Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

RYNEK PRACY A EDUKACJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DENEK Kazimierz : Edukacja zawodowa z perspektywy rynku pracy // W: Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej / pod red. nauk. Zygmunta Wiatrowskiego, Urszuli Jeruszki i Henryka Bednarczyka . - Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2003. - S. 218-222

LEŚNIAK- BEREK Ewa : Edukacja a aktualny system wsparcia dla absolwentów wchodzących na rynek pracy // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż . - Toruń : "Akapit" , 2008. - S. 153-166
Filia w Tomaszowie Maz.

NAWÓJ-POŁCZAŃSKA Joanna : Między edukacją a rynkiem pracy. Doradztwo i profesjonalne wspieranie młodzieży w okresie adolescencji. Badania własne // W: Poradnictwo : kolejne przybliżenia / red nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011. - S.141-158

PRUS Henryk : Zmiany w szkolnictwie zawodowym wobec wymagań rynku pracy : próba oceny z perspektywy nauczyciela przedmiotów zawodowych // W: Paradygmaty współczesnej dydaktyki / pod red. Lucyny Hurło, Doroty Klus-Stańskiej i Majki Łojko. - Kraków : "Impuls", 2009. - S.511-518
Filia w Bełchatowie

ROŻNOWSKI Bogdan : Przejście z systemu edukacji na rynek pracy i jego uwarunkowania // W: Człowiek w pracy i w organizacji : perspektywa psychologiczna / red. Bohdan Rożnowski, Mariola Łaguna. - Lublin : Wydaw. KUL, 2011. - S.243-266

RYNEK i kultura neoliberalna a edukacja / red. nauk. Alicja Kargulowa, Stefan M. Kwiatkowski, Tomasz Szkudlarek. - Kraków : "Impuls", 2005

STOPIŃSKA-PAJĄK Agnieszka : Edukacja dorosłych i poradnictwo zawodowe wobec wyzwań rynku pracy // W: Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006. - S. 9-19

SZKOŁA a rynek pracy : podręcznik akademicki / red. nauk. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

UŹDZICKI Roman : Standardy kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne. Pomiędzy misją kształcenia a rynkiem pracy // W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / red. Klaudia Błaszczyk, Mirosław Drzewowski, Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - S. 89-95

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARANIAK Barbara : Edukacja wobec współczesnych problemów pracy // Meritum. - 2009, nr 3, s. 2-11

BEDNARCZYK Henryk : Ustawiczna edukacja zawodowa wobec europejskiego rynku pracy i kształcenia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 40-47

BEDNARCZYK Henryk, KRAMEK Zbigniew, SYMELA Krzysztof : Analiza systemu edukacji z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy // Pedagogika Pracy. - 2000, [Nr] 37, s. 26-29

BEDNARCZYK-JAMA Natalia : Jakość kształcenia - szanse na rynku pracy : Warszawa, 29 marca 2003 roku // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 123-124

BIAŁAS Iwona : Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Warszawa, 11 grudnia 2002 roku // Ruch Pedagogiczny. - 2003, [nr] 1/2, s. 127-129

CIEPUCHA Elżbieta : Badania rynku pracy dla potrzeb kształcenia zawodowego // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 42-43

CIEPUCHA Elżbieta : Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb edukacji // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 13-15

CIEPUCHA Elżbieta : Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji : studium przypadku / // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, s. 42-47

CIEPUCHA Elżbieta : Partnerstwo w monitorowaniu rynku pracy // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 79-82

CIEPUCHA Elżbieta : Pracownia monitorowania rynku pracy dla potrzeb edukacji // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 9, s. 15-16

DENEK Kazimierz : Ogląd kształcenia z perspektywy rynkowej // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 4-10

DENEK Kazimierz : Próby dostosowywania edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 9, s. 10-15

DROGOSZ- ZABŁOCKA Elżbieta : Prognozowanie kierunków kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy // Edukacja. - 2001, nr 2, s. 5-19

DROGOSZ- ZABŁOCKA Elżbieta : Partnerstwo szkoła - zakład pracy // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 3, s. 3-7

DYBAŚ-BŁAJET Magdalena : Rola uniwersytetu w przygotowaniu studentów do wstąpienia na rynek pracy // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2006, nr 1, s. 77-96

GRODEK Marcin : Praca i edukacja a wyzwania ponowoczesności // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8,. s. 3-8

JERUSZKA Urszula : Szkoła zawodowa - kwalifikacje - rynek pracy // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 8-17

JERUSZKA Urszula : Edukacja zawodowa a zatrudnienie // Pedagogika Pracy. - 1999, nr 35, s. 101-105

JERUSZKA Urszula : Edukacja zawodowa a rynek pracy : konferencja IPiSS // Polityka Społeczna. - 1999, nr 8, s. 30-32

KABAJ Mieczysław : Edukacja a rynek pracy - nowe metody koordynacji : wyniki pilotażu // Polityka Społeczna. - 1997, nr 10, s. 1-6

KABAJ Mieczysław : Projekt systemu integracji edukacji zawodowej i rynku pracy : w kierunku kształcenia dualnego // Polityka Społeczna. - 1998, nr 9, s. 3-9

KOLAN Zdzisław : Kształcenie na potrzeby rynku pracy // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2000, nr 2, s. 22-30

KOŁACZEK Bożena : Edukacja i inwestycje rodziny w kształcenie młodego pokolenia a rynek pracy // Polityka Społeczna. - 2011, nr 10, s. 1-8
Wykształcenie młodzieży a rynek pracy.

KOPROWSKA Dorota HARB Darja : Edukacja dla rynku pracy w Słowenii // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, t. 2, s. 117-123

KOŻYCZKOWSKA Adela : Problem pracy i braku pracy w kontekście zmiany rynku pracy : konstatacja pedagoga // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 4, s. 167-185

LESZCZYŃSKI Marek : Rozwój usług edukacyjnych a zmieniający się rynek pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001 , nr 2 , s. 44-56

LEŚNIAK Rafał : Potrzeba edukacji w społeczeństwie dążącym do wiedzy // Nowa Szkoła. - 2009, nr 10, s. 13-15

ŁYBACKA Krystyna : Kształcenie dla rynku pracy realizowane w systemie oświaty // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 1, s. 4-9

MIKULSKI Kazimierz : Procedura wyboru zawodu - studium przypadku // Pedagogika Pracy [Nr] 55(2009), s. 192-200

MIKULSKI Kazimierz : Wybór zawodu w kształceniu zawodowym - prognozowanie cyklu kształcenia na potrzeby rynku pracy / / Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, t. 4, s. 101-110

NERLICH Alicja : Współpraca szkół i zakładów pracy // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 1, s. 41-42

NYCZKAŁO Nella G. : Sytuacja na ukraińskim rynku pracy a kształcenie zawodowe // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, t. 3, s. 57-71

ORZECHOWSKA Lucja, SUTYNIEC Helena : Kształcenie zawodowe - egzaminy zewnętrzne - rynek pracy // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 36-37

ORZECHOWSKA Lucja : Praktyczna nauka zawodu kluczem do sukcesu // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 18-23

PAWŁOWSKA Monika : Wychowanie do elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy współczesnego ucznia i pracownika // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, t. 1, s. 66-72

POPOWICZ Tadeusz : Dobre praktyki dotyczące kształcenia zawodowego w aspekcie transgranicznego rynku pracy // Dyrektor Szkoły. - 2010 , nr 2 , s. 24-26

PRAŻMOWSKI Stanisław : Kształcenie zawodowe młodzieży a bezrobocie // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 4, s. 18-19

ROGALA Wiesław : Rola Centrum Kształcenia Praktycznego w edukacji dla rynku pracy // Meritum. - 2009, nr 3, s. 59-60

ROSIAK Janina : Elastyczność modułowych programów nauczania a rynek pracy // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 5-7

STEMPIEŃ Jakub : Prognozy rynku pracy dla edukacji - studium przypadku dla regionu łódzkiego // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 17-22

SYMELA Krzysztof : Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy // Pedagogika Pracy. - 2006, nr 48 , s. 34-47

SYMELA Krzysztof : Standardy kwalifikacji zawodowych a kształcenie dla europejskiego rynku pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2005, nr 2, s. 39-44

SZTANDERSKA Urszula : Między edukacją a pracą // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 5-6, 8-9

SZYMCZAK Marek : Szkoła wobec zmian na rynku pracy // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3 , s. 39-42

WIATROWSKI Zygmunt : Edukacja zawodowa w kontekście niedookreślonego rynku pracy // Pedagogika Pracy [Nr] 51(2007) , s. 28-32

WOŹNIAK Ireneusz : Relacje między edukacją zawodową a rynkiem pracy w Polsce // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2000 , [nr] 1 , s. 17-22

ZIOMEK Andrzej : Zmiany na rynku pracy jako wyzwanie edukacyjne // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 77-84

ŻOŁUBOWSKI Henryk, MACIUSZEK Mieczysław : Szkoła zawodowa - kierunki rozwoju a rynek pracy // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 9, s. 60-62

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna