Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

RESOCJALIZACJA NIELETNICH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2012

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : System resocjalizacji nieletnich - od patologii do normalności // W: Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / pod red. Sławomira Przybylińskiego. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 9-29

BETKE Czesław : Zakład poprawczy jako placówka resocjalizacji nieletnich // W: Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji. - Wyd. 2 popr. / pod red. Bogumiły Kosek-Nity i Danuty Raś . - Katowice : Wydaw. UŚ , 2007. - S. 71-91

BĘBAS Sylwester : Metody i formy oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej . - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 331-344
Filia w Opocznie

BĘBAS Sylwester, ADAMCZYK-BĘBAS Wioleta : Rola schronisk dla nieletnich w instytucjonalnej resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie // W: Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / pod red. Sławomira Przybylińskiego . - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 73-85

DĄBROWSKA Joanna : Prawne i społeczno-edukacyjne zakresy działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku szkolnym // W: Środowisko, młodzież, zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Mandecki . - Toruń : "Akapit" , 2007. - S. 194-206

INNOWACJE w opiece i resocjalizacji dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Motow, Arkadiusza Marca. - Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2008

KAMIŃSKI Arkadiusz : Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych wobec podopiecznych placówek dla nieletnich // W:W stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus . - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 177-196

KARŁYK- ĆWIK Anna : Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyne "Akapit", 2009
Filia w Tomaszowie Maz.

KONOPCZYŃSKI Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : "Pedagogium" , 2006. - S. 66-93: Tożsamościowe konsekwencje socjalizacji nieletnich

KONOPCZYŃSKI Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : "Pedagogium", 2006. - S. 201-225: Metoda Teatru Resocjalizacyjnego (MTR) - z doświadczeń Teatru Resocjalizacji "Scena Coda"

KONOPCZYŃSKI Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : "Pedagogium" , 2006. - S. 285-311: Uwarunkowanie efektywności form wychowawczych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

KOTLIŃSKA Ewa, KAMIŃSKI Arkadiusz : Media w procesie resocjalizacji nieletnich // W: P olska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / pod red. Arkadiusza Marca i Iwony Wagner . - Częstochowa : Warszawa : Akademia im. Jana Długosza ; Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2005. - S. 81-85

KULIKOWSKI Piotr : Resocjalizacja czy readaptacja? Na czym powinny skupiać działania w stosunku do młodzieży w zakładach poprawczych // W:Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie / pod red. Sławomira Przybylińskiego. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 87-98

KUPIEC Hubert : Warsztaty fotograficzne jako forma edukacji wizualnej w resocjalizacji nieletnich