Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

RESOCJALIZACJA WIĘŹNIÓW
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2012

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Model postępowania resocjalizacyjnego wobec skazanych w warunkach kurateli klinicznej // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Kraków : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; "Impuls", 2005. - S. 479-504

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Probacja : resocjalizacja z udziałem społeczeństwa. Wyd. 2. - Warszawa : "Lex" : "Wolters Kluwer Polska", 2011

BEDNARSKI Andrzej : Proces resocjalizacji i readaptacji w obliczu komunikacji interpersonalnej wśród osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych // W: W stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus . - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 113-129

BIELICKI Eugeniusz : Z problematyki resocjalizacyjnej : patologia społeczna, patologia indywidualna, etiologia kryminalna, kara. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2005

BUJAK Daniel, GRZYBOWSKI Cezary : Pomoc postpenitencjarna w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim // W: W stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus . - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 78-89

CIOSEK Mieczysław : Zakład karny jako instytucja resocjalizacyjna // W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007. - S. 326-345

FRANCZAK Kazimierz, ŻAKIETA Katarzyna : Religia i duchowość w procesie resocjalizacji osadzonych w zakładach karnych // W: W stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus . - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 90-101

JAWORSKA Anetta : Rola związków uczuciowych w resocjalizacji penitencjarnej // W: "Kocha się raz?" : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych / red. nauk. Wojciech Muszyński . - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek Olsztyn : Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , 2009. - S. 190-201

JAWORSKA Anetta : Terapia alternatywna w resocjalizacji penitencjarnej : humanistyczno-egzystencjalne wspomaganie podmiotowych przemian skazanych. - Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2009

KOBIETA w więzieniu : polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 / red. Irena Dybalska. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2009

KONOPCZYŃSKI Marek : Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : "Pedagogium", 2006. - S. 313-343 : Wybrane formy działań socjalizacyjno-kulturowych w placówkach penitencjarnych

KOWALCZYK Małgorzata H. : Zabójcy i mordercy : czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych. - Kraków : "Impuls", 2010

KOWALCZYK- JAMNICKA Małgorzata : Możliwości resocjalizacji sprawców zabójstw // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej . - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 181-193
Filia w Opocznie

KOZACZUK Franciszek, KOZACZUK-MARUSZAK Joanna : Resocjalizacja penitencjarna. Nadzieja czy porażka? // W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka . - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - S. 137-146

MACHEL Henryk : Kryzys idei resocjalizacji penitencjarnej - problem nie tylko polski // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / pod red. nauk. Gabrieli Chojnackiej-Szawłowskiej, Beaty Pastwy-Wojciechowskiej . - Kraków : Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Uniwersytet Gdański, 2007. - S. 281-296

MACHEL Henryk : Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej - casus polski : (studium penitencjarno-pedagogiczne). - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 227-247: Przykłady programów resocjalizacyjnych

MAKURAT Franciszek : Rola sportu w procesie resocjalizacji więźniów // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / pod red. nauk. Gabrieli Chojnackiej-Szawłowskiej, Beaty Pastwy-Wojciechowskiej . - Kraków : Gdańsk : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Uniwersytet Gdański, 2007. - S. 297-304

MARCZAK Monika : Działalność resocjalizacyjna zakładu karnego typu półotwartego // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 299-305

NIEBANALNY wymiar resocjalizacji penitencjarnej : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Sławomir Przybyliński. - Toruń : "Akapit", 2010
Filia w Bełchatowie

OSTROWSKA Krystyna : Psychologia resocjalizacyjna : w kierunku nowej specjalności psychologii. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - S. 244-265 : Resocjalizacja w warunkach izolacji więziennej

PAWEŁEK Katarzyna, MARCZAK Monika : Resocjalizacja w polskich zakładach karnych : teoria a praktyka // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 43-50

POLSKA resocjalizacja i więziennictwo : konteksty - praktyki - studia / red. Zenon Jasiński, Dariusz Widelak. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009

POMOC postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych / red. nauk. Beata Skafiriak. - Kraków : "Impuls", 2007

PRZYBYLIŃSKI Sławomir : Podkultura więzienna : wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - S. 114-118 : Podkultura więzienna a resocjalizacja

PSTRĄG Dorota : Rola wychowawcy penitencjarnego w systemie resocjalizacji skazanych // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza, potrzeby, prognozy) / pod red. Adama Horbowskiego, Jerzego Potocznego . - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2007. - S. 335-350

RAŚ Danuta : Dysfunkcjonalność instytucji wychowania resocjalizacyjnego : pobyt skazanych osadzonych w zakładzie karnym - komunikat z badań // W: Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik . - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 164-173

RESOCJALIZACYJNE programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce / red. nauk. Monika Marczak. - Kraków : "Impuls", 2009

SAGANOWSKA Ewa, SZCZEPANIAK Paweł : Biblioterapia w resocjalizacji więźniów - wybrane problemy // W: Terapia w resocjalizacji. Cz.2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka . - Warszawa : "Żak", cop. 2009. - S. 275-300

SAKOWICZ Tadeusz : Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 213-222 : Edukacja i wychowanie więźniów w Polsce - możliwości optymalnych rozwiązań

SAKOWICZ Tadeusz : Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji). - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 191-200 : Resocjalizacja kobiet na przykładzie wypowiedzi skazanych odbywających wyroki w Zakładzie Karnym w Lublińcu

SARZAŁA Dariusz : Znaczenie podmiotów wsparcia społecznego w procesie resocjalizacji penitencjarnej // W: Terapia w resocjalizacji. Cz.2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak" , cop. 2009. - S. 175-202

STANKOWSKA Natalia : Uwagi o organizacji procesu resocjalizacji w warunkach zakładu karnego // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / pod red. Arkadiusza Marca i Iwony Wagner . - Częstochowa : Warszawa : Akademia im. Jana Długosza ; Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2005. - S. 325-333

WĘGLIŃSKI Andrzej : Wspomaganie psychopedagogiczne i formalnoprawne pedagogów i podopiecznych z wolnościowych i zakładowych instytucji resocjalizacji // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 207-218

WOSIK-KAWALA Danuta, GRABOWSKI Tomasz : Działalność resocjalizacyjna Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 105-116

WSPÓŁCZESNE oblicze resocjalizacji penitencjarnej / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010

VAŠEK Stefan, STANKOWSKI Adam : Zarys pedagogiki specjalnej. - Katowice : Wydaw. UŚ , 2006. - S. 194-220 : Pedagogika resocjalizacyjna - osób z zaburzeniami psychospołecznymi
Filia w Bełchatowie

ZAGADNIENIA readaptacji społecznej skazanych / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009

ZAJĘCKA Beata : Działalność duszpasterstwa więziennego - możliwości i ograniczenia // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława Bartkowicza. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 285-291

ZALEWSKA- MELER Agnieszka : Kultura fizyczna jako środek oddziaływania penitencjarnego - założenia systemowe a możliwości ich realizacji // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej . - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 167-179
Filia w Opocznie

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BRONIŚ Jadwiga : Program dla sprawczyń przemocy w więzieniu // Świat Problemów. - 2005, nr 10 , s. 31-33

CHRZANOWSKI Bartłomiej : Kiedy energii za dużo : o twórczej resocjalizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 43-48

DĄBROWSKA Joanna : Resocjalizacja w polskim instytucjonalnym środowisku penitencjarnym // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 29-35

DOPIERAŁA Alicja : Drama w wychowaniu resocjalizującym - na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim Areszcie Śledczym // Drama. - 2002/2003, nr 42, s. 9-13

DYBALSKA Irena : Okiem służby penitencjarnej // Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 3-6

FLORCZYKIEWICZ Janina : Działania arteterapeutyczne w resocjalizacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 49-55

FLORCZYKIEWICZ Janina : Resocjalizacja jako proces podnoszenia dobrostanu psychicznego : zarys koncepcji. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, [nr] 1/2, s. [51]-54
Propozycja ujęcia procesu "uspołecznienia" osób, które weszły w konflikt z prawem w perspektywie ich dobrostanu, komfortu psychicznego.

FRONT Katarzyna : Kontakty skazanych ze światem zewnętrznym jako środek resocjalizacji więźniów // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 101-114

GAWKOWSKI Robert : Resocjalizacja przez sport w działalności penitencjarnej II RP // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 1, s. 161-172  

GOGACZ Krzysztof : Metody oddziaływań wychowawczych w samoocenie kuratorów dla dorosłych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 43-48

GOGACZ Krzysztof : Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kuratorów sądowych dla dorosłych w toku wykonywania dozorów probacyjnych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, [nr] 3/4, s. [28]-38
Analiza wyników badania diagnostycznego przeprowadzonego w latach 2004-2007 na terenie Sądów Rejonowych w Puławach, Rykach i Lublinie wśród społecznych kuratorów dla dorosłych i ich dozorowanych. Badanie miało na celu ocenę wybranych zachowań związanych z wykolejeniem i demoralizacją osób dozorowanych w momencie objęcia i zakończenia dozoru kuratorskiego.

IWANICKI Hubert : Zasady nauczania w procesie kształcenia osób dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 165-175

JAWORSKA Anetta : Kultura resocjalizacji i resocjalizacja kultury w zakładach karnych. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 3, s. [77]-89

JAWORSKA Anetta : Stymulowanie przemian osobowościowych poprzez aktywizację twórczą w zakładach karnych // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2 s.15-20

JAWORSKA Anetta : Transcendentalno-egzystencjalny model pedagogiki penitencjarnej // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 63-71

JAWORSKA Anetta : Walory praktyczności alternatywnej terapii dźwiękiem w zakładach karnych // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 71-87

JĘDRZEJKO Mariusz : Resocjalizacja przez edukację (wiedzę) // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 47-50

KIJAK Remigiusz : Analiza wybranych aspektów nieskuteczności resocjalizacji w Polsce // Szkoła Specjalna. - 2007 , nr 1 , s. 37-49

KSZTAŁCENIE osadzonych w zakładach zamkniętych w aspekcie zdrowia psychicznego i funkcjonowania społecznego na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie / Anna Anuszkiewicz [et. al.] // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 4/5, s. 15-20

KUDZIA Krzysztof : Znaczenie duchowości w procesie terapii uzależnień oraz resocjalizacji // Problemy Narkomanii. - 2006, nr 4, s. 77-83

LINOWSKI Krzysztof : Praca jako środek wychowania penitencjarnego w ocenie skazanych na karę pozbawienia wolności // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2008, nr 4, s. 37-47

LINOWSKI Krzysztof : Sprawcy przestępstw komunikacyjnych oraz ich resocjalizacja // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2 , s. 73-78

PACZKOWSKA Agnieszka, KRAKOWIAK Piotr, WITKOWSKI Robert : Wolontariat więźniów jako dobra praktyka włączania do życie w społeczności. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 6, s. 20-23
Opis projektu "Wolontariat skazanych w Polsce" nagrodzonego przez komisję Europejską i Radę Europy "Kryształową Wagą Wymiaru Sprawiedliwości" za najlepszy projekt resocjalizacyjny.

SZCZEPANIAK Paweł : Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 26-33

ZIELIŃSKI Tomasz : Z pamiętnika wychowawcy // Świat Problemów. - 2007, nr 11, s. 22-23

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna