Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

OJCOSTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ARCIMOWICZ Krzysztof : Obraz mężczyzny w polskich mediach : prawda, fałsz, stereotyp. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

BAKER Robin, ORAM Elizabeth : Wojny dziecięce : macierzyństwo, ojcostwo i waśnie rodzinne / przeł. Tadeusz Chawziuk. - Poznań : "Rebis", 2001. - (Nowe Horyzonty)
Filia w Bełchatowie

BARAN Sławomir : Dowartościowanie ojcostwa istotnym czynnikiem wsparcia dziecka i rodziny // W: Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania / red. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 94-107

BĘDKOWSKA-HEINE Violetta : Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie w roli ojca // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / red. nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 53-78
Rola ojca w rodzinie. Przystosowanie i nieprzystosowanie do roli ojca dziecka chorego. Etapy przystosowywania się do roli ojca dziecka chorego

BIEŃKO Mariola : Model ojcostwa w prywatnym i publicznym kontrakcie społecznym // W: Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / red. Anna Kwak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. - S. 66-88

BŁASZCZYK Marta : Ojcowska miłość w biograficznej relacji ojciec-córka // W: "Kocha się raz?" : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek Olsztyn : Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. - S. 383-395

BYĆ rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / red. Małgorzata Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009

CEBERNIK Renata : Oblicza ojców niepełnosprawnych dzieci // W : Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : "Żak", 2004. - S. 54-66

CERANEK-DADAS Anna, NEUMANN-SCHMIDTKE Elżbieta : Ewolucja kulturowych wzorów ojcostwa w kontekście socjo-antropologicznym // W: Dziecko : edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Frąckowiaka. - Poznań Wągrowiec : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne : "Garmond", 2005. - S. 127-145

CLAVEL Phil : Ojciec po rozwodzie : przeprogramowanie życia w rodzinie / [tł. Tomasz Misiorek]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2008

DĄBROWSKA Zofia : Współczesne ojcostwo w swym zróżnicowaniu i rozwoju (typologia własna) // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 1 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 97-104
Krótko scharakteryzowano 30 typów ojcostwa w Polsce : symboliczne, biologiczne, świadome (planowane), prenatalne, upragnione, sporne, domniemane, zaprzeczone, alimentacyjne, nieobecne, ograniczone, bezradne, bezrobotne, wymuszone, niespełnione, nieszczęśliwe, zastępcze, adopcyjne, ojczymostwo, długotrwałe, nietypowe, anonimowe, wstydliwe (konspiracyjne), biseksualne, dyskryminowane, wojujące, diasporowe, samotne, toksyczne, patologiczne

DĄBROWSKA-WNUK Marianna : Oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka jako sytuacja trudna w życiu mężczyzny // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 83-100

DRISCOLL Daniel W. : Tacierzyństwo : zostaniesz tatusiem i wszystko się zmienia / przeł. Jakub Kołacz. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2003.

DUDAK Anna : Samotne ojcostwo. - Kraków : "Impuls", 2006

ELDREDGE John : Masz to, czego trzeba : co powinien wiedzieć każdy ojciec / przeł. Ewa Czerwińska. - Warszawa : "Logos", 2008

GIDDENS Anthony : Socjologia / tł. Alina Szulżycka. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2005. - S. 206-207 : Nieobecny ojciec

GODLEWSKA Aleksandra : Rodzice i dzieci // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / red. Marta Pawlus. - Bielsko-Biała : "Park", 2002. - S. 472-479
Zawiera na s. 476-479 : Ojciec - dziecko

HOMPLEWICZ Janusz : Szkoła rodzinie, ale i rodzina szkole - dylemat stale otwarty // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 280-295

JAKUBIAK Krzysztof : Postać i rola ojca w rodzinie polskiej w XIX i początkach XX w. w świetle piśmiennictwa pedagogicznego i rodzinnego // W: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. 1, Od średniowiecza do początku XX wieku / pod red. Katarzyny Kabacińskiej i Krzysztofa Ratajczaka. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2010. - S. 149-156

JELONEK Tomasz Bolesław : Ojciec - wychowawca w biblijnej literaturze mądrościowej // W: Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku / Duda, Małgorzata (red. nauk.). - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Cop. 2010. - S. 30-47

JÓZEFOWICZ Anna : Dylematy kobiety - matki na podstawie powieści Doroty Terakowskiej "Poczwarka" // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / red. nauk. Maria Libiszowska-Żółtkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007. - S. 246-252
Poglądy na temat miłości macierzyńskiej i ojcowskiej. Analiza powieści o kobiecie, której córka jest chora na zespół Downa

KABZIŃSKA Łucja, KABZIŃSKI Krzysztof : Rola ojca w rodzinie wiejskiej na przełomie XIX i XX w. (w świetle pamiętników i wspomnień) // W: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. 1, Od średniowiecza do początku XX wieku / pod red. Katarzyny Kabacińskiej i Krzysztofa Ratajczaka. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2010. - S. 255-266

KARWOWSKA Małgorzata : Ojcostwo w samoocenie mężczyzn wychowujących dziecko niepełnosprawne // W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja : pamięci Profesora Jana Pańczyka / red. Monika Bielska-Łach. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 359-371

KAWULA Stanisław : Kształty rodziny współczesnej : szkice familiologiczne . - Wyd. 2. - Toruń : "Adam Marszałek", 2006. - S. 137-151 : Ojciec i matka w wychowaniu rodzinnym
Ojciec i matka w rodzinie współczesnej: relacja i reprezentacja. Udział ojca w wychowaniu rodzinnym - wnioski z badań przeprowadzonych w latach 1995-2000 w Olsztynie. Ojcowskie relacje w rodzinie. Wnioski z badań dotyczących stosunku dzieci i młodzieży do ojców

KAWULA Stanisław, BRĄGIEL Józefa, JANKE Andrzej W. : Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2007. - S. 115-134 : Więzi społeczne w rodzinie

KLIŚ Andrzej, ŚLĘCZKA Ryszard : Galicyjscy pedagodzy o roli ojca w wychowaniu // W: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. 1, Od średniowiecza do początku XX wieku / pod red. Katarzyny Kabacińskiej i Krzysztofa Ratajczaka. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2010. - S. 199-204

KOŁODZIEJ Wojciech : Rola ojca w życiu rodziny i dziecka // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / red. nauk. Iwona Janicka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 35-47

KUBICKI Paweł : Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce // W: Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / red. Małgorzata Sikorska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Cop. 2009. - S. 77-105
Polski model rodziny w świetle badań. Kampanie społeczne i serwisy internetowe poruszające temat ojcostwa. Postawy wobec urlopu ojcowskiego. "Świecki" i "katolicki" model nowego ojcostwa

MATYJAS Bożena : Rodzina i jej wspomaganie : wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lata 1990-2004). - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2005. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; Nr 93). - S. 153-157 : Opiekuńczo-wychowawcza rola ojca w rodzinie : (świetle wypowiedzi dzieci) ; S. 149-151 : Wypełnianie zadań opiekuńczo-wychowawczych przez samotnych ojców

MEISSNER-ŁOZIŃSKA Justyna : Ojciec w rodzinie a zachowania agresywne młodzieży // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / red. Beata Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 136-147
Ewolucja roli ojca w rodzinie. Realizacja przez ojca funkcji wychowawczej w rodzinie. Rola ojca w procesie rozwoju dziecka. Konsekwencje nieobecności ojca w rodzinie i jego przyczyny

MIERZWIŃSKI Bronisław : Mężczyzna jako mąż i ojciec // W: Wychowanie do życia w rodzinie : książka dla nauczycieli, rodziców i wychowawców / red. Krystyna Ostrowska, Maria Ryś. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999. - S. 167-186

MIŁOŚĆ, małżeństwo, rodzina : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. - Kraków Wydaw. PETRUS, Cop. 2009. - S. 245-251 : Ojcostwo

MUSIALIK Wanda : Pozycja mężczyzny w rodzinie (od historii ku współczesności) // W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne / red. nauk. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 169-174

NAPORA Elżbieta : Mężczyzna funkcjonujący w roli ojca // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 2009. - S. 343-357

NAWROT-BOROWSKA Monika : Wizerunek ojca w polskich rodzinach ziemiańskich w świetle pamiętników z lat 1850-1914 // W: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. 1, Od średniowiecza do początku XX wieku / pod red. Katarzyny Kabacińskiej i Krzysztofa Ratajczaka. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2010. - S. 109-138

NIŻANKOWSKA-PÓŁTORAK Barbara : Postrzeganie osoby ojca przez dzieci z rodzin z problemem alkoholowym // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 172-183

NOWI mężczyźni? : zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce / red. Małgorzata Fuszara. - Warszawa : "Trio", 2008. - (Obyczaje, Prawo i Polityka, Życie Codzienne)

ODPOWIEDZIALNE rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku / red. Małgorzata Duda. - Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, cop. 2010. - (Małżeństwo i Rodzina)

OJCIEC... / red. nauk. Sławomir Jabłoński. Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000
Filia w Bełchatowie

OLEARCZYK Teresa E. : Rodzina źródłem mistrzostwa pedagogicznego // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 37-46

PAWELEC Lidia : Rodzina w nauczaniu papieża Jana Pawła II // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 1 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 51-62

POSPISZYL Kazimierz : Ojciec a wychowanie dziecka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2007

PONAŃSKA Maria Wanda : Ojciec. Ojcostwo i rola ojca w wychowaniu // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. prowadząca Ewa Różycka. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004. - S. 804-807

RODZICE i dzieci w różnych systemach rodzinnych / red. nauk. Iwona Janicka. - Kraków : "Impuls", 2010

RUSZKIEWICZ Dorota : Sytuacje wychowawcze w rodzinie samotnego ojca // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 77-86
Porównanie funkcjonowania rodziny samotnego ojca z rodziną pełną w zakresie tworzenia w nich sytuacji wychowawczych - analiza wyników badań

SCHON Lothar : Synowie i ojcowie : tęsknota za nieobecnym ojcem / przekł. [z niem.] Aleksandra Ubertowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002
Filia w Bełchatowie

SIKORSKA Małgorzata : Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko : o nowym układzie sił w polskich rodzinach. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. - (Seksualia : nowa kobieta, nowy mężczyzna, nowa rodzina / red. nauk. Tomasz Szlendak). - S. 189-207 : Poziom analiz kulturowo-społecznych : nowa rodzina, nowa matka, nowy ojciec -zmiany w układzie sił w rodzinie : nowy ojciec

SITARCZYK Małgorzata : Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002

SITARCZYK Małgorzata : Ojciec w percepcji nieletnich sprawców przestępstw // W: Przestępczość nieletnich : dziecko jako ofiara i sprawca przemocy / red. Bożena Gulla, Małgorzata Wysocka-Pleczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009. - S. 161-171

SKAŁBANIA Barbara, MARSZAŁEK Emilia : Postawy ojców wobec ich niepełnosprawnych dzieci w świetle badań własnych // W: Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej, Agnieszki Pawlak. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2010. - S. 142-153

SKOTNICKA Małgorzata : Ojciec ważnym czynnikiem w wychowaniu dzieci w rodzinie ziemiańskiej i inteligenckiej w drugiej połowie i pierwszej połowie XX w. w świetle pamiętników i wspomnień // W: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. 1, Od średniowiecza do początku XX wieku / pod red. Katarzyny Kabacińskiej i Krzysztofa Ratajczaka. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2010. - S. 245-254

SOSNOWSKI Tomasz : Ojciec i jego rola w życiu dziecka // W: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod red. Wiolety Danilewicz. - Warszawa : "Żak" , cop. 2009. - S. 199-215

SOSNOWSKI Tomasz : Ojciec we współczesnej przestrzeni życia dziecka // W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa / red. Jadwiga Izdebska, Joanna Szymanowska. - Białystok : Wydawnictwo Trans Humana, 2009. - S. 265-272
M.in. znaczenie ojcostwa w życiu dziecka. Ojciec w życiu dziecka wg teorii ekologii humanistycznej Urie Bronfebrennera

SOSNOWSKI Tomasz : Ojciec we współczesnej rodzinie. Programy telewizyjne jako źródło kształtujące określone modele ojcostwa // W: Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej / red. Jadwiga Izdebska. - Białystok : "Trans Humana", 2003. - S. 196-247
Pojęcie ojcostwa. Pedagogiczny kontekst ojcostwa. Rola ojca w tworzeniu warunków materialnych życia dziecka, tworzeniu dziecku korzystnych warunków uczestnictwa w kulturze, procesie wychowania rodzinnego. Udział ojca w opiece nad dzieckiem. Modele ojcostwa w wybranych programach telewizyjnych oraz we współczesnych rodzinach ; Zawiera bibliografię oraz materiał źródłowy: J. Delumeau, D. Rochea : Historia ojców i ojcostwa. Warszawa 1995 (fragm.)

SOSNOWSKI Tomasz : Relacje ojciec - dziecko jako czynnik sukcesu wychowawczego // W: Dziecko - sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych , 2007. - S. 418-424
Filia w Tomaszowie Maz.

SOSNOWSKI Tomasz : Źródła i czynniki kształtujące kulturę pedagogiczną ojców - na przykładzie badań w środowisku wielkomiejskim // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 205-215

STELTER Żaneta : Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie jako wartość // W: Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009. - (Psychologia / im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet, ISSN 1898-0473 ; Nr 6). - S. 109-140

STEREŃCZAK Aleksandra, WEREMIEJEWICZ Joanna : Być ojcem niepełnosprawnego dziecka - największe życiowe wyzwanie? // W: Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Brejnaka i Kazimierza J. Zabłockiego. - Warszawa Nowa Iwiczna : Stowarzyszenie Dobra Wola, cop. 2009. - S. 127-135
Filia w Tomaszowie Maz.

SZLENDAK Tomasz : Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 46-74 : Ewolucyjne ramy rodziny. Konflikt w rodzinie z perspektywy ewolucyjnej ; S. 432-456 : Nowe ojcostwo i nowe macierzyństwo
Rodzaje (konflikt między kobietami a mężczyznami, między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwem) oraz przyczyny (niepewność ojcostwa, zróżnicowanie inwestycji rodzicielskich, odmienne interesy reprodukcyjne jednostek wchodzących w skład rodziny) ,konfliktów w rodzinie z perspektywy ewolucyjnej

SZLENDAK Tomasz : Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 432-457 : Rodzina współczesna. Nowe ojcostwo i nowe macierzyństwo
M.in. Przemiany roli ojca

SZULICH-KAŁUŻA Justyna : Media jako czynnik kształtujący model małżeństwa i rodziny // W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 177-191
Zawiera na s. 187-188 model ojcostwa

TERAPIA systemowa Berta Hellingera / red. Gunthard Weber ; przekł. [z niem.] Barbara Romero. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
Filia w Bełchatowie

WALAWSKA Ludmiła : Znaczenie ojca w kształtowaniu tożsamości płciowej córki // W : Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 194-204

WIĘCŁAWSKA Anna : Problemy współczesnego ojcostwa // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / red. nauk Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 301-314

WOŁOCHOWICZ Mariola, WOŁOCHOWICZ Piotr : Zapomniane ojcostwo // W: Edukacja prorodzinna / red. Maria Chymuk, Danuta Topa. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - S. 235-239
Ojcostwo w Polsce współcześnie. Możliwości poprawy relacji w rodzinach oraz przygotowywanie młodego pokolenia do podejmowania zadań ojcostwa

ZAWADZKA Anna : Oddziaływanie ojców o różnym poziomie wykształcenia na wypoczynek uczniów klasy piątej // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / red. Małgorzata Biedroń, Małgorzata Prokosz. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2001. - S. 61-74

ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK Dorota : Polscy Jagiellonowie w roli ojców // W: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. 1, Od średniowiecza do początku XX wieku / pod red. Katarzyny Kabacińskiej i Krzysztofa Ratajczaka. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2010. - S. 69-76

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARIAS Luis Alarcon : Synowie nieobecnych ojców // Charaktery. - 2009, nr 5, s. 90-92
Z jakimi problemami stykają się rozwiedzione kobiety przy wychowaniu synów

AUGUSTYN Józef : Ojcowska przyjaźń // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 16-17
Budowanie relacji ojca z dzieckiem

BAKA Łukasz : Identyfikacja z ojcem a wzorce idealnego mężczyzny w percepcji chłopców w wieku adolescencji. - Streszcz. w jęz. ang. // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 29-33

BANASIAK-PARZYCH Beata : Ojcowie na bocznym torze // Charaktery. - 2010, nr 5, s. 42-45
Co zmienia się w związku po pojawieniu się dziecka i gdy mężczyźnie nie pozwala się być mężem i ojcem

BANASIAK-PARZYCH Beata : Treny po moim synku. - Bibliogr. // Charaktery. - 2009, nr 11, s. 30-34
Artykuł dotyczy przeżywania bólu, cierpienia i żałoby mężczyzn po stracie dziecka

BOROWIEC Marta : Fenomen ojcostwa // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, [nr] 3/4, s. [22]-25
Charakterystyka elementów ojcostwa składających się na na portret idealnego ojca. Ojcowski styl wychowania

BOROWIEC Marta : Ojcostwo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 47-50
Znaczenie ojca w rodzinie

BUDROWSKA Bogusława : Tacierzyństwo, czyli nowy wzór ojcostwa. - Summ. - Bibliogr. // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 3, s. [123]-151
Wymarzony ojciec według kobiet. Nowi ojcowie - przykłady wzorów w kulturze masowej. Problem ojca nieobecnego. Bycie ojcem w świetle wyników badań socjologicznych. Męskość, kobiecość, rodzicielstwo

CERANEK-DADAS Anna, NEUMANN-SCHMIDTKIE Elżbieta : Ojcostwo - kierunki przemiany roli. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. [37]-50
Wieloaspektowaść pojęcia ,,ojcostwo". Prawa i obowiązki ojców na przestrzeni lat. Współczesne kierunki przemian roli ojca

CHMIELEWSKI J. : "Ojcostwo, które boli" według Anny Dodziuk // Świat Problemów. -2007, nr 1, s. 19-20

CHMURA-RUTKOWSKA Iwona, OSTROUCH Joanna : Pułapka prawdziwej męskości. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2009, nr 5, s. 8-11
Funkcjonowanie współczesnego mężczyzny w roli ojca

CIEŚLIK Mariusz : Czy jestem tatą? / współpr. Tomasz Butkiewicz, Joanna Krupa // Wprost. - 2005, nr 6, s. [56]-57, 60-64
Sposoby na ustalenie ojcostwa. Aspekty etyczne ustalania ojcostwa

CZAJKOWSKA-MAJEWSKA Dorota : Kalendarzyk dla taty : późne ojcostwo zwiększa ryzyko pojawienia się u dzieci schizofrenii // Polityka. - 2002, nr 28, s. [68]-69

DALIBOR H. : Mężczyzna staje się ojcem // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 14-15

DOBROCZYŃSKI Bartłomiej : Według ojca i syna // Charaktery. - 1998, nr 12, s. 12-17
Rola ojca w wychowaniu syna w przeszłości i współcześnie

DOROBA-SAWA Marta : Socjalizacja i wychowanie jako enklawy zastanej myśli patriarchalnej : młoda męskość w obliczu braku adekwatnych modeli i ról płciowych // Kwartalnik Pedagogiczny. -2008, nr 4 , s. 33-62

DUDAK Anna : Kompetencje rodzicielskie rozwiedzionych rodziców. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2/4, s. 67-72
Na podstawie badań, których celem było zdiagnozowanie różnic w posiadanych kompetencjach rodzicielskich w zakresie wiedzy i umiejętności między ojcami i matkami po rozwodzie

DYJAKON Dorota : Powrót taty // Świat Problemów. - 2007, nr 1, s. 16-18
Ojcostwo w opowieściach leczących się alkoholików oraz ich dzieci

FILEK Jacek : Ciąża mężczyzny // Znak. - 2001, nr 6, s. 4-8

FLOREK-MOSKAL Monika : Zabójcy córek // Wprost. - 2007, nr 11, s. 76-78
Rola ojca w wychowaniu córek

GAŁĄZKA E. : Wciąż do dyspozycji...// Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 7

GĘBKA Mikołaj : Ojciec jako organizator czasu wolnego. - (Młodzież a rodzina / red. Anna Kotlarska-Michalska). - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 19 (2008/2009), s.[109]-131
Wyniki i analiza badań dotyczących udziału ojca w opiece nad dzieckiem i w zabawach z dzieckiem

GĘBKA Mikołaj : Ojciec jako rodziciel. - (Wizerunki ról rodzinnych ; red. Anna Kotlarska-Michalska). - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 18 (2007), s. [89]-108

GĘBKA Mikołaj : Trzy pytania o kryzys ojcostwa. - (Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscyplinarnej / red. Anna Michalska). - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 17 (2006), s. [117]-137
Próba odpowiedzi na pytania o kryzys ojcostwa tradycyjnego i uwarunkowania upadającego autorytetu ojca w rodzinie

GĘBKA Mikołaj : Znaczenie systemu metodologicznego wieloaspektowej, integralnej analizy życia rodzinnego w badaniach nad rolą ojca w rodzinie - (Dylematy współczesnych rodzin / red. Anna Michalska). - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 16 (2005), s. [261]-271
Rola i znaczenie ojca w rodzinie. Dorobek profesora Zbigniewa Tyszki w badaniach nad rolą ojca w rodzinie

GÓRECKA A. : Dziecko: mama, tata i praca // Remedium. - 2010 nr 4, s. 10-11

GRZELAK Szymon : Poczęcie, narodziny i postrzyżyny - rola ojca w kluczowych momentach rozwoju dziecka // Świat Problemów. - 2008, nr 1, s. 23-32
Czwarta część cyklu artykułów prezentujących strategię pozytywnych inicjacji

ILNICKA Małgorzata R. : Wzór osobowy ojca w percepcji dorastającej młodzieży. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 9, s. 19-25
Postać ojca w perspektywie historycznej. Ojcostwo jako najważniejsza rola w życiu mężczyzny. Ojciec jako wzór osobowy. Wyniki badania przeprowadzonego w marcu 2009 roku wśród uczniów klasy II i III szkoły gimnazjalnej w województwie dolnośląskim

JABŁOŃSKI Kuba : Będę jak mój tata // Charaktery. - 2006, nr 9, s. 22-25
Wpływ rozwodu rodziców na życie synów

JANKOWSKA M. : Rola ojca w wychowaniu dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 4-12

JANOWSKA Janina, PAPUDA Beata : Z nieobecnym ojcem w tle // Psychologia w szkole. - 2011, nr 1, s. 25-33

JANUKOWICZ Maria : Czy współczesne ojcostwo to ojcostwo nieobecne?. - Streszcz. w jęz. ang. // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. 43-47

KANIOK Przemysław Eugeniusz : Ojcostwo w świetle najnowszych badań zagranicznych. - Bibliogr.. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 47-51

KOCHANEK M. : Tata w pancerzu // Polityka. - 2007, nr 31, s. 71-73

KOSIARZ Beata : Przeżywanie nieobecności ojca - w narracjach dzieci. - Summ. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2007, [nr] 1, s. [61]-82
Wyniki badań

KOZAK Ewa : Ikona współczesnego ojcostwa // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 23-28
Rola ojca w wychowaniu dziecka

KRÓL Teresa : Być matką, być ojcem : (wybór literatury) // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 29
Zestawienie bibliograficzne na temat świadomego rodzicielstwa, dramatu aborcji. Wybór literatury za lata 1978-2006

LIPIEC Barbara, LIPIEC Wiesław : Jesteś dla mnie ważny! // Edukacja i Dialog. - 2005 , nr 5 , s. 7-12

LIS Tomasz : Ojciec, nie leń się! // Polityka. - 2007, nr 32/33, s. 119
Rozważania dotyczące postrzegania ojcostwa w Polsce

ŁUKASZEWSKI Wiesław, BOGUSZEWSKA Julia : Moje serce zależy od tatusia // Charaktery. - 2007, nr 7, s. 10-17
Relacje między ojcami i córkami. Konsekwencje w życiu dorosłym

MARCINIAK Mateusz : Przedwczesne ojcostwo jako problem ...?. - Summ. - Bibliogr. // Rocznik Pedagogiczny. - T. 31 (2008), s. [141]-150
Ojcostwo nieletnich jako problem rodziny, problem społeczny. Wpływ przedwczesnego ojcostwa na rozwój nastolatka

MIERZWIŃSKI Bronisław : Specyfika roli ojcowskiej w wychowaniu seksualnym dziecka. - Summ. // Studia nad Rodziną. - 1997, [nr] 1, s. [101]-111

NAKIELSKA Magdalena : Postawa ojca a wyniki szkolne dziecka. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 10-11
Ojciec twórcą środowiska sprzyjającego nauce dziecka. Ojciec jako osoba motywująca do podejmowania wysiłku intelektualnego. Sposoby angażowania ojca w rozwój intelektualny dziecka.

NAPORA Elżbieta : Cień wielkiej góry : relacje z ojcem a psychospołeczne funkcjonowanie dorosłego syna. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 16-18
Artykuł stanowi sprawozdanie z badań

NAPORA Elżbieta : Mężczyzna w roli ojca. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 8-11
Sprawozdanie z badań

PACZKOWSKA Agnieszka : Ojcem będę : jak nie bać się tego, że na świat ma przyjść dziecko // Polityka. - 2008, nr 31, dod. "Pomocnik Psychologiczny" s. 16-19

PIETKIEWICZ Barbara : Niech znów wybuchnie powstanie : co się dzieje, gdy odchodzi ojciec // Polityka. - 2008, nr 31, dod. "Pomocnik Psychologiczny" s. 23-25
Psychiczne następstwa odejścia ojca od rodziny

PIETKIEWICZ Barbara : Powrót taty : brak ojca to wybrakowany syn // Polityka. - 1997, nr 38, s. 92-93, 95
Psychologiczne kategorie ojców

PŁACHCIŃSKA Grażyna : Zdradzona przez ojca // Charaktery. - 2006, nr 9, s. 19-21
Negatywne skutki rozwodu rodziców na życie ich dorastających córek.

PRUSKO Ludmiła : Macierzyństwo i ojcostwo : konspekt z WdŻwR w kl. II szk. ponadgimnazjalnych // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 21
Scenariusz zajęć Wychowania do życia w rodzinie

REGOSZ-KACZKOWSKA Małgorzata, MINOWSKI Piotr : Uczestnictwo ojca w porodzie // Problemy Rodziny. - 2000, nr 6, s. 31-35

RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna : Percepcja relacji heteroseksualnych u kobiet odrzuconych emocjonalnie przez ojców // Chowanna. - 2001, t. 1, s. 34-42

SITARCZYK Małgorzata : Z ojca na syna : czyli o roli ojca w genezie zachowań przestępczych synów. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2008, nr 3, s. 5-7
Wpływ ojca na syna i jego obraz w oczach syna.

SKOWRON Jolanta : Spostrzeganie osoby ojca przez chłopców z rodzin z problemami alkoholowymi // Kwart. Eduk. - 2001, nr 3, s. 31-39

SOSNOWSKI Tomasz : Modele ojcostwa we współczesnych rodzinach miejskich. - Bibliogr. // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 62-67
Modele ojcostwa na przykładzie badań przeprowadzonych na grupie 300 ojców dzieci w wieku 7-9 lat uczęszczających do szkół publicznych w Białymstoku

STAŃCZAK Irena : Ojciec a problem jakości wychowawczego systemu rodzinnego. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33 (55), nr 2 (2009/2010) s. 15-23
Rola ojca w rozwoju, wychowaniu oraz w procesie kształcenia dzieci

STAŃCZAK Irena : Rola ojca w procesie wychowawczym. - Summ. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 31 (53), nr 2 (2007/2008), s. 26-33
Rola ojca w poszczególnych etapach wychowania dzieci

STĘPNIAK-ŁUCZYWEK Agnieszka : Percepcja postaw rodzicielskich jako korelat późniejszego poczucia szczęścia w małżeństwie . - Streszcz. w jęz. ang. // Problemy Rodziny . - 2001 nr 4/6 s. 20-26

STĘPNIEWSKA-GĘBIK Hanna : Co po ojcu? : od zakazu do negocjacji w relacjach edukacyjnych // Nowa Szkoła. - 2010, nr 2, s. 46-50
Studium przypadku sześcioletniego chłopca, który sprawiał problemy wychowawcze w przedszkolu - miał trudności z wykonywaniem poleceń nauczycieli w postaci nakazu i zakazu oraz dostosowaniem się do zasad obowiązujących w placówce

SULICH Agnieszka : Obraz pojęcia ojciec we współczesnej polszczyźnie // Poradnik Językowy. - 2002, z. 3, s. 3-20
Analiza zróżnicowania znaczenia pojęcia ojciec

SZLAMA Dorota : Kosmiczne dzieci bez korzeni // Charaktery. - 2006, nr 7, s. 28-30
Psychologia systemowa. Konsekwencje braku możliwości ustalenia ojcostwa w przypadku dzieci urodzonych w wyniku sztucznego zapłodnienia

SZPERLICH Ewa : Mały książę mamusi // Charaktery. - 2007, nr 5, s. 30-32
Konsekwencje nieobecności ojca w dorastaniu syna

SZPERLICH Ewa : Tatusiowe księżniczki i kopciuszki // Charaktery. - 2007, nr 7, s. 21-23
Rola ojca wobec córki

SZYMBORSKA-DYRDA Dota : Dob ry ojciec? : to możliwe! // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 2, s. 22

ŚWIERCZYŃSKA Aleksandra : Zapalony tata // Wprost. - 2011, nr 4, s. 46-47
Nowe ojcostwo - jacy są współcześni polscy ojcowie

TATA w pancerzu : rozmowa z Markiem Kochanem, autorem powieści "Plac zabaw", o tym, dlaczego tak trudno jest zostać ojcem nowego typu / rozm. przepr. Joanna Podgórska // Polityka. - 2007, nr 31, s. 71-[73]
Rozmowa dotyczy postrzegania ojcostwa i ról związanych z wychowywaniem dzieci przez ojców

TUCHOLSKA Stanisława : Sposoby radzenia sobie przez matki i ojców z problemami wynikającymi z zaburzeń słuchowych dziecka. - Streszcz. w jęz. ang. // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 5, s. 442-450

TWARDOWSKI Andrzej : Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami. - Summ. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 4-17
Reakcje ojców na diagnozę niepełnosprawności u dziecka. Status ojców związany z wychowaniem niepełnosprawnego dziecka. Trudności z uzyskaniem informacji o stanie dziecka oraz trudności z uzyskaniem wsparcia emocjonalnego. Problemy związane z udziałem w wychowaniu dziecka

URBAŃSKA- BULAS Monika : Ojciec pilnie potrzebny... // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 5, s. 50, 52-53

WASIL E. : Ojciec do bicia? // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 6, s. 6

WIDERA-WYSOCZAŃSKA Agnieszka : Docenić rolę ojca // Świat Problemów. - 2007, nr 1, s. 21-23
Rola ojca w życiu dziecka

WOJCIECHOWSKA Julita : Bo do dziecka trzeba dwojga // Charaktery. - 2007, nr 7, s. 18-20
Interakcje rodziców z dziećmi. Ich wpływ na rozwój. Relacje ojca z córką

WOJCIECHOWSKA Julita : Córki i ich ojcowie // Charaktery. - 2005, nr 7, s. 19-20
Wpływ ojców na córki. Rodzaje i konsekwencje ojcowskiego wsparcia

WOJCIECHOWSKA Julita : Tata sam w domu // Charaktery. - 2006, nr 3, s. 34-36
Samotni ojcowie. Czy wychowują dzieci gorzej niż samotne matki

WOJCIESZEK Krzysztof A. : Czego nie wiedzą ojcowie? // Świat Problemów. - 2007, nr 1, s. 5-8
Ojcostwo a uzależnienie od alkoholu

ZAWADZKA D. : Tata super-nianią // Charaktery. - 2008, nr 5, s. 26-28

ZDRADA Damian : Najtrudniej być dobrym ojcem // Świat Problemów. - 2007, nr 1, s. 28-29
Jak ojcowie kochają swoje dzieci

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.02.2012


© Biblioteka Pedagogiczna