Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MEDIA A WYCHOWANIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE

ACUFF Daniel S., REIHER Robert H. : Kidnaping : jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka / [tłum. Monika Lipiec-Szafarczyk, Joanna Sugiero]. - Gliwice : "Helion", cop. 2006

ANDERSON Joan WILKINS Robin : Żegnaj telewizorku : jak nauczyć swoją rodzinę rozsądnie korzystać z telewizora, gier komputerowych i Internetu. - Warszawa : "Adamtan", 2000
Filia Bełchatów

BIAŁA , Jolanta : Zagrożenia wynikające z oglądania niektórych programów telewizyjnych oraz korzystania z Internetu // W: Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas, Renaty Stojeckiej-Zuber. - Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 157-166

BIS Dorota : Edukacja i wychowanie a efekt komunikowania masowego // W: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : I Konferencja naukowa Zakładu Teorii i Historii Wychowania : praca zbiorowa / red. Wiesława Korzeniowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 409-415

BIS Dorota : Pedagogiczne aspekty "kultury medialnej" rodziców // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 122-139

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Dziecko osaczone przez reklamy // W: Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008. - S. 63-86
Dziecko jako odbiorca reklamy

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Rodzina wśród mediów // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 22-32
Wpływ mediów na osoby tworzące rodzinę. Zmiany stylu życia i spójności systemu rodzinnego

CENT Joanna : Nowe media a dzieci - dylemat rodziców? // W : Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / red. Małgorzata Bogunia-Borowska. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego., 2006. - Film i Media Audiowizualne. - 83-100

CZERNIEC Iwona : Reklamy telewizyjne w percepcji dzieci 6-letnich // W : Media - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / pod red. Wioletty Tuszyńskiej-Boguckiej. - Poznań : "eMPi2" , 2006. - S. 73-83

CZERW Monika : Psychologiczne aspekty rozwoju dzieci pod wpływem reklam a etyka przekazu komercyjnego // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2005. - S. 93-101
Mechanizm oddziaływania reklamy na dziecko. Zagadnienia etyczno-prawne dotyczące reklamy w Ustawie o radiofonii i telewizji. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w 2005 r. wśród uczniów gimnazjum oraz rodziców, dotyczących stosunku badanych do reklam telewizyjnych

DREWNIAK Halina : Prze-grane dzieci i bezradni rodzice // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / red. Wiesława Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 139-149
Wpływ mediów na postawy i zachowania dzieci. Tajemnice gier komputerowych. Przemoc w grach komputerowych. Skutki psychologiczne gier komputerowych. Wpływ gier komputerowych z punktu widzenia teorii dysonansu poznawczego. Przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi gier komputerowych - rola rodziców

DZIECKO w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", 2005. - (Biblioteka "The New Educational Review" / red. serii Stanisław Juszczyk)

EDUKACJA medialna / Janusz Gajda [i in.]. - cop. 2002. - 408 s. : il., wykr. ; 25 cm. - (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna / red. nacz. Bronisław F. Siemieniecki)
Zawiera m.in. role mass mediów i hipermediów w kulturze i edukacji, oddziaływanie wychowawcze (środki masowego przekazu jako swoiste środowisko wychowawcze człowieka współczesnego), edukacja humanistyczna a komputery, komunikacja człowieka z mediami, technologia informacyjna w edukacji, metodyka kształcenia medialnego, komputer w edukacji

EJSMONT Marek, KOSMALSKA Beata : Media, wartości, wychowanie. - Kraków : "Impuls", 2005

FIOŁEK-LUBCZYŃSKA Bogumiła : Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury. - Kraków : "Impuls", 2004

FURMANEK Marek : Edukacja medialna - edukacja dzieci i rodziców // W :
Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", 2005. - S. 311-322

GAJDA Janusz : Media w edukacji. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 113-134 : Media jako swoiste środowisko wychowawcze współczesnego człowieka

GORBANIUK Julia : Struktura rodziny u młodzieży oglądającej i nieoglądającej popularne seriale telewizyjne // W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red. Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz . - Lublin : Wydaw. KUL, 2009. - Centrum Badań nad Rodziną t. 3.
- S. 91-104

GROCHOWALSKA Magdalena : Program telewizyjny elementem środowiska rozwoju językowego dziecka // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 239-250

HUBER Florian, NEUSCHÄFFER Christoph : Rodzice offline? : jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem?. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003

IWANICKA Agnieszka : Udział mediów w kształtowaniu aktywności kulturowej młodzieży // W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 283-288

IZDEBSKA Jadwiga : Dziecko w świecie mediów i multimediów - relacje o charakterze pośrednim // W: Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2003. - S. 319-359

IZDEBSKA Jadwiga : Kultura pedagogiczna rodziców a rodzinna edukacja medialna // W: // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 111-121
Dotyczy m. in. wychowania dziecka do "ciszy" w obcowaniu z mediami, do wewnętrznego wyciszenia w relacjach z rzeczywistością zdominowaną przez ikonosferę i sonosferę

IZDEBSKA Jadwiga : Portrety dzieci w wybranych programach telewizyjnych. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2006

IZDEBSKA Jadwiga : Rodzina, dziecko, telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. - Wyd. 2. - Białystok : "Trans Humana", 2001

IZDEBSKA Jadwiga : Telewizja i inne media elektroniczne a funkcja wychowawcza współczesnej rodziny (w aspekcie zagrożeń jej realizacji) // W: Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. - Edukacja w Społeczeństwie Obywatelskim 6 - S. 111-117

IZDEBSKA Jadwiga : Media elektroniczne zagrażające współczesnemu dziecku - przejawy, przyczyny, wyzwania edukacyjne // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 213-219

JAKUBOWSKI Witold : Edukacja w świecie kultury popularnej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006. - S. 113-156 : Film w wychowaniu - wychowanie filmowe, czyli o edukacyjnych aspektach X Muzy

JAWORSKA Agnieszka : Jaki wpływ na dziecko ma reklama telewizyjna? // W: Aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001. - S. 135-143
Rozważania na temat wpływu reklam telewizyjnych na dziecko zawarte w literaturze przedmiotu. Odbiór reklam przez dzieci - prezentacja badań

KACZMAREK Żanetta : Badanie w działaniu, czyli o diagnostyce medialnego wspomagania poznawania świata przez dzieci // W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 266-273

KAMIŃSKA Krystyna : W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. - S. 95-96 : Reklama
Wpływ reklamy na dziecko

KŁOSIŃSKA Tatiana : Oddziaływanie programów i reklam telewizyjnych na dzieci // W : Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski . - Poznań : "eMPi2", 2004. - S. 404-411

KŁOSIŃSKA Tatiana : Uczniowie wczesnej edukacji wobec przekazów reklam telewizyjnych // W: Dziecko - sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 355-362
Filia Tomaszów Maz.

KŁOSIŃSKA Tatiana : Niekonwencjonalna aktywność dziecka w młodszym wieku szkolnym : przswajanie i modernizacja treści reklam telewizyjnych // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 205-214

KOŁODZIEJCZYK Anna : Dziecięca koncepcja fikcji czyli Co jest "na niby" w telewizji. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003

KOWALCZUK Robert : Analiza zwiastunów reklamowych emitowanych w bezpośredniej bliskości programów dla dzieci - zwiastuny z okresu 16-22.01.2006 roku // W: Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń/ red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008. - S. 94-103

KRÓLICA Maria : Media w realizacji wychowania patriotycznego dzieci przedszkolnych // W : Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", 2005. - S. 421-434

KUBICKA Dorota, KOŁODZIEJCZYK Anna : Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania. - Kraków : "Impuls" , 2007. - S. 163-184 : Telewizja a twórcza wyobraźnia dziecka

KUROWSKA Barbara : Media w procesie wychowania - szansa czy zagrożenia? // W : Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", 2005. - S. 365-376

LINDSTROM Martin : Dziecko reklamy / z ang. przeł. Agnieszka Monika Kawalec. - Warszawa : "Świat Książki", 2005

LITWIŃSKA Katarzyna : Oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci przedszkolnych // W: Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008. - S. 104-115
Wpływ reklam telewizyjnych na emocje, potrzeby i sposób spostrzegania ludzi u dzieci w wieku przedszkolnym

LITWIŃSKA Katarzyna : Reklamy telewizyjne i ich oddziaływanie na emocje dzieci w wieku przedszkolnym. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008

MAMROŁ Andrzej : Zabiegi manipulacyjne w reklamach telewizyjnych kierowanych do dzieci // W: Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / red. Stanisława Włoch. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - S. 263-268

MAZUR Eliza : Wpływ telewizji na funkcjonowanie współczesnej rodziny miejskiej w ocenie młodzieży // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 2009. - S. 289-301
M.in. funkcje telewizji w życiu rodziny miejskiej, wpływ telewizji na więzy wewnątrzrodzinne, wartości zachowania propagowane przez telewizję, programy TV cieszące się największą popularnością, najbardziej znane stacje telewizyjne, konflikty w rodzinie miejskiej wywołane przez TV

MEDIA elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2008

MORBITZER Janusz : O potrzebie i celach wychowania medialnego dzieci // W : Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk. - Toruń : "Adam Marszałek", 2005. - S. 409-420

MUSIOŁ Marcin : Media w procesie wychowania. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006. - S. 26-45 : Telewizja

KŁOSIŃSKA Tatiana : Dziecko w świecie mediów a edukacja // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 80-86

KŁOSIŃSKA Tatiana : Oddziaływanie programów i reklam telewizyjnych na dzieci // W : KOMPETENCJE medialne społeczeństwa wiedzy = Media competences in the society of knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : "Empi", 2004. - S. 404-411

KŁUSEK Urszula RUCIŃSKI Tadeusz : Niby-życie w Nibylandii : scenariusze zajęć wychowawczych dla uczniów gimnazjum. - Kraków : "Rubikon", 2006. - S. 29-37 : Uwodzenie zwierciadłem Andersena: o magicznym oddziaływaniu telewizji

KOŁODZIEJCZYK Anna : Dziecięca koncepcja fikcji czyli co jest "na niby" w telewizji. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego , cop. 2003

KOSMALSKA Beata : Wpływ telewizji na życie współczesnej rodziny // W: Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / pod red. Jana Żebrowskiego. - Wyd. 3. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. - S . 118-123

KOTLIŃSKA Ewa, KAMIŃSKI Arkadiusz : Media w procesie resocjalizacji nieletnich // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2005. - S. 81-85
Rola mediów w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Oddziaływania wychowawczo-terapeutyczne z wykorzystaniem mediów w resocjalizacji nieletnich w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych - najczęściej stosowane formy

KRUSZKO Krzysztof : Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - S. 55-69 : Zagrożenia ze strony telewizji, komputera i prasy
Telewizja a dziecko ; Reklama telewizyjna a dziecko ; Gry komputerowe a dziecko ; Czasopisma dziecięce

KUBICKA Dorota : Badania nad wpływem telewizji na dzieci, młodzież i dorosłych // W: Kubicka Dorota, Kołodziejczyk Anna : Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania. - Kraków : "Impuls" , 2007. - S. 115-146

LASKA Eugenia Iwona : Dzieciństwo w świecie mediów - szanse i zagrożenia (wybrane problemy) // W: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - S. 105-123
M.in. badania dotyczą odbioru treści medialnych przez sześciolatków

ŁUSZCZEK Krzysztof : Nowoczesna telewizja czyli Bliskie spotkania z kulturą masową. - Tychy : "Maternus Media", 2004. - (Meandry Współczesności / red. serii Piotr Tomasz Nowakowski). - S. 61-80 : Niepokojące tendencje w ofercie programowej

MCQUAIL Denis : Teoria komunikowania masowego / przekł. Marta Bucholc, Alina Szulżycka ; red. nauk. Tomasz Goban-Klas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 446-467 : Oddziaływanie ; S. 468-491 : Oddziaływanie społeczno-kulturowe [m.in. na dzieci i młodzież]

MAMROŁ Andrzej : Przygotowanie dzieci przedszkolnych do racjonalnego odbioru przekazów telewizyjnych // W: Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch . - Opole : Wydaw. UO, 2006. - S. 313-318

MAMROŁ Andrzej : Zabiegi manipulacyjne w reklamach telewizyjnych kierowanych do dzieci // W: Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch. - Opole : Wydaw. UO , 2009. - S. 263-268

MAZUR Eliza : Wpływ telewizji na funkcjonowanie współczesnej rodziny miejskiej w ocenie młodzieży // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 2009. - S. 289-301
M.in. funkcje telewizji w życiu rodziny miejskiej, wpływ telewizji na więzy wewnątrzrodzinne, wartości zachowania propagowane przez telewizję, programy TV cieszące się największą popularnością, najbardziej znane stacje telewizyjne, konflikty w rodzinie miejskiej wywołane przez TV

MEDIA elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2008. - S. 33-39
Zawiera m.in.: dziecko osaczone przez reklamy, reklama telewizyjna w percepcji dzieci w wieku przedszkolnym, analiza zwiastunów reklamowych emitowanych w bezpośredniej bliskości programów dla dzieci - zwiastuny z okresu 16-22.01.2006 roku, oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci przedszkolnych, obraz świata przekazywanych w reklamie - zagrożeniem współczesnego dzieciństwa

MIGDOŁ- ROGÓŻ Katarzyna : Dziecko w świecie telewizji i reklamy // W: Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / red. nauk. Danuta Waloszek. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ , 2005. - S. 187-198

NAPORA Elżbieta : Edukacja medialna - szansą czy zagrożeniem dla rozwoju człowieka // W : Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w zjednoczonej Europie / Marzec, Arkadiusz (red.), Wagner, Iwona (red.). - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2006. - S. 161-169
Wpływ mediów na poznawcze i społeczne funkcjonowanie dziecka. Telewizja jako środek kształtowania postaw i źródło wzorców do naśladowania przez dzieci

NIEMIERKO Bolesław : Ile technologii w kształceniu? = How Much Technology in Education? // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. Tom 2 / red. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 175-197

NOGA Henryk : Socjalizacyjno-wychowawcze aspekty Internetu // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / red. Wiesława Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 150-158
Internet jako fenomen przekazu informacji. Oddziaływania wychowawcze Internetu. Wnioski z badań dotyczących wpływu Internetu na wychowanie młodego człowieka.

NOWAK Marian : Wychowanie młodzieży do podmiotowego udziału w kulturze medialnej // W: Problemy współczesnej młodzieży : w ujęciu nauk społecznych / red. Franciszka Wanda Wawro. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 219-238
M. in. o wykorzystaniu mediów masowych do edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz świadomego odbioru przekazów medialnych

NOWAKOWSKI Piotr Tomasz : Fast food dla mózgu czyli Telewizja i okolice. - Tychy : Maternus Media, 2002. - S. 91-106 : Telewizja dzieciom czyli o wychowaniu do telewizji i przez telewizję

OLEARCZYK Teresa E. : Oddziaływanie wychowawcze rodziny a pola wpływów "pedagogiki pozarodzinnej" w warunkach demokracji // W: Edukacja prorodzinna / red. Maria Chymuk, Danuta Topa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 185-192
Atrybuty niepowtarzalności i niezastępowalności rodziny: pokrewieństwo, miłość, obecność, intymność codzienności, transmisja międzypokoleniowa. Wpływ telewizji, internetu na życie rodzinne, wychowywanie dzieci w rodzinie, wzajemne relacje

OSMAŃSKA-FURMANEK Wielisława : Świat dziecka i język mediów // W: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005. - S. 125-132
Wpływ nowych mediów elektronicznych na dziecko

OSMAŃSKA-FURMANEK Wielisława, FURMANEK Marek : Pedagogika mediów // W: Pedagogika. T. 3, Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej / red. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2006. - S. 295-312

PARYSIEWICZ Beata : Wpływ mediów a autorytet wychowawczy rodziców // W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red. Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - S. 77-90

PAŁGAN Iwona : Współcześni wychowawcy // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / red. nauk. Iwona Janicka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. -S. 71-81
Artykuł zawiera informacje o współczesnych wychowawcach tzn. mediach, Internecie, ulicy, rówieśnikach, bohaterach pism młodzieżowych, czasopismach młodzieżowych, szkole

PEDAGOGIKA medialna : podręcznik akademicki. [T.] 1 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Zawiera artykuły : Komunikacja a społeczeństwo ; Media w wymiarze społecznym i indywidualnym ; Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury - kulturowe uwarunkowania mediów ; Przedmiot i zadania mediów w komunikacji ; Media w katalogu środków dydaktycznych ; Wybrane modele komunikowania ; Wychowanie a media ; Media a patologie ; Media a patologie ; Metodologia badań w pedagogice medialnej ; Problemy pedagogiki medialnej ; Teoria kognitywistyczna w edukacji wspieranej mediami ; Konstruktywizm w edukacji wspieranej mediami

PINDERA Paweł : Wpływ telewizji na postawy agresywne uczniów klas III szkoły podstawowej // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / pod red. Wiesławy Walc .- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2007. - S. 195-197

ROGGE Jan-Uwe : Dzieci potrafią oglądać telewizję : jak korzystać z telewizora? / [przeł. Paulina Filippi-Lechowska]. - Kielce : "Jedność", cop. 2006
Zawiera m.in. życie rodzinne, telewizja i wychowanie

ROSTOWSKI Jan : Psychologiczne uwarunkowania wpływu oglądania przemocy w telewizji na agresywne zachowania młodzieży // W: Zagrożenia życia rodzinnego / pod red. Grażyny Poraj i Jana Rostowskiego. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. - S. 113-123

SITARCZYK Małgorzata : Bohaterowie telewizyjni w percepcji dzieci sześcioletnich : kontekst emocjonalny i społeczny // W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / pod red. Sabiny Guz . - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2005. - S. 353-369

SIUDEM Ireneusz : Uwarunkowania preferencji bajek z przemocą u dzieci w wieku przedszkolnym // W: Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 341-352

SOCHA-KOŁODZIEJ Krystyna : Telewizja jako czynnik oddziałujący na dziecko i rodzinę // W: Problemy współczesnej rodziny w Polsce : materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego / red. Henryk Cudak. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, 1998. - S. 277-285
Negatywny i pozytywny wpływ telewizji na widza

SOMMER Hubert : Zjawisko przemocy w środkach masowego komunikowania na przykładzie filmów animowanych // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / red. Wiesława Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 187-194
Definicje przemocy. Zjawisko przemocy w filmach rysunkowych, na przykładzie: Pokemona, Przygód Jackie'a Chana, Batmana. Negatywne skutki nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci. Procesy zachodzące u młodego odbiorcy podczas oglądania scen przemocy lub agresji w mediach

SPITZER Manfred : Jak uczy się mózg. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - S. 253-266: Uczenie się przemocy z telewizji

TAYLOR Lisa, WILLIS Andrew : Medioznawstwo : teksty, instytucje i odbiorcy / przekł. Marek Król ; [red. nauk. Kazimierz Krzysztofek]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - (Media). - S. 153-236 : Odbiorcy

WALAT Wojciech : Zjawisko przemocy w mediach na przykładzie reklam i gier komputerowych dla dzieci i młodzieży // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 2, Kulturowe i edukacyjne aspekty zjawiska / red. Wiesława Walc. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 165-174
" Miękka" przemoc wobec dzieci w reklamie telewizyjnej. Reklama dla dzieci jako krótki film fabularny. Reklama zmultiplikowana jako totalne oddziaływanie na dziecko. Reklama telewizyjna w świetle badań. Przemoc i agresja w grach komputerowych

WIEJAK Katarzyna : Media ponowoczesne w wychowaniu człowieka współczesnego // W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy = Media Competences in the Society of Knowledge / red. Wacław Strykowski, Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo eMPI2, 2004. - S. 243-249
Media w przestrzeni edukacyjnej jako narzędzia poznawania i rozumienia rzeczywistości

WINTERHOFF-SPURK Peter : Psychologia mediów / przekł. [z niem.] Piotr Włodyga. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. - S. 47-72 : Włączyć, posłuchać, wyłączyć ; S. 73-92 : Telewizja i afekt - emocjonalne oddziaływanie mediów ; S. 93-136 : Informacje i opinie - poznawcze oddziaływanie mediów ; S. 137-174 : Przemoc, zachowanie prospołeczne i reklama

WYŻLIC Małgorzata : Wpływ oglądania seriali telewizyjnych na preferowanie przez młodzież wartości rodzinnych // W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red. Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz. - Lublin : Wydaw. KUL , 2009. - S. 105-117. - Centrum Badań nad Rodziną t. 3

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKA Anna : Negatywne aspekty odbioru telewizji przez dzieci // Lider. - 2008, nr 10, s. 27-30

BAJCAR Elżbieta Anita: Rola mediów w procesie sie kształtowania ról płciowych u dzieci // Nauczanie Początkowe: kształcenie zintegrowane. - 2005/2006, nr 3, s. 23-31

BAŁANDYNOWICZ Andrzej : Wzorce medialne w kształtowaniu agresji dzieci i młodzieży // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 3-4, s. 107-129

BARAN Agata: Dziecko a przemoc w mediach // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 18-19

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Dziecko w świecie mediów // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 2-9
Wpływ mass mediów na dzieci i ich psychikę

BUDNY Wioletta : Wpływ telewizji na agresywny język dzieci // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 23-25

BULSKA Joanna : Specyficzne potrzeby zdrowotne ucznia w rodzinie // Wychowanie na Co Dzień . - 2003, nr 10/11, s. 20-23
Rola rodziny jako najważniejszego środowiska wychowawczego dziecka. Wymieniono funkcje spełniane przez rodzinę, podstawowe zasady higieny snu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, zagrożenia związane ze zbyt długim i niekontrolowanym oglądaniem przez dzieci telewizji oraz podano dziesięć zasad wychowania rodzinnego

CHODOROWSKA-CHROMIEC Małgorzata : Dylematy wychowania w świetle telewizji // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 50[50]-53[53]
Przygotowanie dzieci do aktywnego, twórczego i krytycznego odbioru oferty programowej prezentowanej przez media

CHODOROWSKA-CHROMIEC Małgorzata: W świecie telewizji // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 50-53

DELMANOWICZ Grzegorz : Internet a życie rodzinne // Wychowawca . - 2009, nr 9, s. 20-24
Wychowanie do dojrzałego korzystania z Interetu. Zagrożenia w sieci

DOŃCZYK- HNAT Zofia : "Don Kichot" w telewizji, czyli o walce z monotonią na lekcjach polskiego
//Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 3, s. 66-74

DUDA Iwona : A może po prostu wyłączyć... czyli dziecko i świat mediów : kilka refleksji na temat obecności telewizji i komputera w życiu dziecka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7-8, s. 7-8

FLORCZAK Anna: Świat prasy : [scenariusz zajęć] // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 2, s. 95-100

FLOREK-MOSKAL Monika : Teleinfekcja : przed ukończeniem drugiego roku życia dzieci nie powinny oglądać telewizji // Wprost. - 2007, nr 23, s. 72-73

GAJEWSKA Beata: Mass media a młody odbiorca // Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 14

GRODECKA Ewa: Młodzież a mass media // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 48-49

ILNICKA Renata : Wpływ środków masowego przekazu na niedostosowanie społeczne młodzieży // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 85-90

IZDEBSKA Jadwiga : Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka. "Edukacja" 2000, nr 4, s. 29-38

IZDEBSKA Jadwiga : Dziecko i świat mediów elektronicznych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s. 5-9

IZDEBSKA Jadwiga : Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s. 5-9
Obraz dziecka i procesu jego rozwoju ukształtowany w II poł. XX wieku. Dzieciństwo współczesnych dzieci. Dzieci w świecie mediów oraz zagrożenia z tym związane. Konieczność edukacji medialnej

IZDEBSKA Jadwiga : Młodzież - media elektroniczne : nowa przestrzeń edukacyjna // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 22-26
Relacje zachodzące pomiędzy młodzieżą, a mediami oraz skutki tych relacji

IZDEBSKA Jadwiga : Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych - wyzwaniem dla edukacji medialnej // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 27-34
Miejsce mediów elektronicznych w czasie wolnym współczesnej rodziny. Korzystanie z mass i multimediów w rodzinie. Media elektroniczne zagrażające współczesnej rodzinie. Rodzinna edukacja medialna

JANOTA- PALUSIŃSKA Małgorzata : O oddziaływaniu telewizji // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 16-17

JUSZCZYK Stanisław : Fascynacja młodzieży grami // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 47-51

KARASIEWICZ Agnieszka : Telewizja i komputer - przyjaciel i wróg // Wychowanie na co Dzień .-2010 , nr 3 , dod. s. V-VII
Scenariusze zajęć dla uczniów szkoły podstawowej

KARBOWNICZEK Jolanta : Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci // Życie Szkoły. - 2003, nr, 7 s. 395-397

KŁOSIŃSKA Tatiana : Dziecko wobec mediów // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 5-8

KONIECZKA- ŚLIWIŃSKA Danuta : Filmy i programy telewizyjne w szkolnej edukacji historycznej
// Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 3, s. 42-48

KORUS Beata : Scenariusz zajęć dla klasy III z wykorzystaniem programu telewizyjnego // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 83-90

KRAJEWSKA Beata : Funkcje telewizji w świetle literatury i badań empirycznych // Wychowanie na Co Dzień . - 2004, nr 4/5, s. 21-23
W treści: funkcje telewizji w świetle opinii dzieci, młodzieży i rodziców

KRAJEWSKA Beata : Telewizja jako źródło wiedzy o wychowaniu : (w świetle badań empirycznych) // Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s. 31-35

NAPORA Elżbieta : Wpływ telewizji na zachowanie dzieci // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 21-24

MARCZEWSKA Elżbieta : Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży // Wychowanie na Co Dzień . - 2009, nr 10/11, s. 38-42
Pojęcie agresji. Wpływ telewizji (reklam i filmów) na kształtowanie agresywnych zachowań dzieci i młodzieży. Gry komputerowe i ich zgubny wpływ na psychikę młodego człowieka. Występowanie zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży pod wpływem Internetu

MENDALKA Lucyna : Internet jako nowy typ środowiska wychowawczego //Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2004, nr 3/4, s. 39-41

MIGAŁA Paweł : Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na agresywność dzieci // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 158-170

MORBITZER Janusz : Edukacja medialna - stan obecny i przyszłość // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 7/8, s. 3-8
Cele i zadania pedagogiki medialnej. Edukacja medialna a społeczeństwo sieci. Nowe media - nowe podziały społeczne. O przyczynach braku edukacji medialnej

MUNIAK Małgorzata : Mass media w wychowaniu // Wychowawca. - 2004, nr 1, s. 12-13 Edukacja medialna

MUSIELAK Beata : Komputer? Tak, ale z rozsądkiem // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 57-60

NOGA Henryk : Relacje rodzinne graczy komputerowych // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 16-19
Badania

NOWAKOWSKA-BURYŁA Ilona : Postawy dzieci wobec mediów //  Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 31-35
Postawy wobec mediów oraz kształtowanie postaw przez media

PAWLAK Agnieszka : Nowe oblicza patologii w wychowaniu. Deprecjacyjna funkcja mediów // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 3-9

PSZKIT Dorota : Jak chronić dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 38-45

PYTEL Agnieszka : Przed telewizorem : scenariusz zajęć dla klasy trzeciej // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 51-52

RADZIEWICZ Julian : Wolny rynek mediów a wychowanie // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 13-14

RYBARCZYK Gabriela : Postawy a wychowanie do mediów // Przegląd Edukacyjny. - 2004, [nr] 5, s. 7-10
Postawy pozytywne w wychowaniu do mediów (postawa krytyczna, odbioru selektywnego, twórczej aktywności, szerokich horyzontów, dialogu i tolerancji). Postawy negatywne jakie media wywołują u odbiorców (postawa konsumizmu medialnego, uzależnienia od mediów, makiawelizmu i "złych nawyków")

RYBARCZYK Gabriela : Wychowanie do mediów // Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 22-24

SAMBORSKA Iwona : Przedszkolak i bajki telewizyjne // Wychowanie w Przedszkolu. -2003, [nr] 5, s. 265-268
Upodobania telewizyjne dzieci. Sposób oglądania bajek i naśladownictwo treści bajek

SIKORSKA Maria : Wpływ telewizji i "agresywnych" gier komputerowych na psychikę dziecka
// Wychowanie na co Dzień. - 2004 , nr 6 , s. 14-15

SKRZYPCZAK Józef : Wpływ mediów na wychowanie dziewcząt i chłopców // Katecheta. -2008, [nr] 7/8, s. 88-93
To oddziaływanie jest na tyle silne, że wraz z ekspansją mediów masowych przypomniano sobie o istnieniu tzw. edukacji równoległej, odnoszącej się do tej edukacji, która nie ma charakteru szkolnego (jak wychowanie w rodzinie, organizacjach społecznych, środowisku społecznym itp.)

SOBECKA Justyna : Oblicze rodziny w mediach // Wychowawca. - 2002, nr 6, s. 14-16
Wpływ mediów na wychowanie dzieci. Obraz świata materialnych wartości kreowany przez media - reklama

SZORC Katarzyna : Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, s. 12-15
Związek emocji i "patologizacji" życia społecznego z mediami. Analizy badań nad konsekwencjami oglądania w telewizji scen agresji i przemocy przez dzieci i młodzież na gruncie polskim i zagranicznym (M. Wawrzak-Chodaczek)

SZYMAŃSKA Magdalena : Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1 , s. 41-43

ZAJDEL Krzysztof : Telewizja w wychowaniu autorytet czy zagrożenie? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 44-46

ŻUCHELKOWSKA Krystyna, GŁADYSZEWSKA Maria : Media a świat wartości nauczycielek przedszkoli // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 12, s. 11-15
Media i ich wpływ na wartości preferowane przez nauczycielki przedszkoli. Badaniem objęto 90 nauczycielek przedszkoli na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 06.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna