Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

  RODZINA WSPÓŁCZESNA - funkcje i znaczenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2012

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEDNARSKI Henryk : Rodziny polskie w procesie przemian // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek . - Wyd. 2. - Krasnystaw : dr. Polianna, 2010. - S. 11-32

BIAŁA Jolanta : Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej. ­- Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006

BŁASIAK Anna : Funkcje rodziny // W: Oblicza pedagogii : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Jarkiewicz . - Kraków : "Ignatianum" : Wydaw. WAM , 2005. - S. 59-78

BRYNIEWICZ Wioletta : Przeobrażenia we współczesnej polskiej rodzinie // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Kraków : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - S. 245-251

BYĆ rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / red. Małgorzata Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009

CUDAK Henryk : Od rodziny pochodzenia do rodziny prokreacji. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1999. - S. 280-303

CUDAK Henryk : Problemy i zagrożenia współczesnej rodziny w Polsce // W: Problemy współczesnej rodziny w Polsce : materiały z II ogólnopolskiego sympozjum naukowego / red. nauk. Henryk Cudak . - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP, 1998. - S. 46-52

CUDAK Sławomir : Makrospołeczne uwarunkowania przemian w funkcjonowaniu współczesnej rodziny polskiej // W: Dziecko [T.] 1 / red. Ewa Lewik-Tsirigotis, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Zdzisław Włodarczyk. - Wieluń : Kolegium Nauczycielskie w Wieluniu, 2010. - S. 323-334

DANILEWICZ Wioleta : Rodzina wśród ponowoczesnych dylematów // Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod red. Wiolety Danilewicz . - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 181-198

DONIEC Renata : Rodzina wielkiego miasta : przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 11-31 : Źródła i kierunki przemian rodziny

GĘBUŚ Dorota : Mama, tata, dziecko? Przemiany ról małżeńskich i rodzicielskich we współczesnych rodzinach // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych /pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 57-69

GIZA-POLESZCZUK Anna : Zakończenie, czyli chcieć i móc (współczesna rodzina) // W: Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / pod red. Małgorzaty Sikorskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009. - S. 188-193

HARWAS-NAPIERAŁA Barbara : Rodzina w kontekście współczesnych zagrożeń // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 11-21

IZDEBSKA Jadwiga : Współczesna rodzina w kontekście zagrożeń globalizacji i ponowoczesności // W: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej /pod red. Wiolety Danilewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 171-180

JAMIESON Lynn : Od rodziny do intymności // W: Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydaw. Znak, 2008. - S. 115-141

JANKE Andrzej W. : Zagrożenia socjalizacji i wychowania we współczesnej rodzinie polskiej. Aspekt socjopoedagogiczny // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania . T. 3 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009. - S. 243-254

JANKOWSKI Henryk Marian : Współczesna rodzina w myśli Jana Pawła II - zagrożenia i problemy // W: Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? =Rodina pro Evropu nebo Evropa pro rodinu? / red. Bronisława Dymara. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 177-190

KAWULA Stanisław : Człowiek w relacjach socjopedagogicznych : szkice o współczesnym wychowaniu. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Toruń : "Akapit" , 2004. - S. 177-202: Rodziny współczesne jako źródło sieroctwa społecznego
Filia w Radomsku

KAWULA Stanisław : Funkcja opiekuńcza współczesnej rodziny polskiej // W: Pedagogika rodziny :obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. - S.263-284

KAWULA Stanisław : Mozaikowość i koloryt współczesnej rodziny. Szkic do portretu // W: Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006. - S. 359-391
Przemiany i przyszłość rodziny współczesnej. Małżeńsko-rodzinne przemiany na progu XXI wieku. Przykłady form życia małżeńsko-rodzinnego na przełomie tysiącleci.

KOZDROWICZ Ewa : Funkcja prokreacyjna w rodzinie : zmiany i zagrożenia // W: Pedagogika opiekuńcza : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł i Róży Pawłowskiej . - Gdańsk : "Harmonia", 2008. - S. 371-383

KUTIAK- ZAKRZEWSKA Krystyna : Wybrane problemy wychowawcze współczesnej rodziny w Polsce
// W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kartowicz . - Toruń : "Akapit" , 2010. - S. 283-289
Filia w Opocznie

KUŹMA Józef : Ewolucyjne przemiany współczesnej rodziny polskiej // W: Edukacja prorodzinna / red. Maria Chymuk, Danuta Topa. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 23-31

LESNER Wiesław : Współczesne dylematy polskich rodzin : wychowawcze skutki migracji zarobkowej rodziców // W: Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Panel. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 395-402

LUBER Dorota : Zagrożenia współczesnej rodziny wynikające z postępującego relatywizmu i liberalizmu nowych norm molarnych // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : dr. Polianna, 2010. - S. 55-70

MAŁŻEŃSTWO i rodzina w ponowoczesności : szanse - zagrożenia - patologie / red. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008

OLERACZYK Teresa Ewa : Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. - S. 55-91 : Stan i kondycja współczesnej rodziny

PIECH Anna : Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym //W: Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - S. 13-32

PIKUŁA Norbert : Aktualna sytuacja i tendencja zmian w rodzinie XXI wieku // W: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny :praca zbiorowa / pod red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010. - S. 43-70

PIKUŁA Norbert : Kondycja rodzicielstwa w XXI wieku // W: Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Duda. - Kraków : Wydaw. św. BM Archidiecezji Krakowskiej, 2010. - S. 69-88

PLOPA Mieczysław, ZAJDLIC-PLOPA Teresa : Dylematy i wyzwania w badaniach nad współczesną rodziną // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 4 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011. - S. 241-267

PROBLEMY rodziny na początku trzeciego tysiąclecia . T. 1 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007

PSYCHOLOGIA rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. - Warszawa : "Difin", 2009

RADZIWIŁŁOWICZ Wioletta, SZADZIEWSKA Barbara, SULSKA Ewa : Depresja młodzieży w kontekście funkcjonowania rodziny // W: Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły . - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 123-174

RODZINA europejska : filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania / red. Jerzy Koperek. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011

RODZINA i praca w warunkach kryzysu / red. Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska-Batorowicz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011

RODZINA jako wartość w rozwoju człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała. -Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009.

RODZINA : kondycja i przemiany / red. Maria Świątkiewicz-Mośny. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011

RODZINA na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1 / red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009

RODZINA na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości . T. 2 / red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 2009

RODZINA we współczesności / red. Andrzej Ładażyński. - Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2009

RODZINA wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red. Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz. - Lublin : Wydaw. KUL, 2009

RODZINA - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji : szkice monograficzne / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2007

SIKORSKA Małgorzata : Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko : o nowym układzie sił w polskich rodzinach - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

SKARBEK Władysław W. : Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2003. - S. 99-128: Rodzina jako pierwotne środowisko edukacyjno-wychowawcze

SOLAK Adam Roman :Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. - S. 15-17 : Rodzina i jej oddziaływania społeczno-wychowawcze ; S. 14-15 : Rodzina w świetle wybranej literatury

SORKOWICZ Anastazja : Zagrożenia procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej // W: Rodzina i szkoła wobec realiów i wyzwań XXI wieku :praca zbiorowa / pod red. Danuty Kocurek. - Kraków [etc.] : Wydawnictwo "Scriptum", 2010. - S. 67-80

SZLENDAK Tomasz : Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

WĘGIERSKI Zbigniew : Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2006. - S. 17-42 : Rodzina współczesna i jej problemy
Pojęcie rodziny. Typy rodzin i model rodziny współczesnej. Struktura i funkcje rodziny - prawidłowości i zakłócenia. Kierunki przemian rodziny na przełomie wieków XX i XXI. Zagrożenia i kryzys współczesnej rodziny.

WOŹNIAK-KRAKOWIAN Agata : Kierunki zmian współczesnej rodziny - wyzwania i zagrożenia // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego :między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / pod red. Arkadiusza Marca i Iwony Wagner. - Częstochowa : Warszawa : Akademia im. Jana Długosza ; Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2005. - S. 23-38

WSPÓŁCZESNA rodzina : dylematy teorii i praktyki pedagogicznej : praca zbiorowa / red. Janusz Stanek, Wojciech Zając ; Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Wyższa Szkoła Pedagogiczna (Warszawa). - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011
Filia w Opocznie

WYBRANE problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina. - Warszawa : "Difin", 2011

WYBRANE zagadnienia pedagogiki rodziny / red. nauk. Anna Błasiak, Ewa Dybowska. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" ; Wydaw. WAM, 2010

ZWIERZCHOWSKA Iwona : Struktura rodziny a funkcjonowanie społeczne dziecka w środowisku przedszkolnym // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata /pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 149-159

Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji. T. 1 / pod red. Heleny Marzec. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011

Z rodziną i dla rodziny w dobie globalizacji . T. 2 / pod red. Heleny Marzec. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2011

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMSKI Franciszek : Zagrożenie wartości rodziny zagrożeniem cywilizacji // Przegląd Humanistyczny. - 2006, nr 5/6, s. 213-219

BASIŃSKA Anna : Rodzina i szkoła. Rodzina jako środowisko edukacyjne i wychowawcze // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 9-12

BECKER- PESTKA Daria : Młodzi Polacy o rodzinie // Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 16-17

BĘBAS Sylwester : Rodzina i jej zagrożenia na początku trzeciego tysiąclecia // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/ , s. 3-8

BĘBAS Sylwester : Wychowanie w rodzinie jako profilaktyka patologii społecznych // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8, s. 18-22

BECKER-PESTKA Daria : Młodzi Polacy o rodzinie //Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 16-17

BIEŃKO Mariola : Znaczenie więzi wielopokoleniowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 3-11

BIERNAT Tomasz : Małżeństwo i rodzina w opiniach młodych Polaków, Niemców i Hiszpanów // Kultura i Edukacja. - 2009, nr 2, s. 71-97

BIERNAT Tomasz : Młodzi Polacy wobec małżeństwa i rodziny : komunikat z badań // Wychowawca. - 2007, nr 7/8, s. 16-19

BRODA Paweł : Zagrożenia współczesnej rodziny w wychowaniu dziecka //Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 3/4, s. 23-30

CHOMICZ Roman : Rodzina tradycyjna - w przekazywaniu wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s. 21-25

CUDAK Henryk : Makrospołeczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny w Polsce // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 7-13

DONIEC Renata : Rodzina w poszukiwaniu intymności : na przykładzie przemian modelu rodziny // Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 1, s. 19-31

FRĄCZEK Zofia : Wsparcie w rodzinie w doświadczeniu młodzieży //Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s. 26-29

JUREWICZ Monika : Rodzina na rozdrożu //Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 19-25

KAWULA Stanisław : Dyskurs wokół pedagogiki i pedagogiki rodziny // Kultura i Edukacja. - 2007, nr 3, s. 7-22

KAWULA Stanisław : Rodziny współczesne a pedagogika rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 3-9, 64

ŁAGODA Agnieszka : Edukacyjna rola współczesnej rodziny wobec przemian i oczekiwań społecznych // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 15-19

NOWOTKA Małgorzata : Co z tymi rodzicami? // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 34-36

NOWOTKA Małgorzata : Współczesne rodzicielstwo // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 22-25

NOWOTKA Małgorzata : "Wychowanie bez granic" we współczesnej rodzinie // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 7-12

OBUCHOWSKA Irena : Rodzice i style wychowania // Remedium. - 2009, nr 9, s. 6-7

PAWELEC Lidia : Rodzina wobec tradycyjnych wartości narodowych // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 21-25

PODGÓRSKI Ryszard : Znaczenie rodziny w edukacji wartości w życiu społecznym. Cz. 1-2 // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4 , s. 37-39 ; nr 5, s. 44-49

PORĘBSKA Katarzyna : Szanse i zagrożenia współczesnego świata dla współczesnej rodziny // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 42-43

PRAJSNER  Mira : Rytuały rodzinne a rozwój psychospołeczny adolescentów // Remedium. - 2009, nr 1, s. 22-23

SAWULSKA Aniela : Rodzina w oczach dziecka // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 16-19

SENDYK Marzena : Postawy wychowawcze rodziców wobec córek i synów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 45-49

SZAŁADZIŃSKA Agnieszka : Małżeństwo i rodzina jako wartość i cel młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 37-39

WILK Marta : Rodzina jako pierwotne środowisko profilaktyki uzależnień // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 34-40

WOJCIECHOWSKA Mariola : Wartość i sens współczesnej rodziny w opinii młodych rodziców // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 14-20

WOLLENBERG- ROMANIEWICZ Iwona E. : Rodzina środowiskiem kształtującym osobowość dziecka // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 14-17

WÓJCIK  Magda : Młodzież i dorośli o roli szkoły i rodziny w wychowaniu // Remedium. - 2010, nr 1, s. 20

ZWOLIŃSKI Andrzej : Siła rodziny // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 10-11

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Teleologiczny wymiar życia rodzinnego : nawiązanie do tradycji społeczno-pedagogicznej // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, s. 23-27

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Wychowanie i socjalizacja w środowisku rodzinnym : nawiązanie do perspektywy społeczno-pedagogicznej // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 5/6, s. 77-84

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna