Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

SAMOBÓJSTWA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2012  

 

WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI)

BADOWSKA-HYDOR Monika : Samobójstwo w opinii młodzieży szkół średnich // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszka Kozaczka. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2005. - S. 192-203

BIELICKI Roman : Dynamika, uwarunkowania, profilaktyka samobójstw w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku w Polsce. - Łysomice : "Duet" ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, cop. 2005
M.in. etiologia, definicje

BIELICKI Eugeniusz : Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara. - Bydgoszcz : Wydaw. KPSW, 2005. - S. 83-95 : Samobójstwo

CARSON Robert C., BUTCHER James N., MINEKA Susan :Psychologia zaburzeń. Vol.1 / przekł. Władysław Dietrich [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 385-397 : Samobójstwo

CARSON Robert , C., BUTCHER James N., MINEKA Susan : Psychologia zaburzeń. Vol. 1 . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. - S. 319-402 : Zaburzenia nastroju i samobójstwa

ELEMENTARNE pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak", 1999. - S. 249-251 : Samobójstwo

GROCHMAL-BACH Bożena, MALCZEWSKA Agnieszka : Traumatyczne więzi międzyludzkie a zachowania suicydalne // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 104-120

HOŁYST Brunon : Policja na świecie. - Warszawa : LexisNexis, 2011. - S. 363-365 : Samobójstwa policjantów

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 392-409 : Zapobieganie samobójstwom
M.in. Strategie zapobiegania samobójstwom w wybranych krajach : Finladia, Norwegia, Szwecja,

HOŁYST Brunon : Suicydologia. - Warszawa : "LexisNexis", 2002

HOŁYST Brunon : Wiktymologia. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000. - S. 187-205 : Samobójstwo - ekstremalna forma autowiktymizacji ; S. 522-540 : Samobójstwo [więźniów]

HOŁYST Brunon : Zjawiska patologii społecznej w Polsce : diagnoza i profilaktyka. Samobójstwo // W: Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka : materiały konferencji nt. "Profilaktyka uzależnień fundamentem zdrowia w trzecim tysiącleciu" Lublin, 18-21 V 1999 r. / red. Cekiera, Czesław, Niewiadomska, Iwona (red.). - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - S. 44-50. - (Prace Wydziału Nauk Społecznych ; 68)

HOŁÓWKA Jacek : Etyka w działaniu. - Warszawa : Prószyński i S-ka , 2001. - S. 96-116 : Samobójstwo
Filia Tomaszów

IWAŃSKI Zbigniew St. : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej. - Płock : Wydawnictwo Naukowe "NOVUM", 2003. - S. 125-137 : Etyczny problem samobójstw
M.in. historia samobójstw, przyczyny samobójstw

JABŁOŃSKI Ryszard : Koncepcja życia, śmierci i śmierci samobójczej w percepcji dziecka // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Karwowska. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - S. 451-459
Filia Bełchatów; Filia Tomaszów

JAMES Richard K., GILLILAND Burl E. : Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedająca terapię / [przeł. Andrzej Bidziński]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. - S. 641-652 : Zapobieganie samobójstwom i interwencja

JAMISON Kay Redfield : Noc szybko nadchodzi : zrozumieć samobójstwo, by mu zapobiec / przekł. Tomasz Bieroń. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2004
Zawiera m.in. definicje, typologie, historię, psychologię samobójstw

KAWULA Stanisław : Samobójstwo // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 5: R - St / red. Józef Marek Śnieciński. - Warszawa: Żak, 2006. - S. 590-596 : Samobójstwo

KOŁODZIEJ Wojciech : Zaburzenia psychiczne i ryzyko samobójstwa u osób w starszym wieku // W: Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej .- Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 87-97

KRYSIŃSKA Karolina : Zagadnienia żałoby po śmierci samobójczej // W: Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia / red. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001. - S. 217-236
Zawiera również k onsekwencje śmierci samobójczej dla funkcjonowania układu rodzinnego zmarłego.

KRZESZOWSKA Alina : Samobójstwa // W: Doliński Artur, Gajewska Grażyna, Rewińska Elżbieta : Teoretyczno-metodyczne aspekty korekcji zachowań : programy profilaktyczne. - Zielona Góra : "Gaja", 2004. - (Warsztat Pracy Pedagoga ; 7). - S. 150-172

Opis problemu, różne definicje samobójstwa, przyczyny samobójstw, samobójstwa egoistyczne, samobójstwa altruistyczne, samobójstwa anomiczne, samobójstwa fatalistyczne oraz samobójstwa dzieci i młodzieży, przykładowe scenariusze zajęć

LIPCZYŃSKI Andrzej : Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - S. 60-62 : Ocena potencjału zagrożenia samobójstwem ; S. 68-72 : Kryzys zagrożenia życia ; S. 73-76 : Poradnictwo dla klientów o skłonnościach samobójczych

MEYER Robert : Psychopatologia. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003. - S. 143-166 : Zaburzenia nastroju (afektywne) i samobójstwa
Zaburzenie dwubiegunowe (psychoza maniakalno-depresyjna) i depresja endogenna - studium przypadku. Na przykładach Virginii Woolf i Josepha Westbeckera

MIHILEWICZ Stanisława : Problematyka depresji i samobójstwa we współczesnej pedagogice // W: Człowiek na edukacyjnej fali : współczesne konteksty edukacji dorosłych / pod red. nauk. Marka Podgórnego. - Kraków : "Impuls" , 2005. - S. 331-340

NOWAK Anna, WYSOCKA Ewa : Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie : elementy patologii społecznej i kryminologii. - Katowice : "Śląsk", 2001. - S. 172-192: Samobójstwo - definicje, poglądy, czynniki zachowań suicydalnych
Filia Bełchatów

PIERZCHAŁA Kazimierz, CEKIERA Czesław : Człowiek a patologie społeczne. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - S. 186-200: Postawy wobec życia i śmierci a problem samobójstw

PILECKA Barbara : Postawy do śmierci a samobójstwo // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2005. - S. 93-103

PILECKA Barbara : Samobójstwo wieku starszego // W : Przemoc i marginalizacja. patologie społecznego dyskursu / pod red. Przemysława Piotrowskiego. - Warszawa : "Żak", 2004. - S.129-144

PŁUŻEK Zenomena : Samobójstwo // W: Encyklopedia psychologii / red. Włodzimierz Szewczuk. - Warszawa : Fundacja innowacja, 1998. - S. 783-787

POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2008. - S. 94-106: Dewiacja samotnicza - samobójstwo

PUŻYŃSKI Stanisław : Depresje i zaburzenia afektywne. - Wyd. 5 rozsz. i uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. - S. 114-123 : Depresje i samobójstwa

Cechy depresji i samobójstwa. Środowisko i inne czynniki ryzyka samobójstwa u chorych na depresję

RINGEL Erwin : Gdy życie traci sens : rozważania o samobójstwie / Erwin Ringel ; [przeł. z jdz. niem. Elżbieta Kaźmierczak ; słowo wstdpne Kazimierz ImieliPski]. - Szczecin : "Glob", 1987. - 309, Sygn.: 63846
Filia Tomaszów

RYN Ewa : Śmierć samobójcza w wierzeniach religijnych i poglądach filozofów na przestrzeni wieków // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Budyń. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2005. - S. 74-92

SELIGMANN Martin E., WALKER Elanie F. : Psychopatologia / przekł. Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2003. - S. 314-320 : Samobójstwo

STUKAN Jarosław : Toksyczna psychologia i psychiatria : depresja a samobójstwo. - [B. m.] : "Prometeusz", 2010

SZCZEPSKA-PUSTKOWSKA Maria : Samobójstwo - syndrom dzieciństwa zniewolonego przez rodzinę? // W: Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. - S. 257-271. - (Edukacja w Społeczeństwie Obywatelskim)

SZCZĘSNY Wiesław Wojciech : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. - Warszawa : "Żak", 2003. - S. 132-137 : Samobójstwo i suicydologia : przystosować się albo śmierć dobrowolna

SZEWCZYK Kazimierz : Bioetyka. [1], Medycyna na granicach życia. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2009. - S. 349-415: Eutanazja i pomoc w samobójstwie
Filia Bełchatów

SZPRINGER Monika : Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - S. 41-44 : Samobójstwo

ŚLIPKO Tadeusz : Etyczny problem samobójstwa. - Kraków : "Petrus", cop. 2008
M.in. etnologia, definicja samobójstwa

WYSOCKA Ewa : Samobójstwo - świadomy wybór czy konieczność powodowana utratą innych możliwości istnienia // W: Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) : praca zbiorowa / pod red. Anny Nowak . - Kraków : "Impuls" , 2000. - S. 101-112
Artykuł zawiera definicje, przyczyny samobójstw

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEM Cezary A. : Zamachy samobójcze żołnierzy służby zasadniczej w latach 1991-1995 // Społeczeństwo Otwarte 1997, nr 2, s. 11-17

BRODNIAK Włodzimierz A. : Problemy i kontrowersje wokół zapobiegania samobójstwom // Remedium. -2008, nr 9, s. 1-3
Zapobieganie samobójstwom - programy

BRODNIAK Włodzimierz Adam, ZWOLIŃSKI Marek : Rozpowszechnienie myśli i zachowań samobójczych wśród pacjentów lecznictwa odwykowego // Alkoholizm i Narkomania. - 2006, nr 1, s. 25-[34]
Myśli samobójcze wśród pacjentów z chorobą alkoholową Wersja elektronicz.   http://www.ipin.edu.pl/ain/aktualne/1/t19n1_2.pdf 

BRZEZIŃSKA Małgorzata : Profilaktyka samobójstw // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 22-25

BUNDA Martyna : Sprawa wewnętrzna : tragedia w Kłodzku // Polityka. - 2005, nr 4, s. 88-89

CHMIELEWSKI Grzegorz : Możliwości i sposoby zapobiegania samobójstwom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 43-47
Metody zapobiegania aktom samobójczym

CIEŚLA Wojciech : Nikopol //Wprost. - 2012, nr 3, s. 18-21
Dotyczy samobójstwa Mikołaja Przybyła

CYRZAN Honorata : Samobójstwo w świętych księgach i tradycji judaizmu, chrześcijaństwa i islamu // Przegląd Religioznawczy. - 2000, nr 3, s. 113-126

DANILEWICZ Jerzy : Kochani, dopuszczam się przestępstwa // Polityka. - 2009, nr 29, s. 26-27
Dotyczy osób starzy

DOMINIAK Łukasz M. : Między nauką i autobiografią : Samobójstwo Émile'a Durkheima // Studia Socjologiczne . - 2008, nr 3, s. [75]-104
Debata nad jednym z najważniejszych tekstów kanonicznych socjologii - "Le suicide" É. Durkheima. Podejście biograficzne w interpretacji tekstu dzieła niezwykle związanego ze swoją epoką i indywidualnymi doświadczeniami autora

DUDZIAK Bożena, KUKUŁA Zygmunt : Prawnokarny i społeczny aspekt samobójstwa // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 1, s. [80]-105
Samobójstwo jako rodzaj śmierci i jego ujęcie w naukach pozaprawnych. Samobójstwo w ujęciu filozoficzno-etycznym. Stosunek prawa karnego do samobójstwa. Samobójstwo w ujęciu kryminologicznym. Rola prewencji w zapobieganiu samobójstwom. Problematyka samobójstwa w ujęciu statystycznym.

EICHELBERGER Wojciech : Samobójstwo i co dalej /  rozm. przepr. Piotr Najsztub // Wprost. - 2012, nr 3, s. 22-26
Rozmowa z Wojciechem Eichelbergerem, psychologiem i terapeutą

FIDELUS ANNA : Poradnik na sytuacje kryzysowe w wychowaniu // Nowa Szkoła . - 2008, nr 1, s. 52-54

FILIKS Karolina : Biały kołnierzyk postanawia umrzeć // Wprost . - 2009, nr 42, s. 26-27
Artykuł dostępny w Internecie http://www.wprost.pl/ar/174759/Bialy-kolnierzyk-postanawia-umrzec/?I=1395 
Wpływ kryzysu gospodarczego na zdrowie kadry zarządzającej.

FREEMAN Laurence : Na krawędzi życia /  tł. Andrzej Ziółkowski // Charaktery. - 2011, nr 9, 116-121
Rozprawa o sztuce umierania.

GORDON Maria : Ostateczne wyjście / rozm. przepr. Piotr Pytlakowski // Polityka. - 2009, nr 10, dod. s. 36-38 Dotyczy więziennictwa

GÓRECKA Ewa : Samobójstwa kobiet w kulturze patriarchatu // Niebieska Linia. - 2012, nr 1, s. 1-3 
Przemoc wobec kobiet w krajach Islamu.

GÓRSKA Magdalena : Psychologia pozytywna a samobójstwa // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 6, s. [95]-104
Wyjaśnienie co to jest psychologia pozytywna, jakie są przyczyny pesymizmu i depresji oraz w jaki sposób wykorzystując psychologię pozytywną można pomóc jednostce w odnalezieniu sensu egzystencji.

GUSTAW Grzegorz : Samobójczy okres // Charaktery. - 2012, nr 2, s. 36-[39]
Wahania nastroju u kobiet wynikające z burzy hormonów

KOCUR Józef : Samobójstwa a uzależnienia - wzajemne uwarunkowania // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 3, s. 5-8
Związki między psychobiologicznymi następstwami stosowania substancji psychoaktywnych a zachowaniami samobójczymi.

KOŁODZIEJCZYK Marcin : Źle odcięty // Polityka. - 2011, nr 8, s. 32-33

KOWALCZYS Maria Hubert : Samobójca nie prosi o pomoc /  rozm. przepr. Agata Jankowska // Wprost. -2011, nr 33, s. 38-39
Rozmowa z psychiatrą o samobójstwach. Artykuł dostępny w Internecie
http://www.wprost.pl/ar/257399/Samobojca-nie-prosi-o-pomoc/?I=1488

KOWALCZYS Maria Hubert : Samobójca nie prosi o pomoc / rozm. przepr. Agata Jankowska // Wprost. - 2011, nr 33, s. 38-39

KRZYMOWSKI Michał : Tajemnica śmierci urzędnika // Wprost. - 2010, nr 3, s. 9, 11-13

KUCZKOWSKA Alicja : Koncepcja trzech "bez-" w pracy z osobami wykazującymi tendencje samobójcze. [Cz. 1] // Gestalt. - 2006, [nr] 1, s. 21-28
Czynniki zwiększające ryzyko podjęcia próby samobójczej. Trzy bez- bezradność, bezsilność, beznadzieja.

KUCZKOWSKA Alicja : Koncepcja trzech "bez-" w pracy z osobami wykazującymi tendencje samobójcze. Cz. 2 // Gestalt. - 2006, [nr] 2, s. 33-40

NANOWSKA Katarzyna : Interwencja kryzysowa w przypadku samobójstwa - osobowość dyssocjalna oraz uzależnienie od substancji psychoaktywnych jako czynniki warunkujące skłonność do autodestrukcji // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2008, [nr] 1, s. [73]-96
Interwencja kryzysowa podejmowana jest w stosunku do trzech grup osób (potencjalnych samobójców, osób po próbie samobójczej oraz rodzin, w których ktoś podjął próbę samobójczą). Każda z tych sytuacji wymaga trochę innego postępowania, innej interwencji.

NIESIOBĘDZKA Małgorzata, MIKUCKA Beata : Niezauważona żałoba - samobójstwo w percepcji nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 93-114

OSIŃSKI Rafał : Zagrożenie samobójstwem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 6, s. 61-63
Przyczyny i zapobieganie samobójstwom.

PIENIĄŻEK Monika : Przyczyny zachowań samobójczych wśród dorosłych // Edukacja Dorosłych. - 2002, nr 2/3, s. 59-62

PIETKIEWICZ Barbara : Lepiej pochować przed niedzielą: rodzinne samobójstwo // Polityka. - 2005, nr 34, s. 78-79

PIETKIEWICZ Barbara : Razem pójdziemy do nieba // Polityka. - 2010, nr 23, s. 96-97

PYTLAKOWSKI, Piotr : Szef zasługiwał na więcej // Polityka. - 2011, nr 52/53, s. 47-49
Lepper Andrzej

RADZIWIŁŁOWICZ Piotr, RADZIWIŁŁOWICZ Wioletta : Samobójstwo i próba samobójcza - implikacje kliniczne i psychologiczne // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 426-437

RYSZEWSKA-POKRAŚNIEWICZ Beata, CZYŻEWSKI Michał : Droga do Itaki // Niebieska Linia . - 2007, nr 4, s. 5-8

SCHNEIDER Barbara : Dusza nad przepaścią // Charaktery. - 2010, nr 6, s. 52-54

SZULC Anna : Miasto pełne samobójstw // Wprost. - 2011, nr 40, s. 50-52
Wągrowiec (woj. wielkopolskie)

SZYMANDERA Agata : O samobójstwach i ich planowaniu w granicznym doświadczeniu sensu życia // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2008, nr 1, s. [133]-143
Omówienie problemu samobójstwa: typy samobójstw, cechy społeczno-demograficzne samobójców, rodzaje i przyczyny samobójstw

SZYMAŃSKA Joanna : Ryzykowna profilaktyka samobójstw // Remedium. - 2008, nr 9, s. 4-5

TĘCZA-ĆWIERZ Jolanta : Samobójstwo - ingerencja we własne życie // Wychowawca. - 2005, nr 3, s. 19-22

WINNICKA Ewa : Zżycie ziemskie // Polityka. - 2005, nr 45, s. 101-103
Sprawa samobójczej śmierci poznańskiej rodziny

WOJTASIŃSKI Zbigniew : Zastrzyk śmierci // Wprost. - 2010, nr 3, s. 22-24
Więźniowie. Trucizny

WOŹNIAK-KRAKOWIAN Agata : Alkoholizm i samobójstwa : (na podstawie danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej w Częstochowie) // Problemy Alkoholizmu 1997, nr 6, s. 7-10

ZACHURSKI Tadeusz : Poezja samobójców // Wprost. - 2001, nr 33, s. 88-89

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna