Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

STAROŚĆ. LUDZIE STARZY. GERONTOLOGIA. GERIATRIA
Zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze za lata 2008-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMCZYK Beata : Zmiany demograficzne a konieczność nowej organizacji wsparcia ludzi starych na przykładzie Łodzi // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 199-203

BARTOSZEWSKI Jerzy A., HALAUNBRENNER-LISOWSKA Joanna, MAJCHRZYK Zdzisław : Zaburzenia psychiczne wieku podeszłego. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1978

BOYD Denise, BEE Helen : Psychologia rozwoju człowieka. - Wyd. 2 popr. - Poznań : Zysk S-ka Wydawnictwo, cop. 2008. - S. 557-587 : Rozwój społeczny i rozwój osobowości w okresie późnej dorosłości

BRZEZIŃSKA Małgorzata. : Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. - Warszawa : Difin, 2011

CHABIOR Agata : Rola aktywności kulturalno-oświatowej w adaptacji do starości : w świetle badań seniorów z rodzin kieleckich. - Radom ; Kielce : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2000
Filia Bełchatów

CROWLEY Chris, LODGE Henry S.: Bądź młodszy za rok : jak zachować zdrowie 50-latka na kolejne 30 lat lub dłużej / przeł. Joanna Stankiewicz-Prądzyńska. - Lasek ; Warszawa : Wydawnictwo Pierwsze, 2010

CZERNIAWSKA Olga : Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000
Filia Radomsko

EDUKACJA do i w starości : wybrane konteksty - problemy - uwarunkowania : praca zbiorowa / red. Maria Kuchcińska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2008

EDUKACJA w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków : "Impuls", 2010

FELSTEIN Ivor : Gerontoseksuologia / przeł. z ang. Tadeusz Rożniatowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972

FIZJOTERAPIA w geriatrii / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka, Adrianna Maria Borowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Lekarskie PZWL, cop. 2011

FRĄCKIEWICZ Lucyna : Karta praw człowieka starego. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985
Filia Tomaszów

GERIATRIA / redakcja Kinga Wiśniewska-Roszkowska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1971
Filia Radomsko

GERIATRIA i pielęgniarstwo geriatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska ; [autorzy Grażyna Bączyk i in.]. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010

GERIATRIA z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / red. Tomasz Grodzicki, Józef Kocemba, Anna Skalska. - Gdańsk : "Via Medica", 2007
Filia Radomsko

GERONTOLOGIA : ludzie starsi jako jednostkowe siły społeczne / red. Elżbieta Woźnicka. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. - ("Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi" ; Nr 7, [27]/2002)
Filia Radomsko

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2005. - S. 184-191 : Zdrowie a starość

GÓRNA Joanna : Znaczenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla poczucia jakości ludzi w wieku senioralnym - na przykładzie UTW w Częstochowie. Edukacja zawodowa dorosłych - konieczność czy wolny wybór? // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : (diagnoza - potrzeby - prognozy) / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 514-522

GROTOWSKA Stella : Seniorzy w przestrzeni publicznej : kapitał społeczny uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich . - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2011

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. - Warszawa : "LexisNexis", 2004. - S. 846-860 : Ludzie starsi jako ofiary przestępstw

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 919-942 : Ludzie w starszym wieku jako ofiary przestępstw - ujęcie socjologiczno-kryminologiczne ; S. 913-918 : Osoby starsze jako ofiary przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu

JANISZEWSKA-RAIN Joanna : Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku podeszłym // W : Psychologiczne portrety człowieka / red. Brzezińska Anna I. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 591-622

JETHON Zbigniew : Bariery ludzkich możliwości. - 1977. - (Biblioteka Wiedzy Współczesnej "Omega", ISSN 0208-9653 [od 1979 r.] ; 311)

JUNDZIŁŁ Elżbieta, PAWŁOWSKA Róża : Pedagog wobec osoby chorego. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. - S. 137-156 : Starość - choroba, diagnostyka i wsparcie

KAŁAMACKA Ewa : Starość sprawna umysłowo i fizycznie - odwieczne marzenie // W: Psychomotoryka : ruch pełen znaczeń / red. Małgorzata Sekułowicz, Joanna Kruk-Lasocka, Lesław Kulmatycki. - Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej , cop. 2008. - S. 281-288
Filia Tomaszów

KAWULA Stanisław : Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego // W: Pedagogika społeczna : dokonania - aktualność perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2001. - S. 551-564

KEMPISTY Czesław, MARKOWSKA Maria : Geriorytm : gimnastyka dla seniorów. - Wrocław : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987
Filia Tomaszów

KLONOWICZ Stefan : Oblicza starości : wybrane zagadnienia gerontologii społecznej. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979. - (Omega : biblioteka wiedzy współczesnej, ISSN 0208-9653 ; 347)
Filia Tomaszów ; Filia Radomsko

KOWALIK Stanisław : Diagnoza poczucia jakości życia u osób w starszym wieku // W: Niepełnosprawność : wybrane problemy psychologiczne i otropedagogiczne / red. Włodzisław Zeidler. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - S. 245-258

KOWALIK Stanisław : Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku // W: Pedagogika specjalna / red. Władysław Dykcik. - Wyd. 6. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - S. 311-325

KOZDROŃ Ewa : Program rekreacji ruchowej osób starszych : skrypt dla studentów wychowania fizycznego i instruktorów rekreacji ruchowej / Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2008
Filia Bełchatów

KROK Dariusz : Aktywność psychospołeczna osób starszych w relacjach rodzinnych // W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red. Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - (Centrum Badań nad Rodziną ; T. 3). - S. 213-226

KUBIAK Michał : Polityka społeczna wobec ludzi starszych i niepełnosprawnych // W: Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa / red. Renata Gabryszak, Dariusz Magierek. - Warszawa : "Difin", cop. 2009. - S. 204-234

KWAPISZ Urszula, GŁOWACKA Maria Danuta : Poziom wiedzy zdrowotnej a samoocena zdrowia osób niepełnosprawnych w starszym wieku // W: Zmaganie się z niepełnosprawnością - kolejne wyznaczniki / red. Jerzy Rottermund. - Kraków : "Impuls", 2009. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 9). - S. 55-65
Niepełnosprawność osób starszych jako następstwo starzenia się, urazów i chorób. Postawy prozdrowotne starszych osób niepełnosprawnych. Prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród osób w starszym wieku (61-82 lata), których celem była ocena poziomu wiedzy zdrowotnej i samooceny zdrowia ; Zawiera bibliografię

LASSOTA Łucja : Aktywność seniora inspirowana humanistycznymi teoriami o charakterze personalistycznymi // W: Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Panel. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009. - S. 413-419

LESZCZYŃSKA-REJCHERT Anna : Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości. - Dodr. do wyd. z 2005 r.. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2010
Filia Opoczno ; Filia Tomaszów ; Filia Bełchatów

LESZCZYŃSKA- REJCHERT Anna : Starość człowieka w perspektywie instytucjonalnych form pomocy
// W: Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty / red. nauk. Grażyna Orzechowska. - Toruń : "Akapit" , 2008. - S. 157-166
Materiały z seminarium naukowego "Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty", zorganizowanego 16 maja 2007 r. z okazji 21-lecia Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ŁÓJ Grażyna : Edukacja permanentna jako szansa rozwoju człowieka starszego // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 233-239

ŁÓJ Grażyna : Potrzeby edukacyjne ludzi starszych // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : diagnoza - potrzeby - prognozy / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 469-477

ŁÓJ Grażyna : Wsparcie społeczne w starości // W: Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / red. Zenon Gajdzica, Anna Klinik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Nr 2035). -S. 325-330

MARSZAŁEK Lidia : Problemy rodzin z osobami w podeszłym wieku // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / Dudek, Mieczysław (red. nauk.). - Wyd. 2. - Krasynstaw : dr. Polianna, 2010. - S. 203-221

MODRZEWSKI Jerzy : Socjalizacja i uczestnictwo społeczne : studium socjopedagogiczne. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004. - (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISSN 0083-4254 ; Nr 125). - 181-206 : O starości społecznie koniecznej, tolerowanej i izolowanej

MÖSE Josef R. : Opieka nad chorym w domu : jak pomóc w potrzebie i na starość / [tłumaczenie z niem. Marcin Dąbrówka]. - Warszawa : "Aba", 2006
Filia Radomsko

OCHRONA praw człowieka starego / red. tomu Jan Kosik. - 1986. - 127, [1] s. ; 24 cm. - (Prawo, ISSN 0524-4544 ; 85)

OLSZEWSKI Henryk : Psychologia wobec starzenia się i starości : o paradoksach związanych z pojęciem adaptacji do wieku // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / red. Marta Bogdanowicz, Małgorzata Lipowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - S. 277-283

ORZECHOWSKA Grażyna : Społeczne aspekty starości i starzenia się człowieka // W : Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty / red. nauk. Grażyna Orzechowska. - Toruń : "Akapit" , 2008. - S. 147-156
Materiały z seminarium naukowego "Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty", zorganizowanego 16 maja 2007 r. z okazji 21-lecia Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

PATRZĄC na starość / red. Honorata Jakubowska, Alicja Raciniewska, Łukasz Rogowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. - ("Socjologia" / Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 63)
Filia Radomsko ; Filia Bełchatów

POSTAWA Czesław : Wybrane aspekty postrzegania starości w rodzinie // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1 / red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 387-398

POTRZEBY osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / red. nauk. Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2006

PRZYGODA Wiesław : Rodzina miejscem apostolatu ludzi w podeszłym wieku // W: Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych / red. Julia Gorbaniuk, red. Beata Parysiewicz. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - (Centrum Badań Nad Rodziną ; T. 3). - S. 203-212
M.in. oblicza starości przedstawione w Biblii. Apostolat w dziedzinie kultury i nauki, apostolat społeczno-charytatywny, apostolat modlitewny

PRZYGOTOWANIE do życia na emeryturze : kształcenie wykładowców w ramach współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Lumiére / red. Barbara Juraś-Krawczyk. - Wyd. 2. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. - 88 s. ; 21 cm

PUŻYŃSKI Stanisław : Depresje i zaburzenia afektywne. - Wyd. 5 rozsz. i uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009. - S. 83-88 : Depresje wieku podeszłego

SENIOR w domu : opieka długoterminowa nad niesprawnym seniorem / red. nauk. Jolanta Twardowska-Rajewska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007
Filia Bełchatów

SIDOROWICZ Wacław : Starość a sprawność. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1974

SMÓŁKA Lucyna : Wnuki wobec swoich dziadków i starości // W: Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch. - Opole : Wydaw. UO , 2009. - S. 497-504

SOKAL Urszula : Poczucie osamotnienia osób starszych a działalność klubu seniora // W: Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Panel. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009. - S. 403-412

STARZY ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa / red. Janusz Halik ; Instytut Spraw Publicznych. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002

STEUDEN Stanisława : Psychologia starzenia i starości. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Filia Radomsko ; Filia Tomaszów

SZAROTA Zofia : Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 549)

SZATUR-JAWORSKA Barbara : Uwagi o ekskluzji i inkluzji na przykładzie polityki społecznej wobec ludzi starych // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - (Problemy Pracy Socjalnej / Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Pracy Socjalnej). - S. 63-71

SZWARC Halina, ŁOBOŻEWICZ Tadeusz, WOLAŃSKA Teresa : Rekreacja i turystyka ludzi w starszym wieku. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. - (Rekreacja, Relaks, Rozrywka)

TOKAJ Astrid : Starość a przebyta droga życiowa // W: Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. - Warszawa : Fundacja "Innowacja", 2001. - S. 555-576

TWARDOWSKA-RAJEWSKA Jolanta : Opieka nad niesprawnym seniorem w środowisku - rozwiązania modelowe i rzeczywistość // W: Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Panel. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2009. - S. 243-252

TWARDOWSKA-RAJEWSKA Jolanta, deMezer, Joanna : Samotność osób starszych jako czynnik ryzyka nadużyć strukturalnych // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : diagnoza - potrzeby - prognozy / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 351-361

WAWRZYNIAK Joanna : Przemoc w starości // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 265-274

WAWRZYNIAK Joanna : Wpływ edukacji na jakość starości : wybrane aspekty // W: Andragogika w ujęciu interdyscyplinarnym / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2987). - S. 182-190

WIATROWSKI Zygmunt : Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, 2009. - ("Biblioteka Pedagogiki Pracy" ; T. 201)
Filia Bełchatów ; Filia Radomsko

WIŚNIEWSKA-ROSZKOWSKA Kinga : Starość jako zadanie. - Warszawa : "Pax", 1989

WIŚNIEWSKA-ROSZKOWSKA Kinga : Stary człowiek w rodzinie. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1974

WNUK Walentyna : Różne obszary opieki nad ludźmi starszymi. Implikacje edukacyjne // W: Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 [od 1979 r.] ; No 2988). - S. 48-52

WOLAŃSKI Napoleon : Rozwój biologiczny człowieka : podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. - Wyd. 7 zm., dodr.1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

WOSZCZYK Patrycja : Oblicze kobiecej starości (komunikat z badań) // W: Sex i gender : płeć biologiczna i kulturowa w refleksjach i badaniach młodych socjologów / red. Ewa Malinowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - S. 113-134
Dotyczy kobiet ze średnim i wyższym wykształceniem

WOYNAROWSKA Barbara : Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki. - Wyd. 1 (dodr.1). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 221-223 : Potrzeby w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej starszych członków rodziny

WOŹNIAK Zbigniew : Globalizacja problemów zdrowotnych i starzenia się a rodzina // W: Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian / pod red. Zbigniewa Tyszki. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001 . - Bibliogr. - S. 381-408

WOŹNIAK-KRAKOWIAN Agata : Problemy wieku senioralnego na przykładzie syndromu opuszcznego gniazda - refleksje psychologiczno-socjologiczne // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : diagnoza - potrzeby - prognozy / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 289-310

WYSOCKA Ewa : Obraz starzenia się, postawy wobec starości i ocena jakości życia osób starszych w percepcji młodzież szkół średnich // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : diagnoza - potrzeby - prognozy / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 242-259

ZDROWIE człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2004
Filia Tomaszów

ZYCH Adam A. : Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej. - Katowice : "Śląsk", 1999. - ("Biblioteka Pracownika Socjalnego")
Filia Radomsko

ZYCH Adam A. : Etniczność a starzenia się - wyzwania edukacyjne // W: Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / red. nauk. Alicja Szerląg. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 107-117

ZYCH Adam A. : Leksykon gerontologii. - Kraków : "Impuls", 2007

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.03.2012


© Biblioteka Pedagogiczna