Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM I UMIARKOWANYM
Zestawienie bibliograficzne wyborze za lata 2005-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARCISZEWSKA-BINNEBESEL Alina : Rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym na przykładzie własnej pracy // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004. - S. 355-368

BOENISCH Beata, MUSZYŃSKA Irena : Program nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009

BOROWSKA Teresa : Emocje dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009. - S. 13-21

BUCHNAT Marzena : "Edukacja przez ruch" - system wspierający edukację dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną // W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 71-78

BUCHNAT Marzena : Wspieranie rozwoju dzieci z lekka niepełnosprawnością umysłową poprzez stwarzanie im możliwości odczucia sukcesu // W: Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / red. Tomasz Bajkowski, Krzysztof Sawicki. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001. - S. 191-198

CHOLEWCZYŃSKA Beata, LEWANDOWSKI Wojciech : Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. - Rzeszów : "Fosze", 2004

DMITRUK- SIEROCIŃSKA Katarzyna : Dojrzewanie operacji konkretnych a edukacja matematyczna u uczniów lekko upośledzonych umysłowo // W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony . - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej , 2005. - S. 254-264

DUBIŃSKA Beata : Sytuacja ucznia z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim w warunkach szkoły ogólnodostępnej - koncepcja i podstawy prawne // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja / [red. Monika Bielska-Łach ; aut. Bartnikowska Urszula et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 448-463

GAJDZICA Zenon : Wpływ treści kształcenia na wybór zawodu przez uczniów lekko upośledzonych umysłowo // W: Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 390-401

GAJDZICA Zenon : Wybrane uwarunkowania pracy wychowawczej z dzieckiem lekko upośledzonym umysłowo w szkole ogólnodostępnej w kontekście jego specjalnych potrzeb edukacyjnych // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / red. Wiesława Korzeniowska. - Kraków : "Impuls", 2001. - S. 285-294

GAJDZICA Zenon : Wyrównywanie szans dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym w świetle zmian społecznych i edukacyjnych // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 125-135

GAJDZICA Zenon : W trosce o wszechstronny rozwój dziecka ., czyli o uwarunkowaniach kierowania uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym do szkół specjalnych // W: Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna : II konferencja naukowa z cyklu : Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa / red. Wiesława Korzeniowska. - Kraków : "Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002. - S. 295-306

GOŁASZEWSKA Magdalena : Wieloaspektowość wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Dziecko niepełnosprawne w programach oddziaływań wyrównawczych / red. Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 255-267

JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK Zdzisława : Samoocena dzieci i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim jako wyznacznik ich społecznych zachowań// W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 255-264

KAZANOWSKI Zdzisław : Środowisko rodzinne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003
Filia w Opocznie

KONDRACKA Monika : Kompetencje społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim a formy kształcenia // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause . - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - S. 405-412

KOPEĆ Danuta : Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w nauczaniu indywidualnym dziecka z lekką niepełnosprawnością intelektualną // W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika i Barbary Szychowiak. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. - S. 359-366

KOZŁOWSKI Józef : Negatywne i pozytywne strony wychowania internatowego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - S. 374-377

KUPISIEWICZ Małgorzata : Edukacja ekonomiczna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica, Anna Klinik. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - S. 197-205
Obliczenia pieniężne, kształtowanie pojęcia pieniądza u dzieci upośledzonych w klasach I-III.

KUŻDŻAŁ Adrian, SZCZYGIEŁ Andrzej, WALICKA-CUPRYŚ Katarzyna : Poziom rozwoju morfologicznego i funkcjonalnego dzieci lekko oraz głębiej upośledzonych umysłowo w aspekcie potrzeb oddziaływania fizjoterapeutycznego // W: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Jerzego Rottermunda i Anny Klinik. - Kraków : "Impuls" , 2005. - S. 23-33

LIS-ZALDIVAR Anna : Pory dnia rozumieniu dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause . - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - S. 420-424

ŁABA Agnieszka : Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

NAPRAWA Renata, TANAJEWSKA Alicja, KORZENIEWSKA Ewa : Gotowi do startu : program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
Filia w Radomsku

NAPRAWA Renata, MATERNICKA Kornela, TANAJEWSKA Alicja : Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne : dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. - Gdańsk : "Harmonia", 2007

NAPRAWA Renata, MATERNICKA Kornela, TANAJEWSKA Alicja : Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne : dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (klasy 4-6 szkoły podstawowej). - Gdańsk : "Harmonia", 2007

NAPRAWA Renata, TANAJEWSKA Alicja : Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne : dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (gimnazjum). - Gdańsk : "Harmonia", 2008

NAUCZANIE uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowska. - Toruń : "Akapit", 2006

OSIK-CHUDOWOLSKA Danuta : Wybrane aspekty edukacji integracyjnej uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam doktor Grażyna Tkaczyk / red. nauk. Maria Chodkowska, Danuta Osik-Chudowolska. - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 195-208

PATRZYKĄT-OWCZAREK Beata : Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) w terapii dzieci z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej // W: Od systemu terapeutycznego do interwencji / red. nauk. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2006. - S. 151-161

RAKOWSKA Alicja : Umiejętności językowe dzieci i młodzieży lekko upośledzonych umysłowo // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera . - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 496-500

RASZEWSKA Maria, KULECZKA Waldemar : Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem. - Gdańsk : "Harmonia", 2009

SADOWSKA Sławomira : Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
Filia w Radomsku

SIEDLACZEK-SZWED Aleksandra : Terapia logopedyczna dziecka upośledzonego umysłowo stopniu lekkim na podstawie diagnozy logopedycznej wspartej przez diagnozę pedagogiczną // W: Z zagadnień pedagogiki specjalnej / red. Aleksandra Siedlaczek-Szwed. - Częstochowa : Wydaw. Stanisława Podobińskiego AJD, 2004. - S. 95-110

SKRZETUSKA Ewa : Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczących się w itegracji // W: Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam doktor Grażyna Tkaczyk / red. nauk. Maria Chodkowska, Danuta Osik-Chudowolska. - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 209-215

SMYKOWSKA Dorota : Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. - Kraków : "Impuls", 2006

SMYKOWSKA Dorota : Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym : działania stosowane i postulowane. - Kraków : "Impuls", 2008

SZABAŁA Beata : Przystosowanie społeczne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 69-80

ŚWIADKOWSKA Joanna Inez : Zastosowanie komputera w pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim i umiarkowanym // W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2009. - S. 363-374
Filia w Bełchatowie

TROCHIMIAK Barbara : Zasady wspomagania rozwoju rysunkowego i ogólnego ucznia specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja : pamięci Profesora Jana Pańczyka / red. Monika Bielska-Łach. - Warszawa : Wydaw. Akademii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 465-470

WYCZESANY Janina : Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym // W: Pedagogika specjalna / red. Władysław Dykcik. - Wyd. VI. - Poznań, 2006. - S. 137-148

ZAMKOWSKA Anna : Formy wsparcia ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej // W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / red. nauk. Zenon Gajdzica. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009. - S. 59-79

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOBIK Bogumiła : Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 373-380

BOBIK Bogumiła : Wyrównywanie trudności w nauczaniu matematyki lekko upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 60-66

DONDER Anna STANKOWSKA Natalia : Rola plastyki w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim // Chowanna. - 2004, t. 1, s. 72-81

DMITRUK-SIEROCIŃSKA Katarzyna : Kompetencje w zakresie dziecięcego liczenia uczniów zaliczanych do lekko upośledzonych umysłowo - klasy I-III //Szkoła Specjalna. - 2004, nr 4, s. 285-293

KOSTRZEWA Anna : Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 20-21
11 listopada.

NOWACKA Darosława : Jak realizować indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 14-15

NOWACKA Darosława : Jak tworzyć indywidualny program edukacyjny ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 12-13

PIEŃKOWSKA Elżbieta : Środowiskowe uwarunkowania ryzyka wiktymizacji seksualnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim //Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 1, s. 37-49

RODZIEWICZ Aniela : Dla Ciebie Mamo : scenariusz zajęć otwartych z okazji Dnia Matki dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym // Wszystko dla Szkoły. -2005, nr 4, okł. s. III

SADOWSKA Sławomira : Szkolne stosunki interpersonalne w ocenach zadowolenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 252-264

SADOWSKA Sławomira : Ścieżka edukacyjna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - aspekty trajektorii społecznej // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 344-352

SADOWSKA Sławomira : Wybrane aspekty jakości życia uczniów w szkole : perspektywa zróżnicowanych form systemu kształcenia a zadowolenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z zajęć pozalekcyjnych i działań opiekuńczych szkoły // Wychowanie na co Dzień. - 2006 , nr 4/5 , s. 9-17

SKOCZYLAS Anna : Scenariusz zajęć logopedycznych z wykorzystaniem komputera prowadzonych z chłopcem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 80-83

SKURA Monika : Metodyka języka angielskiego w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 119-132

WĄTOREK Agnieszka : Kształtowanie kompetencji narracyjnej u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w ramach przedmiotu - sztuka. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 377-383
Metodologiczne podstawy badań oraz metoda i przebieg badań dotyczących wypowiedzi narracyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

WIŚNIEWSKA Jolanta I. : Kształcenie dzieci lekko upośledzonych umysłowo // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 3-10

WÓJCIKIEWICZ Jolanta : Rola komputera w kształceniu ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 41-42

WYRZYKOWSKA Halina : Aktywność zabawowa dziecka 8-letniego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 380-387

ZICH Beata : Projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 204-213

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.10.2012


© Biblioteka Pedagogiczna