Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

PROBLEM UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
- NARKOMANIA
Zestawienie bibliograficzne za lata 1998-2003

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CEKIERA Czesław : Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty. Prace Wydziału Nauk Społecznych . - Wyd. 2. - Lublin : Wydaw. Tow. Nauk. KUL, 1993

CEKIERA Czesław : Ryzyko uzależnień. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001

CHRUŚCIEL Tadeusz L., KORÓSZ Łucja : Zapobieganie narkomanii w świetle polskiego prawa : przepisy i objaśnienia : stan prawny na dzień 15 grudnia 1987 r. - Warszawa : Wydaw. Prawnicze, 1988

GOODYER Paula : Dzieciaki + narkotyki : praktyczny poradnik dla rodziców. - Warszawa : Wydaw. MADA, 1999

KARPOWICZ Paweł : Narkotyki : jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie? : duchowe aspekty leczenia uzależnienia. Dusza Współczesnego Człowieka. - Białystok : Inst. Wydaw. KREATOR, 2002

KARWICKA Krystyna, OCHREMIAK Andrzej : My, rodzice dzieci z Dworca Centralnego. - Warszawa : Wydaw. W. A. B., 1999

KORPETTA Ewa, SZMERDT-SISICKA Ewa : Narkotyki w Polsce : mity i rzeczywistość. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000

KRAJOWY program przeciwdziałania narkomanii na lata 2002-2005. - Warszawa : [b. w.], 2002

MCFADYEAN Melanie : Narkotyki : wiedzieć więcej : praktyczny przewodnik dla zaniepokojonych rodziców. - Warszawa : Wydaw. "Emblemat", 2000

MONETA-MALEWSKA Maria : Narkotyki w szkole i w domu : zagrożenie. - Warszawa : Tow. Wydawnicze i Literackie, 1995

NARKOMANIA znakiem czasu : informacje, oceny, alternatywa / red. Raymund Ładysław Dąbrowski. - Warszawa : Wydaw. "Znaki Czasu", 1983

PAWŁOWSKA Róża : Poradnictwo pedagogiczn. - Warszawa : WSiP, 1986
Zapobieganie nałogom i ich zwalczanie.

PROFILAKTYKA w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / red. Grażyna Świątkiewicz. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002

PSTRĄG Dorota : Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień. - Rzeszów : Wydaw. WSP w Rzeszowie, 2000

SICZEK Jerzy : Narkonauci : od uzależnienia do dobrego życia. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1994

WILMES David J. : Jak wychować dziecko, które mówi Nie! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Wydaw. Rubikon, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALABA Jacek, PAŁYSKA Maciej, RADUJ Joanna : System profilaktyki i terapii uzależnień utworzony z wykorzystaniem wspinaczki skałkowej // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 1999, nr 4, s. 55-57

BENDL Stanislav : Sześć filarów antynarkotykowej prewencji / przekł. z czes. Bogusław Śliwerski // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 7-10

BIERNAT Tomasz : Uwaga - narkotyki! // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 52
Działanie profilaktyczne w rodzinie

BRONOWSKI Paweł : Charakterystyka populacji objętej programem środowiskowej profilaktyki uzależnień // Problemy Narkomanii. - 1998, nr 4, s. 39-44

BROWN sugar // Remedium. - 2002, nr 11, dod., s. VIII

CZAJKOWSKA Irena : Film, rodzina, alkoholizm i narkomania a rozwój zachowań przestępczych młodzieży w świetle badań // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 1999, nr 4, s. 24-27

DIETRICH-MUSZALSKA Anna : Ocena częstości występowania objawów dezadaptacji społecznej u młodzieży stosującej psychoaktywne środki uzależniające // Problemy Narkomanii. - 1998, nr 4, s. 22-28

DIETRICH-MUSZALSKA Anna, KOCUR Józef : Zaburzenia przystosowawcze u młodzieży zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych // Problemy Narkomanii. - 1998, nr 3, s. 15-20

DUDEK Tomasz : Społeczne przyczyny uzależnień // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 40-45

FALGOWSKA Ewa, NOWAKOWSKA Sylwia : "Śnieżna kula" // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10-11, s. 30
Program profilaktyczny

FUDAŁA Jagoda, FUDAŁA Marek : Postawy dorosłych wobec picia alkoholu i zażywania narkotyków // Świat Problemów. - 2001, nr 12, s. 17-21

GABRYSIAK Janusz : System oznakowania wg modelu "prostokąty" w ramach działań profilaktycznych // Problemy Narkomanii. - 1999, nr 1, s. 76-87
Określenie struktury i obszarów działań w ramach stopni profilaktyki

GAWLIK Joanna : W poszukiwaniu lepszego świata // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 8, s. 34-40

GŁOŚNICKA Dorota : Decyzja należy do Ciebie // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s. 23-25
Program profilaktyczny adresowany do młodzieży gimnazjalnej - problem narkotyków

GODOROWSKI Kazimierz : Raport specjalnej Komisji ONZ : narkotyczna groźba nad światem // Problemu Alkoholizmu. - 2000, nr 1, s. 28-29

GRUSZCZYŃSKI Wojciech, FLORKOWSKI Antoni, JABŁOŃSKA Bożena : Używanie środków narkotycznych przez uczennice Liceum Medycznego // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 3, dod., s. I-III

GRZELACZYK Agnieszka : Gimnazjalne Towarzystwo Antyuzależnieniowe // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 54-55
Towarzystwo działające na postawie programu "Rówieśniczych Doradców"

HEŁMINIAK Danuta : Jak przygotowano w Szkole Podstawowej nr 7 w Koszalinie kompanię [!] profilaktyczno-wychowawczą dotyczącą zapobiegania uzależnieniom? // Problemy Narkomanii. - 2001, nr 1, s. 65-66
Kampania pod hasłem "Życie bez nałogów"

HABRAT Bogusław : "Nowa narkomania" - ekstazy // Remedium. - 2002, nr 3, s. 13; nr 6, s. 16-17

HOFFMANN Beata : Narkotyki w kulturze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 7-11

IŁENDO Agnieszka : Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2002, nr 1, s. 14-17
Problem narkotyków

KARWICKA Krystyna : Tajfun przeszedł przez nasze życie : narkoman w rodzinie // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 151, dod., s. 16-20

KASPRZYCKI Henryk : Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Toruniu // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10-11, s. 22-24

KOŁODZIEJCZYK Tomasz : Wychowawca, guru czy terapeuta - o filozofii pracy z młodzieżą uzależnioną // Problemy Narkomanii. - 2002, nr 2, s. 58-61

KOPERNY Bożena : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji // Nowa Szkoła. - 1999, nr 5, s. 61-62
Zajęcia z dziećmi w młodszym wieku szkolnym

KORPETTA Ewa : Kariera Syzyfa // Charaktery. - 1999, nr 1, s. 32-33

KRAJEWSKA Beata : Profilaktyka uzależnień w szkole // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7-8, s. 38-40

KRUSZEWSKI Tomasz : Książka w życiu osób uzależnionych od narkotyków (na podstawie badań własnych) // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 11, s. 9-13

KRUSZEWSKI Tomasz : Problematyka uzależnień - poradnik bibliograficzny // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 44-45

KRUSZEWSKI Tomasz : Stosunek do książki osób uzależnionych od narkotyków // Świat Problemów. - 2002, nr 1, s. 42-44

LITKOWSKA Małgorzata : Ruch Czystych Serc - "Daj siebie innym!" // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 4-6
RCS - program profilaktyczny

LUŚTYK Jolanta : Co rodzice powinni wiedzieć, aby chronić swoje dzieci przed narkotykami // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 1-3

ŁUCZAK Elżbieta : Szkoła jako środowisko zapobiegania narkomanii // Edukacja. - 1999, nr 2, s. 71-80

MALINOWSKA Janina : Toruńskie październikowe "Nie" uzależnieniom // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 50

MASZLOCH Juliusz : Badanie problemów uzależnień wśród uczniów liceum // Problemy Narkomanii. - 2001, nr 3, s. 59-62

MELLIBRUDA Jerzy : Psychologiczna koncepcja mechanizmów uzależnienia // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 6-11

MICHALSKA Monika : Problematyka narkomanii w programach przyrody dla szkół podstawowych // Lider. - 2001, nr 6, s. 8-10

MICHALSKA Monika : Szkolna edukacja zdrowotna a narkotyki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 37-39

MILCZAREK Elżbieta : Spotkanie szkoleniowe dla realizatorów programów w dyskotekach inicjowanych w ramach kampanii "Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzić" : Warszawa 7-8 czerwca 2002 r. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2002, nr 2, s. 6-8
Przeciwdziałanie używaniu narkotyków na koncertach i dyskotekach

OSTASZEWSKI Krzysztof : Trendy w używaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych : badania mokotowskie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 1998, nr 1, s. 30-38

OSTASZEWSKI Krzysztof : Trendy w używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież. Implikacje dla profilaktyki i wychowania // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 5-9

PASEK Marzena : Rodzic u terapeuty // Świat Problemów. - 1999, nr 12, s. 44-45

PAWLAK Magdalena : Narkotyki - mity // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 43-44

PAWLIKOWSKA Anna : Analiza przeprowadzonych badań ankietowych na temat stosowania środków odurzających przez dzieci i młodzież na terenie powiatu koszalińskiego w latach 1999-2000 // Problemy Narkomanii. - 2001, nr 2, s. 62-65

PERWENIS Jadwiga : Postępowanie z uzależnionymi od narkotyków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 1, s. 21-26

POMIANOWSKI Roman : Nie są problemem w więzieniu // Świat Problemów. - 1999, nr 7/8, s. 30-33

RACHOWSKA Elżbieta : Tak samo uzależnienie // Świat Problemów. - 1999, nr 7/8, s. 22-24

RACHOWSKA Elżbieta : W poszukiwaniu pomysłów na profilaktykę // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, dod. s. X-XII
Wszystkie poziomy kształcenia

RADOMSKA Anna : Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzić // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2002, nr 2, s. 3-5
Cele kampanii : zwiększenie wiedzy młodzieży na temat używania narkotyków

RAJWA Elżbieta : Profilaktyka uzależnień w szkole // Wychowawca. - 1998, nr 5, s. 22-23

RAWA Anita : Narkomani i ich rodziny // Problemy Rodziny. - 1998, nr 4, s. 35-38

RAWA Anita Anna : Narkomani i ich rodziny // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2/3, s. 67-71

ROGALA-OBŁĘKOWSKA Jolanta : Rodziny narkomanów // Remedium. - 2001, nr 10, s. 1-5

ROGALA-OBŁĘKOWSKA Jolanta : Specyficzne cechy rodziny narkomana amfetaminowego // Problemy Rodziny. - 1999, nr 2/3, s. 73-77

SIECZKOWSKA Małgorzata : Pierwszy żeton gratis.... // Charaktery. - 2001, nr 11, s. 64

SIEROSŁAWSKI Janusz : Diagnoza problemu narkotyków i narkomanii w województwie mazowieckim // Problemy Narkomanii. - 2001, nr 3, s. 40-49
Badania ankietowe wśród uczniów szkół ponadpodstawowych

SIEROSŁAWSKI Janusz : Między mitami a wiedzą naukową : polityka wobec alkoholu i narkotyków w Polsce // Świat Problemów. - 1999, nr 12, s. 30-33

SIEROSŁAWSKI Janusz, ZIELIŃSKI Antoni : Narkotyki a młodzież : europejski program badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2000, nr 12/13, s. 26-46

SIUDEM Anna : Postawy wychowawcze rodziców a podatność ich dzieci na uzależnienia // Problemy Narkomanii. - 1999, nr 1, s. 48-54

SIEROSŁAWSKI Janusz : Uczniowie i nauczyciele o stylach życia młodzieży i narkotykach : raport z badań jakościowych // Serwis Informacyjny Narkomania. - 1999, nr 2, s. 14-22

SIEROSŁAWSKI Janusz : Używanie narkotyków przez młodzież polską na tle wybranych krajów Europy : wyniki badań ESPAD 1995 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 1998, nr 2, s. 25-40

SIUDEM Ireneusz : Dealer IV - Mała narkomania : raport z akcji w województwie lubelskim // Problemy Narkomanii. - 1998, nr 4, s. 7-13
Ogólnopolska akcja policji, szkół i innych placówek mająca na celu przeciwdziałanie narkomanii

SOBAŃSKI Rafał : W stylu hip-hop // Remedium. - 2001, nr 5, s. 16-17

SZCZEPKOWSKI Jacek : Jak leczy się narkoman? // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 4/5, s. 33-35

SZCZEPKOWSKI Jacek : Rodzina z problemem uzależnień // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10/11, s. 20-23

SZCZEPKOWSKI Jacek : Uzależnienia chemiczne w świetle współczesnych poglądów // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 12-15

SZMERDT-SISICKA Ewa : Kanabinole -marihuana, haszysz // Remedium. - 2001, nr 9, s. 16-17

SZMERDT-SISICKA Ewa : O narkotykach prawie wszystko // Remedium. - 2001, nr 5, s. 14-15

SZMERDT-SISICKA Ewa : Opiaty // Remedium. - 2002, nr 2, s. 16-17

SZMERDT-SISICKA Ewa : Psychostymulanty // Remedium. - 2001, nr 12, s. 16-17

ŚLĄSKI Sławomir : Psychologiczny model uzależnień - źródła teoretyczne // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, s. 11-13

TYBURSKA Agata : Narkomania wśród nieletnich - próba opisu zjawiska // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 4/5, s. 25-32

WEREŻYŃSKA-BOLIŃSKA Teresa : Problemy medyczne związane z rozszerzaniem się narkomanii wśród młodzieży w Warszawie // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2002, nr 2, s. 16-25
Substancje psychoaktywne i ich skutki toksyczne oraz charakterystyka osób uzależnionych

WIĘCH Walerian : Koszykówka przeciw narkotykom // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 25-26
Program profilaktyczny

WIĘCH Walerian : Programy profilaktyczne // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 8, s. 47-53
Prezentacja programów profilaktycznych realizowanych w szkole

WILCZYŃSKA Irena : Dobra profilaktyka to wczesna profilaktyka // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 18-20
Profilaktyka w szkole podstawowej

WILCZYŃSKA Irena : Dobra - to wczesna profilaktyka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 47-49

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Fazy kontaktu z narkotykiem // Remedium. - 2001, nr 10, s. 14-15

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Łańcuch zjawisk // Remedium. - 2002 nr 3 s. 16-17

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Na czym polega rzeczywisty sens strategii "usuwanie z domu" dziecka uzależnionego // Problemy Narkomanii. - 1998, nr 3, s. 84-92

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Nie narkotyk, lecz narkotykowa triada // Remedium. - 2001 nr 4 s. 16-17

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Psychospołeczne mechanizmy brania narkotyków // Remedium. - 2001, nr 7/8, s. 32-33

WOJCIESZEK Krzysztof : Duchowość w terapii narkomanii? // Remedium. - 2001, nr 11, s. 16-17

WOYDYŁŁO Ewa : Jedno uzależnienie czy dwa? // Świat Problemów. - 1999, nr 7/8, s. 25-27

ŻAK Franciszka G. : Uzależnieniom - nie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 51
Program profilaktyczny

ŻULEWSKA Justyna : Zastosowanie i efektywność metody dramy w terapii uzależnień // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 4, s. 20-28

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.01.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna