod red. Mariusza Gajewskiego. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2011

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : "Difin", cop. 2007. - S. 231-255 : Psychomanipulacje w patologicznych sektach religijnych - destrukcyjna działalność pseudoewangeliczna - dławienie indywidualności

KUNCEWICZ Dariusz : Psychologiczne mechanizmy przystępowania młodzieży do sekt - wybrane koncepcje i ich krytyczna analiza // W: Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych / pod red. Franciszki Wandy Wawro. - Wyd. 2. - Lublin : Wydaw. KUL , 2007. - S. 173-183

LEE Richmond, RAYBURN Carole : Reagowanie na członkostwo w sektach // W: Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka / pod red. Kathryn Geldard . - Warszawa : "Parpamedia" , 2010. - S. 227-238
Filia w Radomsku

LESNER Wiesław : Sekty zagrożeniem w wychowaniu młodzieży // W: Opieka, wychowanie, kształcenie : moduły edukacyjne / pod red. nauk. Wandy Woronowicz, Danuty Panel . - Kraków : "Impuls" , 2010. - S. 165-171

LIBISZOWSKA- ŻÓŁTKOWSKA Maria : Sekty- zagrożenie realne czy medialne // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / red. nauk. Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - S. 388-400

ŁYŻWA Beata : Pomoc psychologiczna udzielana osobom opuszczającym sekty i ich rodzinom // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim., 2009. - S. 73-83

ŁYŻWA Beata : Uzależnienie od sekt- techniki psychomanipulacji // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk-Jamnickiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - S. 143-159

MATHER George A., NICHOLS Larry A. : Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu. - Warszawa : "Vocatio", cop. 2006

MEDIA w społeczeństwie informacyjnym ; Sekty i nowe ruchy religijne / red. Ilona Fajfer-Kruczek, Łukasz Tomczyk ; Koło Naukowe Pedagogów Uniwersytet Śląski. - Cieszyn : [Uniwersytet Śląski], 2009

MOCZYDŁOWSKA Joanna, PEŁSZYŃSKA Izabela : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. - Rzeszów : "Fosze", 2006. - S. 49-54 : Profilaktyka przynależności do subkultur i sekt religijnych

MROZOWSKA Jolanta: Nowe wspólnoty - socjologiczne hybrydy : analiza zjawiska na przykładzie wspólnoty Le Verbe de Vie. - Kraków : "Nomos", 2009

MUDRAK Elżbieta : Fenomen sekt : diagnoza stanu wiedzy studentów z regionu warmińsko-mazurskiego na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji. - Kraków : "Impuls", 2007

RICHMOND Lee, RAYBURN Carole : Reagowanie na członkostwo w sektach // W: Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka / pod red. Kathryn Geldard . - Warszawa, 2010. - S. 227-238
Filia w Radomsku

RODEK Violett : Rodzice uczniów szkół średnich wobec sekt i związanych z nimi zagrożeń // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne : diagnoza i przeciwdziałanie / red. nauk. Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. - S. 401-407

SIKORSKI Dariusz, BUKALSKI Sławomir : Sekty : destrukcyjne grupy kultowe. - Lublin : Wydawnictwo KUL : "Gaudium", 2004

SOŁTYSIAK Teresa : Problemy podkultur i sekt wśród młodzieży // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Wyd. 2 poszerz. i uaktual. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2005. - S. 409-434

SOŁTYSIAK Teresa : Sekty - niektóre uwarunkowania ich atrakcyjności oraz zagrożeń dla młodego pokolenia // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. - Kraków : Radom : AP ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 568-578

SZCZĘSNY Wiesław Wojciech : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2003. - S. 152-158 : Charakterystyka wybranych zachowań patologicznych. Sekty - nowe życie czy anihilacja osobowości

SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne . - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 44-47 : Problemy przynależności do sekt; S. 148-155 : Zjawisko sekt; S. 274-280 : Zapobieganie zjawiskom sekt

WOJTKOWIAK Monika, KISIO Beata : Sekty jako zagrożenie współczesnej rodziny polskiej // W: Problemy rodziny na początku III tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 251-271

WOJTKOWIAK Monika : Sekta jako środowisko zagrożenia - postulaty i działania w zakresie profilaktyki // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej . - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 357-366
Filia w Opocznie

ZWOLIŃSKI Andrzej : Drogami sekt. - Radom : "Polwen", 2005
Filia w Opocznie

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOROWSKA Marzena : Sektom "nie" : program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 34-39

DZIEWIECKI Marek : Uwaga sekty! // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 21

FRANKOWIAK Joanna Katarzyna : Metody i techniki manipulacji stosowane przez grupy destrukcyjne na przykładzie sekty "Świątynia Ludu" // Kultura i Edukacja. - 2009, nr 3, s. 38-52

FRANKOWIAK Joanna Katarzyna : Sekty - etiologia powstawania i rozwoju // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 42-48

GARSTKA Tomasz : Nastolatki i sekty. Cz. 1 // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 14, s. 12

GARSTKA Tomasz :Nastolatki i sekty. Cz. 2 // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 16, s. 12

GARSTKA Tomasz :Nastolatki i sekty. Cz. 3 // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 18, s. 12

GARSTKA Tomasz :Nastolatki i sekty. Cz. 4 // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 20, s. 12

GOŁĘBIEWSKA Ilona : Sekty w szkole // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 18-21

HRYCIUK Dariusz : Czy sekty nadal są groźne? // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 5-9

ILNICKA Renata M. : Sekty - zagrożenie XXI wieku // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 3-5

KOSTER Anna : Zagrożenia związane z sektami : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 36-37

LIBISZOWSKA- ŻÓŁTKOWSKA Maria : Wokół definicji i kategoryzacji nowych ruchów religijnych // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 2, s. 199-217

ŁYSEK Jan : Zagrożenia negatywnego wpływu na dzieci i młodzież // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 87-97

NOWAKOWSKI Piotr Tomasz : Celebryta twarzą sekty // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 14-17

O sektach raz jeszcze / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2007, nr 9, dod. s. 20

PRAJSNER Mira : Sekty czyli niebezpieczny miraż // Remedium. - 2007, nr 8, s. 1-3

ROSTWOROWSKI Józef : Bezpieczne wakacje // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 33
Metody pozyskiwania nowych adeptów do grup i ruchów pseudoreligijnych.

ŚWIĘCONEK Ewa : Sekty- wyzwanie duszpasterskie : scenariusz katechezy w klasie I LO // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 23

WITEK Beata : Nieuświadomione zagrożenie. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 26-27
Udział sekt w życiu społecznym i jednostkowym. Międzynarodowy wymiar działalności sekt. Unia Europejska wobec sekt. Problem sekt w Polsce. Profilaktyka.

WNĘK-GOZDEK Joanna : Przyczyny wstępowania młodych do sekt // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 10-13

ZWOLIŃSKI Andrzej : Oferta Scjentologów // Wychowawca. - 2011, nr 7/8, s. 22-23
Zasady ruchu scjentologicznego. Techniki psychomanipulacji w sekcie.

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna