Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

BEZROBOCIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2012

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE    

BAJCAR Beata, GĄSIOROWSKA Agata : Bezrobocie jako przejaw bierności zawodowej // Bierność społeczna : studia interdyscyplinarne/ red. nauk. Alicja Keplinger. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008. - S. 381-394
Bezrobocie w ujęciu klasycznym. Neoklasyczne koncepcje bezrobocia, współczesne poglądy na zjawisko bezrobocia.  

CUTTER Magdalena : Teoretyczne spojrzenie na problem bezrobocia // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / pod red. Arkadiusza Marca i Iwony Wagner. - Warszawa : Akademia im. Jana Długosza ; Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2005. - S. 395-398

GAZON Jules : Ani bezrobocie, ani opieka społeczna : od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Filia w Radomsku, Filia w Opocznie, Filia w Bełchatowie

KIERSZTYN Anna : Czy bieda czyni złodzieja? : związki pomiędzy bezrobociem, ubóstwem a przestępczością. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008

KIRENKO Janusz, SARZYŃSKA Ewa : Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
Filia w Tomaszowie Maz.

KMIECIK-BARAN Krystyna : Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
Filia w Radomsku

KOBĘDZA Jacek : Bezrobocie jako determinant kryzysu w rodzinie // W: Wielowymiarowość kryzysu w rodzinie : aspekt interdyscyplinarny zjawiska / pod red. nauk. Mirosławy Gawęckiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. - S. 185-192

KOZAK Stanisław : Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie. - Warszawa : "Difin", 2009. - S. 285-288 : Bezrobocie - przyczyny i skutki psychiczne i społeczne

KOZEK Wiesława : Bezrobocie jako zjawisko społeczne // W: Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody . - Wyd. nowe, dodr. - Warszawa : "Scholar", cop. 2009. - S. 138-160

ŁUKA Magdalena : Osoba ludzka a bezrobocie : analiza filozoficzno-pedagogiczna. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011
Filia w Tomaszowie Maz.

MACIEJKO Wojciech : Instytucje pomocy społecznej. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2009. - S. 88-103

NOSAL-SCZYGIEŁ Elżbieta : Stopa bezrobocia a poziom oszczędności indywidualnych w Polsce w latach 1990-2007 na tle wybranych krajów europejskich // W: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / (red.) Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka Warszawa : CeDeWu, 2009. - S. 65-73

POLITAJ Adriana : Spółdzielnie socjalne jako forma aktywizacji ekonomicznej osób bezrobotnych zagrożonych marginalizacją // W: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / (red.). Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka Warszawa : CeDeWu, 2009. - S. 127-135

PORADNICTWO zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010

SOLAK Roman Adam : Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010

SUCHY Stanisław : Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych. - Warszawa : "Difin", 2010

SZCZĘSNY Wiesław Wojciech : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2003. - S. 144-147 : Charakterystyka wybranych zachowań patologicznych. Bezrobocie - żyć będąc niepotrzebnym.

SZUTOWICZ- ROZWADOWSKA Elżbieta : Kompetencje pracowników instytucji rynku pracy w świetle przeciwdziałania zjawisku bezrobocia // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy . - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Kraków : "Impuls", 2009. - S. 209-216

SZYMANEK Zofia : Rynek pracy a motywacja do działania ludzi młodych // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy . - Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Kraków : "Impuls", 2009. - S.179-194

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Bezrobocie i jego skutki dla degradacji osoby i rozbicia rodziny // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego . - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009. - S. 345-354

WAGNER Iwona : Alternatywy bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni - szansa czy zagrożenia? // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / pod red. Arkadiusza Marca i Iwony Wagner . - Warszawa : Akademia im. Jana Długosza ; Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2005. - S. 377-379

WĘGRZYN Grażyna : Wybrane problemy ograniczenia bezrobocia //W: Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / (red.). Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka. - Warszawa : CeDeWu, 2009. - S. 55-64 S

WOŁOŃCIEJ Mariusz : Homo faber czy homo familiaris? : wpływ bezrobocia na realizację ról małżeńskich // W: Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. - Warszawa : "Difin", 2009. - S. 81-100

ZBROSZCZYK Dorota : Bezrobocie jako jeden z czynników powodujących marginalizację współczesnej rodziny // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek . - Wyd. 2. - Krasnystaw : [s.n.], 2010. - S. 249-255

ZYCH Anna : Bezrobocie jako jedna z przyczyn wykluczenia człowieka z różnych dziedzin jego życia // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / pod red. Arkadiusza Marca i Iwony Wagner . - Warszawa : Akademia im. Jana Długosza ; Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2005. - S. 395-398
Społeczne negatywne skutki długotrwałego bezrobocia. Zakłócenia w życiu rodzinnym będące konsekwencją bezrobocia.    

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BIELEC Jerzy : "My udajemy, że nie pracujemy, a oni, że za to, co wypłacają da się przeżyć" // Praca Socjalna. - 2010, nr 3, s. 85-93  

BOROWICZ Ryszard : Masowe kształcenie na poziomie wyższym w kontekście rynku pracy // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, - 2011, nr 4, s. [137]-149 Rynkowe konsekwencje upowszechnienia wykształcenia. Studia komercyjne. Absolwenci na rynku pracy - bezrobocie.

DACH Zofia, KOZINA Dorota : Polski a hiszpański rynek pracy w latach 2000-2009 // Polityka Społeczna. - 2011, nr 3, s. 16-23

DANECKA, Marta : Terapia pracą, czyli wybrane zagadnienia nowej ekonomii społecznej // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. [89]-104
Idea nowej ekonomii społecznej. Zatrudnienie socjalne - cele i założenia. Podmioty zatrudnienia socjalnego w praktyce.

DRACHAL Halina : Sierpień kadrowy // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 32, s. 9
Wzrastające bezrobocie wśród nauczycieli różnych specjalności.  

FALISZEK Krystyna : Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego - praca socjalna szansą na drogę z powrotem? // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 16-20

GADOMSKI Witold : Jazda na gapę // Wprost. - 2011, nr 20, s. 70-71
Jak radzi sobie "bezrobotny" Polak.

GAŁECKA-BRUDZIAK Ewa : Znaczenie zasiłków dla bezrobotnych dla przepływu z bezrobocia do zatrudnienia // Polityka Społeczna. - 2011, nr 9, s. 17-21

GĄSKA Piotr : Rzeszowski świat osób wykluczonych - style życia i strategie przetrwania // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 2, s. [58]-76
Omówienie stylu życia osób wykluczonych oraz strategii przetrwania w sytuacji długotrwałego bezrobocia.

IPPAVITZ Sylwia, STEINWIDDER Heide, DOUKAS Dimitrios: Outplacement pomostem do nowego zatrudnienia // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 2, s. 93-100

JANOWSKA Zdzisława : Bezrobocie rodzi "Oburzonych" // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 44, s. 5
Rozmowa na temat rosnącego bezrobocia wśród młodych ludzi w Polsce i Europie oraz o społecznych skutkach bezrobocia.

JANUKOWICZ Paweł : Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL // Polityka Społeczna. - 2010, nr 1, s. 18-20
Przyczyny różnic pomiędzy stopą bezrobocia rejestrowanego a stopą bezrobocia szacowaną według BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności).

JEDYNAK Karina : Nie jesteśmy sami // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 46, s. 13

JERUSZKA Urszula : Efektywność kształcenia w szkołach wyższych // Polityka Społeczna. - 2011, nr 1, s. 1-7

JUREWICZ Monika : Funkcjonowanie dziecka w warunkach bezrobocia rodziców // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 42-48

KLIMKIEWICZ Aldona : Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy // Polityka Społeczna. - 2009, nr 2, s. 4-10
Problem bezrobocia wśród osób powyżej 50-tego roku życia.

KNAP Julia, PIŁAT Robert : Stosunek do przyszłości na przykładzie "Pamiętników bezrobotnych" (lata 1999-2001) // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. [105]-130
Postrzeganie czasu i próba spojrzenia na przyszłość oczami osób bezrobotnych.

ŁOJKO Majka : Wykorzystanie kontraktu socjalnego w pracy z bezrobotnymi // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 2, s. [90]-103

MOLGA Tomasz : Polska mapa pracy // Wprost. - 2010, nr 13, s. 10-13

MUSTER Rafał : Czas pozostawania bez pracy a problemy aktywizacji bezrobotnych w świetle badań empirycznych // Polityka Społeczna. - 2010, nr 3, s. 20-26

NYKLEWICZ Krzysztof : Nowa strategia aktywizacji bezrobotnych w Niemczech // Polityka Społeczna. - 2010, nr 2, s. 23-28

ORCZYK Józef : Polityka społeczna w okresie kryzysu ekonomicznego // Polityka Społeczna. - 2009, nr 7, s. 2-8
Pomoc państwa osobom bezrobotnym w czasie kryzysu ekonomicznego.

PELCZAR Marta : Problemy edukacyjne osób bezrobotnych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, [nr] 4, s. 115-121

PISERA Rafał : Zawieszeni // Wprost. - 2011, nr 27, s. 44-45
Sytuacja absolwentów uczelni wyższych na polskim rynku pracy.

PODOGRODZKA Małgorzata : Regionalny indeks jakości zasobu bezrobotnych w Polsce w latach 1990-2010 // Polityka Społeczna. - 2012, nr 2, s. 1-10
Populacja bezrobotnych według charakterystyk społeczno-demograficznych.

RELIGA Jolanta, KICIOR Anna : Outplacement jako wyspecjalizowana usługa doradcza w kontekście polskich uwarunkowań prawnych, społecznych i ekonomicznych // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 2, s. 101-111

SADOWSKI, Krzysztof : Centra aktywizacji zawodowej : stan aktualny i kierunki doskonalenia // Polityka Społeczna. - 2012, nr 2, s. 24-28
Prezentacja wyników badania ankietowego dotyczącego organizacji i funkcjonowania centrów aktywizacji zawodowej.

SOBOCKA-SZCZAPA Halina : Aktywność edukacyjna osób poszukujących pracy - potrzeba czy konieczność? //Polityka Społeczna. - 2009, nr 5/6, s. 7-10

SOBOCKA-SZCZAPA Halina : Mobilność edukacyjna na Podlasiu : wyniki badań // Polityka Społeczna. - 2010, nr 8, s. 20-25

SOLSKA Joanna : Bezrobocie młodych absolwentów w Polsce - problem i skala zjawiska // Polityka. - 2010, nr 23, s. 44-46
Bezrobocie młodych absolwentów w Polsce - problem i skala zjawiska.

SOLSKA Joanna : Młodzi o głodzie // Polityka. - 2010, nr 23, s. 44-46

TRAFIAŁEK Elżbieta, NOGAŚ Justyna : Praca socjalna z bezrobotnymi i ich rodzinami (na przykładzie Kielc) // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 2, s. [77]-89

WOŹNIAK Marcin : Alternatywna droga reintegracji długotrwale bezrobotnych // Polityka Społeczna. - 2011, nr 10, s. 16-22

WOŹNIAK Marcin : Oblicza bezrobocia długotrwałego // Polityka Społeczna. - 2010, nr 3, s. 8-14

WRABEC Paweł : Jest spowolnienie, będą zwolnienia // Polityka. - 2009, nr 25, s. 40-42
Prognozy dotyczące rynku pracy i bezrobocia na 2009 rok, związane z kryzysem gospodarczym.

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna