Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

SAMOBÓJSTWA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne za lata 2005-2012

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADOWSKA-HODYR Monika : Samobójstwo w opinii młodzieży szkół średnich // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 192-203

CZABAŃSKI Adam : Zjawisko autoagresji wśród młodzieży w Polsce // W : Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji / red. nauk. Sylwester Bobas. - radom : Wyższa Szkoła Handlowa w Radomi, 2011. - S. 33-50

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Tom 1 / red. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2005. - S. 379-396 : Poczucie sensu życia i jego psychospołeczne uwarunkowania wśród młodzieży dokonującej próby samobójczej = The sense of life and its psychosocial conditions in adolescent siucide attempters / Wioletta Radziwiłłowicz [i in.]

GINDRICH Piotr : Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania. Wybrane zagadnienia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2007. - S. 49-62 : Zachowania problemowe i ryzykanckie a nieprzystosowanie społeczne
M.in. zachowania suicydalne na s. 58-62

CARR ALAN : Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania/ przekł. Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - S.52-66 : Próby samobójcze

CARSON Robert C., BUTCHER James N., MINEKA Susan :Psychologia zaburzeń. Vol. 1 / przekł. Władysław Dietrich [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 385-397 : Samobójstwo
m.in. dotyczy dzieci i młodzieży

CHILES John : Depresje nastolatków a narkotyki / [tł. Adam Bujnik]. - Warszawa : "Profi", 1994. - (Encyklopedia Wiedzy o Uzależnieniach)

CZABAŃSKI Adam : Młodzież wobec samobójstwa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Socjologii. - Poznań : "Michael", 1997
Filia Tomaszów

ILNICKA Renata Małgorzata : Specyfika i złożoność zjawiska samobójstw wśród dzieci i młodzieży // W: Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla .- Toruń : "Akapit" , 2009. - S. 30-51

IWAŃSKI Zbigniew St. : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej. - Płock : Wydawnictwo Naukowe "NOVUM", 2003. - S. 125-137 : Etyczny problem samobójstw
M.in. historia samobójstw, przyczyny samobójstw

IZYDORCZYK Bernadetta, RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna :Zachowania autodestruktywne u młodzieży - analiza porównawcza populacji dostosowanej i niedostosowanej społecznie // W: Resocjalizacja instytucjonalna : perspektywy i zagrożenia / pod red. Franciszka Kozaczka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - S.106-117
Filia Opoczno; Filia Tomaszów

JABŁOŃSKI Ryszard : Koncepcja życia, śmierci i śmierci samobójczej w percepcji dziecka // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Karwowska. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - S. 451-459
Filia Bełchatów, Filia Tomaszów

JAMISON Kay R. : Noc szybko zachodzi : zrozumieć samobójstwo, by mu zapobiec / Kay R. Jamison ; przekł. Tomasz Bieroń. - Poznań : Zysk i S-ka Wydaw., cop. 2004
Zawiera m.in. definicje, typologie, historię, psychologię samobójstw również młodzieży

JODŁOWSKA Bogusława : Profilaktyka samobójstw w kontekście procesu wychowawczego // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. - Kraków : "Impuls", 2002. - S. 45-51

JUNDZIŁŁ Elżbieta : Próby samobójcze - odpowiedź młodego pokolenia na trudności w procesie socjalizacji // W: Zagrożenia w wychowaniu i socjalizacji młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Teresy Sołtysiak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005. - S.75-86

JUNDZIŁŁ Elżbieta, PAWŁOWSKA Róża : Pedagog wobec osoby chorego. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 201. - S. 94-124 : Młodzież - choroba, diagnostyka i wsparcie
Zawiera m.in. podrozdział o samobójstwach s. 108-110

KAWULA Stanisław : Zachowania samobójcze młodzieży i jej stosunek do kary śmierci // W: Środowisko - młodzież - zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. Jan Malinowski, Aleksander Zandecki. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. - S. 105-127
Etiologia, rodzaje, przyczyny i okoliczności zachowań suicydalnych

KŁUSEK Urszula, RUCIŃSKI Tadeusz : Niby-życie w Nibylandii : scenariusze zajęć wychowawczych dla uczniów gimnazjum. - Kraków : "Rubikon", 2006. - S. 7-14: Chcesz wysiąść w życia biegu?: przyczyny i konteksty myśli samobójczych i samobójstw u dzieci i młodzieży

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Warszawa : "Difin" , cop. 2007. - S. 61-74: Samobójstwa dzieci i młodzieży

KRZESZOWSKA Alina : Samobójstwa // W: Doliński Artur, Gajewska Grażyna, Rewińska Elżbieta : Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań : programy profilaktyczne. - Zielona Góra : "Gaja", 2004. - (Warsztat Pracy Pedagoga ; 7). - S. 150-172
Opis problemu, różne definicje samobójstwa, przyczyny samobójstw, samobójstwa egoistyczne, samobójstwa altruistyczne, samobójstwa anomiczne, samobójstwa fatalistyczne oraz samobójstwa dzieci i młodzieży, przykładowe scenariusze zajęć

MALICKA-GORZELAŃCZYK Hanna : Opinie młodzieży o samobójstwie. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2002
Filia Opoczno

MALICKA-GORZELAŃCZYK Hanna : Propozycje działań profilaktyczno-terapeutycznych wobec osób zagrożonych samobójstwem na podstawie badań opinii młodzieży o profilaktyce samobójstw // W : Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem / pod red. nauk. Romy Kwiecińskiej, Mirosława J. Szamańskiego. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2001. - S. 556-567

MALICKA-GORZELAŃCZYK Hanna : Psychospołeczne uwarunkowania zamachów samobójczych dzieci i młodzieży // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - S. 461-468
Filia Bełchatów, Filia Tomaszów

MARZEC-HOLKA Krystyna : O potrzebie udziału organizacji pozarządowych w zapobieganiu zachowaniom samobójczym // W: Praca socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2005. - (Problemy Pracy Socjalnej). - S. 237-248
Filia Radomsko

MARZEC-HOLKA Krystyna : Determinanty samobójstw usiłowanych i dokonanych współczesnej młodzieży : (doniesienie z badań) / Krystyna Marzec-Holka // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / pod red. Władysława Kubika i Bronisława Urbana. - Kraków : Wydaw. WAM, 2005. - S. 315-328

PECYNA Maria B. : Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1998. - S. 204-228 : Motywacje i determinanty sytuacyjne prób samobójczych a postępowanie pedagogiczno-psychologiczne

PECYNA Maria B. : Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001. - S. 260-286 : Motywacje i determinanty sytuacyjne prób samobójczych a postępowanie pedagogiczno-psychologiczne

PILECKA Barbara : Osobowościowe korelaty prób samobójczych u młodzieży. - Wyd. 2 poszerz.. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005
Filia Opoczno

PILECKA Barbara : Postawy do śmierci a samobójstwo // W : Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop., 2005. - S. 93-103

PILECKA Barbara : Profilaktyka samobójstw w kontekście procesu wychowawczego // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - S. 45-51

RADZIWIŁŁOWICZ Wioletta : Depresja u dzieci i młodzieży : analiza systemu rodzinnego - ujecie kliniczne. - Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2011. - S. 93-98 : Ryzyko podjęcia próby samobójczej

RADZIWIŁŁOWICZ Wioletta, WILCZEWSKA Bożena : Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi przez młodzież podejmującą próbę samobójczą // W: Psychopatologia okresu dorastania: wybrane zagadnienia / red. Wioletta Radziwiłłowicz, Anita Sumiła. - Kraków: Impuls, 2006. - 199-215

POCZUCIE sensu życia i jego psychospołeczne uwarunkowania wśród młodzieży dokonującej próby samobójczej / Wioletta Radziwiłowicz [et al.] // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T.1 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : "Impuls", 2005. - S. 379-396

SAMOBÓJSTWA nieletnich i młodocianych : rozmiary, uwarunkowania, profilaktyka / red. nauk. Brunon Hołyst ; oprac. Izabela Dziekońska-Staśkiewicz, Antoni Strzałkowski. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 57 s. ; 20 cm. - (Raporty Tematyczne / Komitet Ekspertów do Spraw Edukacji Narodowej, ISSN 0860-732-X ; 18)

SULSKA Ewa, SUMIŁA Anita : Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży hospitalizowanych psychiatrycznie // W: Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / red. nauk. Wiloetta Radziwiłłowicz, Anita Sumiła. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 199-214
M.in. przyczyny zachowań suicydalnych. Czynniki związane z zachowaniami samobójczymi. Prezentacja wyników badań, których celem jest ocena czynników socjodemograficznych oraz rodzinnych w grupie dzieci i młodzieży hospitalizowanych psychiatrycznie z powodu zachowań samobójczych

SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA Maria : Samobójstwo - syndrom dzieciństwa zniewolonego przez rodzinę? // W: Rodzina polska na przełomie wieków / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. - S. 257-271

SZYMAŃSKI Andrzej : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. - S. 166-176 : Samobójstwa dzieci i młodzieży jako skrajny przejaw autodestruktywnego niedostosowania społecznego
Zawiera definicje i rodzaje samobójstw. Struktura i dynamika samobójstw dzieci i młodzieży na świecie oraz w Polsce. Liczba zamachów samobójczych w Polsce zakończonych zgonem w latach 1998-2004 - dane KGP. Zestawienie prób zamachów samobójczych i zgonów w latach 2003-2008 z uwzględnieniem wieku suicydenta. Zestawienie cech charakterystycznych typów samobójstw. Typy prób samobójczych wg R. Czerkawskiego. Etiologia i profilaktyka samobójstw ; Zawiera na końcu bibliografię do całości

WYSOCKA Ewa: Samobójstwo - świadomy wybór czy konieczność powodowana utratą innych możliwości istnienia // W: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / pod red. Anny Nowak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 101-112

ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. - Wyd. 4. - Toruń : "Adam Marszałek", 2000
Filia Radomsko

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BERNACKA Ryszarda Ewa : Zachowania samobójcze młodzieży // Remedium. -2011, nr 10, s. 21-23
Synteza wiedzy psychologicznej dotyczącej rodzinnych, osobowościowych i szkolnych czynników zwiększających ryzyko zachowań samobójczych wśród młodzieży

BŁASZCZYK Luiza Monika : Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 33-36

BRZEZIŃSKA Małgorzata : Profilaktyka samobójstw // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 22-25

GŁOWIK Tomasz, MATYBA Andrzej : Samobójstwa osadzonych w latach 2006-2009 // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - 2010, nr 66, s. 5-23
Opis i analiza samobójstw osadzonych w latach 2006-2009 na podstawie danych zebranych z okręgowych inspektoratów Służby Więziennej i na podstawie tzw. meldunków o wypadkach nadzwyczajnych

JAKUBOWICZ Edward : Dlaczego dzieci odbierają sobie życie? // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 142-149
Problem samobójstw wśród dzieci

JARCZYŃSKA Jolanta : Przeciwdziałanie zachowaniom samobójczym wśród młodzieży w amerykańskich szkołach - przegląd programów i ocena ich skuteczności // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 107-114
Profilaktyka zachowań samobójczych wśród młodzieży - przykłady amerykańskie. Ogólnoedukacyjne Programy Zapobiegania Samobójstwom w szkołach

JAROSŁAWSKA Izabela : Nastolatek woła : pomóżcie mi - / rozm. Alicja Majewska // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 8-9
Czy młodzi ludzie, którzy myślą o samobójstwie wysyłają sygnały o swoim zamiarze. Czy otoczenie potrafi te sygnały odebrać.

KAWULA Stanisław: Samobójstwa : co może zrobić pedagog? // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 4-13
Przyczyny i okoliczności, etiologia i kategorie zachowań suicydalnych człowieka. Młodzież a samobójstwa

KOCUR Józef : Samobójstwa a uzależnienia - wzajemne uwarunkowania // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 5-8

KRUK Bogusław : Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 18-28
Przyczyny agresywnych zachowań dzieci i młodzieży (wg socjologów). Sposoby przeciwdziałania przemocy. Przykłady i doświadczenia szkół

KULA-LIC Justyna : Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży trudnego okresu dojrzewania w koncepcji E. Eriksona // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 19-22
Analiza problemu samobójstw młodzieży

MANDAL Eugenia : Wybrane zachowania autodestruktywne a stereotypy płci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 13-17

MAŃCZAK Jacek : Samobójstwo w opinii młodzieży licealnej // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2007, nr 2, s. [141]-148
Na podstawie badań

MIGDAŁ Katarzyna : Obraz rodziny oraz relacji z rodzicami z perspektywy adolescentów po próbach samobójczych // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 14, s. 93-107

MILATA-TROINSKA Agata : Sala samobójców // Gazeta Szkolna. - 2011, nr 17/18, s. 1,6,8

MŁODOŻENIEC Anita, JANIAK Jarosław : Uwarunkowania zachowań samobójczych dzieci i młodzieży . Cz. 1 // Remedium . - 2009, nr 7/8, s. 1-3
Uwarunkowania zachowań samobójczych, ocena ryzyka i sposoby interwencji wśród dzieci i młodzieży zagrożonych samobójstwem

MŁODOŻENIEC Anita : Uwarunkowania zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży. Cz. 2 // Remedium. - 2009, nr 9, s. 1-3
Druga część artykułu przedstawiająca elementy oceny zagrożenia autoagresją sposoby interwencji w zależności od stwierdzonego ryzyka

NIESIOBĘDZKA Małgorzata, MIKUCKA Beata :Niezauważona żałoba - samobójstwo w percepcji nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 115-127

OSTROWSKA Krystyna : Szczęście i radość życia dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 49, nr 6 (2009), s. 11-18

PARUSZKIEWICZ Jolanta : Dzieci odchodzą, gdy rodzice śpią / rozm. przepr. Juliusz Ćwieluch // Przekrój. - 2006, nr 44, s. 22-23

PAWLAK Gracjana : Autoagresja : mowa, której język warto znać // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 10-14

PIETKIEWICZ Barbara : Chciał, żeby go chcieli //Polityka. - 2011, nr 49, s. 98-99

PIETKIEWICZ Barbara : Dzieci w życiowej pętli // Polityka. - 2006, nr 49, s. 32-34

PIETKIEWICZ Barbara : Złe ziarno : samobójstwo ucznia // Polityka. - 2005, nr 27, s. 78-79

PILECKA Barbara : Profilaktyka samobójstw w szkole // Meritum. - 2010, nr 4, s. 37-44
(Bezpieczeństwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym)  Artykuł dostępny w Internecie
http://meritum.mscdn.pl/meritum/moduly/egzempl/19/19_37_abc.pdf 

PODGÓRSKA Joanna : Dzieci mówią sobie "dość" // Polityka. - 2003, nr 48, s. 78-83

PRAJSNER Mira : Zapobieganie depresji wśród nastolatków // Remedium. - 2009, nr 6, s. 24- 25

ROMANIUK Ryszard : Z wyboru? // Niebieska Linia. - 2010, nr 5, s. 23-25
O samobójstwach wśród młodzieży LGBT

SAMPŁAWSKA Elżbieta : Coraz mniej winni? // Polityka. - 2007, nr 3, s. 30-33
Gimnazjum

TĘCZA-ĆWIERZ Jolanta : Samobójstwo - ingerencja we własne życie  // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 19-22
Artykuł dostępny w Internecie
http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2005/03-2005/08.htm.  
Samobójstwo - wybrane poglądy, pojęcie i kategorie samobójstw, aspekty zjawiska występujące we współczesnych poglądach nauk psychologiczno-pedagogicznych, socjologicznych i filozoficzno-teologicznych. Przyczyny i okoliczności samobójstw w środowisku szkoły

WIECZOREK Monika : Zachowania samobójcze młodzieży : (w świetle wyników badań) // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 39-51
Wpływ problemów adolescencji na powstawanie tendencji suicydalnych (samobójczych) na podstawie badań przeprowadzonych na przełomie lutego i marca 2007 r. w wybranych krakowskich liceach.

WIELKIEWICZ Dominika : Żyła, żyletka, kran... idę, bo mam plan // Opieka, Wychowanie, Terapia . - 2009, [nr] 3/4, s. [47]-48 
Zjawisko autoagresji wśród dzieci i młodzieży. Definicje i formy autoagresji. Znaczenie doświadczeń życiowych nastolatków

WOJCIECHOWSKA ANNA : Rozmawiać! // G łos Nauczycielski. - 2006, nr 49, s.7

WÓJCIK Magda : Samobójstwa wśród dzieci // Remedium. - 2006, nr 2 Dodatek  s. 20

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna