Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARUSZTOWICZ Barbara : Jak pomóc dziecku z dysfunkcją narządu ruchu. - Kraków : "Impuls" , 2001
Filia w Tomaszowie Maz.

ARUSZTOWICZ Barbara : W trosce o uśmiech chorego dziecka . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992

BIDZIŃSKI Karol : Hierarchia wartości młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i jej pełnosprawnych rówieśników // W: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / red. Jerzy Rottermund. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - S. 137-150

BREARLEY Gill : Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999

GASIULOWA Anna : Wrażliwość empatyczna dzieci z dysfunkcją narządu ruchu a ich środowisko rodzinne. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Wydaw. Uczelniane, 1993

JACHIMCZAK Beata, OLSZEWSKA Barbara : Rozwiązania metodyczne stosowane przez nauczycieli w ramach indywidualnego nauczania początkowego dzieci z dysfunkcją narządu ruchu // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001. - S. 315-322

JEGIER Aneta : Mądrze się bawię, dobrze się uczę : przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły. - Gdańsk : "Harmonia", 2007. - S. 40-44 : Mądre zabawy z małym dzieckiem z zaburzeniami ruchu

KONARSKA Joanna : Potrzeby dzieci z dysfunkcją narządu ruchu // W: Zmaganie się z niepełnosprawnością - kolejne wyznaczniki / pod red. Jerzego Rottermunda . - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 109-118

KONIECZNA Agnieszka : Wpływ choroby przewlekłej oraz zmian w narządzie ruchu na funkcjonowanie dziecka // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz . - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej , 2004. - S. 129-154

LEVITT Sophie : Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. - Warszawa : wydaw. Larskie PZWL, 2000

LOSKA Magdalena : Leczenie, wychowanie i kształcenie dzieci przewlekle chorych oraz z uszkodzonym narządem ruchu // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwa pisz. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - S. 155-167

MAJEWICZ Piotr : Funkcjonowanie społeczne młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu // W: Nowe wyzwania w rozwoju człowieka / red. Bożydar Kaczmarek, Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. - S. 277-284

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Bawidła : katalog zabawek dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1996

PASAMONIK Barbara : Pojęcie dziecka przewlekle chorego oraz klasyfikacja uszkodzeń narządu ruchu // W: Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej i Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2004. - S. 122-128

SIERADZKI Maciej : O indywidualnych formach pedagogicznego wsparcia i pomocy specjalnej w rehabilitacji i edukacji dziecka z niepełnosprawnością ruchową w szkolnictwie ogólnodostępnym // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001. - S. 295-302

SKORUPKA Ewa : Relacje uczuciowe w rodzinie a potrzeby dzieci zagrożonych niepełnosprawnością narządu ruchu // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej . - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 109-120

SZYCHOWIAK Barbara : Wychowanie dzieci niesprawnych ruchowo // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ireny Obuchowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008. - S. 354-389

SZYCHOWIAK Barbara : Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik. - Wyd. 6. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 201-218

UCZEŃ z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / red. Magdalena Loska, Dorota Myślińska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

WOLAN-NOWAKOWSKA Mariola : Znaczenie rodziców w kształtowaniu dojrzałości młodzieży niepełnosprawnej do wyboru zawodu // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska . - Warszawa : Difin, 2010. - S. 207-216
Prezentacja oraz wnioski z badań, których celem było określenie przygotowania młodzieży niepełnosprawnej ruchowo do wyboru zawodu oraz analiza postaw rodziców wobec przyszłości zawodowej uczniów.

ZIĄTEK Krystyna : Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności. - Warszawa : Stowarzyszenie Spokojne Jutro, [2004]

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARUSZTOWICZ Barbara: Aspiracje i plany życiowe dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 90-95

ARUSZTOWICZ Barbara : Psychologiczne i socjologiczne determinanty warunkujące losy dziecka z dysfunkcją narządu ruchu // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s. 3-8

BIDZIŃSKI Karol : Wartości młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 69-79
Badania i wyniki badań.

BIDZIŃSKI Karol : Wzory osobowe młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników.  - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 215-225

BIDZIŃSKI Karol : Zmiany w hierarchii wartości deklarowanej przez młodzież niepełnosprawną ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników w latach 1995-2010 jako wyzwanie dla edukacji aksjologicznej. - Bibliogr. // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 91-103
Porównanie wyników badań uzyskanych przez młodzież niepełnosprawną i pełnosprawną w latach 1995 - 2010.

BŁAŻEJCZYK Dorota : Sprawozdanie z konferencji "Dyspraksję zrozumieć, wspierać, edukować" : Warszawa, 22 października 2008 // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 227-228

GORAJ Magdalena : Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci i i młodzieży z przewlekłymi chorobami oraz niepełnosprawnością ruchową// Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 53-58

KRÓLAK Adam : Tenis na wózkach - serwis // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 7, s. 52-57

KRZEMIŃSKA Agnieszka : Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie szansą dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 4, s. 234-236

KUSTRA Czesław : Problematyka samooceny osób niepełnosprawnych ruchowo - Summ. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2008, [nr] 1, s. 3-13
Charakterystyka dysfunkcji narządów ruchu. Psychologiczne aspekty niepełnosprawności.

LECHOWICZ Anna : 10 [Dziesięć] lat pracy systemem symboli Blissa i innymi metodami niewerbalnej komunikacji w Polsce // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 2, s. 120-123
Praca z dziećmi ciężko uszkodzonych ruchowo.

LECHOWICZ Anna : Dziecko niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami w zakresie porozumiewania się na zajęciach szkolnych // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 3, s. 161-165
Dzieci młodsze ze sprzężoną niepełnosprawnością - ciężko uszkodzone ruchowo z jednoczesnym porażeniem mowy. Komunikowanie się tych dzieci z otoczeniem.

LIEPELT Agnieszka, JAROSZEWSKI, Piotr KRÓLAK Adam : Tenis na wózkach dla dzieci w szkole, w domu i w klubie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 5, s. (88)-(101)

MAJ Ewa : "Drugi Elementarz" - inaczej // Remedium. - 2002, nr 2, s. 10-11
Wykorzystanie programu w pracy z młodzieżą niepełnosprawną ruchowo i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

MAJ Ewa, BIDZIŃSKI Karol : Uczestnictwo w kulturze w rewalidacji młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 3, s. 167-172

MAZUREC Idalia : Wykorzystanie terapii zabawą w rehabilitacji psychologicznej dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 3-20

MOZEL Włodzimierz : Edukacja morska w procesie rehabilitacyjno-wychowawczym // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 8-10

OWCZAREK Sławomir : Dziecko z chorobą Scheuermanna (młodzieńczą kifozą piersiową) w szkole. - Bibliogr. // Lider. - 2011, nr 1, s. 7-8
Choroba charakteryzująca się trwałymi zmianami w kształcie kręgów.

PARADOWSKI Jerzy : Szkoła na "Górce" // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 4, s. 248-249
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju.

PIASECKA Aleksandra : Ewelinka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 10, s. 609-610

PIKIEWICZ Jerzy : Przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo w Bratysławie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 6, s. 336-338

RÓŻAK Grażyna : Marzenia mojej szczególnej uczennicy // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 126-128

RZĘDOWSKA Anna : Szkolni "indywidualiści" // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 8-10

SZUL Magda : Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, [nr] 1/2, s. [8]-9
Problem funkcjonowania i edukacji dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i deficytami w kontekście ich środowiska rodzinnego i postaw rodzicielskich.

WAWROWSKA Ewa : Uczenie się jest zdobywaniem wiedzy poprzez bycie aktywnym // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 39-50

WIŚNIEWSKA Elżbieta : Taniec integracyjny jako forma aktywności wpływająca pozytywnie na samopoczucie dzieci niepełnosprawnych ruchowo // Chowanna. - 2011, t. 1, s. 281-296

ŻEMŁA Katarzyna : Adaptacja dzieci - pacjentów do warunków sanatorium // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 35-38

ŻEMŁA Katarzyna : Jak funkcjonują dzieci w sanatoriach ? // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. [49]-51

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna