Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

WOLONTARIAT
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIELECKA Elżbieta : "Dzieci ulicy" - projekt pedagogiczno-prewencyjny jako jedna z form pracy w środowisku // W: Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem / red. nauk Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański. - Kraków : Akademia Pedagogiczna ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 528-533

BŁĘDOWSKA Magdalena : O uśmiech dziecka // W: Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem / Kwiecińska, Roma (red. nauk.), Szymański, Mirosław J. - Kraków : Akademia Pedagogiczna ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. - S. 214-218

BARUN Katarzyna : Wolontariat wobec rodziców niewydolnych wychowawczo // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydaw. Kul, 2007. - S. 357-367

BRĄGIEL Józefa : Motywy podejmowania działań prospołecznych przez wolontariuszy // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / Matyjas, Bożena (red.), Biała, Jolanta (red.). - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 31-38

GAJEWSKA Grażyna : Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki. - Wyd. 3 popr.. - Zielona Góra : "Gaja", 2006. - S. 151-153 : Filantropia i wolontariat - szanse i zagrożenia

GRABIAS Joanna : Wolontariat - praca społeczna alternatywą dla kary pozbawienia wolności // W: Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich / red. Kozaczuk, Franciszek. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 209-216
Omówienie programów pracy społecznej skazanych i osadzonych: "BONA" - integracja osadzonych ze środowiskiem, "PROMYK NADZIEI" - kuratela i praca społeczna

JAWORSKA Anetta : Więźniowie w wolontariacie opieki paliatywnej // W: Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuta Panel. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. 253-265

JUNDZIŁŁ Elżbieta, PAWŁOWSKA Róża : Pedagog wobec osoby chorego. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. - S. 175-185 : Wolontariusz w pracy z człowiekiem chorym

KAMIŃSKI Tadeusz : Wolontariat w pomocy społecznej: sprzymierzeniec czy konkurent? // W: Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / red. Zofia Frączek, Beata Szluz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 132-142

KIDA Jadwiga : Długotrwali świadczeniobiorcy pomocy społecznej w Radomiu // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - (Problemy Pracy Socjalnej / Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Pracy Socjalnej). - S. 109-121

KIEDEWICZ-NAPPI Hanna : Znaczenie wolontariatu w uspołecznianiu uczniów "Gimnazjum i Liceum Akademickiego" // W : Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 283-288

KOMENDANT Maria, PAŚNIK Małgorzata : Jak możemy wspierać uczniów z chorobami dróg oddechowych? // W: Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / red. Tadeusz Kott. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - S. 55-67
Zawiera podrozdział o wolontariacie na s. 62-64

KONARSKA Joanna : Wolontariat - niewykorzystany potencjał w rehabilitacji // W: Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / red. Zofia Palak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 120-131

KOWALIK Stanisław : Psychologia rehabilitacji. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. - (Psychologia Wobec Współczesności : pomoc psychologiczna). - S. 215-271 : Problemy osób niepełnosprawnych w rehabilitacji środowiskowej

KROMOLICKA Barbara : Obszary społecznego zaangażowania Polaków // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 15-29

KROMOLICKA Barbara : Wolontariat // W: Encyklopedia pedagogiczna. T. 7, V-Ż / red. nauk. i przew. Komitetu redakcyjnego Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2008. - S. 218-230

KROPIŃSKA Irena : Przekonania zdrowotne jako uwarunkowania wsparcia w chorobie // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / red. Grażyna Kwaśniewska, Anna Wojnarska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2004. - S. 197-208
M.in. podrozdział wolontariat-hospicjum na s. 199-200

KRZYŚKO Małgorzata : Prawne spojrzenie na wolontariat : [scenariusz zajęć] // W: Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny / red. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 165-171

KURLETO Małgorzata Halszka : Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego. - Warszawa : Wydaw. prawnicze Lewis nexis, 2008. - S. 91-93 : Korzystanie z pracy wolontariuszy

MENDEL Maria : Edukacja społeczna jako odmiana myślenia o wczesnej edukacja. - Olsztyn : Wydaw. Olsztyńskiej Szkoły Wyższej Olsztynie, 1999. - S. 50-80 : Proces edukacji społecznej
Zawiera podrozdział s. 62-63 o wolontariacie w szkole

NAUMIUK Agnieszka : Uczestnictwo społeczne młodzieży : możliwości działań - opinie i postawy. - Toruń : "Akapit", 2007. - (Problemy Pracy Socjalnej / Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Pracy Socjalnej). - S. 50-77 : Powroty do koncepcji działania społecznego ; S. 93-138 : Stosunek młodzieży do działalności społecznej ; S. 139-151 : Możliwości i ograniczenia społecznego uczestnictwa młodzieży - potrzeba dyskusji o nowej rzeczywistości
Książka zawiera załączniki dotyczące możliwości działania wolontarystycznego w Polsce i na świecie, listę społeczników i stron internetowych

NECKAR-ILNICKA Teresa : Student - wolontariusz w społeczeństwie obywatelskim // W : Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 311-322
Filia w Tomaszowie Maz.

NOWAK Beata Maria : Trzy filary działalności prospołecznej : altruizm - wolontariat - filantropia. Odniesienia pedagogiczne // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / Helena Marzec, Czesław Wiśniewski. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, 2009. - S. 47-56

NOWOSIADŁY Agnieszka : Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006

OLSZEWSKA Barbara : Kompetencje komunikacyjne wolontariuszy pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 89-95

OSTASZ Jolanta : Wolontariat - pozainstytucjonalna forma wsparcia społecznego // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / red. Grażyna Kwaśniewska, Anna Wojnarska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2004. - S. 319-327

OSTASZ Jolanta : Wolontariusze - przyczynek do badań nad postawami wobec osób niepełnosprawnych // W: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych / red. Klinik, Anna. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób NIepełnosprawnych ; t. 4). - S. 141-150
M.in. zawiera definicje i zadania wolontariatu ; Kartę etyczną wolontariusza opracowana w warszawskim Centrum Wolontariatu. Prezentację wyników badań dotyczących postaw wolontariuszy wobec osób niepełnosprawnych

OSTROWSKA Krystyna : Psychologia resocjalizacyjna : w kierunku nowej specjalności psychologii dla studentów psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, prawa, pracy socjalnej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008. - S. 285-[292] : Wsparcie społeczne w teorii i praktyce resocjalizacyjnej

PAWLAS-CZYŻ Sabina : Nie rozrywka, nie zabawa a wolontariat. O jednostkowym i społecznym znaczeniu wolontaryjnej aktywności w ośrodkach hospicyjnych // W: Nowy wspaniały świat? : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia / red. nauk. Muszyński, Wojciech. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - (Przestrzenie Życia Społecznego). - S. 236-245

PROKOSZ Małgorzata : Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. Między diagnozą a realną pomocą // W: Rodzina we współczesności / red. Andrzej Ładyżyński. - Wrocław : "Atut", 2009. - S. 271-290

PROKOSZ Małgorzata : Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. Miedzy diagnozą a realną pomocą // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 271-290
Zawiera podrozdział na S. 286-290 : Wolontariat w rodzinach dysfunkcyjnych

SAKOWICZ Tadeusz : Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji). - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 133-143 : Wolontariat w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym

SOBKOWIAK Urszula : Wolontariat przeciwko marginalizacji // W : Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 426-433
Filia w Tomaszowie Maz.

STAWIARSKA Patrycja : Wolontariat hospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna. - Warszawa : "Difin", 2011

SZLUZ Beata : Wolontariat wyrazem miłości do człowieka niepełnosprawnego // W : Oblicza miłości w pedagogice / pod red. nauk. Marcina Białasa i Doroty Ruszkiewicz. - Łodź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 247-263

SZTUKA Joanna : Wolontariat jako szansa uspołecznienia współczesnej młodzieży // W : (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej- Babul. - Kraków : "Ignatianum" : Wydaw. WAM, 2007. - S. 211-221
Filia w Bełchatowie

TOJZA Anna : Formalne i nieformalne systemy wsparcia rodziny dziecka z choroba nowotworową // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / red. Grażyna Kwaśniewska, Anna Wojnarska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2004. - S. 271-280 M.in. podrozdział wolontariat na s. 277-278

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BECELEWSKA Daniela : Wybiórczy wolontariat // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 23-27

BIELSKA Ewa : Wolontariat studencki czyli ferie i wakacje z pomysłem // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 19-20

BRONIKOWSKI Michał, GLAPA Agata, BARTKOWIAK Anna, ABCZYŃSKI Roman : Wolontariat - nieoceniona pomoc przy organizowaniu festynów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 6, s. 16-22

CENDROWSKI Zbigniew : Wolontariusze w szkolnym Związku Sportowym // Lider. - 2004, nr 1, s. 8-11

CHRAPEK Jan : Dzielmy się miłością // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 5-9

CHUDOBA Beata : Mali wolontariusze // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 6

CZEGLIK Agnieszka : Wolontariat Europejski w polskich przedszkolach // Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2011, nr 2, s. 38-41
Wolontariat Europejski umożliwia młodym ludziom pracę w charakterze wolontariusza poza granicami swojego kraju. Artykuł dotyczy wolontariatu w przedszkolach polskich

DĄBROWSKA Izabela Edyta : Motywy działania wolontariuszy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 47-50

DRACHAL Halina : Rusz się, działaj! // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 21, s. 9-2

FUNDACJA Akademia Wolontariatu / oprac. Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, dod. s. 12-13

GER Ewa : Typologia polskich wolontariuszy według systemu wartości - możliwości spójnego referencyjnego układu czynności pomagania // Chowanna. - 2009, t. 32, s. 207-220

GOLAT Rafał : Wolontariat jako forma zatrudnienia stosowana przez biblioteki // Bibliotekarz. - 2005, nr 9, s. 20-22

GÓRECKI Mirosław : Charyzmat dobroci - zarys biografii Katarzyny Dembińskiej // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 1, s. 7-44

GUTKOWSKA Marlena : Akademia Przyszłości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 40-43

GWIZDEK Bożena : Wolontariat w profilaktyce i pomocy dziecku // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 9, s. 112-118

JANOWSKI Andrzej : O odpowiedzialności społecznej // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 7-8

KACAK Ewa : Wolontariat w przedsiębiorstwie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 52-58

KACAŁA Małgorzata : Krakowski Saltrom // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 12-13

KALISZ Andrzej : Rodziny zaprzyjaźnione w praktyce Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 39-41

KAŁUŻA Izabela : Z Iskry rozgorzał płomień / rozm. przepr. Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 5, s. 20-24

KANIOS Anna : Praca wolontarystyczna - historia i współczesność // Praca Socjalna. - 2007, nr 2, s. 14-26

KARASIŃSKA Anna : Wolontariat jako nowe zjawisko w Polsce // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 122-129

KATA Grzegorz : Wolontariat jako forma działania profilaktycznego // Remedium. - 2010, nr 6, s. 30-31

KŁUSEK Urszula : Pomagając innym, pomagasz sobie // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 11

KRAKOWSKA-JASZKOWSKA : Szkoła życia i człowieczeństwa // Wychowawca. - 2010, nr 2, 14-15

LEŚ Ewa : Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie : lifting dotychczasowych unormowań czy urzeczywistnienie kultury pomocniczości // Polityka Społeczna. - 2003, nr 7, s. 1-5

MARCZYK Irena : Wolontariat szkolny - krok po kroku // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 10-11

MATLAKIEWICZ Alina : Działalność brytyjskich organizacji wolontarystycznych jako egzemplifikacja animowania społeczności lokalnych // Edukacja Dorosłych. - 2007, nr 1/4, s. 69-81

MIERZWA Tadeusz : Wolontariat we Włoszech // Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 94-111

MULARCZYK Irena : Wolontariat szkolny - krok po kroku // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 10-11

NOSZCZYK Anna, DRZEWIECKA-PANAK Olga : Ze szkolnej ławki w kapitalną przyszłość // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 77-85

NUTT Małgorzata : Moda na wolontariat w Wielkiej Brytanii // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 52-55

OSTROWSKA-PAŁYGA Katarzyna : Wolontariat w bibliotece - prawne uregulowania // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 16-17

PASTWA Marta : Stowarzyszenie i fundacje w kulturze fizycznej w świetle ustawy o dzialaności pożytku publicznego i wolontariacie - konsekwencje finansowe // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 5-6, s. 3-8

PIEKARSKI Grzegorz : Motywacja egzo- i endocentryczna w działaniach prospołecznych wobec działalności wolontariackiej // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 24-38

PODGÓRSKA Kazimiera, UZARSKA Małgorzata : W stronę kultury dawania : scenariusz zajęć warsztatowych dla młodzieży // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 22-23

PULIKOWSKA Renata : Wolontariat w świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1, s. 12-13

RADOMSKA Arleta : Wolontariat formą zdobywania doświadczeń zawodowych // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4-5, s. 31-34

SOKOŁOWSKA Anna : "Caritas" szkołą wrażliwości // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 7

SPOŁECZEŃSTWO obywatelskie - NGO - wolnotariat : bibliografia (wybór) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 4, s. 46-51

TATOL Katarzyna : Wolontariat nie dla elit // Głos Pedagogiczny. - 2009, [nr 10], s. 19-21

TĘĆZA-ĆWIERZ Jolanta : Małe gesty - wielkie dobro. III edycja Małopolskiego Projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" // Wychowawca. - 2007, 2, s. 16-21

WAŁACHOWSKA Magdalena : Posługa wolontariuszy w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2006, nr 1, s. 12-27

WIEWIÓRA Urszula, PASTUSZAK Zofia, DŁUGOSZ Renata : Małe gesty - wielkie dobro : III edycja Małopolskiego Projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" // Wychowawca. - 2010, nr 2, s. 16-21

WIĘCEK Ryszard : Jak zbudowano szkołę obywateli // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 80-84

WINIARSKA Monika : Szkolenie japońskich wolontariuszy do pracy za granicą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 48-51

WOLONTARIUSZA portret własny : ankieta // Znak. - 2011, nr 1, s. 50-61

WÓJTOWICZ Joanna : Wiosna, czyli każde dziecko odnosi sukces // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 57-66

WSZOŁEK Jan : Osiągnięcia i potrzeby opieki nad dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 20-28

ZAWADZKA Dorota : Płockie Hospicjum : relacja wolontariuszki // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 3, s. 101-105

ZAWADZKA Dorota : Postawy wolontariuszy Miejskiego Hospicjum w Płocku wobec kresu życia // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 107-113

ZYCH Łukasz : Barwy wolontariatu : (konkurs organizowany przez ogólnopolską sieć Centrów Wolontariatu // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 5-6

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.02.2012


© Biblioteka Pedagogiczna