Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

RODZINA ZASTĘPCZA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2012

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADORA Sylwia : Rodziny i instytucje w opiece zastępczej // W: Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / red. Jan Żebrowski. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. - S. 314-320

BOGUSZ Lidia : Założony i rzeczywisty model współczesnej rodziny zastępczej // W: Opieka i wychowanie w rodzinie / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2003. - S. 223-236

CATTABENI Guido : Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza. - Warszawa : "Pax", 2008

DOMINIK Dorota : Prawa dziecka a rodzinna opieka zastępcza : doświadczenia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie // W: Prawa dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [et al. ]. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 179-192

GAJEWSKA Grażyna : Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki. - Wyd. 3 popr. -Zielona Góra : "Gaja", 2006. - S. 104-120 : Opieka zastępcza nad dzieckiem

GORYNIA Monika : Wsparcie społeczne w formie rodzicielstwa zastępczego. Konsekwencje biograficzne // W: Pomoc-wsparcie społeczne-poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010. - S. 389-403

GRUCA- MIĄSIK Urszula : Strategie zmagania się z kryzysem w rodzinach zastępczych // W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 119-128

GRUCA- MIĄSIK Urszula : Wykorzystanie analizy systemowej w badaniach nad rodzinami zastępczymi - refleksja metodologiczna // W: Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej / pod red. nauk. Andrzeja Olubińskiego . - Toruń : "Akapit" , 2001. - S. 219-226
Filia w Radomsku

GUMIENNY Beata : Społeczne aspekty edukacji kandydatów na opiekunów zastępczych // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza, potrzeby, prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego . - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2007. - S. 234-241

JOACHIMOWSKA Magdalena : Kompetencje rodziny zastępczej a kompetencje obywatelskie a kompetencje obywatelskie // W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2003. - S. 359-366

JOACHIMOWSKA Magdalena : Rodzicielstwo zastępcze : idea, problemy, analizy, kompetencje. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008
Filia w Tomaszowie Maz.

KAWULA Stanisław : Studia z pedagogiki społecznej. - Wyd. 3 rozsz. i popr. - Olsztyn : Wydaw. Wyższej szkoły Pedagogicznej, 1996. - S. 374-390 : Pedagogiczne funkcjonowanie rodzin zastępczych

KELM Albin : Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2000. - S. 143-155 : Ocena funkcjonowania rodzin zastępczych

KIEDY jesteś pełnoletni : poradnik dla wychowanków rodzin zastępczych / [oprac. Grażyna Starzyńska]. - Myślenice : Dzieci Które Kochacie - Fundacja ARCHON+, 2007

KLENIEWSKA Irena : Rodzice biologiczni, dziecko, rodzice zastępczy - regulacja prawna // W: Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / red. Anna Kwak. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. - S. 194-205

KRAJEWSKA Beata : Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 66-71 : Rodziny zastępcze

KRÓL Aleksandra : Formy pracy z rodzinami zastępczymi w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002. - S. 197-203

KRÓL Aleksandra : Rodzina zastępcza jako alternatywa dla opieki instytucjonalnej // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej / pod red. Małgorzaty Biedroń i Małgorzaty Prokosz . - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. - S. 79-88

KRÓLIKIEWICZ Renata : Rodzinna opieka zastępcza jako forma kompensowania sieroctwa społecznego // W: Oblicza pedagogii : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Jarkiewicz . - Kraków : "Ignatianum" : Wydaw. WAM, 2005. - S. 105-121

KURCZ Alicja : Rodziny zastępcze jako obszar działania pracowników socjalnych // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki . - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 402-414
Filia w Tomaszowie Maz.

LEFTWICH Ewa : Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / pod red. Heleny Marzec, Michała Pindery . - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 45-59

ŁADAŻYŃSKI Andrzej :Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 97-109 : Trendy w opiece zastępczej w III Rzeczpospolitej

ŁUCZYŃSKI Andrzej : Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych . - Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2008

ŁUCZYŃSKI Andrzej : Formacja rodziców zastępczych a potrzeby dzieci opuszczonych // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda . - Lublin : Wydaw. KUL, 2007. - S. 226-242

ŁUCZYŃSKI Andrzej : Rodziny zastępcze - tradycyjne formy i nowe wyzwania // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego . - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. - S. 409-419

MATEJEK Józefa : Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

MATUSZEWSKA Agnieszka : Rodziny zastępcze w polskim systemie opieki nad dzieckiem i rodziną // W: Opieka, wychowanie, kształcenie : moduły edukacyjne / pod red. nauk. Wandy Woronowicz, Danuty Panel . - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 149-163

OLEARCZYK Teresa Ewa : Sieroctwo i osamotnienie ; pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. - Kraków : wydaw. WAM : "Ignatianum", 2007. - S. 71-83

PORADNIK zastępczego rodzicielstwa : dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych oraz osób i instytucji pracujących z rodzinami zastępczymi / [red. Katarzyna Mimiec]. - Kraków : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2007

PROKOSZ Małgorzata : Znaczenie diagnozy we współpracy pedagoga z rodziną dziecka przebywającego w placówkach opieki zastępczej // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / red. Teresa Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 190-199

ROSTOWSKA Teresa, MIŁKOWSKA Agnieszka : Specyfika wychowania w rodzinie zastępczej // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 35-43

STOJECKA-ZUBER Renata : Rodzina zastępcza jako forma pomocy dziecku osieroconemu w zapisach prawnych i rzeczywistości // W: Opieka i wychowanie : w rodzinie, szkole i środowisku / red. Bożena Matyjas, Renata Stolecka-Zuber. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 59-69

SYSTEM opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / red. Sylwia Badora, Danuta Marzec. - Kraków : Oficyna wydaw. "Impuls", 2002

WALC Wiesława : Zastępcze rodzicielstwo szczególnym wymiarem kobiecości // W: Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Dorota Ruszkiewicz, Sławomir Cudak. - Kielce : [Sławomir Cudak], 2008. - S. 53-64

WĘGIERSKI Zbigniew : Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka. - Toruń : "Akapit", 2006. - S. 75-86 : Rodzina zastępcza

WILGOCKI Renifer WRIGHT Marcia Kahn : Czas niepewności : o dzieciach w rodzinach zastępczych. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2007]

WINOGRODZKA Lidia : Rodziny zastępcze i ich dzieci. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007

ZMYSŁOWSKA Magdalena : Nie(kochane) dzieci w rodzinach zastępczych // W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse, zagrożenia, patologie / red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - S. 236-247

ZMYSŁOWSKA Magdalena : Proces usamodzielniania wychowanków opieki zastępczej w powiecie olsztyńskim // W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa / red. Jadwiga Izdebska, Joanna Szymanowska. - Białystok : Wydaw. Trans Humana, 2009. - S. 315-327

Z opieki zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość / red. Anna Kwak. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AGATOWSKA Helena : O potrzebie modyfikacji prawa w opiece nad dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 21-25

ARCZEWSKA Magdalena : Kierunki zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 8-15

BADORA Sylwia, BASIAGA Jan : Czynniki warunkujące rozwój zawodowych rodzin zastępczych // Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 73-87

BASIAGA Jan : Początki opieki zastępczej w Polsce : (rys historyczny ) // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 18-25

BASIAGA Jan, BADORA Sylwia : Gotowość rodziców do reintegracji z dziećmi umieszczonymi w pogotowiu rodzinnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 13-22

CHOJAK Małgorzata : Rola pracownika socjalnego w procesie usamodzielniania wychowanków // Praca Socjalna. - 2008, nr 6, s. 104-110

CHOJNACKA Magdalena, DZIERŻAWSKA Monika : Edukacja usamodzielnianych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 30-33

DĄBROWSKA Urszula : Dać ciepło rodzinne i życiową szansę... : z Urszulą Dąbrowską dyrektorką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku o problemach rodzinnej opieki zastępczej rozmawia Joanna Wojciechowicz-Bednarek / rozm. przepr. Joanna Wojciechowicz-Bednarek // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 3/4 s. 6-10

DROZDOWSKI Leszek : System opieki nad dzieckiem i rodziną - od modelu do realizacji // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 2, s. 100-120

D.Sz. : Konferencja na temat rodzicielstwa zastępczego //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 55-57

GAJEWSKA Grażyna : Dni rodzinnej opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 55-57

GAJEWSKA Grażyna : Mity o rodzinach zastępczych barierą w szkolnym funkcjonowaniu dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 13-22

GŁOGOSZ Dorota : Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości : konferencja w Warszawie // Polityka Społeczna. - 2009, nr 4, s. 33-35

GROSS- GOŁACKA Elwira : Działania MPiPS na rzecz dzieci i rodzin // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 34-39

GUMIENNY Beata : Dziecko ze specjalnymi potrzebami w opiece zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 19-22

HOLEWIŃSKA- ŁAPIŃSKA Elżbieta : Orzekanie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 9, s. 3-10

IBISZ Maria, SKALEC Agata, SZENIAWSKA Magdalena : Ocena procesu usamodzielnienia wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s.24-29

JANKOWSKA Anna : Rodzinna opieka zastępcza w województwie lubuskim tematem konferencji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9 s. 60-61

JARZĘBIŃSKA Aneta : Motywy zastępczego rodzicielstwa macochy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 25-28

KACZMAREK Mirosław : Opieka zastępcza nad dzieckiem : założenia i rzeczywistość // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 4, s. 4-11

KACZMAREK Mirosław : Rodzinna opieka zastępcza. Cz. 2 // Remedium. - 2007, nr 7, s. 18-19

KACZMAREK Mirosław : Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 3-13

KACZMAREK Mirosław. Zmiany w systemie wsparcia rodziny i w pieczy zastępczej. Cz. 1 -2 // Remedium. - 2011, nr 11, s. 18-20; nr 12, s. 18-20

KACZMAREK Mirosław : Zmiany w zastępczym modelu opieki // Remedium. - 2009, nr 9, s. 18-19

KALISZ Andrzej : Rodziny zaprzyjaźnione w praktyce Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 38-41

KAMIŃSKA Paulina : Znaczenie więzi emocjonalnej w zastępczej opiece nad dzieckiem // Edukacja i Dialog. - 2010, [nr] 3/4, s. 56-59

KIWER Katarzyna : Dziecko z zespołem RAD, czyli jak pokochać prowokatora // Niebieska Linia. - 2011, nr 2, s. 1-3
Zespół zerwanych więzi (RAD) - najgroźniejsza postać zaburzeń więzi. Wpływ doświadczeń życiowych na emocje dzieci adopcyjnych. Sytuacja rodzin zastępczych. Praca z opiekunem dziecka. Funkcjonowanie dziecka w rodzinie zastępczej i adopcyjnej. Rola profesjonalistów we wspomaganiach takich rodzin w wychowaniu dziecka.

KOLANKIEWICZ , Maria : Charakterystyka rodzin zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 17-23

KOLANKIEWICZ Maria : Wspierajmy rodzinę // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 1, s. 12
Rozmowa na temat nowej ustawy o pieczy zastępczej obowiązującej od 1 stycznia 2012 roku.

KOLANKIEWICZ Maria : Z tradycji rodzin zastępczych. Cz. 1-2 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 36-44 ; nr 2 , s. 46-53

KOMOROWSKA Marta : Rodzicielstwo zastępcze - problematyka psychologiczna // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 16-17

KOWALSKA Irena : Bariery w rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej z punktu widzenia PCPR // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 15-18

KWIATKOWSKI Mirosław : Doświadczenia zawodowego opiekuna zastępczego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s.31-32

LICIŃSKI Roman : Praca z rodziną - alternatywa opieki zastępczej // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 71-74

LICIŃSKI Marek : Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 23-28

LOCH Beata, TROJAN Elżbieta : Rodzina zastępcza -rodzina nadziei : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 23

LUBERADZKA-GRUCA Joanna : Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 14-19

LUBERADZKA-GRUCA Joanna : Nowe ustalenia prawne w obrębie rodzinnej pieczy zastępczej // Remedium. - 2011, nr 6, s. V-VIII

LUBERADZKA-GRUCA Joanna : Wspieranie rodziny i piecza zastępcza w świetle nowej ustawy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 11-19

ŁABĄDŹ Andrzej : Katalog umiejętności rodziców zastępczych// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 24-26

MAŃKA Justyna, ORNACKA Katarzyna : Dziecko w zastępczym środowisku rodzinnym : odzyskiwanie zagubionej tożsamości? // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, s. 20-26

MASALSKA-SZYMANEK Wanda : Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne : od szkolenia do praktyki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 31-34
Szkolenia kandydatów na opiekunów zastępczych. Funkcjonowanie specjalistycznych rodzin zastępczych.

MIELCZAREK Andrzej : Opinie pracowników socjalnych o wychowaniu dzieci w rodzinach zastępczych // Praca Socjalna. - 2008, nr 5, s. 52-67

MRÓZ Małgorzata, KRASIEJKO Izabela : Asystent rodziny w roli koordynatora zespołu interdyscyplinarnego // Praca Socjalna. - 2011, nr 6, s. 63-75

OLSZEWSKA, Agnieszka : Opieka nad rodziną i zastępcza opieka nad dzieckiem // Świat Problemów. - 2011, nr 4, s. I-V

OLSZEWSKI Andrzej : Stawiam na partnerstwo / / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2007, nr 10, s. 24-27
Współpraca rodzin zastępczych i pracowników ośrodków pomocy społecznej.

OSUCH Maciej : Rodziny zastępcze - próba obalenia mitów... // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 35-39

OWSIANY Ewa : Rodzicielstwo zastępcze tematem narady // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 2011, nr 7, s. 56-58

PAJĄK Jerzy, SKWAREK Beata : Idea rodziny zastępczej // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 3, s. 18-21

PARADOWSKA Elżbieta : Sprawozdanie z konferencji "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" : Warszawa 13 marca 2009 // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 231-236

PASSINI Barbara : Jak zastąpić opiekę rodzinną dzieciom bez przyszłości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 20-23

PASSINI Barbara : Przepisy prawne regulujące funkcjonowanie rodzin zastępczych // Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr 1/3, s. 6-8

PASSINI Barbara : Rodzina zastępcza // Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr 1/3, s. 1-2

PASSINI Barbara : Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze // Przyjaciel Dziecka. -2001, nr 1/3, s. 4-5

PASSINI Barbara : Zastępcza opieka rodzinna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 3-8

PASSINI Barbara : Wychowanie dziecka poza rodziną własną // Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr 1/3, s. 3-4

PLEWKA Magdalena : W rodzinnym domu dziecka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 68-72

PRAJSNER Mira : Jak wspierać rodzicielstwo zastępcze w Polsce? // Remedium. - 2009, nr 5, s. 1-3

PROBLEMY rodzin zastępczych w opinii praktyków / Maria Posłuszna-Owcarz [et. al] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 21-29

PRUSINOWSKA-MAREK Alina : Zadania sądu rodzinnego i kuratorskiej służby sądowej w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej // Świat Problemów. ­- 2011, nr 9, s. I-V

PUŁANECKI Jarosław : Dobór dziecka do rodziny zastępczej // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, s. 19-22

PYTKO Małgorzata, KRUSIŃSKA Ewa : Działania profilaktyczne i pomoc rodzinie we Włocławku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 42-46

RACŁAW Mariola : Instytucjonalizacja więzi osobowych na przykładzie opieki zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010 , nr 5 , s. 3-7

RADECKA Karolina : Rodzicielstwo zastępcze - od teorii do praktyki //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 54-56

RADZISZEWSKA Ewa : Zastępcza nie znaczy gorsza // Niebieska Linia. - 2002, nr 4, s. 28-31

RODZINNA opieka zastępcza : wybór bibliografii z lat 2000-2009 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 61-64

RODZINNE formy opieki zastępczej : szanse i zagrożenia / oprac. Danuta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 52-56
Ogólnopolska konferencja w Krakowie.

RODZINY zastępcze : (wybór literatury za lata 1999-2009 ) / oprac. Barbara Stawarz // Nowa Szkoła. - 2010, nr 1, s. 59-61

RŻYSKO Michał : Rodziny zastępcze - doświadczenia, potrzeby, problemy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 19-25

SITKO Maria : Kształtowanie się modelu rodzin zastępczych w Polsce // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 28-38

SKARZYŃSKI Krzysztof : Zasady kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 18-22

SOBCZYŃSKA Karolina : Czy domy dziecka znikną? //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 12-15

SZURPICKA Anna, JANKIEWICZ Agnieszka : Zastępczy dom rodzinny / rozm. przepr. Dorota Mazur, Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 20-22

SZYMAŃSKI Antoni : Wzrasta liczba dzieci w opiece zastępczej //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 26-28

ULIASZ Tamara : Co zawiera ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7, s. 3-9
Omówienie przepisów zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

UWAGI do założeń projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem / oprac. Marek Oziemkowski, Marzena Samek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 17-23

WĄSIŃSKI Arkadiusz : W poszukiwaniu sensu bycia rodzicem czyli O duchowym zrodzeniu na drodze autokreacji do rodzicielstwa adopcyjnego // Chowanna. - 2011, T. 1, s. 315-329

WĘGIERSKI Zbigniew : W oczekiwaniu na ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem //Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, s. 3-8

WSZOŁEK Jan : Rodzinom potrzebna pomoc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 11-17

WSZOŁEK Jan : Rodzina zastępcza - zawód czy powołanie ? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 7, s. 50-55

ZAWADA Anna : Pogotowia rodzinne jako alternatywa placówek instytucjonalnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 34-39

ZBIEGIENI Ewa : Chłopczyk z niebieskimi oczami // Znak. - 2009, nr 5, s. 147-151
Problemy wychowawcze chłopca z domu dziecka przyjętego do rodziny zastępczej.

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna