Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

RYNEK PRACY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BRONK Aleksandra : Program Pierwsza Praca jako instrument inkluzji społecznej (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego) // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek . - Toruń : "Akapit", 2005. - S. 213-226

DANECKA Marta : Bezrobocie i instytucje rynku. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2005
Filia w Radomsku

DUSZCZYK Maciej, WIŚNIEWSKI Jakub, BUDZYŃSKA Małgorzata : Rynki pracy, migracje i edukacja // W: Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej : bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej - Polska na tle regionu : 1 maja 2004 r. - 1 maja 2007 r. / red. Agnieszka Bielska . - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, 2007. ­- S. 50-67

FRELAK Justyna WIŚNIEWSKI Jakub: Rynek pracy i migracje // W: 4 lata członkostwa Polski w UE : bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych / [zespół aut. Jakub Wiśniewski (red.) et.al ] .- Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2008. - S. 34-53

GĘBSKI Marek : Rynek pracy. - Kielce : "Wszechnica Świętokrzyska", 2008
Filia w Opocznie

GŁĄBICKA Katarzyna : Rynek pracy w jednoczącej się Europie : wybrane zagadnienia do studiowania. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005

GREWIŃSKI Mirosław, MALINOWSKI Krzysztof : Europejski Fundusz Socjalny i rynek pracy w Unii Europejskiej. - Warszawa : "Elipsa", 1999

HULEWSKA Aleksandra : Stereotypizacja ze względu na płeć a szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy // W: Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : ENETEIA Wydaw. Psychologii i Kultury, 2007. - S. 133-146

KACPERSKA Magdalena : Teoretyczne aspekty rynku pracy. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.
Filia w Radomsku

KASPEREK Andrzej, ŁUKASZEWICZ Bogdan : Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w systemie obsługi rynku pracy (na przykładzie doświadczeń wybranych gmin w kraju) // W: Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk . - warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006. - S. 111-170

KOTOWSKA Irena, MATYSIAK Anna : Rynek pracy // W: Statystyka społeczna / red. nauk Tomasz Panek. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne 2007. - S. 164-205
Filia w Radomsku

KOWAL Dorota, SZAROTA Zofia : Doradca zawodowy wobec problemów rynku pracy // W: Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - S. 53-59

KSZTAŁCENIE zawodowe, rynek pracy, pracodawcy / red. Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000

KUBICZEK Agata : Rynek pracy w kontekście wejścia do Unii Europejskiej // W: Problemy gospodarki rynkowej w Polsce / red. Barbara Polszakiewicz. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. - S. 89-128

MARCINISZYN Marcin : Instytucje rynku pracy : Polska na tle państw Unii Europejskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2005
Filia w Radomsku

MAZUR-ŁUCZAK Joanna : Sytuacja kobiet na rynku pracy na tle innych krajów Unii Europejskiej// W: Kobiety. Feminizm. Demokracja / red. Bogusława Budzowska. - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2009. - S. 111-132

MONITOROWANIE rynku pracy a kompetencje zatrudnionych [ Jolanta Kowal i in.] // W: Bierność społeczna : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Alicja Keplinger. - Warszawa : ENETEIA Wydaw. Psychologii i Kultury, 2008. - S. 407-432

PORTET Stéphane : Elastyczność zatrudnienia w Polsce, czyli o odkrywaniu rzeczy zakrytych // W: Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody . - Wyd. nowe Warszawa : "Scholar", 2007. - S. 116-137
Filia w Bełchatowie

PRACA i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / pod red. Aleksego Pocztowskiego. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005
Część 1: Rynek pracy i stosunki przemysłowe w procesie integracji europejskiej

PRACA lekarstwem na biedę i wykluczenie : strategie wobec pracy : raport z badań / Stanisława Golimowska [ in]. - Warszawa : Instytut Pracy i Sraw Socjalnych, 2007

RYNEK pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : "CeDeWu", 2011

SZABAN Jolanta M. : Zrządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój i kariera, odejścia z pracy. - Warszawa : "Difin", 2011
Filia w Radomsku

SZUTOWICZ- ROZWADOWSKA Elżbieta : Kompetencje pracowników instytucji rynku pracy w świetle przeciwdziałania zjawisku bezrobocia // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy . - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 209-216

SZYDLIK-LESZCZYŃSKA Agata : Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy : wybrane uwarunkowania. - Warszawa : "Difin", 2012

SZYMANEK Zofia : Rynek pracy a motywacja do działania ludzi młodych // Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Kraków : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 179-194

UNOLT Jerzy : Ekonomiczne problemy rynku pracy. - Katowice : "Śląsk", 1999
Filia w Radomsku

WACH Krzysztof : Europejski rynek pracy. - Kraków ; Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2007

WIECZOREK Gertruda : Możliwości byłych skazanych na rynku pracy // W: Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 185-209

WIELOWYMIAROWOŚĆ poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Warszawa : "Difin", 2011

WOŁK Zdzisław : Kultura pracy jako czynnik determinujący satysfakcję zawodową na współczesnym rynku pracy // W: Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji europy / pod red. Ryszarda Gerlacha. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2001. - S. 74-84

WZIĄTEK-STAŚKO Anna : Kobieta na współczesnym rynku pracy // W: Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2006. - S. 171-190

ZACHOROWSKA-MAZURKIEWICZ Anna : Kobiety i instytucje : kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i w Polsce. - Katowice : "Śląsk", 2006
Filia w Bełchatowie

ZAWÓD z pasją : praktyczny przewodnik po rynku pracy / [Paweł Hebda, Jerzy Madejski]. - Bielsko-Biała : "Park", cop. 2004

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARCZYŃSKI Andrzej : Praca chroniona a prawa gospodarki rynkowej // Polityka Społeczna. - 2004, nr 4, s. 16-19

BEDNARCZYK Henryk : Ustawiczna edukacja zawodowa wobec europejskiego rynku pracy i kształcenia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 3, s. 40-47

CZERWIŃSKA Karolina : "Flexicurity" jako koncepcja polityki społecznej i zatrudnienia
// Polityka Społeczna. - 2008, nr 3, s. 13-19

DACH Zofia, KOZINA Dorota : Polski a hiszpański rynek pracy w latach 2000-2009 // Polityka Społeczna. - 2011, nr 3, s. 16-23

DUBRZYŃSKA Hanna : Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych // Kultura i Edukacja. - 2001, nr 3/4, s. 99-106

DUDZIK-GARSTKA Ilona, DOBROWOLSKA Małgorzata : Warunki aktywności kobiet na rynku pracy // Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 57-68

FORSLUND Anders : Nordström Skans Oskar : Przegląd szwedzkiej polityki rynku pracy wobec ludzi młodych // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 66-73

GRUDZIEŃ Marcin : Jak się zmienił rynek pracy // Wprost. - 2009, nr 29, s. 30-37

GRZYMSKI Rafał : Edukacja ustawiczna wobec wymagań współczesnego rynku pracy // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 3, s. 109-127

HARDOY Ines : Efekty norweskich programów rynku pracy dla ludzi młodych // Edukacja. - 2007, nr 3, s. 73-81

JASIEWICZ-KARGÓL Ewa : Biblioteka Publiczna a rynek pracy // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, [nr] 6, s. 32-34

KACZMAREK Robert : Praca i przyszłość // Odra. - 2007, [nr] 1, s. 16-20

KAPELSKI Arkadiusz : Wyzwania współczesnego rynku pracy a przygotowanie młodzieży do roli nowoczesnego pracownika XXI wieku // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 67-74

KICIOR Anna : Problemy rynku pracy obszarów wiejskich // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, nr 1 , s. 54-60

KISIEL Roman NOWIŃSKA Sylwia : Efektywność aktywnej polityki rynku pracy na tle doświadczeń międzynarodowych // Polityka Społeczna. - 2010, nr 5/6, s. 7-12

KLIMKIEWICZ Aldona : Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy // Polityka Społeczna. - 2009, nr 2, s. 4-10

KOPROWSKA Dorota, HARB Darja : Edukacja dla rynku pracy w Słowenii // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010 , nr 2 , s. 117-123

KRYŃSKA Elżbieta, KWIATKOWSKI Eugeniusz : Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość // Polityka Społeczna. - 2010, nr 5/6, s. 1-7

KRYŃSKA Elżbieta : Powiatowa perspektywa polityki rynku pracy // Polityka Społeczna. - 2009, nr 11/12, s. 27-31

KRYŃSKA Elżbieta, WIŚNIEWKI Zenon : Trzynaście tez w sprawie reformy polityki państwa na rynku pracy w Polsce // Polityka Społeczna. - 2007, nr 9, s. 1-5

KRYŃSKA Elżbieta : Wydłużanie życia zawodowego na polskim rynku pracy // Polityka Społeczna. - 2006, nr 9, s. 1-6

ŁUCZAK Paweł : Zmiana zakresu przedsiębiorczości społecznej : implikacje dla polityki rynku pracy // Polityka Społeczna. - 2011, nr 2, s. 10-15

MAJAK Wiesława : Rynek pracy - pierwsza prognoza dla Europy do 2015 r // Służba Pracownicza. - 2008, [nr] 6, s. 1-3

MĘCINA Jacek Piotr : O znaczeniu elastyczności rynku pracy dla wzrostu zatrudnienia : doświadczenia niemieckie i holenderskie // Polityka Społeczna. - 2002, nr 7, s. 27-35

NADOLSKA Jadwiga : Reforma niemieckiej polityki rynku pracy // Polityka Społeczna. - 2006, nr 9, s. 27-32

NYCZKAŁO Nella G. : Sytuacja na ukraińskim rynku pracy a kształcenie zawodowe // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 3, s. 57-71

RUZIK Anna : Aktywna polityka rynku pracy na szczeblach samorządu terytorialnego - sposób na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 21-23

ŠARFICKÁ Katarina : Wybrane problemy słowackiego rynku pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 2, s. 112-116

SOBOCKA- SZCZAPA Halina : Analiza SWOT w strategicznej ocenie lokalnego rynku pracy : przypadek rynku pracy m.st. Warszawy // Polityka Społeczna. - 2006, nr 2, s. 14-19

WILCZYŃSKA- KWIATEK Agnieszka : Rynek pracy i rynek pomocy // Chowanna. - 2004, t. 2, s. 42-53

WIŚNIEWSKI Zenon ZAWADZKI Kamil : Przejściowe rynki pracy jako nowa koncepcja europejskiej strategii zatrudnienia //Polityka Społeczna. - 2005, nr 4, s. 14-18

WOJTCZAK Dorota Barbara : Wpływ emigracji zarobkowej na rynek pracy w Polsce // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 6, s. [64]-78 WOŹNIAK Małgorzata : Determinanty podaży pracy w Polsce w okresie transformacji // Polityka Społeczna. - 2006, nr 2, s. 10-14

ZAKRZEWSKi Władysław : Rynek pracy w Danii // Polityka Społeczna. - 2005, nr 11/12, s. 21-24

ZARĘBSKA Agnieszka : Popyt i podaż na rynku pracy a rzeczywistość // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 17-20

ZIOMEK Andrzej : Polska młodzież na rynku pracy w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s. 5-11

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna