Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

SAMOTNE MACIERZYŃSTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMSKI Adam : Rola rodziny w procesie wychowania dziecka przez samotne matki // W: Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Kraków : "Impuls", 2005. - s. 281-290

BIDZAN Mariola : Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu. - Kraków : "Impuls", 2007

BIDZAN Mariola : Trudna prokreacja - czy łatwiej być nastolatką w ciąży czy dojrzałą kobietą z problemem niepłodności // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / red. nauk. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 79-85
M.in. Porównano podobieństwa i różnice pomiędzy sytuacją nastolatek oczekujących dziecka a sytuacją niepłodnych kobiet. Wskazano plusy i minusy

BOGDAŃSKA Ewa : Dom dla matki i dziecka // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. Józefa Brągiel, Sylwia Badora. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 190-202
Prawne podstawy udzielania pomocy kobietom samotnie wychowującym dzieci. Rodzaje pomocy udzielanej samotnym matkom: ratownictwo życia, udzielanie bezpośredniej pomocy i opieki kobietom w ciąży, działalność profilaktyczna o charakterze pedagogicznym, edukacyjnym i propagandowym. Podstawy organizacyjne funkcjonowania domów matki i dziecka. Charakterystyka kobiet korzystających z pomocy domów matki i dziecka

KOWALSKA Irena : Małżeństwo, rodzina i dziecko w systemie norm i wartości współczesnych społeczeństw europejskich // W: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - S. 53-86
M.in. podrozdział Postawy wobec samotnego macierzyństwa na s. 79-80

MAŁECKA Natalia : Samotne macierzyństwo jako kryzys osobisty kobiety // W: Wielowymiarowość kryzysu w rodzinie : aspekt interdyscyplinarny zjawiska / red. nauk. Mirosława Gawęcka ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 151-160

MARZEC-HOLKA Krystyna : Współczesne strategie opiekuńczo-korekcyjne służb społecznych wobec samotnych matek // W: Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz,

Andrzej Olubiński. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2003. - S. 121-133
Pomoc społeczna samotnym matkom młodocianym i dojrzałym realizowana przez środowisko, instytucje i organizacje pozarządowe. Portrety samotnego macierzyństwa matek dojrzałych i młodocianych. Portrety matek młodocianych dzieciobójczyń.

OLEARCZYK Teresa Ewa : Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. - S. 17-53
Zawiera podrozdział Rodzina samotnej matki na s. 26

RUSZKIEWICZ Dorota : Macierzyństwo z perspektywy samotnych kobiet // W: Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Dorota Ruszkiewicz, Sławomir Cudak. - Kielce : [b. w.], 2008. - S. 35-45

TOKARZ Małgorzata : Nowa rola pedagoga szkolnego w kontekście grupy wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci i dotkniętych bezrobociem // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. - S. 247-249

WŁODARCZYK Ewa : Cierpienie i samotność a macierzyństwo // W: Pomoc społeczna, praca socjalna: teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec - Holki. - Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - s. 498-517

WOLIŃSKA Jolanta : Problemy psychospołeczne w rodzinach samotnych matek // W : Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasynstaw : dr. Polianna, 2011. - S. 97-111
M.in. psychospołeczne skutki bycia samotną matką, psychospołeczne skutki samotnego macierzyństwa.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BECKER - PESTKA Daria : Przyszłość młodych samotnych matek // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 62-63

NAPORA Elżbieta : Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 39-42

NAPORA Elżbieta : Bez kompromisu, czyli płeć psychologiczna chłopców wychowanych przez samotne matki // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 24-26

NAPORA Elżbieta : Tożsamość płciowa chłopców wychowywanych przez samotne matki // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. 34-38

PIETRZYK Agnieszka, Nowicka Beata : Ocena własnych kompetencji wychowawczych przez matki samotne // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 3, s. 43-44

SARNOWSKI Leszek : Polityka społeczna wobec rodzin samotnych matek // Polityka Społeczna. - 2001, nr 1, s. 36-38

SZLAMA Dorota : Gdy matka jest wszystkim // Charaktery. - 2011, nr 3, s. 88-90
Samotne macierzyństwo i związane z nim problemy
http://www.charaktery.eu/porady/3834/Gdy-matka-jest-wszystkim/1/ 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.02.2012


© Biblioteka Pedagogiczna