Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W SZKOLE
(Negocjacje i mediacje w szkole)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Konflikty w relacjach nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, nauczyciel-nauczyciel, uczeń -uczeń.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BISZCZANIK Agnieszka : Sposoby rozwiązywania konfliktów interpersonalnych przez dzieci sześcioletnie w opinii nauczycieli // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 157-164

BOCHEŃSKA Katarzyna : Szach-mat, czyli O komunikacji w rzeczywistości szkolnej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006. - S. 39-48 : Rozwiązywanie konfliktów
Przyczyny konfliktów. Destruktywne i konstruktywne strategie rozwiązywania konfliktów.

CHAIKEN Shelly L., GRUENFELD Deborah H., JUDD Charles M. : Perswazja w negocjacjach i sytuacjach konfliktowych // W: Rozwiązywanie konfliktów : teoria i praktyka / pod red. Mortona Deutscha, Petera T. Colemana. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. - S. 144-165

CICZKOWSKI Wiesław : Negocjacje jako forma nowej praktyki wychowawczej // W: O nowy model wychowania. Cz. 2, Dylematy rozwiązań praktycznych : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Józefa Rusieckiego. - Olsztyn : Studium Kształcenia Ustawicznego "GLOB", 1995. - S. 86-91

CZWARTOSZ Elżbieta : Rola psychologa szkolnego wobec konfliktów : działania profilaktyczne i interwencyjne // W: Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - S. 129-139
Filia w Bełchatowie ; Filia w Radomsku

DZIERZGOWSKA Irena : Dyrektor w zreformowanej szkole. - Warszawa : Wydawnictwo CODN, 2000. - S. 120-128 : Temat : negocjacje

GĘSICKI Janusz : Jak nie zwariować w szkole. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 89-[95] : Negocjacje
Filia w Tomaszowie Maz.

GĘSICKI Janusz : Jak nie zwariować w szkole : (niepedagogiczny poradnik dla nauczycieli i uczniów) / il. Witold Komar. - Warszawa : "Interium", 1992. - S. 63-68 : Negocjacje [poradnik dla ucznia]

GLASL Friedrich : Pomocy- konflikty! : koncepcje, ćwiczenia, metody praktyczne / przeł. z niem. Andrzej Murzyn, Barbara Kowalewska. - Kraków : "Impuls", 2008

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek w szkole. - Wyd. 8. - Warszawa : "Pax" , 2004. - S. 232-265 : Niezawodna metoda rozwiązywania konfliktów

GÓRNIKIEWICZ Jacek Z. : Negocjacje nauczycielsko-uczniowskie // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", cop. 2004. - S. 616-619

HAMER Hanna : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : przewodnik dla nauczycieli. - Warszawa : "Veda", 1999. - S. 63-256 : Cz. 3, Współpraca i negocjacje

HAUK Diemut : Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2004

JANOWSKI Andrzej : Pedagogika praktyczna : zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań . - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2002. - S. 109-111 : Negocjacje między nauczycielem a uczniami

JANOWSKI Andrzej : Uczeń w teatrze życia szkolnego. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - S. 110-115 : Negocjacje

JURKOWSKI Jakub : Zastosowanie metody Mind Mappingu w przekazywaniu informacji i wspieraniu kreatywności podczas rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 351-359

KOLL Lea Regine : Wychowanie bez przemocy : zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów. - Kielce : "Jedność" 2006

KRESSEL Kenneth : Mediacje // W: Rozwiązywanie konfliktów : teoria i praktyka / pod red. Mortona Deutscha, Petera T. Colemana. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. - S. 517-543

LEWICKA Agnieszka : Mediator szkolny - jego umiejętności psychopedagogiczne // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 361-370
Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS, Lublin, listopad 2006.

LINKIEWICZ Agata : Mediacja szkolna w opinii uczniów i nauczycieli szkoły średniej // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 371-382
Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS, Lublin, listopad 2006

ŁYŻWA Beata, WOJTKOWIAK Monika : Mediacja jako droga do rozwiązywania konfliktu // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2008. - S. 383-392

NOLTING Hans-Peter : Jak zachować porządek w klasie / przekł. z niem. Marian Leon Kalinowski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - S. 65-93 : Interwencja w sytuacjach konfliktowych I: Strategie zorientowane na nauczyciela ; S. 94-129 : Interwencja w sytuacjach konfliktowych II: Strategie oparte na współpracy
Reakcje w wypadku konfliktu wymagającego niezwłocznej interwencji. Strategie dokonywania zmian. Sposoby reagowania w przypadkach konkretnych konfliktów. Pomoc w diagnozowaniu problemu. Konstruktywna rozmowa o konflikcie metodą Gordona. Współpraca w celu zmiany zachowań metodą Redlica i Schleya - rozwiązywanie konfliktu jako projekt całej klasy. Redukowanie agresji na trzech poziomach: szkoła - klasa - pojedynczy uczeń.

PRZYBYŁA Hanna, SKWARA Aleksandra : Kształcenie umiejętności twórczego rozwiązywania konfliktów jako forma oddziaływań profilaktycznych wobec przemocy w środowisku młodzieży szkolnej // W: Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / red. Jan Papież, Andrzej Płukis. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2000. - S. 282-290
Obraz przemocy wśród dzieci i młodzieży. Obraz konfliktów wśród młodzieży na terenie szkoły oraz zasady interweniowania nauczycieli. Przygotowanie nauczycieli do pomocy uczniom w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

RYLKE Hanna : Kontakt i porozumiewanie się nauczycieli z uczniami. Zawieranie umów // W: Zanim w szkole będzie źle... : profilaktyka zagrożeń : poradnik dla nauczycieli / red. Krystyna Ostrowska, Jan Tatarowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1996. - S. 225-235

STRYCHARSKA-GAĆ Berta : Za szkolnym progiem. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. - S. 13-19 : Dialog negocjacyjny

SZTEJNBERG Aleksander : Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się. - Wrocław : "Astrum", 2006. - S. 89-90 : Strategie zapobiegania konfliktom i redukcji ujemnych emocji w klasie

ŻBIKOWSKI Jacek : Style rozwiązywania konfliktów w świetle teorii i praktyki kierowania // W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. - S. 289-297
W artykule m. in.: przyczyny konfliktu, metody jego rozwiązywania, zapobieganie konfliktom.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BAŁON Anna, LESIUK Elżbieta : Konflikty szkolne // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 7, s. 14
Metody rozwiązywania konfliktów.

BAŁON Anna Wiesława, LESIUK Elżbieta : Metody Thomasa Gordona : agresja w szkole // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 5, s. 13
Sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole.

BARTOSIAK-TOMUSIAK Mariola : Negocjacje w praktyce edukacyjnej // Nowa Szkoła. - 1997, nr 3, s. 27-29
Techniki negocjacyjne stosowane w klasie.

CICZKOWSKI Wiesław : Negocjacje - forma nowej praktyki wychowawczej // Nowa Szkoła. - 1995, nr 4, s. 10-13

CIECHOMSKI Maciej : Człowiek człowiekowi człowiekiem... czyli sprawiedliwość naprawcza w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 5-10
Definicja mediacji, sposoby rozwiązywania konfliktów w szkole, zadania mediatora, warunki skutecznej mediacji.

COOltura Confliktu : projekt mediacji szkolnych // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 36, s. 7

CYWIŃSKA Małgorzata : Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci // Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 5-12
Destruktywne i konstruktywne aspekty konfliktów. Etapy konstruktywnego rozstrzygania kwestii spornych wśród dzieci, zwłaszcza w młodszym wieku szkolnym. Fazy negocjacji. Programy i techniki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

CYWIŃSKA Małgorzata : Trudności w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych wśród dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10/11, s. 13-16

DENST-SADURA Aleksandra : Co zamiast kłótni?. - (Warsztaty z Głosem) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 7, s. 12
Warsztaty dotyczące kształcenia umiejętności rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy.

DENST-SADURA Aleksandra : Dzieci, nie kłóćcie się. - ( Warsztaty z Głosem) // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 9, s. 12
Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe w grupie - propozycja warsztatów dla uczniów nauczania początkowego.

DENST-SADURA Aleksandra : Jak budować relacje z uczniami?. - ( Psychologia w Szkole) // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 7, s. 12
Rozwiązywanie trudnych sytuacji i konfliktów w szkole za pomocą negocjacji.

DENST-SADURA Aleksandra : K jak konflikt. [Cz. 1]. - ( Abecadło Szkolnych Relacji) // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 19, s. 12
Strategia radzenia sobie z konfliktem w klasie szkolnej.

DENST-SADURA Aleksandra : M jak mediacje. - ( Abecadło Szkolnych Relacji) // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 12

DENST-SADURA Aleksandra : Porozumienie bez przemocy // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 27, s. 12
Rozwiązywanie konfliktów w szkole według koncepcji Marshalla Rosenberga.

DENST-SADURA Aleksandra : Szkolne mediacje. - ( Psychologia w Szkole) // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 35, s. 12
Łagodzenie konfliktów w szkole metodą mediacji.

DZIERZGOWSKA Irena : Rozwiązywanie konfliktów. Lekcja 5 rok szkolny 2005/2006 // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII
Definicja, rodzaje, przyczyny, dynamika, zachowania uczestników, sposoby kierowania konfliktami. Negocjacje. Rola dyrektora szkoły.

FALKOWSKA Elżbieta : Dyrektor placówki oświatowej wobec konfliktu // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 6, s. 20-21
Strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

GAWRYŚ Maria : Rozwiązywanie konfliktów w klasie // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 35-39
Strategie radzenia sobie z konfliktem klasowym przez nauczyciela. Przyczyny unikania rozwiązywania konfliktu. Twórcze rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

GĘSICKI Janusz : Negocjacje w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 7, s. 284-289
Pedagogika humanistyczna - wykorzystanie jej zasad w szkole.

JAMKA Magdalena : Niezgoda rujnuje, zgoda buduje : scenariusz zajęć dla klasy V szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 26-28
Rozwiązywanie konfliktów między uczniami za pomocą tekstu biblioterapeutycznego (Mit o Demeter i Korze).

KACZMAREK Mirosław : Mediacje rówieśnicze w szkole // Remedium. - 2008, nr 10, s. 18-19
Znaczenie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w szkole.

KOCH Joanna : O mediacjach i treningu mediacyjnym // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 30-34

KORDZIŃSKI Jarosław : Mediacje, nowy sposób rozwiązywania konfliktów // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2005, nr 52, s. 1, 16-17

KORDZIŃSKI Jarosław : Mediacja zamiast izolacji // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 13-[15]
Polskie Centrum Mediacji - opracowanie i wprowadzenie eksperymentalnego programu postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich. Wprowadzenie w 1997 r. instytucji mediacji do nowego kodeksu postępowania karnego.

KOSACZ Marek : Jak radzić sobie z małymi konfliktami? // Katecheta. - 2001, [nr] 9, s. 43-46
Propozycja lekcji dla szkoły średniej.

KOWALSKA Elżbieta : Gdy dzieci się kłócą // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 8, s. 50-[52]
Czego muszą nauczyć się dzieci w wieku przedszkolnym, aby rozwiązywać sytuacje konfliktowe.
Etapy rozwiązywania sytuacji spornych. Przykłady ćwiczeń i zabaw (rozwój empatii, zapobieganie agresji).

KOZAK Agnieszka : Wygraj szacunek i autorytet // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 25-31
Asertywność w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w relacjach uczeń-nauczyciel.

KRÓL-TERELAK Wioletta : Lekcje mediacji // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 9, s. 12-13
Mediacja jako sposób kształtowania wśród młodzieży postawy aktywnego poszukiwania pokojowych sposobów rozwiązywania konfliktów, czego efektem jest wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów.

KURZYNA Marian : Wychowanie bez porażek w szkole (na podstawie doświadczeń SP nr 1 w Biłgoraju) // Nowa Szkoła. - 1996, nr 9, s.56-58
Rozwiązywanie konfliktów w szkole metodą T. Gordona - szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej.

KUSKOWSKA Bożena : Konflikty szkolne // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 27, s. 17,

ŁOMIŃSKA Bogusława : Negocjacje w pracy wychowawczej // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 39-41
Konflikty. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Relacje uczeń-nauczyciel.

ŁYSEK Jan : Od konfliktu w klasie szkolnej do porozumienia bez przemocy // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, s. 63-75
Sposoby rozwiązywania konfliktów. Metoda rozwiązywanie konfliktów w szkole według koncepcji Marshalla Rosenberga.

ŁYSEK Jan : Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami // Nauczyciel i Szkoła. - 1999, nr 2, s. 69-78

MACHULSKA Halina : Drama i teatr na obozie : (propozycja tematyczna dla programu ,,zielonych szkół'') // Drama. - 1997, z. 22, s. 11-13
Zajęcia warsztatowe - rozwiązywanie przez młodzież konfliktów dotyczących spraw miłości i seksu.

MICHALSKI Jarosław : Nauczyciel mediator // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 24-26
Działania nauczyciela mediatora m. in.: rozwiązywanie konfliktów w zespołach nauczycielskich, między nauczycielami a uczniami.

MIMIEC Katarzyna : Mediacje rówieśnicze w placówkach opiekuńczo-wychowawczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 8, s. 42-44

M.S. : Konflikt. Konfrontacja - kompromis // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 11, s. 17
Scenariusze zajęć dotyczące poznawania mechanizmów rozwiązywania konfliktów, marzeń i oczekiwań.

MUSIALSKA Kinga : Mediacja w komunikacji szkolnej // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 9, s. 6-7
Mediacja jest to prowadzenie pertraktacji pomiędzy dwiema stronami konfliktu. W szkołach mediacja staje się coraz bardziej pożądaną metodą rozwiązywania wielu spraw i konfliktów uczniowskich.

NAROŻNA Danuta : Negocjator w szkole... czyli sztuka kontaktów interpersonalnych // Lider. - 2006, nr 3, s. 14-16

NAROŻNA Danuta : Negocjator w szkole czyli sztuka kontaktów interpersonalnych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 11, s. 32-34

NAUCZ się negocjować // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 41, s. 15

NOWAK Marta : Program "Przyjaciele Zippiego" czyli jak radzić sobie z trudnościami /// Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2010/2011, nr 4, s. 50-55
Analiza i opis międzynarodowego programu, który promuje zdrowie emocjonalne dzieci 5-7 letnich o różnym poziomie umiejętności. Dzieci uczą się mówić o swoich uczuciach, rozwiązywać problemy i konflikty, nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie oraz nabywać umiejętności komunikacyjne i społeczne.

OŚMIAŁOWSKA Anna : Uczenie rozumienia i rozwiązywania konfliktów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, dod. "Przygotowanie do Życia w Rodzinie", s. (11)-(14),
Scenariusz zajęć dla klas III-IV szkoły średniej. Temat: Co zrobić, aby nie doszło do rozwoju konfliktu?

PISARSKI Marek : Moje godziny wychowawcze w klasie I szkoły średniej czyli o przygotowaniu do życia wartościowego // Wychowawca. - 1997, nr 11, s.24-26
Zajęcia integracyjne, zajęcia dotyczące uczuć i potrzeb, sytuacji konfliktowych, stres w życiu.

PISARSKI Marek : Strategie postępowania w sytuacjach konfliktowych : konspekt lekcji wychowawczej dotyczącej zasad // Wychowawca. - 1998, nr 3, s. 20

POLAK Krzysztof : Mediacja jako szansa rozwiązywania konfliktów szkolnych // Wychowanie na co Dzień. - 2008 , nr 4/5 , s. 30-34
Istota mediacji i rola mediatora. Wykorzystanie mediacji w szkole. Rodzaje konfliktów.

POTYRAŁA Katarzyna : Projekt jako forma komunikacji i mediacji // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 5-12
Projekt jako forma komunikacji i mediacji dydaktycznej, wspierający koncepcję szkoły jako "organizacji uczącej się".

PRUSAKOWSKI Sławomir, BAŁUTOWSKI Dawid : Mediacje - szansa dla szkoły // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 105-114
Mediacje szkolne jako sposób łagodzenia szkolnych konfliktów. Cele mediacji, procedury, reguły, poszczególne fazy mediacji.

PRUSAKOWSKI Sławomir, PODGÓRSKA Barbara : Negocjacje przy tablicy // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 75-81
Pozytywne skutki umiejętności prowadzenia przez uczniów negocjacji z nauczycielami.

PRUSAKOWSKI Sławomir, PODGÓRSKA Barbara : Warto negocjować z uczniem // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 63-68
Przebieg procesu negocjacji z uczniem.

PRZYGOŃSKA Ewa : Negocjacje w szkolnych konfliktach // Nowa Szkoła. - 1997, nr 6, s. 13-17
Negocjacje pomiędzy nauczycielem a uczniem (negocjacje międzyludzkie), między organizacją szkolną a klasą czy między organizacjami szkolnymi (negocjacje międzyorganizacyjne).

PRZYGOŃSKA Ewa : Regulowanie szkolnych konfliktów // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 24-28
Kształtowanie prawidłowych postaw wśród nauczycieli i uczniów w przypadku zaistnienia konfliktu. Warianty zachowań w momencie konfliktu.

RATAJCZAK Maria : O skutecznej mediacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 40-41
Propozycje rozwiązywania problemów konfliktowych między rodzicami i nauczycielami.

RĘKAWEK Anna : Jak rozwiązywać konflikty w szkole? // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 34-35

ROSMUS Renata : Trening rozwiązywania konfliktów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 4, s. 24-27
Umiejętność oceniania i rozwiązywania problemów wychowawczych - badania.

RYLKE Hanna : Czyj to problem? // Remedium. - 1996, nr 3, s. 11-13
Konflikty między nauczycielami i uczniami - sposoby rozwiązywania przez nauczycieli sytuacji konfliktowych.

RYLKE Hanna : Mediacje uczniowskie // Remedium. - 1994, nr 2, s. 25-27
Sposób rozwiązywania konfliktów u dzieci zaburzonych emocjonalnie w szkołach Ameryki.

SANDER Aleksandra : Współczesne działania profilaktyczne w szkołach w Niemczech // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 10/11, s. 39-43
Sytuacje konfliktowe w szkole jako nowy kontekst edukacji w Niemczech. Orientacje i struktura współczesnych działań profilaktycznych.

SIERPOWSKA-GLAPIAK Irena : Rozwiązanie konfliktu rodziców w praktyce // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 17-18
Konflikty szkolne. Podłoże konfliktu. Sposoby rozwiązania go przez dyrektora szkoły. Umiejętności komunikacyjne dyrektora.

STANKIEWICZ Dariusz : Kierowanie konfliktem // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 20-22

STANKIEWICz Dariusz : Kierowanie konfliktem - głos w dyskusji na temat agresji w szkołach // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 28-29
Negocjacje w konflikcie.

STAWECKA Anna : Przykłady tworzenia mandali // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2006/2007, nr 1, s. 93-96
Tworzenie kolorowych lub czarno-białych obrazów na planie koła przez dzieci przeżywające różnego rodzaju konflikty, problemy związane z trudnościami pojawiającymi się w rodzinie lub szkole. Terapia plastyką.

NEGOCJACJE - scenariusz zajęć dla gimnazjalistów // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 1/2, dod. s. V-VIII

STRÓŻYŃSKI Klemens : Niegroźny diabeł negocjacji : jak wypracować wzajemny stosunek // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 32-34
Stosunki uczeń-nauczyciel. Podmiotowość ucznia. Stosowanie strategii negocjacyjnych.

STRÓŻYŃSKI Klemens : Regulamin konfliktu // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 7, s. 39-41
,,Szkolny system obrony praw ucznia'' - dokument pomagający rozwiązać konflikt z nauczycielem. Dysfunkcjonalność szkoły.

STRYCHARSKA Berta : Dialog negocjacyjny między nauczycielem a uczniem // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 30-33
Jedna z dróg rozwiązywania konfliktów.

ŚLEBODA Renata, KRÓL-ZIELIŃSKA Magdalena : Trudne sytuacje : rozwiązywanie konfliktów na zajęciach z dziećmi // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 1, s. 32-35

ŚWIERCZYŃSKA Katarzyna : Szkoła przed sądem // Wprost. - 2011, nr 17, s. 50-[51]
Sytuacje konfliktowe w szkole.

TATAROWICZ Jan : ,,Golono czy strzyżono?'' : dramowe negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych // Drama. - 1998, z. 26, s. 6-8

TELKA Lucyna, WALCZAK Anna : Dialog i mediacja w wychowaniu // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 3/4, s. 7-24

TUREWICZ Wojciech : Budowanie relacji w przywództwie : lekcja 5 : rok szkolny 2010/2011 // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. 39-46
Szkoła Przyjazna w duchu Oceniania Kształtującego. Liderowanie i jego poziomy. Dyrektor jako lider. Wychowawca jako lider klasy. Narzędzia komunikacji interpersonalnej przydatne w budowaniu klimatu szkoły. Informacja zwrotna. Komunikowanie się wokół potrzeb. Umiejętność mówienia "nie". Algorytm negocjacji. Sztuka proszenia. Algorytm proszenia.

TYRNA-ŁOJ Iwona : Twórcze rozwiązywanie konfliktów między nauczycielem a uczniem // Chowanna. - T. 1/2 (1999), s. 8-23
Twórcze kierowanie konfliktem między uczniem a nauczycielem jako szansa pozytywnego kształtowania interakcji między nimi. Przedstawiono analizę wyników badań własnych.

WADAS-GADAWSKA Anna : Jak rozwiązywałam niektóre konflikty w klasie // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2001/2002, [nr] 2, s. 45-46

WAJEROWSKA-ONISZCZUK BARBARA : Mediacja w szkołach // Niebieska Linia. - 2003, NR 4, S. 28-30
Mediacja jako doskonałe narzędzie do rozwiązywania konfliktów w szkole. Jest dobrym instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku.

WĘGLARCZYK Grażyna : Jak rozmawiać, gdy mamy różne poglądy? : wychowanie prorodzinne -konspekt lekcji w klasach VI-VIII szkoły podstawowej // Wychowawca. - 1999, nr 4, s. 44-45

WODZIŃSKA Anna : Jak rozwiązywać konflikty i problemy? : konspekt lekcji w klasach 1-3 szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 26-27
Rozstrzyganie kwestii spornych wśród uczniów poprzez łagodzenie napięć wewnątrz klasy (grupy) na przykładzie wiersza Aleksandra Fredry pt. "Paweł i Gaweł". Ćwiczenia w grupach.

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Konflikt - jak go zrozumieć. Cz. 1 // Remedium. - 1999, nr 3, s. 18-20

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Praktyka rozwiązywania konfliktów. Cz. 2 // Remedium. - 1999, nr 4, s. 16-19

ZIMNY Tomasz : Poszukiwanie potencjału integracyjnego w konfliktach szkolnych // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 20-23
Sposoby i style rozwiązywania konfliktów w szkole. Negocjacje szkolne - kryteria oceny skuteczności, cechy sprawnego szkolnego negocjatora.

ZIÓŁKOWSKA-MACIASZEK Dorota : Konflikty szkoła - rodzice // Dyrektor Szkoły. -2010, nr 10, s. 39-42
Typy konfliktów. Skuteczne zapobieganie konfliktom. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów .

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna