Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

AUTYZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2013

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

AUTYZM : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2009

BARON-COHEN Simon : Autyzm wczesnodziecięcy // W: Psychopatologia / red. Arnold A. Lazarus, Andrew L. Colman. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2001. - S. 63-77

BEREŚ Justyna : Wieloaspektowość i kompleksowość wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko autystyczne // W: Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych / red. Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 238-254 Sygn. 96558  

BLOK Agnieszka : Dogoterapia jako metoda wspomagająca dla dzieci autystycznych // W: Psychomotoryka : ruch pełen znaczeń / red. Małgorzata Sekułowicz, Joanna Kruk-Lasocka, Lesław Kulmatycki . - Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej , cop. 2008. - S. 104-113
Filia w Tomaszowie Maz.  

BŁESZYŃSKI Jacek : Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : Skala Oceny Zachowań Autystycznych. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2011
Filia w Tomaszowie Maz.

BŁESZYŃSKI Jacek : Dziecko autystyczne a wczesna diagnoza i organizowanie systemu wsparcia rozwoju // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz . - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej]. - S. 88-94
Filia w Opocznie

BŁESZYŃSKI Jacek : Jakościowa diagnoza autyzmu u dzieci - w kontekście wsparcia środowiska rodzinnego // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka . - Warszawa : "Żak", 2004. - S. 34-53

BŁESZYŃSKI Jacek : Ujęcie różnicujące autyzm i zatrucie rtęcią // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz . - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], cop. 2006. - S. 146-150
Filia w Opocznie
 

BŁESZYŃSKI Jacek : Usprawnianie czy asymilacja? Kierunki działań podejmowanych w pedagogice specjalnej na przykładzie zaburzeń autystycznych // W: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / red. Anna Klinik. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - S. 35-46

BOROWSKA Teresa : Radzenie sobie matek z ograniczeniami jakie niosą ze sobą zespół Downa oraz autyzm ich dzieci // W: Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica, Anna Klinik. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 79-90

BUŁAWA-HALASZ Joanna : Sytuacja rodziny z dzieckiem autystycznym // W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 149-155

CZAPIGA Alina : Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Wilczura. - Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 119-139

CZYŻ Ilona : Problemy komunikacji u dzieci z cechami autystycznymi // W: Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych / red. Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 178-191 Sygn. 96558  

DE CLERCQ Hilde : Autyzm od wewn ą trz : przewodnik. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.

Sygn. 96823   DZIECI z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2012

EMMONS Polly Godwin, ANDERSON Liz McKendry : Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych. - Warszawa : "K. E. Liber", 2007
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

FRITH Uta : Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

GAŁKOWSKI Tadeusz : Zdolności porozumiewania się w autyzmie i ich wspomaganie // W: Podstawyneurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydaw. UO, 2005. - S. 736-749
Filia w Opocznie  

GAŁKOWSKI Tadeusz : Zaburzenia komunikacji u dzieci z autyzmem // W: Zaburzenia mowy / pod red. Stanisława Grabiasa . - Lublin : Wydaw. UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej], 2001. - S. 357-363

GRANDIN Temple : My ś lenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem. - Wyd. 1 w jęz. Polskim. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006

INFORMATOR dla rodziców osób z autyzmem : Mazowsze 2008 / aut. Agnieszka Deja, Michał Wroniszewski. - Warszawa : Fundacja Synapsis, 2008
Filia w Opocznie

JABŁOŃSKA Wanda A., OLSZESKA Iwona, ZAKRZEWSKA Dorota : Wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych : (z doświadczeń przedszkola integracyjnego) // Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. Czesław Kosakowski, Marzenna Zaorska. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2000. - S. 93-98

JAGIELSKA Gabriela : Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i w przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010

JAK tworzyliśmy Pracownię Rzeczy Różnych SYNAPSIS i Farmę Życia / Fundacja Synapsis ; red. merytoryczna Piotr Frączak, Monika Kamińska. - Warszawa : Fundacja Synapsis, 2008
Filia w Opocznie

JUTRZYNA Ewelina : Nowatorskie rozwiązania metodyczne w rehabilitacji dzieci autystycznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii i Ukrainy) // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001. - S. 375-385

KAMPERT Katarzyna : Dorosłość z autyzmem -perspektywa rodzicielska // W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczu pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa / red. Krystyna D. Rzedzicka, Anna Kobylańska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003. - S. 131-136

KAWA Rafał : Stosowana analiza zachowania jako metoda pracy terapeuty- cienia z dzieckiem z autyzmem w szkole integracyjnej - współpraca z rodzicami // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością /pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. - S. 223-238

KENDALL Philips C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - S. 162-179: Autyzm
Opis, klasyfikacja i przyczyny autyzmu. Terapia dziecka autystycznego.

KOEGEL Robert L., KOEGEL Lynn Kern, BROOKMAN Lauren I. : Empirycznie potwierdzone interwencje kluczowej reakcji dla dzieci autystycznych // W: Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 383-401

KONCEPCJA Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem / aut. Helena Dorociak [i in.]. - Warszawa : Fundacja Synapsis, 2010
Filia w Opocznie

KRUK- LASOCKA Joanna : Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod. red. Władysława Dykcika . - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM , 2001. - S. 275-287

KULECZKA-RASZEWSKA Maria, MARKOWSKA Dorota : Uczę się poprzez ruch : program terapii dla dzieci autystycznych i z niepełnosprawnością sprzężoną. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012
Filia w Tomaszowie Maz.

KUTSCHER Martin L., ATTWOOD Tony, WOLFF Robert R. : Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. - Warszawa : Wydaw. K.E. LIBER, 2007. - S. 103-126 : Zaburzenia ze spektrum autystycznego

LEJKOWSKAJolanta, MADEJA Zygmunt : Autyzm dziecięcy - etiologia i patogeneza : (dylematy wiedzy czy integracji wyników badań) // W: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. T. 5 / red. Włodzimierz Goriszowski, Teresa Wróblewska. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, 2005. - S. 109-132

LOVAAS O. Ivar , SMITH Tristram : Wczesna intensywna interwencja behawioralna w autyzmie // Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 365-382

LUNDINE Vicki, SMITH Catherine : Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / słowo wstępne Jo-Anne Seip ; [tł. Olga Frączak-Faure]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja Synapsis, 2008

MACIARZ Aleksandra : Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo : książka dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. - Warszawa : "Żak" , cop. 2009. - S. 109-129: Dziecko z autyzmem

MARKIEWICZ Katarzyna : Autystyczne spektrum zaburzeń a dysfunkcje sematyczno-pragmatyczne // Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Wilczura. - Kraków. - Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 119-139

MAZUR Agnieszka : Jak matki spostrzegają swoje dzieci z autyzmem? Jakościowa analiza wypowiedzi matek // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością /pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. - S. 47-72

MCCANDLESS Jaquelyn : Dzieci z głodującymi mózgami : przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu / współudział Teresa Binstock, Jack Zimmerman ; również współudział J. Neubrander [i in.] ; [przeł. Kornel Zdanowski]. - Wyd. 1 polskie. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", cop. 2007

MIHILEWICZ Stanisława : Teoria rozwoju umysłowego J. Piageta i przetwarzanie informacji u dzieci autystycznych // W: Dziecko z trudno ś ciami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz . - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2005. - S. 45-54
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku, Filia w Opocznie

MOOR Julia : Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. - Łódź ; Warszawa : "Mała Litera" : "Cyklady", 2006

NORDOFF Paul, ROBBINS Clive : Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka. - Kraków : "Impuls", 2008
Sygn. 96881 + płyta 118 CD-ROM

NOSARZEWSKA Sylwia : Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dziecka autystycznego // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. Czesław Kosakowski, Marzenna Zaorska. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2000. - S. 213-222

OLECHNOWICZ Hanna : Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

OLECHNOWICZ Hanna WIKTOROWICZ Robert : Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego. - Wyd. 1 - 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Filia w Radomsku

PETRYKOWSKA Bożena, ZIELIŃSKA Monika : Postawy rodziców dziecka autystycznego // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / red. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Lipowska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - S. 129-133

PIETRZKIEWICZ Małgorzata : Znaczenie wczesnej interwencji w terapii dziecka z autyzmem : studium przypadku // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka . - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 457-462
Filia w Radomsku

PISULA Ewa : Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012
Filia w Tomaszowie Maz.

PISULA Ewa : Jak matki spostrzegaj ą swoje dzieci z autyzmem // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawno ś ci ą / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danilewicz . - Gdańsk : Harmonia, 2007. - S. 47-72

PISULA Ewa : Jak pomagać rodzicom dzieci z autyzmem? // Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001. - S. 259-264

PISULA Ewa : Łagodny kraniec autystycznego spektrum - specyfika pracy z dobrze funkcjonującymi dziećmi z autyzmem i dziećmi z zespołem Aspergera // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz . - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], cop. 2006. - S. 111-123
Filia w Opocznie

POLEWCZYK Irena : Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci autystycznych - raport z badań // W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / red. Jerzy Rottermund. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009. - S. 119-126

RAPORT z realizacji projektu "Wyrównać szanse" : terapia i wsparcie niewidomych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / aut. Olga Świeża, Marta Jakubowska, Joanna Marasek. - Warszawa : Fundacja Synapsis, 2010
Filia w Opocznie

RASZEWSKA Maria, KULECZKA Waldemar : Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem. - Warszawa : "Harmonia", 2009

RASZEWSKA Maria, SZOĆ Krystyna : Wzrastajcie z nami, a nie obok nas : program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzeżoną i dzieci z autyzmem. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
Filia w Tomaszowie Maz.

ROZETTI-SZYMAŃSKA Anna : Wątki w osnowie autyzmu. - Łódź : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 2009
Filia w Bełchatowie

SABIK Magdalena, SZCZYPCZYK Anna : Zabawy dla dzieci z autyzmem . -Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012

SEACH D., LLOYD M., PRESTON M. : Pomóż dziecku z... autyzmem. - Warszawa : "K. E. Liber", 2006
Filia w Tomaszowie Maz., Filia w Radomsku

SEKUŁOWICZ Małgorzata : Genialni autyści : prawda czy mit? // W: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / red. Anna Klinik. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - S. 151-165

SKÓRCZYŃSKA Małgorzata : Autyzm a opóźnienie rozwoju // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Wilczura. - Kraków, Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 13-32

SKÓRCZYŃSKA Małgorzata : Programy wczesnej interwencji O. I. Lovaasa i S. Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury . - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 115-122
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku, Filia w Opocznie

SMITH Deborah Deutsch : Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. [T.] 1. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Wydaw. APS , 2008. - S. 271-306 : Spektrum zaburzeń autystycznych

SUCHOWIERSKA Monika, OSTASZEWSKI Paweł, BĄBEL Przemysław : Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012

SUCHOWIERSKA Monika : Rola rodziców terapii dziecka z autyzmem w perspektywie podejścia behawioralnego // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. - S. 205-221

SZAFRAŃSKA Aniela : Wybrane problemy wsparcia społecznego rodzin z dzieckiem autystycznym //W: Jakość życia w niepełnosprawności : mity a rzeczywistość / pod red. Marii Flanczewskiej-Wolny. - Gliwice : Kraków : Kolegium Nauczycielskie ; Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 287-294
Charakterystyka autyzmu dziecięcego. Instytucje oraz rodzaje wsparcia.

SZATMARI Peter : Uwięziony umysł : opowieść o ludziach z autyzmem. - Kraków : "Znak", 2007
Filia w Opocznie

TIMMS Lisa A.: Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami... i wiele innych : 60 sytuacji społecznych i tematów do dyskusji. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012

TWORZYĆ czy odtwarzać? : rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem / [red. merytor. Grażyna Kowalczyk]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009

URBANIUK Julita : Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a autyzm // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Wilczura . - Kraków. - Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 49-62

URBANIUK Julita : Nietypowe, niezwykłe, dziwne - autystyczne spektrum zaburzeń // W: Psychomotoryka : ruch pełen znaczeń / red. Małgorzata Sekułowicz, Joanna Kruk-Lasocka, Lesław Kulmatycki . - Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej , cop. 2008. - S. 40-47
Filia w Tomaszowie Maz.

WCZESNE wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.

WINCZURA Barbara : Autyzm, autyzm atypowy a schizofrenia wczesnodziecięca // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi: trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Wilczura. - Kraków. - Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 63-117

WINCZURA Barbara : Dzieci zagubione we własnym świecie - historia odkrycia autyzmu wczesnodziecięcego // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz . - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 35-44
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku, Filia w Opocznie

WINCZURA Barbara : Dziecko z autyzmem // W: Dziecko chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Wilczura, Andrzej Stawarski. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - S. 349-373

WINCZURA Barbara : Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008

WINCZURA Barbara : Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? : neurobiologiczne ścieżki zaburzeń autystycznych // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury . - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 285-298

WINCZURA Barbara : Neuropoznawczy mechanizm "czytania umysłu" u dzieci z autyzmem // W: Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia / pod red. Małgorzaty Sekułowicz . - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], cop. 2006. - S. 95-110
Filia w Opocznie

WINCZURA Barbara : Rola teorii umysłu w wyrównywaniu deficytów poznawczych u dzieci z autyzmem // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka . - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej , 2005. - S. 227-234
Filia w Radomsku

WINCZURA Barbara : Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? : neurobiologiczne ścieżki zaburzeń autystycznych // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 285-298

WOLSKA Danuta : Zachowania problemowe występujące u dzieci z autyzmem i dodatkową niepełnosprawnością intelektualną // W: Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia /pod red. nauk. Bożeny Grochmal-Bach i Anny Knobloch-Gali. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 80-102

WOLSKA Danuta, WOLSKI Andrzej : Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci z autyzmem // W: Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością :teoria, diagnoza, wspomaganie / pod red. Jolanty Baran i Adama Mikruta. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 177-194

VARUGHESE Tarin : Wskazówki społeczne dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych i zaburzeń pokrewnych : jak się ładnie witać, mówić świetne komplementy i bawić się z przyjaciółmi. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012

ZAWIŚLAK Beata : Dziecko autystyczne : prawdziwa opowieść o Maciusiu. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Filia w Bełchatowie

ZIELIŃSKA Monika, BAGIŃSKA Aneta, KUBIAK Beata : Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej . - Kraków : "Impuls" Gdańsk : Uniwersytet Gdański , 2008. - S. 271-275

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AUTYZM i zespół Aspergera : (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 55-60

AUTYZM : wybór bibliografii z lat 1998-2009 / oprac. Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 62-64

BĄK-ŚREDNICKA Anna : Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem / - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 4, s. 75-80
Prezentacja projektu pracy z autystycznym uczniem, realizowanego w toku trzyletniego kursu nauczania języka obcego w liceum. Metody, techniki i formy pracy stosowane na lekcjach.

BŁASZCZYK Sylwia : Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodze ń stwa dziecka autystycznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 40-44

BŁESZYŃSKI Jacek : Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu //Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 175-183

BŁESZYŃSKI Jacek : Wielokierunkowe podejście do diagnozy i wspomagania osób z autyzmem : (optymalizacja) // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 18-24

BŁOTNICKA Małgorzata : Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 79-91

CEREK Dorota : Program adaptacyjny realizowany z uczniem autystycznym w pierwszej klasie szkoły specjalnej // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 52-56

CHARBICKA Magdalena, RASZEWSKA Maria : Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci autystycznych // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 49-63

CIESZYŃSKA Jagoda : Standard postępowania logopedycznego w przypadku autyzmu wczesnodziecięcego // Logopedia. - T. 37(2008) , s. 99-105

CYCHOWSKA Magdalena : Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem - z doświadczenie młodego nauczyciela // Szkoła Specjalna. - 2010, [nr] 5, s. 375-379

CZAPCZY Ń SKA Agnieszka : Dziewczynka z chłopi ę cym umysłem // Remedium. - 2009, nr 2, s. 30-31

CZERWIŃSKI Jerzy : Chłopcy z domku z kart // Charaktery. - 2010, nr 6, s. 110-113
Ojciec dwóch synów z autyzmem opowiada jak dotrzeć do świata dzieci autystycznych i jak z nimi pracować.

DANIELEWICZ Dorota, ROLA Jarosław : Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2011, [nr] 1, s. 32-41
Wyniki badań własnych dotyczących poziomu rozwoju kompetencji społecznych u zdrowego rodzeństwa dzieci z autyzmem w badanej grupie osób.

DYLIKOWSKA Żaneta : Mój pierwszy uczeń z autyzmem // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 32-35

FLOREK Anna : Terapia i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej //Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dod. Przed Szkołą, s. 17-18,20,22-24

GELLETA- MAC Izabela : Dzieci z autyzmem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39

GELLETA- MAC Izabela : Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym : autyzm : zespół Aspergera // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 16-20

GOŁASKA Paulina : Zaburzenia ze spektrum autyzmu - przegląd teorii // Remedium. - 2011, nr 10, s. 6-7

GÓRECKA Marzena, HANĆ Tomasz : Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka // Remedium. - 2011, nr 5, s. 6-7

GÓRECKA Marzena, HANĆ Tomasz : Biologiczne uwarunkowania autyzmu // Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25

GÓRECKA Marzena, HANĆ Tomasz : Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu // Remedium. - 2010, nr 5, s. 6-7

HAMERLAK Katarzyna : System terapii dzieci autystycznych Princeton Child Development Institute w USA // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 36, 38

JANIEC Agnieszka : Autyzm mówi... [Cz. 1] // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 12, s. 58-[60]

JANIEC Agnieszka : Autyzm mówi ... Cz. 2 // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 62-64

JANIEC Agnieszka : Mówi ę wi ę c ż yj ę ... // Bli ż ej Przedszkola. - 2008 nr 9 s. 36-37
Proces terapii dziecka autystycznego oparty na werbalnym i niewerbalnym dialogu terapeutycznym, twarzą w twarz.

JANIEC Agnieszka : PANDAS, PITAND i autyzm // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 9, s. 68-70

JUSZCZAK-GUCA Joanna : Mowa dziecka autystycznego // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 66-[67]

KOŁNIERZAK Marzena : Dla dzieci z autyzmem // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 4, s. 14-16

KRASIEJKO Izabela : Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36

KRAWCZYK Felicyta : Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. [Cz. 1] // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 64-76

KRAWCZYK Felicyta : Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. Cz. 2 // Rewalidacja. -2010, nr 2, s. 45-58

ŁAGOSZ Bogusława : Diagnoza, program oddziaływań i efekty dotychczasowej pracy z 8-letnim autystycznym chłopcem // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 85-93
Program edukacyjno-terapeutyczny pracy z chłopcem, umożliwiający jego wszechstronny rozwój.

ŁAWICKA Joanna : Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 296-305

MACIEJEWSKI Gabriel : Świat w rozbitym lustrze // Charaktery. - 2006 , nr 6 , s. 66-68

MAZUR Agnieszka, CHOJNOWSKA-ĆWIĄKAŁA Izabela : Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 62-68

MIROSŁAW Klaudia : Praca z dzie ć mi autystycznymi w St. Colman's // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 55-56

MRÓZ Maja : Zarys programu pracy z chłopcem, u którego zdiagnozowano: sprzężone opóźnienia rozwoju z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania ze spektrum zaburzeń autystycznych // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 40-42

NOWINA- KONOPKA Magdalena : Autyzm - dziwny świat // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3, s. 38-41

OLECHNOWICZ Hanna : Autyzm jako proces przeciwdziałania eskalacji zaburzeń // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 3-14

OTAPOWICZ Dorota : Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 104-109

PART Sylwia : Autoagresja u osób z autyzmem // Bli ż ej Przedszkola. - 2009 nr 8 s. 34-39

PATYK Katarzyna : Dziecko autystyczne : metody i formy pracy w szkole // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 45-53

PATYK Katarzyna : Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14-15

PATYK Katarzyna : Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1/2, s. 72-76

PATYK Katarzyna : Metody i formy pracy z uczniem autystycznym // Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 19-28
Przygotowanie nauczycieli do pracy z dzieckiem autystycznym. Nauczanie, terapia i organizacja kształcenia dziecka autystycznego. Porażka integracji.

PATYK Katarzyna : Uwarunkowania osiągnięć szkolnych dzieci autystycznych // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 66-77

PATYK Katarzyna : Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 34-42

PATYK Katarzyna : Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej - zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki // Szkoła Specjalna. - 2009, [nr] 4, s. 293-301

PĄGOWSKA Marta : Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258-266

PĄGOWSKA Marta Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci // Szkoła Specjalna. - 2012, [nr] 3, s. 175-183

PILECKA-ZOUAIDIA Justyna : Dylematy i sukcesy rodziców dziecka z autyzmem //Katecheta. -2009, nr 7/8, s. 99-103

PISULA Ewa : Dziecko z autyzmem jako ofiara przemocy // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 1, s. 23-36

PISZCZEK Maria : Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonujących autystów i dzieci z zespołem Aspergera. Cz. 1 // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 48-63

PRACIAK Jakub : Obserwacja i ustalenie celów priorytetowych pracy terapeutycznej z Jankiem // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 99-104
Praca terapeutyczna z dzieckiem autystycznym - studium przypadku.

PUCZYŃSKA Dorota : Nietypowe zachowania Janka // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 35-39

RYNKIEWICZ Agnieszka : Mocne strony autyzmu : Zespół Aspergera // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 52-56

RYNKIEWICZ Agnieszka : Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm : inny mózg : inny umysł // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 20-24

SACHER-SZAFRAŃSKA Krystyna : Dysfunkcje bazowych sprawności komunikacyjnych u dzieci autystycznych. - Bibliogr. // Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 66-83
Trudności komunikacyjne mogące się pojawić u dziecka w przebiegu całościowych zaburzeń rozwojowych.

SACHER-SZAFRAŃSKA Krystyna : Wykorzystanie symboli PCS w terapii dziecka autystycznego (wycofywanie echolalii według metody autorskiej - opis przypadku) // Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 84-96
Praktyczne rozwiązanie terapeutyczne z zastosowaniem niepublikowanej, własnej metody pracy Krystyny Sacher-Szafrańskiej.

SADOWSKA Elżbieta : Zaburzenia komunikacji w autyzmie - podstawowe trudności diagnozy i terapii logopedycznej. - Bibliogr. // Poradnik Językowy. - 2011, nr 9, s. [36]-51
Charakterystyczne zaburzenia komunikacji w autyzmie oraz trudności, które mogą rzutować na powodzenie terapii logopedycznej u dzieci z tej grupy.

SPECYFIKA pracy nauczyciela wf - z dziećmi autystycznymi / Przemysław Staszek [i in.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 34-42
Obserwacje i wnioski z pięcioletniej pracy nauczyciela wychowania fizycznego z uczniami autystycznymi w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie. Prezentacja specyfiki tego typu pracy, zastosowane metody w praktyce oraz osiągane efekty.

STACHYRA Krzysztof : O ś rodek terapii dzieci autystycznych "Giant Steps" // Szkoła Specjalna. -2008, nr 1, s. 73-75

STASZEK Przemysław : Specyfika pracy nauczyciela wf - z dzie ć mi autystycznymi // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 34-42

STOPYRA Sawrina : Motyl uwięziony w ciemnościach // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 143-147

SYNOWIEC Sabina : Wykorzystanie programu komputerowego "Z Tosią przez pory roku" w pracy z autystycznym chłopcem // Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 70-79

TCHÓRZ- DYTKO Agnieszka : Kasia - opis poziomu funkcjonowania i próby terapii // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 61-67

TURNER Mark : Neurony i roboty kontra autyzm // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 68-71

WALIGÓRSKA Anna, WALIGÓRSKI Michał : Autyzm : czy wszystko o nim wiemy? // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 134-140

WIECHUŁA- NAPIÓRKOWSKA Beata : Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 94-97

WIERZECIŃSKA Katarzyna : Diagnoza i początki pracy z Olkiem // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 94-98
Praca z dzieckiem autystycznym - przykład Olka.

WINCZURA Barbara : Dlaczego on tak ciągle się kołysze i macha rękami? Stereotypowe zachowania ruchowe w autyzmie. - Bibliogr. // Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 4-25
Stereotypowe zachowania ruchowe w autyzmie i ich patomechanizm.

WINCZURA Barbara : Jak uczyć dzieci z autyzmem rozumieć myśli, uczucia i intencje innych ludzi? : implikacje terapeutyczne dla teorii umysłu // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 29-47

WOLSKI Andrzej : Diagnoza autyzmu u małego dziecka - implikacje do pracy w rodzinie // Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 24-44

WOLSKI Andrzej : Wsparcie osób wysoko funkcjonujących z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji masowej i integracyjnej // Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 26-65

WÓJCIK Żaneta : Jacek - diagnoza funkcjonowania i zarys programu terapeutycznego // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 42-46

WROŃSKA Joanna : Charakterystyka dziecka z zaburzeniami zachowania o chrakterze autystycznym oraz wstępna propozycja kierunków oddziaływań podejmowanych w celu poprawy jego funkcjonowania // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 57-61

ZAORSKA Marzenna : Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne? // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 298-304

ZAWIDNIAK Nina : By nauka poszła w świat //Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 137-142

ZAWIDNIAK Nina : Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 30-32, 34-36


Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna