Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Dotychczas w UE nie przyjęto wspólnej definicji zjawiska, uważa się, że pojęcie to obejmuje przestępstwa popełnione pod wpływem narkotyków, przestępstwa popełnione w celu zdobycia środków finansowych na zakup narkotyków, przestępstwa popełnione w kontekście funkcjonowania nielegalnych rynków narkotykowych oraz przypadki naruszania prawa antynarkotykowego (EMCDDA 2006) [1]

[1] STRUZIK Marta: Przestępstwa związane z narkotykami. Próba zdefiniowania zjawiska / Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. [Dostęp: 7.06.2011]. Dostępny w Internecie: http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/53,Przestepstwa-zwiazane-z-narkotykami-Proba-zdefiniowania-zjawiska

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CABALSKI Marian : Przestępczość narkotykowa w Polsce. Prawne aspekty zapobiegania narkomanii i zwalczania jej przejawów // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 182-189
Regulacje prawa międzynarodowego dotyczące przeciwdziałania narkomanii. Podstawowe regulacje prawa europejskiego dotyczące walki z narkomanią. Polskie regulacje prawne w zakresie zapobiegania i walki z narkomanią.

CABALSKI Marian : Przestępczość narkotykowa w Polsce. Przestępczość narkotykowa - prognozy i konieczne działania zaradcze // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 189-192

CABALSKI Marian : Przestępczość narkotykowa w Polsce. Wprowadzenie do problemu. Skala i charakter przestępczości narkotykowej w Polsce w latach 2000-2007// W: Narkomania : spojrzeniewielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 155-171

CABALSKI Marian : Przestępczość narkotykowa w Polsce. Zorganizowana przestępczość narkotykowa // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. MariuszJędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 171-182
Podmioty ustawowo powołane do walki z przestępczością narkotykową. Zorganizowana przestępczość narkotykowa w świetle badań CBŚ i innych podmiotów zaangażowanych w jej zwalczanie w latach 2000-2007. Przemyt do i z Polski oraz tzw. szlaki przerzutu narkotyków. Sposoby przemytu narkotyków.

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 291-314 : Aktualne problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce
M.in. o przestępczości narkotykowej.

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 128-136 : Wpływ narkotyków halucynogennych i stymulujących na wypadki drogowe i w miejscu pracy. Możliwości wykrywacze Policji

HOŁYST Brunon : Współczesne problemy przestępczości zorganizowanej w Polsce // W: Człowiek wobliczu prawa / red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - S. 247-265
Przestępczość narkotykowa (s. 263).

MONITOROWANIE narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / red. prow. i red. meryt. Janusz Sierosławski, Bogusława Bukowska, Piotr Jabłoński. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2007. - 121-123 : Przestępczość przeciw ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

SZARZAŁA Dariusz : Prawne regulacje dotyczące zjawiska narkomanii a problem prewencji i profilaktyki. Problem odpowiedzialności karnej sprawców przestępstw (uzależnionych od narkotyków) w świetle obowiązującego prawa // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 412-415
Przestępczość związana z produkcją, przemytem i handlem środkami odurzającymi. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w związku z uzależnieniem się sprawców od środków odurzających.

SZARZAŁA Dariusz : Prawne regulacje dotyczące zjawiska narkomanii a problem prewencji i profilaktyki. Przestępczość związana ze zjawiskiem narkomanii jako problem prawny // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 409-412
Schemat korelacji powstających między narkomanią a przestępczością wg B. Hołysta. Grupy przestępstw mających związek z narkomanią.

SZARZAŁA Dariusz : Prawne regulacje dotyczące zjawiska narkomanii a problem prewencji i profilaktyki. Rozwiązania prawne dotyczące postępowania z nieletnimi narkomanami - sprawcami przestępstw // W: Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. - S. 418-424

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CZAS skończyć z karą śmierci za handel narkotykami. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2009, nr 3, s. 217-221
Argumenty za zniesieniem kary śmierci za handel narkotykami.

DUDEK Daniel : Afganistan a światowa, nielegalna produkcja opium // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 19-22
Afganistan jako główny dostawca heroiny na światowe rynki narkotykowe.

JĘDRUSZAK Łukasz : Narkotyki w ruchu drogowym // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 4, s. 25-27
Działania mające na celu ograniczenie zjawiska. Rozpowszechnienie i metodologia badań zjawiska. Wykrywanie substancji zabronionych i egzekwowanie prawa oraz prewencja .

KONIKOWSKA-KUCZYŃSKA Justyna : Odpowiedzialność karna za posiadanie narkotyków. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 3, s. 311-322
Zmiany w podejściu ustawodawcy do problemu posiadania narkotyków. Omówienie ustaw: o zapobieganiu narkomanii z 1985 r., o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 r., nowelizacji z 2000 r. oraz o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r.

KRAJEWSKI Krzysztof : Depenalizacja posiadania narkotyków na własny użytek? : pożądana, ale niekonieczna / rozm. przepr. Tomasz Kowalewicz // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 2, s. 2-5
Rozmowa na temat przygotowań nowelizacji ustawy antynarkotykowej w Polsce, w tym m.in. przestępstw dotyczących narkomanii.

KRAJEWSKI Krzysztof : Polskie prawo narkotykowe wysyła sprzeczne sygnały. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 4, s. 55-58
Przemiany w polskim prawie dotyczącym narkotyków od lat 80-tych XX w

KRAJEWSKI Krzysztof : Polskie ustawodawstwo dotyczące narkotyków i narkomanii : pomiędzy represją a profilaktyką, a terapią // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 3, s. 27-38

KRAJEWSKI Krzysztof : Polskie ustawodawstwo dotyczące narkotyków i narkomanii: pomiędzy represją a terapią // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 5, s. 7-11
Polskie ustawodawstwo wobec posiadania narkotyków oraz leczenia osób uzależnionych, które popełniły przestępstwo.

KRAJEWSKI Krzysztof : Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii : ustawodawstwo polskie na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 4, s. 425-437

KRAJEWSKI Krzysztof : Przestępstwo posiadania narkotyków oraz środki stosowane wobec jego sprawców w świetle badań aktowych. - Bibliogr. // Alkoholizm i Narkomania. - 2008, nr 3, s. 221-235
Prezentacja wyników badań aktowych przeprowadzonych na próbie 102 spraw o posiadanie narkotyków rozpoznanych w roku 2005 w krakowskich sądach. Ogólna charakterystyka badanych czynów. Środki stosowane wobec sprawców badanych czynów.

KRAJEWSKI Krzysztof : Sprawy o posiadanie narkotyków w świetle wyników badań akt sądowych / // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2008, nr 3, s. 24-27
Przedstawienie wyników badań aktowych dotyczących spraw o posiadanie narkotyków. Problemy: czas i częstotliwość badanych przestępstw, rodzaj i ilość posiadanych środków, kwalifikacja czynu i kara.

MALCZEWSKI Artur : Przestępczość narkotykowa i nielegalny rynek narkotykowy. Cz. 1 // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 26-35
Omówienie danych dotyczących rozmiarów przestępczości narkotykowej oraz zwalczania nielegalnego rynku narkotyków w Polsce. Przestępstwa stwierdzone przeciwko postanowieniom ustawy o zapobieganiu narkomanii z 1985 r., przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 r i 2005 r. w latach 1994-2008. Liczba przestępstw przeciwko ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 i 2005 r. (posiadanie, handel, udzielanie, nakłanianie i ułatwianie) według substancji - dane KGP. Liczba podejrzanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 i 2005 r. w latach 1999-2008. Liczba przestępstw stwierdzonych, podejrzanych oraz wskaźnik liczby przestępstw na 100 tys. mieszkańców - według województw w latach 2000-2008.

MALCZEWSKI Artur : Przestępczość narkotykowa i nielegalny rynek narkotykowy. Cz. 2 / Artur Malczewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 4, s. 21-28
Informacja na temat produkcji i przemytu narkotyków w Polsce - liczby nielegalnych laboratoriów zlikwidowanych w latach 2000-2008, konfiskat narkotyków przez Policję oraz ujawnień Służby Celnej w latach 2002-2008, cen narkotyków na nielegalnym rynku w latach 1999-2008, czystości i dostępności narkotyków.

MALCZEWSKI Artur, STRUZIK Marta : Nielegalny rynek oraz przestępczość związana z narkotykami w świetle najnowszych danych. - Bibliogr. // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 1, s. 35-65
Przestępstwa związane z narkotykami - przegląd danych europejskich: przestępstwa psychofarmakologiczne, o charakterze ekonomicznym, ogólnym, przeciwko prawu narkotykowemu.
Przestępstwa związane z narkotykami - sytuacja prawna i instytucjonalna w Polsce. Przestępstwa stwierdzone w latach 1990-2007. Dynamika przestępstw stwierdzonych w latach 1998-2006. Liczby podejrzanych w latach 1999-2007. Liczba skazanych latach 1989-2006. Dostępność narkotyków na nielegalnym rynku wg badań szkolnych. Dostępność substancji psychoaktywnych wg badań populacji generalnej. Produkcja i przemyt narkotyków - liczba nielegalnych laboratoriów zlikwidowanych w latach 2000-2007. Konfiskaty narkotyków - konfiskaty Policji w latach 2001-2007, ujawnienia Służby Celnej w latach 2000-2007, przemyt zatrzymany przez Straż Graniczną w latach 2002-2007. Detaliczne ceny narkotyków na nielegalnym rynku w latach 1999-2007. Czystość narkotyków oraz zawartość THC w konopiach na nielegalnym rynku w latach 2004-2007.

MALCZEWSKI Artur : Przestępczość narkotykowa oraz działania instytucji zaangażowanych w redukcję podaży. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 8-19
Raport na temat przestępczości narkotykowej w Polsce. Dynamika przestępstw stwierdzonych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (z 1997 i 2005 r.) w latach 1990-2005. Przestępstwa stwierdzone przeciw postanowieniom Ustawy o zapobieganiu narkomanii i przeciwdziałaniu narkomanii w latach 1990-2005. Liczby podejrzanych z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (z 1997 i 2005 r.) w latach 1999-2005. Skazani prawomocnie przez sądy (z ustaw o przeciwdziałaniu i zapobieganiu narkomanii) w latach 1989-2004. Detaliczne ceny narkotyków na nielegalnym rynku w latach 1999-2005. Czystość narkotyków oraz zawartość THC w konopiach na nielegalnym rynku w latach 2003-2005. Konfiskaty narkotyków przez Policję w latach 2001-2005. Ujawnienia narkotyków przez Służbę Celną w latach 1998-2005.. Przemyt zatrzymany przez Straż Graniczną w latach 2002-2005.

MALCZEWSKI Artur : Redukcja podaży narkotyków // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 3, s. 17-27
Przedstawienie i analiza danych policyjnych dotyczących przestępstw związanych z narkotykami: przestępstw stwierdzonych, liczby podejrzanych, skazanych przez sądy, cen narkotyków w sprzedaży detalicznej, zabezpieczeń narkotyków. Dynamika przestępstw stwierdzonych oraz liczba podejrzanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 i 2005 roku w latach 1998-2006. Przestępstwa stwierdzone przeciw postanowieniom ustawy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu narkomanii w latach 1992-2006. Liczba przestępstw stwierdzonych wg województw w latach 1999-2006. Liczba skazanych w latach 1989-2005. Detaliczne ceny narkotyków na nielegalnym rynku w latach 1999-2006. Zabezpieczenie narkotyków przez Policję w 2006 r. w podziale na województwa. Ujawnienia Służby Celnej w latach 2000-2006. Przemyt zatrzymany prze Straż Graniczną w latach 2002-2006.

MARESZ Małgorzata : Przemoc i narkotyki // Świat Problemów. - 2007, nr 9, s. 25-27
Narkofobia, narkotyki, narkomania i przemoc związana z uzależnieniem.

PRZESTĘPCZOŚĆ związana z narkotykami // Świat Problemów. - 2006, nr 1, s. 19-20
Łamanie prawa antynarkotykowego w krajach Unii Europejskiej w latach 1998-2003. Zażywanie narkotyków a przestępczość w wybranych krajach Europy latach 2000-2004.

SACHNO Sergiusz, SIJKA Agnieszka : Domowa narkofabryka // Wprost. - 2008, nr 34, s. 32-34
Produkcja narkotyków w Polsce z legalnie nabytych półproduktów.

SEREDNICKI Łukasz : Artykuł 72 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jako alternatywa wobec kary pozbawienia wolności // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 3, s. 43-47
Odpowiedź na pytanie, dlaczego rzadko stosuje się w praktyce przepis dotyczący sprawców uzależnionych, mówiący o zawieszeniu postępowania karnego na czas trwania leczenia bądź terapii uzależnionych - m.in. opinie osadzonych oraz prokuratorów.

STRUZIK Marta : Przestępstwa związane z narkotykami : próba zdefiniowania zjawiska. - Bibliogr. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2007, nr 2, s. 5-8
Omówienie przestępstwa psychofarmakologicznego, kompulsywnych przestępstw o charakterze ekonomicznym, przestępstw o charakterze ogólnym, związanych z narkotykami, przestępstw przeciwko prawu antynarkotykowemu. Przestępstwa narkotykowe w Polsce.

TOKARCZYK Ewa : Narkotyki a kierowanie pojazdem. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 3/4, s. 89-105
Problem kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków w świetle prawa w Polsce. Wpływ narkotyków na sprawność i zachowanie się kierowcy w ruchu drogowym.

WORONA Piotr : Wprowadzanie do obrotu środków odurzających w świetle wyników badań empirycznych // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 2, s. 5-42
Kulisy pracy narkotykowych dilerów: wyniki badań dotyczące rynku narkotykowego, popularności i dostępności poszczególnych substancji, cen środków odurzających, a także opłacalności omawianego procederu.

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna