Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

KONFLIKTY INTERPERSONALNE, NEGOCJACJE I MEDIACJE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADLER Ronald B., ROSENFELD Lawrence B., PROCTOR II Russell F : Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się. - Wyd. 1 (dodr.). - Poznań : "Rebis", 2007. - S. 367-406 : Radzenie sobie z konfliktami

AUGUSTYNEK Andrzej : Psychologia : jak ślimak piął się pod górę. - Warszawa : "Difin", 2008. - S. 125-148 : Negocjacje, manipulacja i konflikty

AUGUSTYNEK Andrzej : Wstęp do psychologii. - Warszawa : "Difin", 2009. - S. 171-195 : Konflikty, negocjacje i manipulacja
Pojęcie negocjacji. Konflikt i jego cechy (formy konfliktów społecznych, fazy, uwarunkowania i postawy wobec konfliktów). Negocjacje sposobem osiągania porozumienia. Typy i style negocjacji. Fazy negocjacji. Podmiotowe uwarunkowania skuteczności negocjacji. Manipulacja - stopnie (cele) ingerencji poprzez manipulację w psychikę innych, reguły i sposoby manipulowania innymi. Obrona przed manipulacją.

BALAWAJDER Krystyna : Zachowania uczestników konfliktu interpersonalnego // W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież ? / red. Danuta Borecka-Biernat. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 137-179
Zachowania uczestników konfliktu interpersonalnego, które mają miejsce pomiędzy ludźmi, których łączą bliższe i trwalsze więzi (więzi rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie, sąsiedzkie). Rozumienie pojęcia konflikt. Konflikt interpersonalny - współdziałanie syndromu zewnętrznego i wewnętrznego. Zdarzenia prowadzące do wybuchu konfliktu. Sprzeczności między partnerami jako przyczyna konfliktów. Zachowania ujawniające sprzeczności miedzy partnerami. Poczucie zagrożenia interesów i dobrostanu. Decyzja o zaangażowaniu lub nieangażowaniu się w konflikt. Zachowania konfliktowe (atak, obrona, uleganie, ugoda) jako reakcja na zagrożenie ze strony partnera.

BIAŁYSZEWSKI Henryk, DOBIERZEWSKI Adolf, JANICKI Janusz : Socjologia. - Wyd. 2. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - S. 177-196 : Konflikty osobowościowe i społeczne

BORKOWSKI Jan : Socjologia i psychologia społeczna : zarys wykładu. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2003. - S. 235-264 : Współdziałanie i konflikt społeczny
Rodzaje i funkcje konfliktów społecznych. Przyczyny i skutki konfliktów społecznych. Stosunek do konfliktów społecznych i kierowanie ich przebiegiem.

CHEŁPA Stanisław, WITKOWSKI Tomasz : Psychologia konfliktów : praktyka radzenia sobie ze sporami. - Wyd. 2 popr. i uzup. - [Wałbrzych] : "Unus", cop. 1999

DANA DANIEL : Rozwiązywanie konfliktów / [przeł. i przedm. opatrzyła Zofia Rummel-Syska]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1993
Autor prezentuje "Metodę 4 Kroków", która jest wzorem skutecznego działania w sytuacjach konfliktowych.

DONALDSON Michael C., DONALDSON Mimi : Negocjacje / tł. Marcin Kowalczyk. - Warszawa : "RM", 1999
Filia w Bełchatowie

FOLGER Joseph P., POOLE Marshall Scott, STUTMAN Randall K. : Konflikt i interakcja // W: Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. nauk. John Stewart. - Wyd. 4, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 463-474
Potencjał interakcji konfliktowej. Definicja konfliktu. Obszary interakcji konfliktowych. Konstruktywna i destruktywna interakcja konfliktowa. Konflikt jako zachowanie interakcyjne.

GAMIAN- WILK Małgorzata, SENEJKO Alicja : Rodzaje konfliktów społecznych i reakcje na nie przejawiane przez bezdomnych // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", cop. 2007. - S. 505-519

GIBB Jack R. : Komunikacja defensywna // W: Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. nauk. John Stewart. - Wyd. 4, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 475-482
Komunikacja defensywna jako możliwa przyczyna powstawania konfliktów. Kategorie komunikacji defensywnej i podtrzymującej.

GLASS Lillian : Toksyczni ludzie :10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie. - Wyd. 1 dodr. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2005

HAMER Hanna : Psychologia społeczna : teoria i praktyka. - Warszawa : "Difin", 2005. - S. 270-287 : Konflikt i negocjacje
Porównanie negocjacji pozycyjnych i integracyjnych. Źródła konfliktów. Tradycyjne i współczesne podejście do konfliktów. Współzależność i dylematy społeczne. Dynamika konfliktu i psychologiczne trudności w jego rozwiązywaniu. Zalety i wady pięciu stylów rozwiązywania konfliktów. Porównanie negocjacji pozycyjnych i integracyjnych. Funkcje mediatora. Pozytywne i negatywne skutki konfliktów rozwiązanych i nierozwiązanych.

HAMER HANNA : Rozwój umiejętności społecznych : jak skuteczniej dyskutować i współpracować : lektura niezbędna dla osób wkraczających w dorosłe życie.- Warszawa : "Veda", 1999. - S. 126-136 : Przygotowanie do współpracy i negocjacji ; S. 137-148 : Elastyczność w rozwiązywaniu konfliktów ; S. 148-153 : Porównanie negocjacji pozycyjnych i integracyjnych ; S. 154-162 : Etapy przygotowań do negocjacji integracyjnych ; S. 162-164 : Zasady ustępowania ; S. 165-170 : Sztuka radzenia sobie z trudnym partnerem ; S. 170-174 : Strategia obniżania napięcia podczas negocjacji integracyjnych ; S. 174-177 : Dwadzieścia praktycznych wskazówek dla negocjatorów ; S. 177-180 : Mediator [Funkcje mediatora, błędy popełniane przez mediatora] ; S. 180-194 : Trudności negocjacyjne przy silnym pozytywnym zaangażowaniu uczuciowym

ILICH John : Wygrywanie negocjacji / przeł. Piotr Jankowski. - Wyd. 1 (dodr.). - Poznań : "Rebis", 2004

JANKOWSKA Maria : Co to są konflikty interpersonalne? // W: Wybrane problemy psychologii społecznej / pod red. Ewy Stanisławiak. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2004. - S. 84-97

JURKOWSKI Jakub : Zastosowanie metody Mind Mappingu w przekazywaniu informacji i wspieraniu kreatywności podczas rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 351-359

ŁYŻWA Beata, WOJTKOWIAK Monika : Mediacja jako droga do rozwiązywania konfliktu // W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 383-392

MASTENBROEK WILLEM : Negocjowanie / przeł. Ewa Szapiro, Tomasz Szapiro. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

MODZELEWSKI Wojciech : Wprowadzenie do socjologii. - Katowice : "Śląsk", 1999. - S. 123-136 : Konflikty społeczne

MUDYŃ Krzysztof : "Komunikacja bez przemocy" jako metoda przezwyciężania i zapobiegania konfliktom // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Psychologii Stosowanej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 303-319

MYERS, DAVID G. : Psychologia społeczna / przeł. Anna Bezwińska-Walerjan. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2003. - S. 628-672 : Konflikt i jego rozwiązywanie
Czynniki wpływające na rozwiązanie konfliktu, kontakt, współpraca, porozumiewanie się, ugodowość.

NICOSIA PAOLO SALVATORE : Jak radzić sobie z konfliktami i zwyciężać w nich... wspólnie / [przeł. z jęz. wł. Marek Myczkowski]. - Kielce : "Jedność", 2006

NIERENBERG Gerard I. : Sztuka negocjacji / przekł. Dariusz Bakalarz. - Warszawa : "Studio Emka", cop. 1998
Filia w Bełchatowie

NITECKA-RYCHLIK Ewa : Mediacje jako procedura umożliwiająca redukowanie przemocy i zachowań agresywnych // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 307-318

NORDHELLE GRETHE : Mediacja : sztuka rozwiązywania konfliktów / przeł. Karolina Drozdowska. - Gdańsk : Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, 2010

OYSTER CAROL K. : Grupy / przekł. Anna Bezwińska-Walerjan. - Poznań : Zysk i S-ka, 2002. - S. 268-296 : Konflikty intra- i intergrupowe
Źródła, zapobieganie, fazy, eskalacja konfliktu. Sposoby radzenia sobie z konfliktem. Wpływ kultury na przebieg i rozwiązywanie konfliktów

PICHALSKI RYSZARD : Kulturalne uwarunkowania rehabilitacji społecznej : jakość życia młodych osób niepełnosprawnych a realizacja ich celów i aspiracji. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1998. - S. 19-22 : Dialog i partnerstwo w rozwiązywaniu konfliktów międzyosobowych.

PIETRZYK Agnieszka : Praca w zespole : rozwiązywanie problemów i konfliktów grupowych // W: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż. - Wyd. 2 (uzup.). - Toruń : "Akapit", 2007. - S. 15-29
Filia w Bełchatowie

PINET Angelique : Negocjacje : przez rozmowę do celu / [tł. Cezar Matkowski]. - Gliwice : "Helion", cop. 2008

STEPHAN Walter G., STEPHAN Cookie W. : Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji
. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - S. 157-188 : Konflikt międzygrupowy i jego rozwiązywanie

ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Patologie cywilizacji współczesnej. - [Wyd. 2 uzup. i rozsz.]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001. - S. 159-173 : Konflikty o różnym charakterze, zakresie i rozmiarach (przestrzennych)

TABERNACKA MAGDALENA : Negocjacje i mediacje w sferze publicznej. - Warszawa : "Wolters Kluwer Polska", 2009

URY William : Dochodząc do zgody : przekształcanie konfliktów w domu, w pracy i na świecie / przeł. [z ang.] Magdalena Wajda-Kacmajor. - Taszów : "Moderator", 2006
Filia w Bełchatowie

URY William : Odchodząc od NIE : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji / przeł. i przedmową opatrzył Robert A. Rządca. - Wyd. 2. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004
Filia w Bełchatowie

VOPEL Klaus W. : Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup. - Kielce : "Jedność", 2003
Filia w Opocznie ; Filia w Radomsku

WOSIŃSKA Wilhelmina : Psychologia życia społecznego : podręcznik psychologii społecznej dla praktyków i studentów. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - S. 498-533 : Społeczne konflikty i dylematy
Zawiera: Natura konfliktu (s. 502-516), Ograniczone dobra jako źródło konfliktu (s. 516-521), Sposób rozdziału dóbr jako źródło konfliktu (s. 521-524), Zniekształcenie percepcji oponenta jako źródło konfliktu interesów (s. 525-527), Sposoby rozwiązywania konfliktów (s. 527-533)

WNUK-LIPIŃSKI Edmund : Socjologia życia publicznego. - Warszawa : "Scholar" , cop. 2005. - S. 243-269 : Konflikty społeczne

ZAJACZKOWSKA Maria J. : Mediacja jako forma komunikowania się w konflikcie // W: Komunikacja społeczna w świecie realnym / red. Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - S. 103-116
Osobowy charakter komunikacji. Zakłócenia relacji komunikacyjnych w konflikcie. Sposoby przywracania dialogu w konfliktach. Od dwugłosu do dialogu poprzez trialog.

ŻBIKOWSKI Jacek : Style rozwiązywania konfliktów w świetle teorii i praktyki kierowania // W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. - S. 289-297

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BODANKO Anatol, KOWOLIK Piotr : Konflikty w świetle teorii psychologicznych // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 81-98

BRZEZIŃSKA Anna : Bez buntu nie ma rozwoju / rozm. przepr. Joanna Janiszewska-Rain. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 69-78

CYWIŃSKA Małgorzata : Środowisko rodzinne dzieci a ich zachowania w konfliktach z rówieśnikami
// Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 4, s. 15-19

CZWARTOSZ Ireneusz : W negocjacjach nie ma przegranych / rozm. przepr. Zofia Barczewska // Charaktery. - 2001, nr 2, s. 24-26
Jak skutecznie prowadzić negocjacje, rola emocji w negocjacjach.

GORYNIAK Martyna : Bardzo dobry... konflikt // Charaktery. - 2011, nr 1, s. 90-92
Sposoby konstruktywnego rozwiązania konfliktu.

GROWIEC Katarzyna : K jak konflikt. [Cz. 2]. - (Abecadło Szkolnych Relacji) // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 20, s. 10
Sytuacje konfliktowe w życiu codziennym i w relacjach pracowniczych.

GRODZIECKA Magdalena : Mediacja - rozwiązywanie konfliktów bez przemocy. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 28-30

HAMAN Wojciech : Jak się nie kłócić : dlaczego ludzie, mimo że opłaca im się dogadać, pozostają w destrukcyjnym konflikcie // Polityka. - 2008, nr 50, dod. "Pomocnik Psychologiczny" s. 34-36
Czynności, które wpływają na sukces w negocjacjach .

HAMER Hanna : Motylek w occie, czyli sposoby na toksycznych ludzi // Charaktery. - 2004, nr 2, s. 29-30

KIJOWSKA Iwona : Nauczmy się rozwiązywania konfliktów // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8 , s. 38-42

KLUCZYŃSKA Sylwia : Konflikt, czy walka? // Niebieska Linia. - 2001, nr 2, s. 12-13

KOCH Joanna : O mediacjach i treningu mediacyjnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 30-34
Termin "mediacja". Procedura postępowania mediacyjnego. Skuteczność i zalety mediacji. Zadania i kompetencje mediatora. Techniki mediacyjne.

KUŚPIT Małgorzata : Rozwiązywanie konfliktów. Cz. 1 // Remedium. - 2006, nr 11, s. 22-23

KUŚPIT Małgorzata : Rozwiązywanie konfliktów. Cz. 2 // Remedium. - 2007, nr 1, s. 22-23

LEEK Joanna : Pokojowe rozstrzyganie konfliktów jako element kapitału społecznego. - Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2011, [nr] 1, s. 45-58
Konflikt a kapitał społeczny. Zapobieganie konfliktom. Zarządzanie konfliktem.

MARCZAK Monika : Strategie rozwiązywania konfliktów // Remedium. - 2011, nr 5, s. 29
Konstruktywne i destruktywne strategie rozwiązywania konfliktów.

MAŻUL Ewa : Konflikt, który buduje // Charaktery. - 2006, nr 6, s. 26-28
Przemoc słowna. Metody komunikacji, które eliminują przemoc słowną z relacji międzyludzkich.

PIETRZYK Agnieszka : Negocjacja i mediacja jako sposoby kierowania konfliktami. - Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. - 1996, z. 3/4, s. 75-88
Prezentacja mediacji, negocjacji, ich strategii i taktyk dostosowanych do etapu konfliktu.

PILCH Irena, ROZMUS Renata : Osobowościowe uwarunkowania zachowań manipulacyjnych. -Bibliogr. // Chowanna. - T. 2 (2004), s. 164-175
Badania dotyczące sposobu rozwiązywania konfliktu poprzez zastosowanie strategii manipulacyjnej.

RECHUL Magdalena, RECHUL Halina : Konflikty (i zarządzanie nimi) podstawą dobrej współpracy / Magdalena Rechul, Halina Rechul // Bibliotekarz. - 2011, nr 5, s. 10-12

SILVERA David : Mediacja w kształceniu dorosłych /  tł. Małgorzata Szpilska i Ludmiła Łopacińska-Kupidura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, [nr] 2, s. 91-95
Mediacja jest jednym z narzędzi rozwiązywania konfliktów.
Artykuł dostępny w Internecie:
http://www.itee.radom.pl/periodyki/edukacja_doroslych/pliki/edu_nr_53.pdf.

STANKIEWICZ Dariusz : Kierowanie konfliktem // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 20-22

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Czy można coś zrobić, by kłótnia skończyła się pomyślnie? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 2, s. 33-35

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Konflikt - jak go rozumieć. Cz. 1 // Remedium. - 1999, nr 3, s. 18-20
Formy konfliktu. Zasady negocjacji. Umiejętności komunikacyjne. Asertywność.

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Praktyka rozwiązywania konfliktów. Cz. 2 // Remedium. - 1999, nr 4, s. 16-19
Jak zaplanować i przeprowadzić negocjacje, i jak doprowadzić do umowy czyli porozumienia.

ZYDLEWICZ Maciej : O potrzebie mediacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 5, s. 37-40
Wprowadzenie procedur mediacyjnych umożliwiających nowe podejście do konfliktów.

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna