Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

SUBKULTURY, PODKULTURY I NIEFORMALNE GRUPY MŁODZIEŻOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BERNASIEWICZ Maciej : Kulturowe podłoże patologii społecznej i próba konstrukcji stabilnej tożsamości w ramach subkultury hip-hopowej // W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / red. Teresa Sołtysiak, Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - S. 160-174

BULZAK Andrzej, MARTEN Zbigniew :Zjawisko podkultury szkolnej w opinii nauczycieli - źródła i zakres wiedzy nauczycieli szkół ponadpodstawowych na temat podkultur szkolnych // W : Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 140-154

CHACIŃSKI Bartek : Wyż nisz : od alterglobalistów do zośkarzy : 55 małych kultur. - Kraków : "Znak", 2010

CHĘĆ Magdalena, ŁODYGOWSKA Ewa : Funkcjonowanie w rodzinie młodzieży należącej do subkultury Emo // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, red. nauk. Anna Jarmołowska. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 257-271
Pojęcie subkultury, typy podkultur młodzieżowych. Charakterystyka subkultury Emo. Typologia postaw rodzicielskich. Prezentacja i analiza wyników badań dotyczących: charakterystyki demograficznej młodzieży z subkultury Emo, specyficznej konstelacji postaw rodzicielskich w rodzinach młodzieży należącej do subkultury Emo

CHŁOPEK Maciej : Bikiniarze : pierwsza polska subkultura. - Warszawa : "Żak", cop. 2005
Filia Opoczno

CHRUSTOWSKA Bożena : "Tratwa" w przestrzeni niczyjej - model działań aktywizujących subkulturowe środowiska młodzieżowe // W: Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / red. Tomasz Bajkowski, red. Krzysztof Sawicki. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001. - S. 132-143

CZAJKOWSKA Jadwiga : Ugrupowania "Satan" (socjologiczna analiza kontrkultury i jej niektóre uwarunkowania) // W: Małe struktury społeczne / pod red. Ireny Machaj. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 1998. - s. 277-287

DAROSZEWSKI Grzegorz : Marginalizacja postaw i zachowań młodzieży zaangażowanej w nieformalne grupy religijne i subkulturowe na przykładzie doświadczeń Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 395-404
Czynniki wpływające na werbowanie młodzieży przez sekty i subkultury młodzieżowe: etap w psychofizycznym rozwoju, czynniki sytuacyjne, komunikacja w rodzinie, predyspozycje osobowościowe. Przyczyny powstawania dewiacyjnych zachowań i alienacji młodzieży. Satanizm w Polsce

DUDAŁA Jerzy : Fani-chuligani : rzecz o polskich kibolach : studium socjologiczne. - Warszawa : "Żak", 2004
Filia Bełchatów

GAJDA Janusz : Antropologia kulturowa. [Cz. 2], Kultura obyczajowa początku XXI wieku. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 131-159 : Obyczajowość młodego pokolenia jako poszukiwanie własnej drogi życiowej (od ideałów do patologii)
New Age jako alternatywna wizja życia ; Zachowania patologiczne pod wpływem używek w subkulturach młodzieżowych (patologiczne zachowania w subkulturach młodzieżowych

GAJDA Janusz : Antropologia kulturowa. [Cz. 2], Kultura obyczajowa początku XXI wieku. - Kraków : "Impuls" Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP , 2008. - S. 146-153: Zachowania patologiczne pod wpływem używek w subkulturach młodzieżowych

GWOZDA Mariusz, KRAWCZAK Ewa : Subkultury młodzieżowe. Pomiędzy spontanicznością a uniwersalizmem // W : Filipiak Marian : Socjologia kultury : zarys zagadnień. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - s. 161-176

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 409-427 : Subkultury młodzieżowe w ujęciu profilaktyki społecznej

IDZIKOWSKA-CZUBAJ Anna : Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2006. - S. 210-221 : Kontrkultura, kultura alternatywna i subkultury w wydaniu krajowym ; S. 274-284 : Rola rocka w subkulturach i ruchach młodzieżowych

IWAŃSKI Zbigniew Stanisław : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", 2003. - S. 93-97 : Subkultury młodzieżowe, podkultury młodzieżowe

IWAŃSKI Zbigniew Stanisław : Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej / Zbigniew St. Iwański ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Płock : "Novum", 2003. - S. 105-115 : Więziennictwo - wybrane zagadnienia - proces wychowania resocjalizującego

JÓZEFOWICZ Anna : Jaka jest współczesna młodzież? Poszukiwanie tożsamości i autentycznego stylu życia - uwagi w kontekście najnowszej prozy polskiej = How are Young people nowadays? - Looking for Your Own Identity and Authentic Life Style. Some Considerations with Reference to the Latest Polish Novels // W: Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna : problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości / red. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : "Impuls", 2005. - S. 269-280

JUNDZIŁŁ Elżbieta, PAWŁOWSKA Róża : Grupy subkulturowe w percepcji społecznej młodzieży // W: Młodzież a dorośli : napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Wychowaniu. - Kraków : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 534-545
Znajomość problemu subkultur wśród młodzieży. Przyczyny przynależności do podkultur. Wpływ środowiska rodzinnego i rówieśniczego na stosunek młodzieży do podkultur

JUTRZYNA Ewelina : Współczesne subkultury muzyczne jako czynnik umożliwiający powstanie destruktywnych zachowań społecznych u nieletnich z niepełnosprawnością intelektualną // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006. - S. 115-128

KAWECKI Ireneusz : Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu. - Kraków : Oficyna wydaw. 'Impuls", 2003. - S. 99-102 : Subkultury wewnątrz szkoły

KAWULA S. : Człowiek w relacjach socjopedagogicznych : szkice o współczesnym wychowaniu . - Toruń : "Akapit", 2004, s. 219-246 : W kręgu agresji, przemocy i brutalizacji życia

KAWULA Stanisław : Współczesne podkultury młodzieżowe : kontestacja czy przestępczość? // W : Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 287-295

KAWULA Stanisław : Współczesne zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży // W: Pedagogika społeczna : dokonania - aktualność - perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2001. - S. 385-437
Zachowanie agresywne pseudokibiców w świetle teorii socjologicznych i psychologicznych a profilaktyka pedagogiczna. Krótka charakterystyka wybranych podkultur młodzieżowych

KNASIECKA-FALBIERSKA Karina : Anarchista w szkole : buntownik, konformista czy outsider? // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 5, [Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności] / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - s. 433-447
Filia Radomsko ; Filia Bełchatów

KOWOLIK Piotr : Subkultury młodzieżowe a zjawisko przemocy (rozpoznanie, stan aktualny, przeciwdziałanie) // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / red. Beata Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 58-66
Definicja i cechy subkultur młodzieżowych. Rodzaje subkultur stosujących przemoc wg Marka Jędrzejewskiego. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród członków wybranych subkultur młodzieżowych. Problemy badawcze: efekty przynależności do subkultur, rodzaje przemocy, negatywne konsekwencje przynależności do subkultur, formy przemocy fizycznej, przyczyny istnienia przemocy wśród członków subkultur.

KOZAK Stanisław : Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka. - Poznań : "Difin", 2007. - S. 188-196 : Subkultury młodzieżowe: wartości, normy, wzory zachowań - patologia czy przestępczość
Pojęcie i typy podkultur młodzieżowych. Krótka charakterystyka poszczególnych grup subkulturowych.

KWIATKOWSKI Piotr : Postawa nieletnich wobec resocjalizacji i jej wybrane korelaty // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2002. - S. 127-137

MOCH Włodzimierz : Hip hop - kultura miasta : leksyka subkultury hiphopowej w Polsce. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2008

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełeszyńska. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe "Fosze", [2004]. - S. 49-54 : Profilaktyka przynależności do subkultur i sekt religijnych

MUGGLETON David : Wewnątrz subkultury : ponowoczesne znaczenie stylu / przekł. [z ang.] Agata Sadza. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - (Cultura)
Filia Bełchatów

OLIWA-CIESIELSKA Monika : Bunt przeciw wartościom i sposób na życie - hipisi, yuppies, bobo // W: Od kontrkultury do popkultury / red. nauk. Marian Golka. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji "Humaniora", 2002. - S. 9-18

PREJS Bogdan : Subkultury młodzieżowe : bunt nie przemija. - Katowice : "Kos", 2005

PROKOSZ Małgorzata : Teoretyczne aspekty powstawania subkultur młodzieżowych // W: Opieka i wychowanie w okresie transformacji systemowej / red. Danuta Krystyna Marzec ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996. - S. 397-404

PRZYBYLIŃSKI Sławomir : "Dziara", "cynkówka", kolka" - zjawisko tatuażu więziennego. - Kraków : Impuls, 2007. - 84 s.

RODE Tatiana : Podkultura uczniowska ("kocenie") - formy i zakres występowania zjawiska // W: Kontakty z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / pod red. Bogumiły Kosek-Nity i Danuty Ras. - Katowice, 2000. - S. 90-99

RODZICE i dzieci : encyklopedia / Erna Daraszkiewicz [i in.]. - Bielsko-Białą : "Park", 2002. - 954-958 : Subkultury młodzieżowe

ROWIŃSKI Grzegorz : Socjologiczno-psychologiczna analiza grup wyznaniowych i subkultur w Polsce : podkultury i nowe ruchy religijne w Polsce. - Warszawa ; Pruszków : Wydawnictwo M & M, 2004
Filia Radomsko

RYCHŁA Joanna : Ucieczka, bunt, twórczość : subkultura hip-hopowa w poszukiwaniu autentycznego stylu życia. - Kraków : "Impuls", 2005

SADOWSKA Sławomira : Subkultura słabszych, subkultura integracji - szczególne aspekty dla życia osób niepełnosprawnych // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. - (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 7). - S. 68-73

SATANIZM, rock, narkomania, seks / red. A.J. Nowak. - Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000

SAWICKI Krzysztof : O dwoistościach percepcji subkultur // W: Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne : wyzwania dla edukacji XXI wieku / red. Tomasz Bajkowski, red. Krzysztof Sawicki. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001. - S. 119-131
Etiologia zjawiska. Prezentacja wyników badań dotyczących skali przynależności młodzieży do subkultur. Powody przynależności do subkultury w opinii jej członków

SAWICKI Krzysztof : Subkultury // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement A-Ż. / red. nauk. i przew. Kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2010. - S. 470-476

SKARBEK Władysław W. : Wybrane zagadnienia socjologii ogólnej i socjologii edukacji / Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Filozofii i Socjologii. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2003. - S. 129-142 : Grupy rówieśnicze
M.in. rodzaje grup rówieśniczych: formalne i nieformalne ( dziecięce grupy zabawowe, paczki rówieśników, kliki, bandy). Struktura grup rówieśniczych. Edukacyjne funkcje grup rówieśniczych. Młodzieżowe grupy alternatywne

SOCJOLOGIA : przewodnik encyklopedyczny / [Wydaw. Aldona Milusińska]. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2008. - S. 212-214 : Subkultura

SOŁTYSIAK T ., "Dręczenie kotów" niektóre objawowe i etiologiczne aspekty zjawiska // [W:] Psychopatologia i psychoprofilaktyka: przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania / red. A. Margasiński, B. Zajęcka, Kraków, 2000, s. 195-208
Filia Bełchatów

SOŁTYSIAK Teresa : Problemy podkultur i sekt wśród młodzieży // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu. im. Adama Mickiewicza, 2001. - S. 409-434

SOŁTYSIAK Teresa: Sataniści dawniej i dziś : (niektóre objawowe aspekty zjawiska) / Teresa Sołtysiak // W: Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 287-303

SOŁTYSIAK T., CEKIERA C . : Satanizm i sataniści // W : Trudne problemy dorastającego pokolenia / pod red. T. Sołtysiak, I. Łabuć-Kryski, Bydgoszcz, 1998, s. 239-253
Filia Tomaszów

SOŁTYSIAK Teresa : Współczesne podkultury młodzieżowe i ich przejawy nieakceptowane społecznie // W: Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / pod red. Franciszka Kozaczuka, Bronisława Urbana. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2001. - S. 109-124

SOŁTYSIAK Teresa, MĄKA Janusz : "Szykanowanie kotów" : szkolne zwyczaje czy inne uwarunkowania zjawiska? // W: Zjawiska patologii społecznej : uwarunkowania, profilaktyka, rozmiary, prognozy. - Bydgoszcz, 1995. - S. 97-106

STOREY John : Studia kulturowe i badania kultury popularnej : teorie i metody. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2003. - S. 96-100 : Subkultury, etnografia i homologie strukturalne

STRUZIK Justyna : Konstrukt gender w polskiej kulturze hip-hopu // W: Kalejdoskop genderowy : w drodze do poznania płci społeczno-kulturowej w Polsce / pod red. Krystyny Slany, Beaty Kowalskiej, Magdaleny Ślusarczyk. - Kraków, cop. 2010. - S. 323-339

SZULC Marcin, KALKA Dorota : Obraz subkultury hip-hopowej widziany oczami jej uczestników // W: Motywy, cele, wartości : przystanek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków : praca zbiorowa / pod red. Emilii Martynowicz. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2004. - S. 257-285

SZYMANDERA Agata : Subkultury w Internecie // W: Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze / red. nauk. Anna Wachowiak ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. - S. 130-140

SZYMAŃSKI Andrzej : Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : wybrane problemy. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2010. - S. 150-161 : Chuligańskie subkultury jako przejaw zbiorowej formy niedostosowania społecznego

TEORIE uzależnień od substancji psychoaktywnych. Socjologiczne teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych / Mariusz Jędrzejko [i in.] // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-JR", 2009. - S. 101-121
Wstępne założenia teorii nie zrównoważonego rozwoju jako stymulatora powstawania subkultur i zachowań dewiacyjnych Mariusza Jędrzejko i Wiesława Bożejewicza. Specyficzne cechy współczesnych subkultur młodzieżowych.

TURLEJSKA B. : Inność w kulturze - nowe obszary pedagogiki współczesnej // W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, pod red. B. Śliwerskiego, Kraków, 2001, s. 77-85

WACH Ewa, SZASZKIEWICZ Maciej : Przejawy agresji w wybranych podkulturach młodzieżowych // W: Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu / pod red. Bronisława Urbana. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2001. - S. 63-72

WAŚKOWICZ Waldemar : Znajomość słownictwa podkultury przestępczej wśród młodzieży szkolnej // W : Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczka. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - S. 128-136

WOŹNIAK Robert B. : Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1998. - S. 293-317 : Stosunki społeczne w grupach rówieśniczych
Funkcje grupy rówieśniczej : makrospołeczne, mikrospołeczne, mezospołeczne

 

ARTYKUŁY Z CZASOSPISM

BĄK Tadeusz : Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008 . - Rec.: Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 2, s. 62-63
Teoretyczne i praktyczne aspekty wiedzy na temat subkultur młodzieżowych. Badania

BERNASIEWICZ Maciej : Subkultura hip-hopowa a problem narkotyków. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 1/2, s. 19-22
Zawarte teksty wybranych piosenek muzyki hip-hopowej i krótkie ich omówienie

CHŁOPEK Maciej : Bikiniarze : pierwsza polska subkultura. - Warszawa, 2005 . - Rec.: Błażej Brzostek // Dzieje Najnowsze. - 2005, [nr] 3, s. 235-239

CHMIELIŃSKI Bogdan, WASILEWSKI Paweł : Deprywacyjne zachowania młodzieży w subkulturze wojskowej. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2007, [nr] 3, s. [121]-131

CHYŁA Alicja : Le parkour - sport, moda czy subkultura?. - Summ. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 4, s. [73]-87
Le parkour (PK) - forma aktywności fizycznej połączonej ze stylem życia i filozofią, której uczestnicy starają się jak najszybciej pokonać przeszkody stojące na ich drodze

DĘBIŃSKI Paweł K. : O antropologicznym paradygmacie badań nad kulturą młodzieżową : wybrane aspekty badań nad kulturą młodzieżową. - Summ. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2008, [nr] 3, s. [97]-123
Cechy kultury młodzieżowej. W Polsce początki kultury młodzieżowej pojawiły się w latach 50. XX wieku. Zdaniem autorki fascynacja i inspiracja np. ruchem hipisowskim, dała całemu pokoleniu złudzenie wspólnoty, a poprzez kolejne mody, trendy, grupy itp. wykształcone zostały mniej lub bardziej sezonowe subkultury młodzieżowe

FIRIN-GRAMOWSKA Sylwiana : Temat: "Nikt (...) nie chciał mu uwierzyć, ponieważ miał bardzo dziwne ubranie" (na podstawie "Małego księcia" A. de Saint-Exupery'ego) // Drama. - 2003/2004, nr 48, s. 21-25
Materiały pomocnicze, dotyczące subkultur młodzieżowych

GARNCAREK Magda : Niedotykalność i intymność - dwie fotograficzne strategie portretowania innego. - Summ // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 4, s. [185]-196
Rola fotografii jako narzędzia badawczego. Zasada "niedotykalności" i zasada "intymności" w strategii portretowania subkultur

GOŁĄBEK Emilian : Młodzi stróżami piękna : o zadaniach katechezy i muzyce młodzieżowej // Katecheta. - 2007, nr 6, s. 67-77

GÓRSKI Artur : Era konformizmu // Wprost. - 2008, nr 6, s. 54-56
Młodzież przestała się buntować. Koniec ery subkultur

HOFFMANN Beata : Postawy buntu w procesie przemian pokoleniowych młodzieży. - Bibliogr. // Edukacja. - 2005, nr 1, s. 65-73
Subkultury, kontrkultury i masowe ruchy młodzieżowe

HOFFMAN B. : Straight Edg // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 7, s. 18-21

HOFFMANN B. : "Gra w zielone", czyli o marihuanie w kulturze hip-hopowej // problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 21-26

HOFFMANN Beata : Styl ubierania się czynnikiem kształtownia tożsamości młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 28-32
Ubiór młodzieży jako zewnętrzny atrybut kształtujących się subkultur lub ruchów kontrkulturowych, spełniający rolę wizytówki, demonstrujący postawy, wartości, będący elementem stylu życia

HOFFMANN Beata : Vlepka - sztuka czy wandalizm // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 8-12

IWANEJKO Bernadeta : Cztery błędy popełniane przez rodziców // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 12-16
Subkultury młodzieżowe (sataniści, skejci, dresiarze)

JUZA Marta : Kształtowanie się społeczności i kultury hakerskiej // Studia Socjologiczne. - 2008, nr 4, s.67-89

KAWULA Stanisław : Współczesne subkultury młodzieżowe : pomiędzy porządkiem a kontestacją. - Summ. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 5/6, s. 13-28
Wyniki badań

KMIECIK-JUSIĘGA Karolina : Uczeń w subkulturze. - Bibliogr. // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 20-22
Znaczenie subkultur w procesie kształtowania własnej tożsamości młodzieży

KONDRACKA-ZIELIŃSKA Anna : Hip-hopowcy o ziomalach i lepkach, czyli obraz młodego pokolenia w tekstach "OSTR-ego" i "Kalibra 44" // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 3, s. 73-91
Teksty grup hip-hopowych

KONDRACKA-ZIELIŃSKA Anna : Kultury alternatywne (o języku i tekstach) // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 71-77

KOT Wiesław : Schiza zdzirliderki // Wprost. - 2005/2006, nr 51/52, s. 92-96
Słownictwo subkultury

KOWALCZUK Marta : Motyle w sieci : (pedagogiczna analiza treści blogów dziewcząt z subkultury pro-Ana). - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 38-44
Analiza wybranych wyników badań dotyczących funkcjonowania indywidualnego i społecznego dziewcząt z subkultury pro-Ana ("bycie za anoreksją")

LEWANDOWSKI Marcin : Człowiek w językowym obrazie świata subkultury punków. - Summ. - Bibliogr. // Poradnik Językowy. - 2005, z. 5, s. [68]-80

ŁYSEK Jan : Subkultury młodzieżowe w szkole. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 3, s. [47]-61
Opis subkultur młodzieżowych występujących współcześnie w polskich szkołach

Moch, Włodzimierz : Słownictwo swoiste polskiej subkultury hiphopowej // Język Polski . - 2002, z. 3, s. 188-198

NIEZGODA Agnieszka : Forma i norma / Polityka. - 2006, nr 14, s. 116-121

WÓJCIK Magda : Co to znaczy być Emo? // Remedium. - 2009, nr 1, dod. s. 20
Emo - nowa subkultura młodzieżowa.

NOWAK Anna : O co chodzi młodzieżowym subkulturom?. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 19-24
Ideologia subkultur, wybrane subkultury młodzieżowe

NYC Iga : EMOcjonalni masochiści // Wprost. - 2009, nr 6, s. 114-117
Emo - nowa subkultura młodzieżowa

NYC Iga : Gra w lolitę // Wprost. - 2009, nr 36, s. 88-89
Cosplay - nowa subkultura

OSTASZEWSKi Krzysztof, KOCOŃ Katarzyna : Tatuaż i kolczykowanie ciała a używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne wśród gimniazjalistów. - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 247-266
Wyniki badań mających na celu ocenę związków pomiędzy posiadaniem tatuażu lub piercingu przez 15-letnich uczniów, a występowaniem zachowań ryzykownych, takich jak nadużywanie narkotyków, przemoc i wykroczenia

PATYK Elżbieta : Stosunek członków grup subkulturowych [szalikowców, hip-hopowców i techno-fanów] do wartości patriotyzmu i pracy // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1/2, s. 16-19
Preferencje wartości młodzieży

PATYK Elżbieta : Stosunek członków grup subkulturowych (szalikowców, hip-hopowców i techno-fanów) do wartości patriotyzmu i pracy // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1-2, s. 16-19

PERZANOWSKI Tadeusz : Hip hop - kultura dzieci gorszej szansy // Remedium. - 2004, nr 7-8, s. 36-38

PĘCZAK Mirosław : Wystarczy mieć // Polityka. - 2006, nr 19, s. 92-[95]
Subkultury młodzieżowe związane ze sportami ekstremalnymi

PODGÓRSKA Joanna : Dezerterzy z Babilonu : nowa kontestacja // Polityka. - 2005, nr 44, s. 82-85

PODGÓRSKA Joanna : Nieuchwytny hipster // Polityka. - 2010, nr 25, s. 100-105
Hipster - subkultura, która charakteryzuje się alternatywnym stylem życia, jedna z najbardziej ulotnych i nieokreślonych subkultur - fotoreportaż

PORCZYŃSKI Dominik : Dżinsy, skóra i rock'n'roll. Przemiana wzorów kulturowych w modzie // Kultura i Edukacja. - 2011, nr 1, s. 21-38

RADZISZEWSKA Iwona : Hip-hop na pop top // Polityka. - 2004, nr 3, s. 62-64

ROZBICKI Adam : Hip hop do sukcesu : dzieci blokowisk i wolnego rynku // Wprost. - 2002 , nr 43 , s. 68-70

SADOWSKI Romuald : Nieprzystosowanie społeczne, mity a rzeczywistość. - (Skala Nieprzystosowania Społecznego uczniów na Mazowszu w poszukiwaniu modelowych rozwiązań diagnostyczno-profilaktycznych) // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 2, s. [31]-47
Wyjaśnienie terminu nieprzystosowanie społeczne. Podstawowe przejawy nieprzystosowania społecznego nieletnich: przestępczość, narkomania, alkoholizm, przemoc, prostytucja, subkultury młodzieżowe

SAWICKI Krzysztof : Subkultury młodzieżowe a wykluczenie i marginalizacja społeczna. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, [nr] 1, s. [57]-64

SKOWRONEK Bogusław : Czy profesor Bladaczka może się porozumieć z blokersem? : język współczesnej młodzieży a szkolne kształcenie sprawności komunikacyjnej // Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 1, s. 25-31

SOWA Ewa : Miłość w świecie wartości grup subkulturowych // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 6-7
Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach

SZCZYRBA Sebastian : Patriotyzm blokersów (?) // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 29-34

SZUBRYCHT Jarosław : Rockandrollowcy na niebiańskim haju // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 3, s. 41-45
Muzyka rockowa a narkotyki. Wpływ narkotyków na kariery i losy rockowych muzyków i zespołów muzycznych od lat 60-tych do końca lat 90-tych

TOMASZEWSKA Alina : Emo to więcej niż tylko ubiór? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 22-28
Informacje dotyczące podstawowych wyznaczników subkultury emo

TYC Jacek : Przemoc seksualna jako forma relacji rówieśniczej w subkulturze // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, [nr] 1/2, s. [8]-14
Kultywowanie zasad subkultury przestepczej wśród wychowanków w zakładach poprawczych. Typologia socjalizacji. Wprowadzanie indywidualnego programu resocjalizacji w opozycji do zasad uczestniczenia w "drugim życiu" wychowanków zakładów poprawczych. Przemoc seksualna w placówkach izolacyjnych dla nieletnich. Inne formy przemocy rówieśniczej na tle subkulturowym

WALENDZIK-OSTROWSKA Agnieszka : Edukacja rówieśnicza w profilaktyce HIV // W: Remedium. - 2009, nr 10, s. 26-27

WYCISK Jowita : Okaleczanie ciała - uwarunkowania społeczne. Cz. 3 // Remedium. - 2006, nr 11, s. 8-9
[Subkultura, samoagresja]

WRABEC Paweł : Niszowe, kasowe : subkultury na sprzedaż // Polityka. - 2004, nr 5, s. 44-46

ZARASKA Marta : Tam, skąd przyszło voodoo // Polityka. - 2011, nr 29, s. 92-97
Voodoo jako religia, obrzęd, subkultura - kojarzy się z Karaibami. Mambo - kapłanki voodoo. Bóstwa złośliwe. Bóstwa syczące. Bóstwa polityczne. Bóstwa niezrozumiałe

ZBYRAD Teresa : Od kultury do subkultury // Społeczeństwo i Rodzina. - R. 2, nr 1 (2005), s. 107-119

ZUCHORA Anita : Pop, krew i młodzież // Wprost. - 2010, nr 26, s. 86-87
Emo

ŻYTA Agnieszka, NOSARZEWSKA Sylwia : Rodzice dzieci z niepełnosprawnością - od biernej izolacji do czynnej subkultury. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 6, s. 15-18
Spojrzenie na rodzinę w kontekście procesu konstruowania właściwej relacji z otoczeniem. Trudności w przystosowaniu się rodziny do nowej sytuacji, jaką jest wychowanie dziecka z niepełnosprawnością. Czynniki warunkujące występowanie wewnętrznej izolacji rodziny od środowiska społecznego lub nawiązywanie nowych kontaktów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych (utrzymywanie kontaktów w obrębie społeczności zamkniętej). Wypowiedzi rodziców dzieci niepełnosprawnych

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna