Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

KONFLIKTY I MEDIACJE RODZINNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Konflikty między małżonkami, między rodzeństwem, w relacjach rodzice/ teściowie - dzieci.

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BORECKA-BIERNAT Danuta : Percepcja postaw wychowawczych rodziców a obronne strategie radzenia sobie młodzieży w sytuacjach społecznego konfliktu // W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież ? / red. Danuta Borecka-Biernat. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 224-242

BROWNE Kelvin, HERBERT Martin : Zapobieganie przemocy w rodzinie / przeł. [z ang.] Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 156-167 : Nadużycia wobec rodzeństwa
W rozdziale m. in. o konfliktach między rodzeństwem.

CAPODIECI Salvatore : Rodzeństwo - Jaś i Małgosia czy Kain i Abel / przeł. Karol Klauza. - Warszawa : "Pax", 2006. - S. 143-145 : Konflikty między rodzeństwem [w okresie dorastania]

CUDAK Henryk : Od rodziny pochodzenia do rodziny prokreacji. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1999. - S. 252-279
Istota, rodzaje i przyczyny konfliktów. Czynniki umożliwiające rozładowywanie konfliktów małżeńskich.

CYWIŃSKA Małgorzata : Konflikty między rodzicami - zagrożeniem dla konstruktywnego funkcjonowania dzieci w sytuacjach konfliktu // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 161-170

DRYLL Elżbieta : Trudności wychowawcze : analiza interakcji matka-dziecko w sytuacjach konfliktowych. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1995.

EVANS Patricka : Toksyczne słowa : słowna agresja w związkach / przeł. Aleksandra Wolnicka. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2003

FILIP Agnieszka : Korzystanie z mediów przez młodzież gimnazjalną a sposoby rozwiązywania konfliktów z rodzicami // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin" , cop. 2010. - S. 33-45

FILIP Agnieszka : Sposoby rozwiązywania konfliktów rodzinnych w percepcji młodzieży różniącej się korzystaniem z mediów // W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież ? / red. Danuta Borecka-Biernat. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 207-223

GAJDA Janusz : Dziecko a konflikty małżeńskie. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek w praktyce : jak rozwiązywać konflikty z dziećmi / tł. [z niem.] i wstęp Elżbieta Sujak. - Warszawa : "Pax", 1994

GÓJSKA Agata, HURYN Violetta : Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. - Warszawa : "C. H. Beck", 2007.
Zawiera 5 rozdziałów: Rodzina w świecie późnej nowoczesności (s. 1-16), Mediacja rodzinna - ogólne założenia (s. 17-80), Praktyczne aspekty mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuńczych (s., 81-180), Sytuacje szczególne w mediacji - techniki pracy (s. 181-280), Prawne aspekty mediacji w sprawach rodzinnych. (s. 281-347)

HARWAS-NAPIERAŁA Barbara : Komunikacja interpersonalna w rodzini. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008. - S. 112-116

JODŁOWSKA Małgorzata : Konflikty w międzykulturowych małżeństwach mieszanych // W: Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2001. - S. 215-228

KOŁBIK Ilona : Procesy emocjonalne w rodzinie // W: Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny / pod red. Bogdana de Barbaro ; oprac. Przemysław Budzyna-Dawidowski. - Wyd. 2. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1999. - S. 31-44

KUCYPER Ewa, KUCYPER Krzysztof : Konflikt i przemoc w rodzinie w perspektywie wybranych teorii socjologicznych // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 213-219

KUNCEWICZ Dorota : Rozwiązywanie konfliktów z partnerem a wzory relacji z rodzicami // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 125-139

LACHOWSKA Bogusława : Konflikt i facylitacja jako mechanizmy wzajemnych oddziaływań pracy i rodziny - analiza różnic płciowych // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 283-298
Facylitacja - jest jedną z metod rozwiązywania konfliktów. Stosuje się ją w przypadkach, gdy w konflikcie bierze udział wiele stron, dotyczy on złożonych problemów, oraz jeśli uczestnicy mają problemy z przestrzeganiem zasad. Cechą facylitacji jest obecność facylitatora - osoby pomagającej w rozwiązaniu konfliktu, która jest bezstronna, a jej zadaniem jest wyłącznie pilnowanie, aby nie doszło do kłótni i eskalacji konfliktu.

LACHOWSKA Bogusława : Style rozwiązywania konfliktów i ich efekty w relacji miedzy rodzicami i adolescentami - prezentacja narzędzi pomiaru // W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież ? / red. Danuta Borecka-Biernat. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 180-206

LIPOWICZ Elżbieta : Mediacja wobec problemów post-rrodzinnej rodziny // W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2010. - S. 373-388

NICOSIA Paolo Salvatore : Jak radzić sobie z konfliktami i zwyciężać w nich... wspólnie / przedm. Giuliana Martirani ; [przeł. z jęz. wł. Marek Myczkowski]. - Kielce : "Jedność", 2006

OLUBIŃSKI Andrzej : Konflikty rodzice - dzieci : dramat czy szansa?. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2001

RYŚ Maria : Uwarunkowania konfliktów i kryzysów w małżeństwie i rodzinie : przyczyny, przebieg, skutki i sposoby rozwiązywania // W: Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. - Warszawa, 2000. - S. 22-45

SIKORSKI Wiesław : Konflikty w rodzinie uwarunkowane wadliwą komunikacją // W: Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież ? / red. Danuta Borecka-Biernat. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 116-134
Wadliwa komunikacja - zasady zniekształcające proces porozumiewania się w rodzinie, reguły katastrofalnego porozumiewania się, role rodzinne. Komunikacja a rozwiązywanie konfliktów.

SUJAK Elżbieta : Konflikty i kryzysy w życiu rodzinnym - sposoby ich rozwiązywania // W: Miłość, małżeństwo, rodzina : praca zbiorowa / red. Franciszek Adamski. - Wyd. 5. - Kraków : "Petrus", cop. 2009. - S. 269-296
Nieuniknione konflikty w życiu małżeńsko-rodzinnym. Typowe sytuacje konfliktowe w życiu rodzinnym i osobistym człowieka. Wewnętrzne konflikty dziecka. Kryzys dorastania i wieku młodzieńczego. Sytuacje konfliktowe w życiu małżonków. Kryzys okresu rodzicielskiego. Kryzys wieku dojrzałego. Rozwiązywanie konfliktów.

SZLENDAK, Tomasz : Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 46-74 : Ewolucyjne ramy rodziny. Konflikt w rodzinie z perspektywy ewolucyjnej ; S. 259-283 : Procesy wewnątrzrodzinne. Konflikty w rodzinie ; S. 410-432 : Rodzina współczesna. Morfologia pary
W rozdziałach m. in. poruszono następujące problemy: rodzaje konfliktów (między kobietami a mężczyznami, między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwem), rosnące zarobki kobiet a konflikt w parze, konflikt wokół emocji oraz wokół zasobów i podziału pracy.

TRUSZKOWSKA-WOJTKOWIAK Maria : Konfliktowość dzieci przedszkolnych w świadomości rodziców // W: Współczesna rodzina polska : jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie / red. Henryk Cudak, Helena Marzec ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2001. - S. 411-416

WALĘCKA- MATYJA Katarzyna : Rodzinne uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa młodzieży z rodzin pełnych, niepełnych i zrekonstruowanych // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin" , cop. 2010. - S. 46-64
W artykule m. in. o częstotliwości występowania konfliktów między członkami rodziny, stylu rozwiązywania konfliktów w grupie rodzinnej (prezentacja i analiza wyników badań przeprowadzonych wśród młodzieży z rodzin o zróżnicowanej strukturze).

WINIARSKI Mikołaj : Rodzina, szkoła, środowisko lokalne : problemy edukacji środowiskowej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. - S. 154-171 : Dynamika zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny i ich implikacje
M. in. o konfliktach w rodzinie.

WINIARSKI Mikołaj : Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny i ich implikacje // W: Rodzina polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / red. Jan Żebrowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. - S. 53-66
M. in. o konfliktach w rodzinie.

WINNICKA Halina : Konflikty w rodzinie jako czynniki integrujące i dezintegrujące wspólnotę rodzinną // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 205-212

WOJTANOWICZ Katarzyna : Mediacje rodzinne jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w rodzinie // W: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny : praca zbiorowa / pod red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej. - Kraków : "Ignatianum" : "Wam", 2010. - S. 275-289
Istota mediacji i jej zasady. Etapy mediacji. Zastosowanie mediacji w sprawach rodzinnych. Prawne regulacje mediacji rodzinnych. Reakcje i zachowania dzieci na rozwód rodziców.

ZAJĄCZKOWSKA Maria J. : Rola mediacji wśród sposobów rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych // W: "Kocha się raz?" : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Olsztyn : Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2009. - S. 359-369

ZAJDLIC-PLOPA Teresa : Z badań nad percepcją swojego małżeństwa przez partnerki rozwodzące się // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Kraków : "Impuls", 2009. - S. 269-291

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BANASIAK-PARZYCH Beata : Najbliżsi sobie wrogowie // Charaktery. - 2010, nr 8, s. 38-43
Konflikty między rodzeństwem, brak więzi miedzy siostrami i braćmi w ich dorosłym życiu.

BAR Konrad : Konflikty i kryzysy w małżeństwie i w rodzinie // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 57-64
Wyjaśnienie pojęcia kryzysu i konfliktu w małżeństwie oraz ich rodzajów w różnych okresach życia rodziny.

BARBARO Bogdan de : Czas na dziecko / rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2008, nr 10, s. 34-36

BIŃCZYCKA Jadwiga : Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych między dorosłymi i dziećmi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1, s. 11-13
Interakcje zachodzące między rodzicami i dziećmi.

BRZEZIŃSKA Anna : Dziecko w konflikcie dorosłych // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 2, s. 34-37
Dziecko w sytuacjach konfliktowych rodziny.

CICHLA Joanna : Mediacja w sprawach przemocy domowej // Praca Socjalna. - 2007, nr 6, s. 32-39

CIERPKA Anna : Siła kryzysu // Charaktery. - 2005, nr 1, s. 51-53
Kryzysy w rodzinie.

CHOJNACKA Wiesława : Reakcje dzieci na rozwód rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 3, s. 41-42
Reakcja dzieci na sytuację konfliktu między rodzicami w różnych okresach rozwojowych.

CHORĄGWICKA Beata : O miłości partnerskiej naukowo // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 40-46
Próba odpowiedzi na pytanie - czym jest konflikt w relacji partnerskiej.

CZEREDERECKA Alicja : Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział w opiece. - (Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców). - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 15-34
Najczęściej spotykane przejawy przemocy emocjonalnej wobec dzieci stosowane przez rodziców, którzy po rozstaniu nie potrafią ustalić kompromisowego rozwiązania dotyczącego zakresu opieki nad dziećmi.

CZEREDERECKA Alicja, JAŚKIEWICZ-OBYDZIŃSKA Teresa : Kazirodztwo czy "tylko" konflikt rodzinny - trudności diagnostyczne. - (Dziecko jako świadek w procedurach prawnych). - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2004, nr 6, s. 154-171

CZERNUSZCZYK Michał : Kochankowie i wrogowie // Charaktery. - 2008, nr 8, s. 76-77

DĄBROWSKA Agnieszka : Rozwiązywanie konfliktów w życiu małżeństwa i rodziny. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2002, [nr] 4, s. 73-79
Konflikty z życiu małżeńsko-rodzinnym, typologia konfliktów, sposoby rozwiązywania konfliktów.

DRABIK Krzysztof : Wychowanie moralne na płaszczyźnie konfliktu rodzice - dzieci // Wychowanie na Co Dzień. - 1999, nr 6, s. 8-10
Przyczyny konfliktu wewnątrzrodzinnego a wychowanie moralne.

DRAGAN Magdalena : Gdzie są umiejscowione nasze "granice psychiczne" // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. 22-26
Funkcjonowanie naszych "granic psychicznych" w stosunkach z ludźmi a małżeństwo. Działanie "granic psychicznych" w sytuacjach konfliktowych.

FILAS Agnieszka, ŁUCZAK Maciej, SZCZĘSNY Jacek : Zbrodnia domowa : przyczyną co trzeciego morderstwa jest w Polsce konflikt rodzinny // Wprost. - 1997, nr 41, s. 32, 34, 36
Przemoc i morderstwa w rodzinie.

GŁOWACKA Jolanta, JANKOWSKA Urszula : Rodziny zgodne i konfliktowe : jaka jest moja rodzina? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 2, s. 8-9

IZDEBSKA Agnieszka : Dziecko w konflikcie rodziców : perspektywa teorii koluzji Jurga Willego. - (Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców). - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2008, nr 4, s. 65-81
Koncepcja koluzji Willego - narzędzie analizy procesów zachodzących między dwojgiem ludzi. Formy oraz konsekwencje włączania dzieci w koluzyjne relacje rodziców.

JABŁOŃSKI Kuba : Na pomoc ginącej miłości / rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2009, nr 11, s. 36-40

JABŁOŃSKI Kuba : Uczciwa kłótnia małżeńska // Charaktery. - 2001, nr 4, s. 30-31

KANIOK Przemysław Eugeniusz : Konflikt małżeński a funkcjonowanie dziecka // Remedium. - 2011, nr 3, s. 22-23
Wpływ konfliktu małżeńskiego na funkcjonowanie dziecka.

KLEIN E. : Lekcja o konfliktach małżeńskich (realizowana w najstarszych klasach liceów i techników) // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 6, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. 91-94

KLUCZYŃSKA Sylwia : Kłótnie rodziców a dziecko : dziecko wobec konfliktu rodziców // Niebieska Linia. - 2000, nr 3, s. 12-13
Artykuł dostępny w Internecie http://www.pismo.niebieskalinia.pl/index.php?id=228.

KOMOROWSKA Marta : Jakość życia małżeńskiego a rozwój dzieci // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 8-9
Wpływ konfliktów i rozwodu rodziców na rozwój dziecka.

KORZONEK S. : Uwarunkowania konfliktów w rozwodzących się małżeństwach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 6, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. 89-90

KOSTYŁA Joanna, SOCHA Natasza : Papierowa para : czy separacja uratuje skłócone małżeństwa? // Wprost. - 1998, nr 48, s. 64-65

KOWALSKA Grażyna : Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje. - Bibliogr. // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 20-27
Dalekosiężne skutki bezrobocia odczuwalne przez osoby bezrobotne i ich rodziny jak: ubóstwo, negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, konflikty w rodzinie, problemy z kształceniem dzieci, izolacja społeczna.

KRATA Alicja : i ślubuję Ci przemoc... // Charaktery. - 2007, nr 11, s. 28-32

KRATA Alicja : Trzecia siła w konflikcie // Charaktery. - 2007, nr 9, s. 36-40
Rola zawodowego mediatora w sprawach rozwodowych i rodzinnych.

KRATA Alicja : Zazdrość po przejściach // Charaktery. - 2009, nr 3, s. 24-28

KUŚPIT Małgorzata : Rozwiązywanie konfliktów. Cz. 1 // Remedium. - 2006, nr 11, s. 22-23
Konflikty we wczesnym okresie dzieciństwa. Różnice indywidualne w pokonywaniu konfliktów: temperament, emocje. Trzy metody radzenia sobie z konfliktami: rodzic zwycięża, dziecko przegrywa ; dziecko zwycięża, rodzic przegrywa ; nikt nie przegrywa (metoda bez porażek).

KUŚPIT Małgorzata : Rozwiązywanie konfliktów. Cz. 2 // Remedium. - 2007, nr 1, s. 22-23
Konflikty w okresie średniego dzieciństwa (6-12 lat) oraz adolescencji - podejście do konfliktu, sposoby radzenia sobie z konfliktem w szkole i w domu.

MARCZAK Monika : Rozwiązywanie konfliktów a powodzenie związku // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 10-11
Istota oraz konstruktywne i destruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów.

MARCZAK Monika : Strategie rozwiązywania konfliktów // Remedium. - 2011, nr 5, s. 29
Konstruktywne i destruktywne strategie rozwiązywania konfliktów.

MATERIAŁ szkoleniowy dla rodziców i specjalistów w sytuacji rozwodu rodziców / oprac. Wiesława Mądrowska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, [nr] 21, s. 30-31
Rola i zasady postępowania bezstronnego mediatora (psychologa, pedagoga) w sytuacji rozwiązywania konfliktu w rodzinie, powstałego na skutek rozwodu. Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami rozwodu rodziców. Rady dla rodziców w trakcie rozwodu i po nim.

MAZUR Dariusz : Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 51-54
Zespół alienacji rodzicielskiej (PAS). Sytuacja prawna dziecka uwikłanego w konflikt rodziców.

MIKOŁAJCZYK-LERMAN Grażyna : Role małżeńskie a przemoc. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2009, nr 5, s. 11-13
Konflikty i przemoc w małżeństwach wielkomiejskich w kontekście komunikacji wewnątrzmałżeńskiej.

OCETKIEWICZ Iwona : Konflikt pomiędzy dorastającą młodzieżą a rodzicami - doświadczenia holenderskie. - Bibliogr. // Edukacja. - 1999, nr 4, s. 90-92
Praca zawodowa rodziców jako źródło konfliktów.

OSUCH Maciej : Niezgoda rujnuje, czyli "wojujący" rodzice // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, s. 34, 36-38

OWCZARUK Izabela : Zespół Gardnera sposobem radzenia sobie z konfliktem rodziców. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 12-17
Mechanizmy radzenia sobie z trudną sytuacją, w tym głównie z zespołem PAS.

PAWŁOWSKA R. : Wpływ konfliktów między rodzicami na sytuację dziecka w młodszym wieku szkolnym // Problemy Rodziny. - 1990, nr 5, s. 19-22

POCENT Tamara : Mediacje w konfliktach z udziałem dzieci : doświadczenia Komitetu Ochrony Praw Dziecka // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 6-8
Mediacje w konfliktach rodzinnych pozwalają zadbać o dobro dziecka, ułatwiają też ugodowe zakończenie sprawy.

PODGÓRSKA Joanna : Jak oswoić teściową // Polityka. - 2007, nr 20, s. 4-12
Raport Polityki dotyczący stosunków rodzinnych, głównie konfliktów z teściową.

PRAJSNER Bogdan : Źródła nieporozumień // Remedium. - 2002, nr 7/8,, dod. s. X-XI
Konflikty rodzinne na podstawie komunikatów z badań CBOS.

PRAJSNER Mira : Przyszłość mediacji rodzinnych w Polsce. Cz. 1 // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 26-28
Historia mediacji rodzinnych w Polsce oraz system uregulowania mediacji. Instytucje zajmujące się prowadzeniem mediacji.

PRAJSNER Mira : Przyszłość mediacji rodzinnych w Polsce. Cz. 2 // Remedium. - 2010, nr 9, s. 13-15
Opinie środowiska mediatorów i prawników na temat proponowanych zmian dotyczących mediacji rodzinnych.

PRZYBYŁ Iwona : Przyczyny, płaszczyzny i przebieg konfliktów w małżeństwach bezdzietnych. -Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 14 (2002), s. [113]-131
Wyniki badań dotyczących ustalenia czy bezpłodność jest czynnikiem występowania konfliktów w małżeństwie.

RYŚ Maria : Jakość małżeństwa a komunikowanie się małżonków i sposoby rozwiązywania wzajemnych konfliktów // Problemy Rodziny. - 1996, nr 5, s. 5-16

SAKOWSKA Joanna : Profilaktyka dla młodzieży czy dla dorosłych? // Świat Problemów. - 2007, nr 2/3, s. 29-34

SIKORSKI Wiesław : Wpływ konfliktów dorosłych na dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 36-38

TAVRIS Carol, ARONSON Elliot : Małżeństwo z dysonansem // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 36-39

STARGA Adrianna : Mediacje rodzinne w Kanadzie // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 30-31

STAWECKA Anna : Przykłady tworzenia mandali // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2006/2007, nr 1, s. 93-96
Tworzenie kolorowych lub czarno-białych obrazów na planie koła przez dzieci przeżywające różnego rodzaju konflikty, problemy związane z trudnościami pojawiającymi się w rodzinie lub szkole. Terapia plastyką.

SZENEJKO Joanna : Wsparcie w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 3, s. 27-30
Obszary konfliktowe między dorastającymi dziećmi a ich rodzicami.

TESSINA Tina : Miłość to nie bajka /  rozm. przepr. Agnieszka Chrzanowska // Charaktery. - 2010, nr 12, s. 46-[49]
Konflikty w związku oraz sposoby zapobiegania.

WIŚNIEWSKI Andrzej : Wojny domowe / rozm. przepr. Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2007, nr 1, s. 34-35

WOJCIECHOWSKA Anna : Cztery modele wychowania : który wybrać? // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 10-16
Modele wychowania: pozostawianie dziecku zupełnej swobody, model lepienia z gliny - pomijanie aktywności dziecka, model konfliktowy - dążenie rodziców do uzyskania posłuszeństwa, model wzajemności.

WOŻYŃSKA-WIĘCH Izabela : Eks na horyzoncie // Charaktery. - 2011, nr 2, s. 88-90
Zazdrość o byłego partnera.

WOŻYŃSKA-WIĘCH Izabela : Rycerz na grochu // Charaktery. - 2005, nr 2, s. 27-28
Przyczyny konfliktów małżeńskich. Koluzja - toksyczny związek małżeński, gdzie partnerzy nieświadomie zaspokajają swoje neurotyczne potrzeby.

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna