Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

KONFLIKTY W MIEJSCU PRACY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WDAWNICTWA ZWARTE

EDELMANN ROBERT J. : Konflikty w pracy / przeł. [z ang.] Sylwia Kot. - Wyd. 1 w j. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
Zawiera 6 rozdziałów: Przyczyny i konsekwencje konfliktów interpersonalnych (s. 9-32), Konfliktowy szef (s. 33-56), Trudności w relacjach ze współpracownikami (s. 57-76), Trudności w relacjach na płaszczyźnie zawodowej (s. 77-93, Nękanie w miejscu pracy (s. 94-112), Kiedy konflikty się utrzymują (s. 113-124)

HABER Lesław H. : Management : zarys zarządzania małą firmą. - Wyd. 4 zm. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 1998. - S. 219-242
Pozytywne i negatywne strony konfliktu. Typologia konfliktów w małej firmie. Zachowania się menedżerów w sytuacjach konfliktowych. Płaszczyzny negocjacji. Cechy dobrego negocjatora. Sposoby prowadzenia negocjacji.

HAESKE UDO : Konflikty w życiu zawodowym : mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów / [tł. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : "Jedność", 2005
Zawiera 5 części: Mediacja w życiu zawodowym (s. 9-33), Rozumienie dynamiki konfliktów (s. 35-92), Rola mediatora (s. 93-126), Techniki komunikacji (s. 127-177), Struktura i kształtowanie procesu mediacji (s. 177-200)

HOŁYST BRUNON : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 760-787 : Uwarunkowania zachowań patologicznych i przestępczych wobec pracowników w miejscu pracy

JACHNIS Anna : Psychologia organizacji : kluczowe zagadnienia. - Warszawa : "Difin", 2008. - S. 185-199 : Konflikty organizacyjne: charakterystyka, przyczyny i następstwa
Stanowiska dotyczące roli konfliktów. Integracja i dystrybucja - podstawowe wymiary konfliktów organizacyjnych. Główne przyczyny oraz skutki konfliktów organizacyjnych. Zarządzanie konfliktami organizacyjnymi: zwiększanie korzyści i minimalizowanie kosztów. Negocjacje, mediacje i arbitraż. Zachowania asertywne jako forma rozstrzygania konfliktów organizacyjnych.

RATAJCZAK Zofia : Psychologia pracy i organizacji. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 106-111 : Konflikt w organizacji jako mechanizm regulacyjny
Przyczyny oraz strategie rozwiązywania konfliktów w organizacji. Symptomy konfliktu w miejscu pracy.

ROBBINS Stephen P. : Zasady zachowania w organizacji. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydawnictwo, cop. 2001. - S. 177-191 : Konflikt i negocjacje
Definicja konfliktu. Różnica między konfliktem funkcjonalnym a dysfunkcjonalnym. Strategie negocjacji. Utrudnienia w negocjacjach: uprzedzenia w podejmowaniu decyzji utrudniające skuteczne negocjacje, rola cech osobowości w negocjacjach, wpływ różnic kulturowych na style negocjacji. Wnioski dla menedżerów: kierowanie konfliktem, doskonalenie umiejętności negocjacji.

SKUZIŃSKA Anna, PLOPA Mieczysław : Mobbing w miejscu pracy : zagrożenia dla jednostki i wyzwania dla społeczności // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 2 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : "Impuls", 2007. - S. 331-347

STĘPIEŃ JERZY : Socjologia pracy i zawodu. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2005. - S. 111-121 : Konflikty i zjawiska dezorganizacji społecznej w zakładzie pracy
Pojęcie i typy konfliktów. Źródła konfliktów. Metody rozwiązywania konfliktów.

STĘPIEŃ JERZY : Socjologia pracy i zawodu. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2005. - S. 123-135 : Negocjacje

URY William : Dochodząc do zgody : przekształcanie konfliktów w domu, w pracy i na świecie / przeł. [z ang.] Magdalena Wajda-Kacmajor. - Taszów : "Moderator", 2006
Filia w Bełchatowie

WILSZ Jolanta : Teoria pracy : implikacje dla pedagogiki pracy : Kraków : "Impuls", 2009. - S. 235-332 : Funkcjonowanie zawodowe człowieka

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BODANKO Anatol, KOWOLIK Piotr : Konflikty w zakładzie pracy i szkole // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 49-76
Konflikty w kierowaniu i zarządzaniu. Rodzaje i źródła konfliktów w organizacji. Dynamika konfliktu w organizacji i jej konsekwencja. Konflikty w szkole - odmiany konfliktów uczniowskich. Skutki konfliktów występujących w szkole. Konflikty polityczne. Wybrane sposoby rozwiązywania konfliktów.

NIKOŁAJEW Jan, LEŚNIEWSKA Grażyna : Kilka słów o konfliktach społecznych w zakładzie pracy // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2001, nr 2, s. 11-16
Formy walki w konfliktach społecznych: bojkot, sabotaż, szykana, agresja słowna i agresja fizyczna.

PRZYBYŁA Jacek : Konflikt interesów w zakładzie pracy po jego prywatyzacji // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia. - Z. 4 (2007), s. 150-174

ZIĄBER Aleksandra : Przystanek Konfliktowo // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 2, s. 72-73
Przyczyny konfliktów. Strategie rozwiązywania konfliktów (rywalizacja, współpraca, kompromis, unikanie, dostosowywanie się). Rola menedżera w zarządzaniu konfliktem.

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna