Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

 

PRZEMOC I AGRESJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2013

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AGRESJA dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / red. Irena Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007

AGRESJA i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007

AGRESJA w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Warszawa : "Difin", 2008

BEDNARCZYK Małgorzata : Diagnoza agresji i przemocy wśród młodzieży Liceum Ogólnokształcącego - raport z badań przeprowadzonych w LO w Sieradzu // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy /pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 195-205

BIAŁA Monika : Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006
Filia w Radomsku, 29499 Filia w Bełchatowie

BIAŁEK Mirosława : Programy profilaktyczne w przestrzeni współczesnej szkoły : szkolny program zapobiegania agresji i zachowaniom ryzykownym // W: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk . - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 23-36
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

BIEL K. : Rozwój agresji i u dzieci w kierunku niedostosowania społecznego // W: Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. K. Biel, J. Kusztal . - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011. - S. 75-102
Filia w Opocznie, Filia w Tomaszowie Maz.

BŁĘDOWSKA Magdalena, ŁYSKAWA Anna : Wpływ postaw rodzicielskich na zachowania agresywne dzieci // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak . - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 121-131

BUDZYŃSKA- JEWTUCH Izabela, ŚWIDERSKA Mariola : Zjawisko agresji i przemocy w szkole a poziom edukacji // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak . - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 183-194

CHĘTKOWSKI Dariusz : Uczeń agresywny czy waleczny? //W: Prawo dziecka do zdrowia /pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 175-181

DAMBACH Karl E. : Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
Filia w Bełchatowie

DOMAGAŁA Joanna, KUBAN Wiesława, NOWICKA Maria : Żyć w zgodzie : zabawy zapobiegające agresji wzmacniające psychikę dziecka. - Toruń : "Bea-Bleja", 2006
Filia w Radomsku, Filia w Bełchatowie

DRÓŻDŻ-GAL Katarzyna : Czynniki powodujące zachowania agresywne u dzieci i młodzi eży // W:Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. T. 11 / red. Michał Pindera, Irena Motow. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 151-173

DURKA Grażyna, BORUSZKOWSKA Iwona : Agresja wśród uczniów we współczesnej szkole // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań /pod red. TeresySołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk-Jamnickiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - S. 83-89

GREENE Rose W. : Terapia dzieci impulsywnych : model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
Filia w Tomaszowie Maz.

GRZYWA- BILKIEWICZ Agnieszka : Problem agresji we współczesnej szkole // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej . ­- Kraków : "Impuls", 2006. - S. 187-193

GUERIN Suzanne, HENNESSY Eilis : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. - Wyd. 2 w jęz. pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

GULIŃSKA-GRZELUSZKA Diana : Muzykoterapia dzieci agresywnych. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009
Filia w Tomaszowie Maz.

HERBERT Martin : Mamo, on mnie bije!. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
Filia w Opocznie

KOCÓR Maria : Rola pedagoga szkolnego w zapobieganiu i eliminowaniu agresji oraz przemocy w szkole // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 236-247

KOŁODZIEJCZYK Andrzej : Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów // W: Edukacja Zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - S. 518-548

KOSSEWSKA Joanna : Zasoby osobowe a agresja interpersonalna u młodzieży gimnazjalnej // W: Zdrowie- stres-choroba w wymiarze psychologicznym / red. nauk. Helena Wrona-Polańska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - S. 145-159

KRAHÉ Barbara : Agresja. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

KROWATSCHEK Dieter : Jak sobie poradzić z agresją u dzieci : poradnik dla rodziców. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006

LARSON Jim : Najpierw pomyśl : trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012

LARSON Jim, LOCHMAN John : Pomoc dzieciom w radzeniu sobie z gniewem : podejście kognitywno-behawioralne. -Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012

LIBERACKI Marcin, BECMER Dariusz : Agresja w szkole podstawowej i gimnazjum : wybrane aspekty socjologiczne // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 207-217

MALINOWSKI Jan A. : Dzieci i młodzież szkolna w kręgu przemocy // W: Środowisko - młodzież - zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. Jan A. Malinowski, Aleksander Mandecki. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2007. - S. 141-158

MATYJAS Bożena : Rodzina i jej wspomaganie : (wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lat 1990-2004). - Kielce : Wydawnictwo Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, 2005. - S. 111-117 : Agresja dziecka w szkole jako skutek błędów wychowawczych rodziców

MIGAŁA Paweł : Dlaczego uczeń staje się agresywny? : przyczyny i uwarunkowania. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008

MUSIALSKA, Kinga : Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
Filia w Tomaszowie Maz.

NIŻANKOWSKA- PÓŁTORAK Barbara, PÓŁTORAK Małgorzata : Poziom agresywności dzieci a ich percepcja przemocy w filmach // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc . - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 175-186

O'MOORE Mona, MINTON Stephen James : Jak opanować przemoc w szkole. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008
Filia w Tomaszowie Maz., Filia w Opocznie, Filia w Bełchatowie

 

OSIK- CHUDOWOLSKA Danuta : Skala zjawiska "fali " wśród młodzieży gimnazjalnej // W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 354-364

Sygn. 95428

PIEKARSKA Anna : Przemoc i krzywdzenie "za szkolną bramą" - programy psychoprofilaktyczne // W: Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej . - Warszawa : Wolters Kluwer Polska , 2010. - S. 113-128

Sygn. 30645 Filia w Bełchatowie, 35283 Filia w Radomsku

 

PINDERA Agata : Zachowania agresywne dzieci sześcioletnich // W: Rodzina na początku III tysiąclecia :obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. - S. 223-228

Sygn. 97838

 

POPŁAWSKA Agata : Elementy przemocy i agresji w edukacji wczesnoszkolnej // W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 385-395

Sygn. 93876 W

 

PORAJ Grażyna : Rodzina a agresywne zachowania dzieci - perspektywa rozwojowa // W: Jakość życia rodzinnego :wybrane zagadnienia / red. nauk. Teresa Rostowska. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006. - S. 199-215

Sygn. 97230

 

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008
S. 107-123: Agresja wśród dzieci i młodzieży
Sygn. 96617, 96618 W

 

PROFESJONALNA profilaktyka w szkole : nowe wyzwania / red. nauk. Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011

Sygn. 100482 W

 

PRZEMOC w szkole : metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [i in.]. - Warszawa : "Dr Josef Raabe", cop. 2012

Sygn. 101486

 

PYŻALSKI Jacek : Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011

Sygn. 99050

 

RADOCHOŃSKI Mieczysław : Ewolucja zachowań agresywnych w cyklu życiowym człowieka // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / pod red. Beaty Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 205-218

Sygn. 98307

 

RIGBY Ken : Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010

Sygn. 41573 Filia w Tomaszowie Maz.

 

ROGGE Jan Uwe :­­­ Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji?. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2007

Sygn. 96535

 

RUMPF Joachim : Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

Sygn. 28724 Filia w Bełchatowie, 30216 Filia w Opocznie, 39113 Filia w Tomaszowie, 33522, 33593 Filia w Radomsku

 

RUSZKOWSKA Ewa : Działania WODN wspierające nauczyciela w pracy nad agresją // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 165-172

Sygn. 96158

SKWARK Dorota : Instynkt agresji : opowiadania terapeutyczne o dojrzewaniu dla młodzieży, rodziców, nauczycieli. - Toruń : Wydawnictwo Bea Książki Edukacyjne, 2007
Sygn. 41363 Filia w Tomaszowie Maz.

SOBCZYSZYN Urszula : Zjawisko przemocy w grupie rówieśniczej wśród uczniów w małym mieście // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc . - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 79-91

Sygn. 98308

 

SOKOŁOWSKA Ewa : Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007

Sygn. 29842 Filia w Bełchatowie, 40389 Filia w Tomaszowie Maz.

 

STADNIK Katarzyna, WÓJTEWICZ Anna : Anielice czy diablice? : dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009

Sygn. 100362

 

SZCZUKIEWICZ Piotr : Przemoc rówieśnicza a diagnozowanie zaburzeń zachowania // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / pod red. Beaty Szluz . - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 230-242

Sygn. 98307

 

SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 155-158 : Agresja i przemoc śród młodzieży

Sygn. 93674 W

 

TSIRIGOTIS Konstanstinos, LEWIK-TSIRIGOTIS Ewa : Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży - implikacje terapeutyczne// W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży /red. nauk. Krzysztof Hirszel [et al.]. - Warszawa : Difin, 2010. - S.102-113

Sygn. 98983

 

URBAN Bronisław : Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Sygn. 101213

 

WALC Wiesława : Zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / red. Wiesława Walc. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 213-225

Sygn. 98308

 

ZACHARUK Tamara : Przemoc w szkole zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa uczniów // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy /pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 219-230

Sygn. 96158

ZASTRASZANIE i przemoc szkolna : profilaktyka : podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski ; Europejski Międzypaństwowy Program "Daphne". - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010
Sygn. 100470

ZIELIŃSKA Monika : Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012
Sygn. 101452

ZINCZUK Joanna : Agresja dzieci i młodzieży - rozwojowe i środowiskowe czynniki ryzyka // W: Oblicza współczesnych uzależnień / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska . ­- Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 247-264

Sygn. 98338

 

ZUBRZYCKA Elżbieta : Dręczyciel w klasie. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

Sygn. 29397 Filia w Opocznie

ŻYĆ w przyjaźni : zajęcia zapobiegające agresji dziecka wzmacniające psychikę dorastającego dziecka / [red. Barbara Bleja-Sosna]. - Toruń : Wydawnictwo BEA Książki Edukacyjne, 2009

Sygn. 41283 Filia w Tomaszowie Maz.

ŻYĆ w radości : ćwiczenia zapobiegające agresji, wzmacniające psychikę dziecka / [red. Barbara Bleja-Sosna]. - Toruń : Wydawnictwo Bea Książki Edukacyjne, 2007
Sygn. 41282 Filia w Tomaszowie Maz.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARCIŃSKI Zbigniew : Agresja słowna między uczniami // Katecheta. - 2007, nr 3, s. 20-31

BARCIŃSKI Zbigniew : Drobne zakłócenia toku lekcji // Katecheta. - 2008, nr 11, s. 14-20

BARCIŃSKI Zbigniew : Wygłupy // Katecheta. - 2008, nr 7/8, s. 26-37

BARCZYK Angelika : Działania zapobiegające występowaniu przemocy i agresji w szkole // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 3/4 , s. 125-138

BAUMANN Katarzyna : Agresja dobra i zła // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2 , s. 60-62

BAWOŁ Joanna. : Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8, dod. "Wkładka Metodyczna", s. V-VIII

BEDNARCZYK Hanna, MAŃKOWSKI Leszek : Co wiemy o agresji w szkole? // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. 54-57

BŁASIAK Julita : Zjawisko agresji w szkole // Meritum. - 2010, nr 4, s. 50-54

BORECKA-BIERNAT Danuta : Szkoła pod napięciem // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s.112-119
Problemy w szkole - agresja lub wycofanie się - to uczniowskie strategie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

BORKOWSKI Grzegorz : Praca z dzieckiem agresywnym // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 25

BRYŚ Beata : Przerwa pełna atrakcji - sposób na bezpieczną przerwę // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 10, s. 38-39

BUDNY Wioletta : Wpływ telewizji na agresywny język dzieci // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 23-25

PRZEMOC w szkole / I. B. Bukrejewska // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 20-23

CAPIŃSKA Ewa : Oblicza agresji u dzieci // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 31-36

CELMER Agata : Agresja i lękliwość w wieku przedszkolnym // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, wkł. s. I-VI

CHORAB Monika : Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski // Dyrektor Szkoły. -2009, nr 11, s. 40-42

DEMBIŃSKI Jacek : Zjawisko agresji w szkołach - w opinii nauczycieli wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 9, s. 15-20
Prezentacja wyników badania, którego celem było poznanie skali zjawiska agresji w środowisku szkolnym na różnych etapach kształcenia w opinii nauczycieli wychowania fizycznego. W badaniu wzięło udział 93 nauczycieli. Badanie miało miejsce podczas VII Dolnośląskiego Forum Oświatowego, które odbyło się we Wrocławiu dnia 14.04.2012 r.

DEPTUŁA Maria : Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych //Edukacja. - 2009, nr 4, s. 66-75

DUNIN-WILCZYŃSKA Ewa : Przemoc i agresja dzieci // Życie Szkoły. - 2011, nr 4, s. 5-[11]

DUTKIEWICZ Kazimiera : Rodzinne przyczyny zachowań agresywnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 50-58

GAZICKA Katarzyna : Agresja w szkole jako przejaw patologii instytucji // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 2, s. 80-94

GĘSICKI Janusz : Dlaczego uczniowie są wredni? // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 11-17

GODAWA Joanna, NIEMIEC Marta : Zastosowanie programu ART w pracy z dziećmi i młodzieżą agresywną // Chowanna. - 2009, T. 1, s. 55-71

GOETZ Magdalena : "Ty lesbo","ty cioto"...//Głos Nauczycielski. - 2013, nr 3, s. 11
Wskazówki dla nauczycieli dotyczące reakcji na agresję w szkole, której źródłem jest nietolerancja.

GORĄCY Alicja, MIKICIN Mirosław : Zachowania agresywne - młodzieży gimnazjalnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s. 22-24
Przyczyny agresji. Agresja fizyczna i werbalna.

HOFFMANN Sylwia : O gnębieniu słabszych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 26-30

JANUKOWICZ Maria : Niebezpieczne szkoły. Pajęczyna agresji i ośmieszania // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 28-32

JAWORSKA Monika : Agresja wśród uczniów klas 4-6 // Nauczyciel i Szkoła . - 2007, nr 3/4, s. 137-147

JĘDRYSZEK-GEISLER Aleksandra : Agresywna młodzież // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 30-34

JONAKOWSKA Ewa : Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce. [Cz. 1] // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 26-29
Definicja przemocy i agresji w szkole. Badania dotyczące przemocy w szkole, przeprowadzone w 2011 roku. Reakcje szkoły na zjawisko agresji wśród uczniów.

KAŁUŻNA-LIS Grażyna : Społeczne uwarunkowania agresji //Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 10-11

KANIOS Wioleta : Jak postrzega siebie młodzież agresywna ? // Katecheta. - 2009, nr 7-8, s. 89-95

KARASOWSKA Aleksandra : Mam w sobie potwora... Cz. 1-2 // Remedium. - 2012, nr 6, s. 10-11; nr 7/8, s. 10-11

KARASOWSKA Joanna,KARASOWSKA Aleksandra : O Tygrysku, który nie panował nad swoja siłą. Cz. 1 // Remedium. - 2012, nr 9, s. 24-25
Bajka terapeutyczna jako metoda pracy z dziećmi agresywnymi.

KARBOWA Marta : Zachowania agresywne u dzieci w kontekście teorii przywiązania // Remedium. - 2009, nr 3, s. 8-9

KARŁYK-ĆWIK Anna : Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 5-13

KOCEMBA Iwona : Ci, którzy dręczą innych // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 133-139

KOCHELAK Julia : Obszary występowania agresji w klasach I-III szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 3-4

KOŁODZIEJCZYK Jakub : Metoda Wspólnej Sprawy // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 15-17

KOŁODZIEJCZYK Jakub : Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 109-116

KOMENDANT Agata : Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców // Dyrektor Szkoły. - 2007 , nr 6, s. 33-36

KOMOROWSKA Marta : Agresja w różnym wieku - przejawy i konsekwencje // Remedium. - 2009, nr 4, s. 8-9

KOMOROWSKA Marta : Przeciwdziałanie agresji // Remedium. - 2009, nr 2, s. 8-9

KOMOROWSKA Marta : Ujęcie biologiczne zachowań agresywnych u dzieci // Remedium. - 2008, nr 10, s. 6-7

KOMOROWSKA Marta : Zachowania agresywne - model psychologiczny . Cz. 1 // Remedium. -2008, nr 11, s. 6-7

KONOPKA Karolina, DOMINIAK-KOCHANEK Monika : Orientacja edukacyjna a wzorce gotowości do agresji interpersonalnej w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości // Ruch Pedagogiczny. - 2012, [nr] 3, s. 69-[84]

KORDZIŃSKI Jarosław : Przeciw inwazji Maciusiów //Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 42-44

KORZECKI Tomasz : Przeciwdziałanie agresji // Remedium. - 2007, nr 7, s. 22-23

KRASIEJKO Izabela : Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36

KRASNOSIELSKI Adam, DMITRUK-SIEROCIŃSKA Katarzyna : "Nim będzie za późno" - zapobieganie powstawaniu zjawiska przemocy w szkole // Wychowanie na Co Dzień. - 2012, nr 3, s. 28-31
Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się przemocy w szkole. Pomoc rodziny i nauczycieli. Samoobrona ucznia.

KRAWCZONEK Magdalena : Agresja - problem współczesnej szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007 , nr 5 , s. 44-46

KRUK Bogusław : Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 18-28

KRUPIŃSKA Marta : Dzieci z ADHD - sprawcy i ofiary przemocy // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 27-29

KUDŁACIK Konrad : Agresja w szkole - jak sobie z nią poradzić? // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 4, s. 10-12

LEBIEŻYŃSKA E. : Zachowania agresywne w świetle badań psychologicznych // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 8-9

LORENC-STEINMEC Aleksandra, ZAREMBA Alicja : "Nawet Jaś zrobiłby to lepiej" czyli jak dorośli nieumyślnie krzywdzą dzieci // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 101-108

ŁUCZAK Patrycja : Agresja ! //Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 16-18

ŁUKA Wiesław: Same trudne przypadki // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 10, s. 11
Jak zwalczać przemoc i agresję w polskich szkołach - reakcja na film zamieszczony w internecie o stosowaniu przemocy wobec nauczyciela przez uczniów szkoły zawodowej w Rykach.

ŁYSEK Jan : Bullying i mobbing w szkole // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 1, s. [119]-129
Bullying i mobbing - definicje. Mobbing w prawodawstwie polskim. Cechy, fazy i sposoby przeciwdziałania.

MAJCHRZAK Tomasz : Sąd nad agresją i przemocą : (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 3-5

MAKSYMOWSKA Ewa : Gdy uczeń nie widzi granic // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 24-33

MAM prawo do życia w miłości : ćwiczenia zapobiegające agresji wśród dzieci / Barbara Bleja [et al.].// Świetlica w Szkole. - 2009, nr 2, s. 26

MASTALERZ Magda : Mobbing. Cz. 3 // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 42-43

MAY Wiesława : Geneza zachowań agresywnych // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 9-12
Przyczyny, czynniki oraz etapy formowania się agresji.

MAZUR Milena : Agresywny nastolatek // Remedium. - 2012, nr 11, s. 30-31
Zachowania agresywne ucznia - studium przypadku.

MELKA Marta : Zrozumieć zachowanie ucznia // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 44-51

MŁYNARCZYK Kamila : Agresywne dziewczęta //Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 14-15

MROZEK Krzysztof : Redukowanie agresji // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 26
Analiza wyników badania diagnostycznego klas drugich Zespołu Szkół w Iwoniczu dotyczącego problemu norm zachowania i agresji wśród młodzieży.

NAWROT Mirela : Wychowanie zaczyna się w przedszkolu //Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 47-48

NERWIŃSKA Elżbieta : Przeciwdziałanie agresji i przemocy : porozumienie w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 8-13        

NESTERAK Tomasz : Agresja wśród dzieci i młodzieży // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 5-7

NOWOCIEŃ Jerzy : Współpraca rodziny ze szkołą w zakresie przeciwdziałania agresji młodzieży // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 9/10, s. 6-13

NOWOTKA Małgorzata : Oblicza przemocy // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 28-29

NOWOTKA Małgorzata : Rodzina - przyczyną agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 35-38

NOWOTKA Małgorzata : Teorie agresji // Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 10-11

OLSZEWSKI Radosław : Przemoc w szkole : z doświadczeń francuskich // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, [nr] 3/4, s. [49]-53

OSTROWSKA Krystyna : Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 13-22

OŻÓG Kazimierz : O językowej agresji i przemocy w szkole // Język Polski w Szkole 4-6. - 2009/2010, nr 4, s. 39-41

PASTERNAK Agnieszka : Rówieśniczy "oprawcy" - mobbing w wydaniu szkolnym. [Cz. 1] // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. 36-38

PASZKIEWICZ Aneta : Zjawisko mobbingu w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s.19-25
Agresja uczniów wobec innych osób w klasie - objawy i próby przeciwdziałania.

PAWELSKI Leszek : Agresywny gimnazjalista // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 7

PAWELSKI Leszek : Gliniarz w gimnazjum? // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 16-18

PELIKAN Joanna : Porozumienie bez przemocy : (konspekt zajęć terapeutycznych) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 13

PEŁCZYŃSKI Józef : Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 19-21

PIEKARSKA Anna : Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 48-60

PIEKARSKA Anna : Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 69-80

PILARSKA Paula : Agresja i przemoc // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 61-67
Scenariusz lekcji dla liceum na temat agresji.

PILARSKA Paula : Codzienna szkolna przemoc // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. [54]-60
Przemoc w szkole.

PILCZUK Bożena : Agresja wśród młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 3-8
Wyjaśnienie pojęcia agresji, jej przyczyn wśród młodzieży. Opis jakie istnieją programy profilaktyki szkolnej związanej z agresją. Badania dotyczące zdiagnozowania stanu polskiej szkoły w kontekście agresji i przemocy.

PIŁAT Małgorzata : Przemoc w szkole // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 8-9

PIWKO Krystyna : Agresja // Lider. - 2007, nr 11, s. 8-10

PODOLSKI Paweł : Agresja w szkole - przyczyny i przejawy // Remedium. - 2012, nr 5, s. 1-3
Przejawy szkolnej przemocy dzieci i młodzieży, przyczyny oraz konsekwencje zachowań agresywnych.

POKROPEK Artur : Agresja, konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 36-39

PORAJ Grażyna : Szkoła chora na agresję // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 87-99

POSPISZYL Kazimierz : Agresja w gimnazjum : studium porównawcze // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 115-131

POTACZAŁA Katarzyna : Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 39-44

PRAJSNER Mira : Wokół agresji // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 50-51

PRASZEK Andrzej : Przejawy agresji - w szkołach gimnazjalnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 29-32

PRZYBYSZ- ZAREMBA Małgorzata : Mobbing w szkole // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 18-21

PUSTELNIK Józef : Agresja // Lider. - 2007, nr 9, s. 16-18

RACZKOWSKA Jadwiga : O agresji, przemocy, brutalności //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 36-44

RADWAŃSKA Jadwiga : Prędzej bym małpy nauczył! // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 81-90

RAFAŁOWICZ Wioletta : Jak przeciwdziałać agresji wśród gimnazjalistów? : (prelekcja dla rodziców) // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 19
Przemoc w szkole. Przyczyny zachowań agresywnych wśród uczniów. Porady dla rodziców uczniów sprawiających trudności wychowawcze.

RAFAŁOWICZ Wioletta : Jak sobie radzić z własną i cudzą agresją? : scenariusz lekcji wychowawczej // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 29

RASMUS Bożena, DULSKA Iwona : Jak radzić sobie z uczniem agresywnym // Przegląd Edukacyjny. - 2009, nr 1, s. 15-17
Przyczyny, przejawy i skutki agresji. Przeciwdziałanie, propozycje nauczycieli.

RECHNIO Beata : Agresja // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 16

RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Przemoc w szkole - jak pomóc agresorom i ofiarom? // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 8-9

RESLER-MAJ Anna : Zabawy z bronią // Charaktery. - 2009, nr 5, s. 30-32

RYSZKA Rafał : Przemoc słowna // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 10-11

SIKORA Dorota, WRÓTNIAK Joanna: Nauczyciel wobec problemu mobbingu wśród uczniów : komunikat z badań // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 5-9

SKALIK Krzysztof : Redukowanie agresji - poprzez integrację grupy na zajęciach wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 2, s. 16-19
Sposoby integrowania grupy na zajęciach wychowania fizycznego w celu eliminowania zachowań agresywnych. Przykłady ćwiczeń.

SKURA Piotr : Co z tą przemocą? // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 7, s. 7
Debata sejmowa na temat przemocy w szkole.

STADNIK Katarzyna : Walka młodych kotek : kultura ukrytej agresji i rywalizacji jako wszechobecny element dziewczęcej codzienności w perspektywie socjologii // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 4, s. 56-72

STAŃCZAK Irena : Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 63-68

STAWIAK-OSOSIŃSKA Małgorzata : Przeciwdziałanie przemocy w szkole : (wybrane inicjatywy na szczeblu europejskim) // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 88-95

STOŻEK Maria : Różnica między przemocą a agresją // Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 24-26

STRZÓDKA Dorota, CHILIŃSKA Małgorzata : Agresja nie popłaca // Nowe w Szkole. - 2003, nr 2, s. 15-17

SZCZEPANKIEWICZ Alina : Przemoc w szkole, agresja : (zestawienie bibliograficzne) // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 28-29
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2001-2007.

SZEFLER Elżbieta : O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 8, s. 21-29
Agresja wśród dzieci i młodzieży i proponowane książki traktujące o przemocy rówieśniczej.

SZOT-ODROBINA Edyta : Agresja dzieci i młodzieży // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 17-20

SZYMIK Eugeniusz : Znaczenie środowiska szkolnego w zapobieganiu przemocy i agresji w szkole /. // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 3/4, s. [111]-131

ŚLASKI Sławomir, PUŁAWSKA Iwona, SZWARC Joanna : Agresja a empatia wśród studentów // Remedium. - 2010, nr 12, s. 4-5

ŚLEPOWRON-KORWIN Dorota : Głos w dyskusji o agresji w szkole // Dyrektor Szkoły . - 2007, nr 11, s. 29-30

TEODORCZYK Marcin : Agresja w szkole tematem narady // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 57-58
Konferencja pt. "Agresja w szkole. Rozwiązania systemowe", która odbyła się 20 XI 2009 r. w Warszawie.

UŻYWANIE substancji psychoaktywnych oraz agresja i przemoc wśród uczniów szkół gimnazjalnych z perspektywy badań ilościowych i jakościowych / Agnieszka Pisarska, [i in.]. // Alkoholizm i Narkomania. - 2012, nr 4, s. 357-382

WASILEWSKA Katarzyna : Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64

WĘDZINA Ewa : Jak przeciwdziałać agresji? : propozycje zabaw w świetlicy // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 1, s. 19-20

WIŁKOMIRSKA Anna : Walka z przemocą w szkole - pomocne wskazówki // Remedium. - 2007, nr 8, s. 4-5

WIŚNIEWSKI Daniel : Uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 20-22

WOJCIESZEK Krzysztof : Socjoekologiczny model redukcji przemocy w szkole // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s. 28-31

ZIELIŃSKA K. : Jak sobie radzić z agresywnymi zachowaniami przedszkolaka? Studium przypadku 5-letniego Olka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 62-64

ZUBRZYCKA Elżbieta : Najpierw nauczyć, potem wymagać // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 91-100

ZYGMUNT Teresa : Źródła i czynniki stymulujące zachowanie agresywne // Lider. - 2008, nr 9, s. 13-16

ŻUŁAWNIK- RUSNAK Krystyna : Agresywne zachowania dzieci - wpływ rodziny // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 8-9

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna