Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

RESOCJALIZACJA
Zagadnienia ogólne
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2012

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE 

AMBROZIK Wiesław : Pedagogika resocjalizacyjna // W: Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. nauk. Bogusław Śliwerski . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne , 2006. - S. 279-294

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : System probacji - resocjalizacja z udziałem społeczeństwa
// W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej . - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 13-50
Filia w Opocznie

FLORCZYKIEWICZ Janina : Sztuka w resocjalizacji - terapeutyczne aspekty twórczości plastycznej // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej . - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 271-285
Filia w Opocznie

FLORCZYKIEWICZ Janina : Terapia przez sztukę jako metoda wspomagająca oddziaływania resocjalizacyjne // W: Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej . - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 542-560

GLIŃSKA- LACHOWICZ Anna : Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycje ćwiczeń) // W: Terapia w resocjalizacji. Cz.2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka . - Warszawa : "Żak" , cop. 2009. - S. 94-117

HEINE Marek : Efektywność resocjalizacji i niektóre jej makrouwarunkowania // W: Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz . - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop.2005. - S. 47-53

ILNICKA Renata Małgorzata : Socjoterapia - twórcza metoda oddziaływań resocjalizacyjnych wobec jednostek niedostosowanych społecznie // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej . - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 261-270
Filia w Opocznie

JEZIERSKA Barbara : Oczekiwania pracowników placówek resocjalizacyjnych wobec instytucji kształcących pedagogów specjalnych // W: "Dzisiejsze czasy" : edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej / pod red. Witolda Jakubowskiego. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 207-218

KARŁYK- ĆWIK Anna : Oddziaływania resocjalizacyjne o charakterze psychoterapeutycznym wobec osób agresywnych // W: Wybrane aspekty przemocy : diagnoza i profilaktyka / red. nauk. Renata Małgorzata Ilnicka, Joanna Cichla . - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 73-86

KAŹMIERCZAK Paweł : Model wychowania resocjalizującego // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej-Babuli . - Kraków : "Ignatianum" : Wydaw. WAM , 2007. - S. 161-174
Filia w Bełchatowie

KUĆ Małgorzata : Prawne podstawy resocjalizacji. - Warszawa : "C. H. Beck", 2011

KUSZTAL Justyna : Resocjalizacja dziewcząt i kobiet - doświadczenia niemieckie // W: Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 215-226

LEWICKA Agnieszka, GRUDZIEWSKA Ewa : Mediacja sądowa : alternatywna metoda resocjalizacyjna. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

OPTYMALIZACJA oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

OSTROWSKA Krystyna : Psychologia resocjalizacyjna : w kierunku nowej specjalności psychologii. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - S. 226-231 : Teoretyczne i praktyczne aspekty resocjalizacji o orientacji psychologicznej
Resocjalizacja jako rzeczywistość o wielorakich aspektach. Założenia praktyki resocjalizacyjnej, opartej na orientacji psychologicznej. Czynniki wpływające na skuteczność resocjalizacji.

PIERZCHAŁA Kazimierz, CEKIERA Czesław : Człowiek a patologie społeczne. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , 2009. - S. 319-330 : Znaczenie kary w resocjalizacji osób uzależnionych
Filia w Radomsku, Filia w Opocznie

PROBLEMY współczesnej resocjalizacji / red. nauk. Lesław Pytka, Beata Maria Nowak. - Warszawa : "Pedagogium", 2010

RESOCJALIZACJA : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007

RESOCJALIZACJA : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik ; Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Pedagogium", 2007

SKUTECZNA resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / red. Zdzisław Bartkowicz, Andrzej Węgliński. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

TERAPIA w resocjalizacji. Cz.1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", cop. 2009

TERAPIA w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2009

WYSOCKA Ewa : Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHRZANOWSKI Bartłomiej : Kiedy energii za dużo : o twórczej resocjalizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 43-48

CZERKAWSKI Andrzej : Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji //Chowanna . - 2006, T. 2, s. 109-115

CZERWIŃSKA Anna : Dylematy polskiej resocjalizacji // Remedium. - 2008, nr 12, s. 14-15

FLORCZYKIEWICZ Janina : Resocjalizacja jako proces podnoszenia dobrostanu psychicznego : zarys koncepcji // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 51-54

FLORCZYKIEWICZ Janina : Teoria arteterapii Tomasza Rudkowskiego - implikacje do resocjalizacji przez sztukę // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 176-185

JURCZYK Marcin : Dogoterapia w wychowaniu osób nieprzystosowanych społecznie // Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 37-38

KARŁYK-ĆWIK Anna : Styl kierowania wychowawczego pedagogów resocjalizacyjnych // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 32-36

KIJAK Remigiusz : "Gestalt" - wybrane implikacje dla praktyki resocjalizacyjnej // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 4, s. 48-61

KIJAK Remigiusz : Analiza wybranych aspektów nieskuteczności resocjalizacji w Polsce // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 37-49

KONOPCZYŃSKI Marek : Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 7-19

KONOPCZYŃSKI Marek : Metody twórczej resocjalizacji // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 39-115

KOSTYRA Marcin : Sporty i sztuki walki w pracy resocjalizacyjnej // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 157-171

LINOWSKI Krzysztof : Nauczanie jako środek wychowania penitencjarnego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 1, s. 112-120

MAKOWSKI Ryszard : Turystyczna szkoła charakterów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2005, nr 2, s. 19-23

NYNCA Wiesław : Refleksja nad kierunkiem rozwoju polskiej myśli resocjalizacyjnej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 42-46

OCHWANOWSKI, Paweł, SĘK Małgorzata : Możliwości wykorzystania muzykoterapii w profilaktyce i resocjalizacji // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 196-206

OSTROWSKA Urszula : Aksjologiczne podstawy resocjalizacji // Edukacja. - 2011, nr 2, s. 67-72

PYTKA Lesław : Mała refleksja krytyczna nad stanem pedagogiki resocjalizacyjnej // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 20-40

PYTKA Lesław : Ewolucja języka pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 1/2, s. 23-24

PYTKA Lesław : Rozkwit pedagogiki resocjalizacyjnej w Polsce // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 18-27

SKUZA Aneta : Muzykoterapia w resocjalizacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 37-42

WOLAN Tadeusz : Placówki resocjalizacyjne w reformowanym systemie profilaktyki, opieki i wychowania w Polsce // Chowanna . - 2006, T. 2, s. 43-74

ZALEWSKI Grzegorz : Metoda resocjalizacji przez sport, a Ja podmiotowe : wprowadzenie do psychopedagogiki ryzyka (przygody) // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3/4, s. 91-104

ZOCHNIAK Ida : Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2005, nr 1/2, s. 31

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 07.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna