Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

  EDUKACJA MUZYCZNA W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BANASIEWICZ Andrzej, LIPSKA Ewa : Muzyka w klasie 1 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela. - Wyd. 4 zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

BOGUSZEWSKA Anna, WEINER Agnieszka : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III : edukacja plastyczno-muzyczna. - Wyd. 2. Kraków : "Impuls" , 2004

BONNA Beata : Muzyka w procesie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy .- Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 341-351

DANEL-BOBRZYK Helena : Miejsce muzyki w kontaktach z dzieckiem // W: Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna :II konferencja naukowa z cyklu Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej.­ - Kraków : "Impuls", 2002. - S. 321-331

DARŁAK Grażyna : Aktywne słuchanie muzyki w edukacji wczesnoszkolnej // Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 105-110

DYLĄG Jerzy : Jak przeciwdziałać stereotypom w edukacji muzycznej // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło . - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 234-240

DYLĄG Jerzy : Przełamywanie schematów w edukacji muzycznej dziecka // W: Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej . - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 312-321

DZIECKO w świecie muzyki / red. Bronisława Dymara. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

FROŁOWICZ Elżbieta : Aktywny uczeń w świecie muzyki : propozycje dla nauczycieli. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
Filia w Tomaszowie Maz.

GRUBERNA-BERNACKA Barbara : Muzyka i ruch w edukacji dziecka // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym /red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S.79-86

KASZEWSKA Elżbieta : Tradycje muzykowania ludowego inspiracją w rozwoju kreatywności dzieci // W: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / pod red. Anny Jakubowicz-Bryx . - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - S. 111-117

KATARYŃCZUK- MANIA Lidia : Możliwości realizacji "słuchania muzyki" w edukacji wczesnoszkolnej // W: Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej . - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 99-104

KISIEL Mirosław : Edukacja wyobraźni dziecka z wykorzystaniem elementów muzyki, plastyki, słowa i ruchu w kształceniu zintegrowanym // W: Edukacja kreatywna / pod red. Ewy A. Zwolińskiej . - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 330-340

KOŁODZIEJSKI Maciej : Niezwykła edukacja w zwykłej szkole // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło . - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 254-264

KORALCZYK Anna, ŁYSIAK Anna : Radosne nutki : ćwiczenia muzyczne dla klasy 1. - Łódź : "Juka", 1994

LIPSKA Ewa : Muzyka : szkoła podstawowa 2 : przewodnik dla nauczyciela. - Wyd. 3 zm.. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

LIPSKA Ewa, PRZYCHODZIŃSKA Maria : Muzyka w nauczaniu początkowym : metodyka. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991

LIPSKA Ewa, TWARDOWSKA Alicja : Elementarz muzyczny : podręcznik : szkoła podstawowa 1. - Wyd. 20 zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

LIPSKA Ewa, TWARDOWSKA Alicja : Elementarz muzyczny : przewodnik dla nauczyciela : szkoła podstawowa 1. - Wyd. 5 zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

ŁAWROWSKA Romualda : Muzyka w przedszkolnej edukacji zintegrowanej // W: Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / red. nauk. Danuta Waloszek. - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - S. 77-89

ŁAWROWSKA Romualda : Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2003
Filia w Opocznie

MUZYKA w szkole dla klasy 1 i 2 : materiały metodyczne / [oprac. konspektów W. Barcicka]. - Kielce : "M. A. C.", 1991

MUZYKA w szkole dla klasy 3 : materiały metodyczne / [oprac. konspektów J. Kacperska]. - Kielce : "M. A. C.", 1992

NIZIURSKI Mirosław : Z zagadnień muzycznej twórczości dziecka // W: Edukacja muzyczna : tożsamość i praktyka / pod red. Andrzeja Białkowskiego . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 163-174
Filia w Tomaszowie Maz.

ROGALSKI Eugeniusz : Muzyka w pozaszkolnej edukacji estetycznej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993

RONDOMAŃSKA Zenona : Od śpiewu do sztuki. Rozwój czy upadek? // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 209-220

ROSZAK Bogumiła : Muzyka w szkole podstawowej : autorski program przedmiotu. - Poznań : "G&P" : "Atena", 2000

SMOCZYŃSKA Urszula : Muzyka dla dzieci : umuzykalnienie według koncepcji Carla Orfa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

SOCHA Jadwiga, WIETRZYŃSKI Wojciech : Nasze muzykowanie : klasy 1-3 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

STASIŃSKA Krystyna : 120 lekcji muzyki w klasach 1-3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

STASZAK Dorota : Wpływ muzyki na rozwój emocjonalny dziecka w szkole podstawowej // W: Dziecko [T.] 1 / red. Ewa Lewik-Tsirigotis, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Zdzisław Włodarczyk. - Wieluń : Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu, 2010. - S. 509-517

SUCHANEK Alojzy : Czynniki warunkujące rolę muzyki w edukacji szkolnej // W: Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce / pod red. nauk. Henryka Moroza. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 295-302

SUŚWIŁŁO Małgorzata : Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzyczne. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001

SZATAN Ewa : Ekspresja muzyczno-ruchowa jako zaniedbany obszar edukacji muzycznej dziecka // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło . - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 221-226

SZCZEPAŃSKA Mariola : Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym. - Kraków : "Impuls", 2000

SZUBERTOWSKA Elżbieta : Wychowanie przez kontakt z muzyką : refleksje pedagogiczne // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy . - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Kraków : "Impuls", 2005. - S. 331-339

TWÓRCZOŚĆ "codzienna" w praktyce edukacyjnej : praca zbiorowa / red. nauk. Maciej Kołodziejski. - Płock : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2009

USZYŃSKA-JAMROC Janina : Twórcza aktywność dziecka : teoria - rzeczywistość perspektywy rozwoju. - Białystok : Trans Humana, 2003
Filia Bełchatów, Filia Radomsko

WEINER Agnieszka : Wczesna edukacja muzyczna - obszar zaniedbany czy zaniechany? // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 227-233

WEINER Agnieszka : Wokół kompetencji muzycznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej // W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 167-174

ZWOLIŃSKA Ewa : Edukacja muzyczna małego dziecka // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 167-173

ZWOLIŃSKA Ewa : Rozwój wyobraźni muzycznej a funkcje percepcyjnomotoryczne w młodszym wieku szkolnym : badania muzycznej aktywności umysłowej. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 1997

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARANOWSKA Lidia : Muzyka jako środek kształcenia dzieci. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2011, nr 1, s. 10-14
Wpływ muzyki na rozwój dziecka oraz korzyści wynikające ze stosowania muzyki w procesie edukacji. Podstawowe formy nauczania muzyki. Miejsce muzyki w nauczaniu zintegrowanym.

BARSKA Adriana : Kształtowanie kultury estetycznej // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 10, s.17-20 Rozwijanie muzycznej wrażliwości estetycznej.

BIAŁKOWSKI Andrzej : Powszechna edukacja muzyczna : współczesne zagrożenia i dylematy // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2001, nr 4, s. 179-184

BOGUSZEWSKAAnna, WEINER Agnieszka : Kategoria rytmu we wczesnej edukacji artystycznej - przykłady praktycznej realizacji // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2 , s. 287-295

BRZANA Mirosław : Integracja międzyprzedmiotowa na lekcjach muzyki // Edukacja i Dialog . - 2003, nr 2, s. 47-53

BZOWSKA Lucyna : Dziecko potrzebuje aktywności twórczej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 4, s. 65-68

CHYŁA- SZYPUŁOWA Irena : Muzyka Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej // Nauczanie Początkowe. -2008/2009, nr 4, s. 48-54

CHYŁA- SZYPUŁOWA Irena : Rola sztuki w wychowaniu uczniów klas wczesnoszkolnych // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005 , nr 3 , s. 7-12
Dot. wychowania estetycznego w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

CHYŁA- SZYPUŁOWA Irena : Twórczość muzyczna dzieci // Nauczanie Początkowe. -2008/2009, nr 4, s. 7-14

CIEŚLIK- KLAUZA Joanna : O aktywności muzycznej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 8-11

CZERNIAWSKA EWA : O korzyściach z edukacji muzycznej płynących // Psychologia w Szkole. -2009, nr 4, s. 133-140

DĘBICKA Izabela : Dziecko u progu nauki szkolnej : założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 68-77

DĘBSKA Danuta : Problemy edukacji muzycznej // Życie Szkoły. - 2002, nr 2, s. 18(82)-20(84)
Znaczenie muzyki w rozwoju młodego człowieka.

DENCIKOWSKA Beata : Muzyka, ruch i taniec w kształceniu zintegrowanym //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 5, s. 24-29

DYLĄG Jerzy : Uczenie się przez przeżywanie jako strategia kształcenia muzycznego w edukacji zintegrowanej // Nowa Szkoła. - 2009, nr 4, s. 23-28

ENZINGER Grażyna : Dziecko w krainie muzyki //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 1, s. 21-58

ENZINGER Grażyna, RASZKE Bożena : Dziecko w krainie muzyki: scenariusze zajęć muzycznych w klasie I szkoły podstawowej //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2007, nr 4, s. 26-65

FRANC Izabela : Znaczenie muzyki i tańca w życiu dziecka // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 17-19

GONTAREK Sylwia : W krainie muzyki // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 54-57
Edukacja muzyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym.

GOZDECKA Renata : Metoda aktywnego słuchania muzyki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 285-308

GRUBERNE-BERNACKA Barbara : Rytmika w edukacji wczesnoszkolnej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 4, s. 16-18

GUŚPIEL Maria, DYLĄG Jerzy : Dlaczego edukacja przez sztukę // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 11(459)-16(464) Stymulowanie rozwoju emocjonalnego dziecka i jego kreatywności poprzez kontakt z utworem literackim, muzyką, piosenką, dziełem literackim.   IGNATOWICZ-GLIŃSKA, Anna : Rytmika w klasach I-III szkoły podstawowej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 4, s. 62-64  

JAKUBOWSKA Ewa : Fraszki muzyczne // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 4, s. 50-54

JANKOWSKI Wojciech : O skuteczności muzycznej edukacji // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2002, nr 2, s. 59-65

JANUSZEWSKA-WARYCH Maria : Edukacja muzyczna w programie kształcenia specjalnego dla klas I-III // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 165-180

JASIŃSKA Małgorzata : Rola edukacji muzycznej w kształtowaniu osobowości klas I-III // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 12, s. 22

KALARUS Anna : Możliwości akceleracji przez muzykę procesu uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 1, s. 8-13

KATARYŃCZUK-MANIA Lidia : Edukacja muzyczna w nauczaniu początkowym //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 3, s. 66-68

KINDYKIEWICZ Katarzyna, PYCHYŃSKA-KINDYKIEWICZ Wiesława : Dźwięk i słowo w edukacji muzycznej dziecka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 2, s. 54-57

KISIEL Mirosław : Dobrze mówię - pięknie śpiewam // Życie Szkoły. - 2003, [ nr] 1, s. 3-8
Kształcenie głosu dziecka. Rola muzyki w kompensowaniu deficytów mowy. Słabnące zainteresowanie edukacją muzyczną.

KISIEL Mirosław : Edukacja muzyczna w świetle programów nauczania dla klas I-III szkoły podstwowej : (1947-1999) // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s. [83]-95

KOŁODZIEJSKI, Maciej : Głośno i cicho : scenariusz zajęć muzycznych w klasie I według koncepcji Edwina E. Gordona // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 14-16

KONARCZAK- STACHOWIAK Agnieszka : Umiejętności muzyczne nauczycieli // Życie Szkoły. - 2008, nr 8, s. 12-13

KOZŁOWSKA- LEWNA Alicja : Dziecko poza światem muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2007, nr 4, s. 10-17

LACHOWICZ Olga : Muzyka w wychowaniu // Wychowawca. - 2008 , nr 5 , s. 16-17

LECH Małgorzata : Muzyka w nauczaniu początkowym // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 34-37

LITERSKA Barbara : Chopin w szkole XXI wieku // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 3, s. 4-11

LODZIK Aneta, SOCHA Joanna : Pobudzanie aktywności twórczej dzieci // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 10-11
Swobodna ekspresja w kształceniu zintegrowanym. Twórcza ekspresja w muzyce i plastyce. Metody pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo.

ŁOJEK Anna : Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym : (wybór bibliografii) // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 95-99

MAJEWSKA Renata, MAZELEWSKA Ewa : Tam, gdzie się śpiewa... : rola muzyki // Życie Szkoły. - 2005, nr 7, s. 38-40

MAZELEWSKA Ewa, MAJEWSKA Renata : Integracyjna rola muzyki w nauczaniu wczesnoszkolnym // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 37-40

PAWLIŃSKA Ewa : Rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym // Nauczanie Początkowe 2008/2009, nr 4, s. 15-21
Wpływ muzyki na rozwój dziecka, formy aktywności przez jakie dokonuje się wrażliwość muzyczna.

PARKITA Ewa ; Komputerowe wspomaganie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 35-42

PARKITA Ewa : Muzyczne programy multimedialne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 15-21

PIOTROWSKA Anna : Muzyka popularna w umuzykalnianiu dzieci // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4 , s. 55-58

PRZYCHODZIŃSKA Maria : Obszary edukacji muzycznej : aktywność - wiedza - przeżycie - zrozumienie // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 2, s. 16-24

PYDA-GRAJPEL Anna : Elementy rytmiki i ruchu w edukacji wczesnoszkolnej //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 4, s. 41-49

PYTLIK Jolanta : "To są czary, pewno czary!" - poznajemy dzieła Fryderyka Chopina : scenariusz zajęć w klasie I // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 3, s. 51-57

RAKOWSKI Andrzej : Powszechna edukacja muzyczna - historia narodowego niepowodzenia // Edukacja. - 2007, nr 1, s. 95-101

RASZKE Bożena : Zabawy z piosenkami w edukacji wczesnoszkolnej //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2007, nr 4, s. 66-78

ROGOZIŃSKA Katarzyna : Pieśni patriotyczne w edukacji dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 23-34

ROGOZIŃSKA Katarzyna : Szkolne instrumenty muzyczne // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 30-34

SORSA Anna, KALINOWSKA Irena : Muzyka w pracy z dziećmi // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 4, s. 69-70

STĘPKOWSKA Karina : Zabawy z tortem muzycznym // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 22-24

STYCZEŃ Jolanta : Muzyka w nauczaniu zintegrowanym // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 9, dod. s. XI
Edukacja muzyczna w korelacji z edukacją polonistyczną , plastyczno-techniczną, matematyczną i przyrodniczą.

SUŚWIŁŁO Małgorzata : Wybranedeterminanty wczesnej edukacji muzycznej // Wychowanie Muzyczne w Szkole .-2003 , nr 5 , s. 223-232

SŁYK Urszula : Zespołowe muzykowanie w nauczaniu zintegrowanym // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 5, s. 65-67

ŚLIWIŃSKA Anna : Muzyczne podróże w wyobraźni - w trosce o równowagę emocjonalną naszych dzieci // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 23-28

ŚLIWIŃSKA Anna : Propozycje zajęć muzyczno-ruchowych w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 4, s. 86-90

ŚLIWIŃSKA Anna : Ptasie trele w maju - zajęcia zintegrowane dla klasy III (fragment)
// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 74-77

ŚLIWIŃSKA Anna : Rola edukacji muzycznej w komunikacji społecznej // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 58-63

ŚLIWIŃSKA Anna : Stymulacyjna funkcja ruchu przy muzyce w nauczaniu zintegrowanym // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 22-29

TARCZYŃSKI Jacek : Nietypowe instrumentarium w edukacji muzycznej dzieci młodszych // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 5, s. 38-47

WEINER Agnieszka : Kompetencje muzyczne nauczycieli klas początkowych w okresie przemian edukacyjnych //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 4, s. 5-11

WEINER Agnieszka : Nie ta melodia //Życie Szkoły. -2004, nr 10, s. 4-8

WOJCIECHOWSKA Katarzyna : Dialog w edukacji dziecka : przez muzykę, z muzyką, dla muzyki / - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 15-17

Znaczenie nauczania i wychowywania przez dialog. Kompetencje komunikacyjne oraz muzyczne nauczycieli, pozwalające na skuteczne przybliżenie sztuki muzycznej dziecku na etapie wczesnoszkolnym.

WOJCIECHOWSKA Katarzyna : Dziecko a edukacja muzyczna // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s. 10-13

WOJCIECHOWSKA Katarzyna : Próba określenia kompetencji muzycznych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2007, nr 2, s. 34-43

WOJCIECHOWSKA Katarzyna : Zakres czynności nauczycieli w procesie edukacji muzycznej w klasach I-III szkoły podstawowej //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2007, nr 4, s. 18-25

WOJTECZEK Karolina : Czy twórczości można nauczyć? // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2008, nr 4, s. 26-32

WOŹNICZKA Ewa : Aktywne formy muzyczne // Życie Szkoły. - 2009, nr 11, s. 38-42

WÓJCIK Daria : Śpiewać czy odśpiewać - o (nie)uczeniu muzyki w klasach I-III //Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 5, s. 41-46

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna