Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ROZWÓJ SPOŁECZNY DZIECI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARTOSIK Bożena : Rozwój społeczny małych dzieci z zespołem Downa poddanych terapii padagogicznej // W: Psychomotoryka : ruch pełen znaczeń / red. Małgorzata Sekułowicz, Joanna Kruk-Lasocka, Lesław Kulmatycki. - Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej , cop. 2008. - S. 195-203
Filia w Tomaszowie Maz.

BIRCH Ann, MALIM Tony : Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości. - Wyd. 4 dodruk. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002

BUDNIAK Alina : Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym : podręcznik dla studentów. - Kraków : Oficyna wydaw. "Impuls", 2009. - S. 107-125 : Poznawanie otoczenia społecznego
Dziecko śród ludzi ; Przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie ; Praca ludzi w różnych zawodach ; Poznawanie przeszłości ; Przedmioty w otoczeniu dziecka i ich poznawanie ; Tradycje, zwyczaje i obrzędy jako przykład wrastania w kulturę.

BOYD Denise, BEE Helen : Psychologia rozwoju człowieka; przekł. Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. - Wyd. popr. i uzup. na podst. 4. wyd. oryg.. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2008

CZERNIEC Iwona : Rozwój psychiczny dzieci w wieku przedszkolnym // W: Media- przyjaciel czy wróg dziecka? Program informacyjno-edukacyjny / red. Wioletta Tuszyńska-Bogucka. - Poznań : wydaw. empi2, 2006. - S. 11-22

DEPTUŁA Maria : Specyfika oddziaływań wspomagających rozwój społeczny inspirowany psychologią humanistyczną // W: Opieka i wychowanie w rodzinie / red. Czesław Kępski. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2003. - S. 36-47

DEPTUŁA Maria : Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży - wybrane przykłady zapobiegania niedostosowaniu społecznemu // W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 291-300
Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci od narodzin do końca okresu przedszkolnego, w młodszym wieku szkolnym, młodzieży.

GAJDAMOWICZ Halina : Rodzina jako środowisko wychowania moralno-społecznego // W: WOKÓŁ wychowania : rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka / red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2006. - S. 124-131

JAKUBOWICZ-BRYX Anna : Wpływ sytuacji rodziny wiejskiej na możliwości rozwoju biosocjokulturalnego dziecka // W: Wczesna edukacja dziecka-perspektywy i zagrożenia / red. Stanisława Włoch. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - S. 481-489

PRZETACZNIK-GIEROWSKA Maria, MAKIEŁŁO-JARŻA Grażyna : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : WSiP, 1992. - S. 175-187 : Rozwój społeczno-moralny

PSYCHOLOGIA rozwoju człowieka. T. 2, Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3 dodr. 2 Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006

POTEMPSKA Elżbieta, SOBIESKA-SZOSTAKIEWICZ Grażyna : Rozwój empatii i kompetencji społecznych : program wychowawczo-terapeutyczny. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003

SAJDERA Jolanta : Relacje rówieśnicze zagrożeniem czy szansą dla rozwoju dziecka? // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 101-108

SCHAFFER Rudolph H. : Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

SZCZUPAŁ Bernadeta : Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci imłodzieży przewlekle chorych przez wykorzystanie zajęć biblioterapeutycznych // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / red. nauk. Grażyna Miłkowska, Bożena Olszak-Krzyżanowska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008. - S. 309-315

SZTANKE Grażyna : Współczesne tendencje w badaniach mad procesami uspołeczniania dzieci i młodzieży w rodzinie // W: Problemy współczesnej rodziny w Polsce : materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego / red. Henryk Cudak. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim, 1998. - S. 287-290

WIŚNIEWSKI Czesław : Rodzina a rozwój społeczny dziecka // W: Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1 / red. Helena Marzec, Czesław Wisniewski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydaw. Piotrkowskie pry Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 2009. - S. 169-178

ZIMMER Renate : Dzieci potrzebują wiary w siebie : zabawy ruchowe, które czynią mądrymi i silnymi. - Kielce : Wydaw. JEDNOŚĆ, 2007. - S. 13-20 : Czego dzieci potrzebują do zdrowego rozwoju

ZWIERZCHOWSKA Iwona : Poziom przygotowania dzieci kończących edukację przedszkolną do funkcjonowania społecznego w szkole // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 380-389

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIDZIŃSKI Karol : Edukacja społeczno-moralna dzieci - istota i uwarunkowania // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2010/2011, nr 3, s. 19-32

BIEŃKOWSKA Agnieszka : Bez kompetencji społecznych ani rusz! // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 99-104
Istota kompetencji społecznych. Nauka kompetencji społecznych poprzez trening społeczny, który odbywa się od najmłodszych lat w warunkach naturalnych.  

BOĆWIŃSKA-KILUK Beata : Migracja a psychospołeczny rozwój dziecka // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 47-60  

CHODÓR, Marzena : Wspieranie rozwoju społeczno-moralnego w kształceniu zintegrowanym // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2010/2011, nr 3, s. 33-47
Scenariusz zajęć: "Jak zachować się przy stole" . Scenariusz zajęć: "Bursztynowa historia".  

CZUB Magdalena : Rola wczesnego rozwoju społeczno-emocjonalnego w genezie indywidualnej odporności na zranienie // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 2, s. 93-110  

DEPTUŁA Maria : Piętno samotnego dzieciństwa. Przywiązanie i praktyki rodzicielskie jako przyczyny odrzucenia dziecka przez rówieśników // Chowanna. - T. 1(2010), s. 95-105  

DŁUGA Ewa : Społeczna psychologia rozwoju // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 44-47
Rozwój dziecka rozpatrywany w kontekście społecznym.  

DYMARA Bronisława : Ja i inni : trud uspołecznienia dziecka // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 31-33  

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta : O rozwijaniu zdolności do uczenia się dzieci : kształtowanie umiejętności społecznych // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 10-13  

GRZESZKIEWICZ Bożena : Społeczny charakter zabaw dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 3, s.5-8  

HAWRYLEWICZ Karolina : W świecie fantazji : scenariusz zajęć wychowawczych // Życie Szkoły. - 2010, nr 10, s. 40-41
Scenariusz zajęć mających na celu rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych z grupą. Poziom wczesnoszkolny.  

JANISZEWSKA Bożena : Kształtowanie się norm u dzieci // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 6, s. [52]-[53]
Jak kształtują się normy (moralne, społeczne) u dzieci w wieku przedszkolnym. Jak przedszkolaki rozumieją normy i jaka jest ich świadomość w tym zakresie.  

KARASOWSKA Aleksandra : Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 3 // Remedium. - 2009, nr 11, s. 4-5
Kształtowanie odpowiedzialnej postawy dziecka.  

LESIAK Zofia : Warunki do rozwoju dziecka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 27-30
Rozwój społeczny, emocjonalny i intelektualny dziecka.  

LUBOWIECKA Jadwiga : O przywiązaniu i więziach społecznych dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 5-13  

MATASEK Marta : Wpływ Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 132-138  

MELZER Teresa : Dziecko w przedszkolu. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 14-15
Społeczne wychowanie dziecka w przedszkolu. Grupa rówieśnicza. Bariery w przystosowaniu się dziecka do nowego środowiska.  

MOŚCICKA Elżbieta : Lepiej we współpracy : program zajęć dramowych kształtujących umiejętność współpracy między uczniami klas początkowych // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 16-23
Cykl ośmiu spotkań - prezentacja scenariuszy  

PARLAK Mirosława, ZYZIK Elżbieta : "Ja i moi koledzy- razem uczymy się i bawimy" - propozycje scenariuszy zajęć dla klas I-III // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2010/2011, nr 3, s. 74-79
Temat: Poznajemy się nawzajem - ja i moi koledzy - co nas łączy, co nas dzieli. Temat: "Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe". Temat: Dziecko w słonecznym świetle.  

PINDERA Paweł : Wpływ rodziny i szkoły na postawy społeczno-moralne uczniów szkoły podstawowej. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3/4, s. [158]-170  

PISZCZEK Maria : Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonujących autystów i dzieci z zespołem Aspergera. Cz. 1 // Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 48-63  

SMYKOWSKI Błażej : Dynamika roli relacji rówieśniczej - od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości. - Bibliogr. // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 21-37
Relacja rówieśnicza a zmiana historyczna. Rówieśnicy i dorośli jako źródło doświadczenia. Socjalizacja doświadczenia rówieśniczego. Środowisko rówieśnicze w analizie genetycznej.  

STĘPKOWSKA Karina : Przepustka do sukcesu // Życie Szkoły. - 2010, nr 8, s. 26-28
Scenariusz zajęć poświęconych znajomości przez uczniów obowiązków szkolnych. Poziom wczesnoszkolny.  

TWARDOWSKI Andrzej : Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 4-12  

TYLUŚ Urszula : Praca nauczyciela w zakresie wspierania rozwoju społecznegoucznia // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2010/2011, nr 3, s. 7-18  

WOLLENBERG-ROMANIEWICZ Iwona E. : Rodzina środowiskiem kształtującym osobowość dziecka. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 14-17
Wpływ warunków środowiskowych i wychowawczych na psychofizyczny i społeczny rozwój dziecka.

WOŹNIAK Mariola : Relacje dziecka z rówieśnikami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 17-23
Wpływ rówieśników na uspołecznienie dzieci w wieku przedszkolnym. Czynniki różnicujące wpływy w grupie. Wpływ grupy na rozwój społeczny dziecka. Interakcje społeczne dzieci. Odgrywanie roli w grupie.

RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Gdy uczeń jest odrzucony przez grupę // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 6-7

 

Oprac. Anta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.02.2012


© Biblioteka Pedagogiczna