Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO
Zestawienie bibliograficzne wyborze za lata 2005-2011

Zagadnienia ogólne

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELIŃSKA Katarzyna : Psychospołeczne funkcjonowanie matek z rodzin wychowujących dziecko z upośledzeniem umysłowym - studia przypadków // W: Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam doktor Grażyna Tkaczyk / red. nauk. Maria Chodkowska, Danuta Osik-Chudowolska . - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 143-150

BILEWICZ- KUŹNIA Barbara, PARCZEWSKA Teresa : Pedagog specjalny w percepcji wychowanków z upośledzeniem umysłowym // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 88-94

BŁESZYŃSKI Jacek J. : Fotogramy jako graficzna metoda komunikacji wspomagająca pracę z dzieckiem z głębokimi deficytami rozwojowymi // W: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego . - Wyd. 2 poszerz. i popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 306-318

BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA Lucyna : Niepełnosprawność intelektualna : diagnozowanie, edukacja i wychowanie. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2011

CHEŁSTOWSKI Krzysztof : Wartości a wychowanie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska . - Kraków : "Impuls" , 2002. - S. 255-267

CHIMICZ Dorota : Wsparcie matek dzieci z upośledzeniem umysłowym przez członków rodziny // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 173-181

CYTOWSKA Beata : Podejście diagnostyczne wobec dziecka z niepełnosprawnością intelektualną // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury . - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 53-64
Filia w Bełchatowie, Filia w Radomsku

CYTOWSKA Beata : Opieka specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego - szansa czy kara dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie? // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / red. nauk. Małgorzata Biedroń, Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001. - S. 113-125

CZAJKOWSKA Małgorzata : Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo. - Kraków : "Impuls", 2005

DYDUCH Ewa : Wpływ pełnej kontroli rodzicielskiej na proces uczenia się samodzielności dzieci z niepełnosprawnością intelektualną // W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / red. nauk. Zenon Gajdzica. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 107-112

DZIAD Aleksandra : Dziecko niepełnosprawne intelektualnie i jego świat wartości w czasie wolnym // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska . - Kraków : "Impuls", 2002. - S. 247-253

FRANIOK Petr : Doświadczenia z edukacją upośledzonych umysłowo w Niemczech
W: Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / pod red. Zenona Gajdzicy . - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 39-50

GABRYŚ Katarzyna : Poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Rola wychowawcza środowiska integracyjnego // W: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 105-114

GAJDZICA Anna : Kilka obrazków z drogi życia - od piętna do akceptacji społecznej, czyli sytuacja matek dzieci niepełnosprawnych // W: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 41-52

GAJDZICA Zenon : Reguły kształcenia w procesie edukacji integracyjnej uczniów z upośledzeniem umysłowym // W: Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam doktor Grażyna Tkaczyk / red. nauk. Maria Chodkowska, Danuta Osik-Chudowolska . - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 177-187

GAJDZICA Zenon : Wyrównywanie szans dziecka z lekkim upośledzeniem umysłowym w świetle zmian społecznych i edukacyjnych // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red. Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 125-135

GARBIEC Mariusz : Opinie uczniów szkoły licealnej na temat dzieci upośledzonych umysłowo // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / pod red. Małgorzaty Suświłło. - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 37-42

GRUSZCZYŃSKA Teresa Urszula : Determinanty rozwoju sprawności fizycznej dzieci z upośledzeniem umysłowym // W: Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych / pod red. Andrzeja Pieleckiego . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - S. 219-228

GRZEGORZEWSKA Iwona : Sprawowanie funkcji rodzicielskiej wobec dziecka niepełnosprawnego // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej . - Kraków : "Impuls" , 2008. - S. 349-356

GUDINA Wiktorowna Tatiana : Wychowanie muzyczne dzieci z opóźnionym rozwojem psychicznym // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 329-336

GUMIENNY Beata : O powinnościach pedagogiki opiekuńczej wobec wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie przebywających w domach dziecka // W: Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / pod red. Urszuli Grucy-Miąsik . - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 175-186

JANISZEWSKA- NIEŚCIORUK Zdzisława : Stopień społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w rodzinie i środowisku lokalnym // W: Dylematy pedagogiki specjalnej / pod red. Alicji Rakowskiej i Jolanty Baran . - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 74-82

JUTRZYNA Ewelina : Wybrane wątki kształcenia uczniów upośledzonych umysłowo // W: Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam doktor Grażyna Tkaczyk / red. nauk. Maria Chodkowska, Danuta Osik-Chudowolska. - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 189-194

KARÁSKOVÁ Vlasta : Ćwiczymy w domu : ja i moje niepełnosprawne dziecko. - Wyd. 1 w jęz. pol.. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

KARWOWSKA Małgorzata : Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007

KAZANOWSKI Zdzisław : Rozwijanie integracji rówieśniczej uczniów upośledzonych umysłowo w środowisku klasy szkolnej // W: Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam doktor Grażyna Tkaczyk / red. nauk. Maria Chodkowska, Danuta Osik-Chudowolska. - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 243-250

KENDALL Philip C. : Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. - S. 139-160 : Upośledzenie umysłowe i zaburzenia uczenia się (zaburzenia umiejętności szkolnych)
Objawy, klasyfikacja, diagnoza i przyczyny upośledzenia umysłowego. Leczenia farmakologiczne, terapia i edukacja osób upośledzonych umysłowo. Opis, klasyfikacja, przyczyny i leczenie zaburzeń uczenia się.

KIJOWSKA-LASEK Joanna : Kynoterapia jako metoda wspomagająca rewalidację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie pracy z dzieckiem autystycznym // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy . - Elbląg : Kraków : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 367-375

KRAUSE Amadeusz : Upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność umysłowa czy niepełnosprawność intelektualna? Kontynuacja przerwanej dyskusji // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja : pamięci Profesora Jana Pańczyka / red. Monika Bielska-Łach. - Warszawa : Wydaw. Akademii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 63-70

KRUK-LASOCKA Joanna, BARTOSIK Bożena : Interdyscyplinarna wiedza jako punkt wyjścia do właściwej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak, Zdzisław Bartkowicz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - S. 73-84

KULESZA Ewa M. : Zabawa w diagnozowaniu zdolności komunikacyjnej dziecka z upośledzeniem umysłowym // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja : pamięci Profesora Jana Pańczyka / red. Monika Bielska-Łach. - Warszawa : Wydaw. Akademii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 249-259

KWIATKOWSKA Małgorzata : Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006
Filia w Bełchatowie

LEWANDOWSKA Alicja : Postawy rodziców wobec dziecka niepełnosprawnego a poziom jakości życia małżeńskiego // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 314-328

ŁUKASIEWICZ Agnieszka : Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie // W: Wsparcie rodziny dysfunkcjonalnej / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - [b.w.] : dr. "Polianna", 2010?. - S. 87-96

MACH Aleksandra : Ekspresja plastyczna dziecka niepełnosprawnego intelektualnie jako obszar i źródło oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych // W: Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata : in memoriam doktor Grażyna Tkaczyk / red. nauk. Maria Chodkowska, Danuta Osik-Chudowolska . - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 217-230

MALIK Teresa : Profilaktyka prozdrowotna wobec uczniów z niepełnosprawnością w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14 przy SOSW nr 11 we Wrocławiu // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury . - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 379-387

MALINA Anna : Etiologia niepełnosprawności umysłowej // W: Oblicza pedagogiki : praca zbiorowa / red. nauk. Katarzyna Jarkiewicz. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, 2005. - S. 157-172

MARCZYKOWSKA Iza : Znaczenie systemu wczesnej pomocy dla rodziców dziecka z trudnościami w rozwoju // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza-potrzeby-prognozy). - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 420-428

MINCZAKIEWICZ Maria Elżbieta : Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2009

NAPRAWA Renata, TANAJEWSKA Alicja, SZCZEPAŃSKA Krystyna : Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. - S. 68-140 : Kształcenie specjalne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

NIEDOBA Mariola : Przemoc seksualna wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie - wyzwania dla rodziny // W: Rodzina osób z niepełnosprawnością intelektualną wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Agnieszka Żyta . - Toruń : "Akapit" , 2010. - S. 161-174
Filia w Opocznie

NORDOFF Paul, ROBBINS Clive : Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka. - Kraków : "Impuls", 2008

OLECHNOWICZ Hanna : Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną : programy i metody. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

OLSZEWSKI Sławomir : Zachowania agresywne u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną // W: Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danielewska . - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2004. - S. 73-84

OSZUSTOWICZ Barbara : Hospitalizowane dziecko upośledzone umysłowo w percepcji personelu medycznego// W: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych / pod red. nauk. Jerzego Rottermunda i Anny Klinik. - Kraków : "Impuls" , 2005. - S. 43-50

PISZCZEK Maria : Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka : wybrane zagadnienia. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2007
Filia w Radomsku

PISZCZEK Maria : Dziecko, którego rozwój emocjonalno-poznawczy nie przekracza pierwszego roku życia : diagnoza, zasady terapii i ocena efektów zajęć. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2006
Filia w Bełchatowie

PROBLEMY edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Kraków : "Impuls", 2007
Filia w Bełchatowie

PRZEREMBSKA Violetta : Elementy aktywności muzyczno-ruchowej dzieci upośledzonych umysłowo (na przykładzie wybranego ośrodka łódzkiego) // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz . - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. - S. 99-113

PSYCHOPEDAGOGICZNE aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie / [redakcja pracy zbiorowej Anna Strumińska ; autorzy Ewa Czownicka i in. ; przedmowa Wincenty Smolak]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2003
Filia w Radomsku, Filia w Bełchatowie

RAKOWSKA Alicja : Umiejętności językowe dzieci i młodzieży lekko upośledzonych umysłowo // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 496-500

RASZEWSKA Maria, SZOĆ Krystyna : Wzrastajcie z nami, a nie obok nas : program pracy edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci z niepełnosprawnością sprzeżoną i dzieci z autyzmem. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
Filia w Tomaszowie Maz.

REHABILITACJA dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym : z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie : przykładowe scenariusze zajęć / red. Ewa Maria Kulesza. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005.
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

RZEŹNICKA-KRUPA Jolanta : Komunikacja, edukacja, społeczeństwo : o dyskursie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2007

SIDOR Bożena : Trudności przeżywane przez rodzinę dziecka z niepełnosprawnością umysłową // W: Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Karnas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - S. 393-405

SIDOR Bożena : Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005
Filia w Opocznie

SIWEK Stanisław : Upośledzenie umysłowe // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Wyd. 2. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 31-88

SPOŁECZNE i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / red. Zenon Gajdzica. - Kraków : "Impuls", 2009

STANDARDY postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół . - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

STELTER Żaneta : Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie jako wartość // W: Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napie rała. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. - S. 109-140

SZLUZ Beata : Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006
Filia w Bełchatowie

SZYCHOWIAK Barbara : Metoda Felicji Affolter w terapii dzieci z niepełnopsrawnością intelektualną //W: Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika i Barbary Szychowiak. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001. - S. 351-357

TOMKIEWICZ-BĘTKOWSKA Aleksandra, Krztoń Alicja : ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008

TWARDOWSKI Andrzej : Współpraca nauczycieli i rodziców w procesie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // W: Współprzestrzenie edukacji : szkoła, rodzina, społeczeństwo, kultura / pod red. nauk. Mirosławy Nyczaj-Drąg i Michała Głażewskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - S. 87-96

TWORZYĆ czy odtwarzać? : rozważania o skutecznym planowaniu pracy z dziećmi oraz młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem / [red. merytor. Grażyna Kowalczyk]. - Warszawa : Centrum Metodologiczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009

WAPIENNIK Ewa : Angielskie rozwiązania wspierające młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w przejściu ze szkoły do dorosłego życia // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja / [red. Monika Bielska-Łach ; aut. Bartnikowska Urszula et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 520-529

WCZESNE wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / red. Teresa Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.

WIŚNIEWSKA Marta : Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik dla rodziców i terapeutów. - Kraków : "Impuls", 2008

WIŚNIEWSKA Wanda : Techniki Freineta w pracy opiekuńczo-rewalidacyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie // W: Z zagadnień pedagogiki specjalnej / pod red. Aleksandry Siedlaczek-Szwed. - Częstochowa : Wydaw. im. St[anisława] Podobińskiego AJD, 2004. - S. 71-86

WOJCIECHOWSKA Anita, CIERPKA Anna : Rodzina w percepcji rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną - analiza porównawcza // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz . - Gdańsk : "Harmonia" , 2007. - S. 101-122

WYCZESANY Janina : Problemy rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i sposoby radzenia sobie z sytuacją trudną // W: Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenona Gajdzicy i Anny Klinik . - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004. - S. 57-90

WYCZESANY Janina, GAJDZICA Zenon : Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju . - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006

ZBYRAD Teresa : Niepełnosprawność intelektualna - problemy opieki i wyzwania społeczne // W: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy . - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 103-112

ZEZULKOVÁ Eva : Świadomość fonetyczna uczniów z upośledzeniem umysłowym //
W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda . - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 139-152

ŽOLNOVA Jarmila : Wsparcie społeczne postrzegane przez dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w warunkach reedukacji // W: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / pod red. Anny Klinik . - Kraków : "Impuls" , 2008. - S. 113-120

ŻÓŁKOWSKA Teresa, JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK Zdzisława : Percepcja przywiązania a przystosowanie społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause . - Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - S. 366-373

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARKUSZ pomocniczy do gromadzenia informacji potrzebnych dla celów skonstruowania wielospecjalistycznej diagnozy ucznia o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej / Dorota Bilewicz [et al.] // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 79-116

BACZAŁA Ditta : "Zielone szkoły" formą edukacji specjalnej // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 7/8 , dod. s. I-IV

BANACH-KAŹMIERCZAK Aleksandra : Spotkania ze sztuką szansą na lepsze życie. - Bibliogr. // Meritum. - 2011, nr 1, s. 64-67
Jedną z niewielu dziedzin funkcjonowania, które umożliwiają osiągnięcie sukcesu dzieciom upośledzonym, jest rozwijanie zdolności plastycznych.

BARSZCZ Dorota, MIELECKA Anna MARSZALEC-BOK Sylwia : Nasze podróże po Europie
// Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 64-73

BEDNARZ Elżbieta : Wpływ komputera na rozwój polisensoryczny dziecka upośledzonego umysłowo // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 60-61

BERDZIK Joanna, PLEŚNIAR Marek : Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 46-48

BUDZYŃSKI Mirosław : Skala do badania sprawności motorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną : (zastosowanie praktyczne) // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 63-78
Wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów w wieku od 5-22 lat wraz z ich analizą.

BUDZYŃSKI Mirosław : Skala do badania sprawności motorycznej osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną : zastosowanie praktyczne // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 63-78

CELEJ Julia : Problem wykorzystywania seksualnego dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 9, s. 32-39

CIEPŁOWSKA Grażyna : Wspomagające sposoby porozumiewania się - nauka i rozwój umiejętności // Rewalidacja. - 2007, nr 2, s. 83-87

CHRĄŚCIEL Katarzyna : Specyfika potrzeb dziecka niepełnosprawnego oraz możliwości ich realizacji // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, s. 18-22

CHRZANOWSKA Iwona, MILCZAREK Joanna : Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 31-46

CICHOŃ-PIASECKA Małgorzata : Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 53-58

CZOSNYKA Olga : Szkoła specjalna czy klasa integracyjna // Remedium. - 2007, nr 1, s. 6-7

DMITRUK-SIEROCIŃSKA Katarzyna : Kompetencje intelektualne uczniów klas I-III szkoły podstawowej specjalnej a efekty uczenia się matematyki //Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 165-176

DŁUCIAK-GRZEGORCZYK Nela : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 47-52

FLEJSZER Łukasz : Rola muzykoterapii w stymulacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną // Kultura Fizyczna. - 2010, nr 5/8, s. 44-54

GAJCY Ewa : Od komputera do książki : zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie // Guliwer. - 2006, nr 3, s. 115-118

GĄSIOR Henryk : Czynniki determinujące postawy rodzicielskie wobec dzieci upośledzonych umysłowo // Chowanna. - 2004, t. 1, s. 36-50

GRUDZIEWSKA Ewa : Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200

GUMIENNY Beata : Dziecko ze specjalnymi potrzebami w opiece zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 9, s. 19-22

GUMIENNY Beata : Niepełnosprawni intelektualnie w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 24-28

HERZYK Ewa : Zastosowanie komunikacji alternatywnej w edukacji niemówiących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 81-85

IVENS Carla : Pomaganie dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie - ofiarom wykorzystywania seksualnego // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 1, s. 75-104

JAROSZ Czesław : Zainteresowania uczniów niepełnosprawnych umysłowo // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 19-26

JAWORSKA Renata : Ja - jako nauczyciel wychowania fizycznego w klasie specjalnej : (własne przemyślenia, obserwacje i uwagi) // Lider. - 2004, nr 3, s. 9-10

JERZEWSKA Marta : Rozwój własnym tempem // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 41-45

KICIŃSKI Andrzej : Indywidualny Program Katechetyczny (IPK) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem : studium przypadku // Katecheta. - 2011, nr 1, s. 4-11

KONDRATOWSKA Ewa, WRÓBEL Dorota : Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym // Meritum. - 2009, nr 2, s. 75-79

KORPAS Jerzy : Wprowadzenie dziecka niepełnosprawnego umysłowo w nowe sytuacje społeczne // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 59-61

KRAWCZONEK Magdalena : Osoba upośledzona umysłowo w środowisku społecznym // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 10, s. 46-47

KRAWCZONEK Magdalena : Organizacja czasu wolnego w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 42-43

KRAWCZONEK Magdalena : Uczeń upośledzony umysłowo // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 42-43

KRAWCZONEK Magdalena : Współpraca szkoły z rodziną dzieci upośledzonych umysłowo : rewalidacja - między powinnością a rzeczywistością . - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 16-18
Upośledzenie umysłowe - znane jako "niedorozwój umysłowy" lub jako "niższa sprawność umysłowa". Postawy rodziców wobec dzieci: akceptacja, współdziałanie, dawanie, uznanie.

KULBAKA Agnieszka : Stymulacja zmysłów przez muzykę u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną // Meritum. - 2009, nr 2, s. 53-59

KULESZA Ewa Maria : Specjalne wychowanie przedszkolne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - z doświadczeń przedszkola specjalnego nr 249 w Warszawie. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2011, [nr] 2, s. 131-134

KUREK Maria : Upośledzenie dziecka jako graniczne doświadczenie rodzica //Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2007, nr 2, s. 112-118

KWIATKOWSKA Beata : Folder osobisty jako narzędzie pracy : z rodzicami dziecka upośledzonego umysłowo. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 15-16
Autorka przedstawia swoje doświadczenia w pracy z niemówiącymi uczniami upośledzonymi umysłowo i ich rodzicami.

LALAEVA Raisa Ivanovna : Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci a alalią i niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 184-191

LEJOWSKA Ewa, FEDCZAK Jan : "Baśniowe spotkania" w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonych możliwościach intelektualnych // Wszystko dla Szkoły. - 2008 , nr 2 , s. 9-12

LEŚNIK Mariola : Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w opiniach nauczycieli i wychowawców // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 306-309

ŁAZAR Marta, KUPIEC Sylwia : Nordic Walking w szkole specjalnej // Lider. - 2010, nr 2, s. 27-28
Nordic Walking - marsz z kijkami - modna i powszechnie uprawiana forma ruchu na świeżym powietrzu w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

ŁAZAR Marta : Nie tylko uczę, ale i wychowuję // Lider. - 2008, nr 7/8, s. 11-12
Wychowawcza rola sportu w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo.

ŁOŃSKA Julia : Nie wszystko stracone // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 11-14
Strategie nauczania dzieci upośledzonych.

LECHOWSKA Anna : Przemoc seksualna wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 1, s. 120-128

MACHOŚ- NIKODEM Marzena : "Komunikują się autoagresją" (czyli stereotypie, autostymulacja i autoagresja jako rodzaj działań komunikacyjnych) // Rewalidacja. - 2008, nr 1, s. 35-39

MAKUS Daniel : Zastosowanie komputerów w nauczaniu języka obcego dzieci z obniżoną normą intelektualną // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 4, s. 30-32

MARCINKOWSKA Barbara : Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 1. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2011, [nr] 3, s. 215-223
Model kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w kontekście znowelizowanych regulacji prawnych. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z upośledzeniem umysłowym.

MARCINKOWSKA Barbara : Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Cz. 2. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2011, [nr] 4, s. 296-302
Propozycja konstrukcji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną.

MASIERAK- BARAN Aleksandra : Różne oblicza integracji // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 16-28

MICHALIK Mirosław : Błędy w pisemnych wypowiedziach uczniów szkoły specjalnej //Szkoła Specjalna. - 2006, nr 2, s. 104-115

MIELCZAREK Andrzej, CZARNECKA Agnieszka : Rola rodziny w wychowywaniu niepełnosprawnego dziecka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006 , nr 1 , s. 48-60

MIKULSKA Joanna : Zabawy z wykorzystaniem żywiołów w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie // Rewalidacja. - 2007, nr 1, s. 68-78
Cztery scenariusze sytuacji edukacyjno-terapeutycznych, podczas których jednym z celów jest stymulacja polisensoryczna z wykorzystaniem ziemi, ognia i powietrza.

MUSZKIETA Katarzyna, MUSZKIETA Radosław : Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego w szkole specjalnej // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 102-115

MUZYKA Ewa : Językowa interpretacja zdarzeń fikcyjnych przez dzieci upośledzone umysłowo // Logopedia. - 2006, T. 35, s. 65-89

NIEDOBA Mariola : Diagnoza funkcjonalna podstawą programu stymulacji rozwoju // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 3, dod. Wkładka Metodyczna nr 3, s. I-VIII

OLESZKO Teresa : Zanim dziecko zacznie czytać // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 11-12

PIEŃKOWSKA Elżbieta, IZDEBSKA Agnieszka : Praca z młodymi ludźmi z obniżoną sprawnością intelektualną w aspekcie ich seksualności. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 1, s. 105-119
Edukacja seksualna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Cele i funkcje, które powinny pełnić programy edukacji seksualnej kierowane do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

PISZCZEK Maria : O czym należy pamiętać konstruując program wspomagania rozwoju dziecka
Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 6-18

PUCZYŃSKA Dorota : Nietypowe zachowania Janka // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 35-39

RADECKA Karolina : Opóźniony rozwój mowy a upośledzenie umysłowe // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 22-24

RĘKOSIEWICZ Małgorzata : Pierwotne i wtórne skutki niepełnosprawności intelektualnej // Remedium. - 2011, nr 6, s. 28-29

ROLA Jarosław : Zróżnicowane formy zaburzeń w zachowaniu dzieci niepełnosprawnych intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 104-108

ROMANOWSKA Jolanta : Dziecko z upośledzeniem umysłowym nadaje się do szkoły // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 54-58

ROMANTOWSKI Sebastian Krzysztof : Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysfunkcją wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 223-233

RUTKOWSKI Mirosław : Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - warunek i efekt integracji // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 56-62

SABAŁA Iwona Ewa : Przygoda z bajką w przedszkolu specjalnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 32-37

SIKORSKA Karolina, WASZYK Magdalena, BADURA-STRONKA Magdalena : Zapotrzebowanie na wielospecjalistyczną pomoc medyczną i pozamedyczne formy wsparcia niepełnosprawnych intelektualnie uczniów poznańskich szkół specjalnych i ich rodziców // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 323-332

SOBOLEWSKI Piotr : Wychowawcza funkcja plastyki w pracy w uczniem niepełnosprawnym intelektualnie // Meritum. - 2008, nr 1, s. 48-50

SOWIŃSKA-GŁUGIEWICZ Ilona : Rola psychologa w tworzeniu programu profilaktyki zachowań społecznych dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2006, nr 2, s. 156-160

SZABLEWSKI Wiktor : Teoria a praktyka nauczania gry na trąbce na przykładzie ucznia niewidomego niepełnosprawnego intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2008, [nr] 2, s. 141-148
Aspekty nauczania gry na trąbce ucznia niewidomego niepełnosprawnego intelektualnie. Analiza indywidualnego przypadku.

SZCZEPANIAK Anna : Lęki i nadzieje dotyczące przyszłości dziecka w wypowiedziach rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 102-108

SZCZEPANIAK Anna : Stosunek rodziców do przyszłości dziecka niepełnosprawnego // Edukacja. -2005, nr 2, s. 35-42

SZUL Magda : Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, [nr] 1/2, s. [8]-9
Problem funkcjonowania i edukacji dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i deficytami w kontekście ich środowiska rodzinnego i postaw rodzicielskich.

ŚWIDERSKA Bożena : Planowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych // Meritum. - 2006, nr 1, s. 30-32

TCHÓRZ-DYTKO Agnieszka : Kasia - opis poziomu funkcjonowania i próby terapii // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 61-67
Dziecko autystyczne z upośledzeniem umysłowym z globalnym opóźnieniem rozwoju mowy. Charakterystyka przypadku (biomedyczna, sensoryczna, motoryczna, poznawcza, społeczna). Terapia.

TUREK Justyna : Warsztat i umiejętności zawodowe nauczyciela w pozawerbalnym komunikowaniu się z osobami upośledzonymi umysłowo // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 4, s. 288-297

TWARDOWSKI Andrzej : Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami // Szkoła Specjalna. - 2009 , nr 1 , s. 4-17

TWARDOWSKI Andrzej : Dialogowa kompetencja komunikacyjna u dzieci upośledzonych umysłowo// Logopedia. - 2005, T. 34, s. 153-166

WCZESNA interwencja - czy ma sens? / oprac. z ang. Michał Gumowski // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 150-151

WĘDRUJEMY razem po zdrowie" - program opracowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świnoujściu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 30-39

WILCZYŃSKI Jacek : Postawa ciała a stopień upośledzenia intelektualnego //Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -2005, nr 1, s. 16-19

WLAZŁO Marcin : Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w erze Marconiego - korzyści i zagrożenia. - Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2011, [nr] 1, s.[121]-136
Nowoczesne media komunikacyjno-informacyjne w edukacji. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną wobec mediów.

WOJTAL Beata : Twórcze zachowania dzieci niepełnosprawnych // Zeszyty Szkolne. - 2005, nr 1, s. 31-35

WÓJCIK Hanna : Po prostu "Bawmy się" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 46-48
Program pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

WRÓTNIAK Urszula : Refleksje nad rozwojem społecznym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w kontekście przygotowania go do podjęcia roli ucznia // Chowanna. - 2004, t. 1 , s. 51-60

ZBYRAD Teresa : O sieroctwie społecznym wychowanków DPS // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 43-48
Sytuacja rodzinna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w domach pomocy społecznej. Badania.

ŻYTA Agnieszka : Opieka, wychowanie i edukacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Rosji // Szkoła Specjalna. - 2006 , nr 2 , s. 116-121

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 12.10.2012


© Biblioteka Pedagogiczna