Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

UCZEŃ ZDOLNY
(PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEDNARKOWA Wiga : O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych : SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne). - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010
Filia w Tomaszowie Maz.

BEDYŃSKA Sylwia, DRESZER Joanna : Stracone talenty : negatywny stereotyp jako czynnik odpowiedzialny za niskie osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Impuls, 2005. - S. 75-85

BEREŹNICKI Franciszek : Dydaktyka kształcenia ogólnego. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls", 2007. - S. 462-472 : Praca z uczniem zdolnym
Pojęcie oraz cechy wyróżniające ucznia zdolnego. Rozwój zdolności. Cechy osobowości uczniów zdolnych. Osiągnięcia szkolne uczniów zdolnych. Rozpoznawanie uczniów zdolnych w klasie szkolnej.

BERNACKA Ryszarda Ewa : Uzdolniony "gejzer energii" wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli // W: Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - S. 9-34
Definicja uzdolnienia. Rozpoznanie potencjalnie uzdolnionego dziecka. Niezbędniki talentu. Wspomaganie rozwoju dziecka uzdolnionego. Wskazówki dla rodziców dzieci uzdolnionych. Edukacyjne wspomaganie dziecka uzdolnionego. Edukacyjne oddziaływanie na sferę poznawczą ucznia uzdolnionego. Specyfika osobowości ucznia uzdolnionego.

BIAŁEK Ewa D. : Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 151-157 : Wychowanie dzieci uzdolnionych i wybitnie zdolnych

CEGLEWSKA Elżbieta : Sprawozdanie z realizacji programu "Pigmalion" // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 165-181
Program "Pigmalion" przeznaczony jest do realizacji w gimnazjum, na zajęciach koła języka polskiego.

CHRUSZCZEWSKI Michał Hubert : Profile uzdolnień : intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009

CIEŚLIKOWSKA Joanna : Nauczyciel ucznia zdolnego w teorii i badaniach // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 195-211

CZELAKOWSKA Danuta : Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji: rozpoznawanie i kształcenie . - Kraków: "Impuls", 2007
Filia w Tomaszowie Maz.

CZERNIAWSKA Ewa : O złożonych związkach między zdolnościami i metapoznaniem // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005 . - S. 53-73

DYRDA Beata : Nauczycielskie kompetencje w pracy z uczniami zdolnymi // W: Nauczyciel : zawód, powołanie, pasja / red. nauk. Stanisław Popek, Adam Winiarz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 245-254

DYRDA Beata : Teoretyczne podstawy twórczości // W: Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży : poradnik dla wychowawców i nauczycieli / red. Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 11-23

DYRDA Beata : Uczeń twórczy w percepcji badanych nauczycieli // W: Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 130-140

DYRDA Beata : Uczeń zdolny // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń]. - Warszawa : "Żak", cop. 2007. - S. 888-891
Diagnoza oraz cechy wyróżniające ucznia zdolnego. Typy uczniów zdolnych. Potrzeby edukacyjne i rozwój uczniów zdolnych.

DYRDA Beata : Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie. - Kraków : "Impuls", 2007

DYRDA Beata, WIŚNIEWSKA Elżbieta : Relacje interpersonalne uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym // W: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 69-87
Filia w Bełchatowie ; Filia w Tomaszowie Maz.

GĄSTOŁ Agnieszka, JEGIER Aneta : A jeśli to geniusz? // W: Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. - S. 164-175
Filia w Tomaszowie Maz.

GIZA Teresa : Potrzeby dzieci zdolnych a ich zaspokajanie w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - S. 377-385
Filia w Radomsku

GIZA Teresa : Uczniowie zdolni w opiniach nauczycieli // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 153-164

GŁOWACKA Elżbieta : Uzdolnienia plastyczne // W: Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony ; [oprac. zespół K. Barańska-Dębiec i in.]. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 323-327

GOŁĘBNIAK Bogusława Dorota : Edukacja nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 181-194

JOPKIEWICZ Agata : Zdolności twórcze uczniów klas III szkoły podstawowej w świetle osiągnięć szkolnych, opinii nauczyciela i wytworów własnych // W: Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 141-153

JÓŹWICKA Zofia : Internat "Gimnazjum i Liceum Akademickiego" jako ważne ogniwo w procesie edukacji uczniów szczególnie zdolnych // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 261-267

KALBARCZYK Anna : Zabawy ze sztuką: podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych). - Wyd. 3. - Kraków: "Impuls", 2006

KIEDEWICZ-NAPPI Hanna : Zaspokajanie potrzeb uczniów szczególnie uzdolnionych // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 309-313

KLINKOSZ Waldemar : Wybrane aspekty badań nad uzdolnionymi uczniami niepełnosprawnymi // W: Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej E. Sękowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - S. 91-112

KLUGOWSKA Violetta : Realizacja programu kształcenia uzdolnień plastycznych "Gemma" // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 343-348

KMIECIK Bożena : Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych na lekcjach biologii // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 289-296

KOSSEWSKA Joanna : Uzdolnienia muzyczne // W: Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony ; [oprac. zespół K. Barańska-Dębiec et al.]. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 319-323

KRETEK-KAMIŃSKA Agnieszka : Społeczne teorie zdolności. Atmosfera życia rodzinnego i style oddziaływań wychowawczych stosowane wobec uczniów postrzeganych jako zdolni // W: Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 1 / red. Helena Marzec, Michał Pindera. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 199-216

KULCZYCKI Jerzy : Uzdolnienia językowe // W: Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony ; [oprac. zespół K. Barańska-Dębiec et al.] - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 309-315

KUPISIEWICZ Czesław, KUPISIEWICZ Małgorzata : Słownik pedagogiczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - S. 178 : Talent ; S. 188 : Uzdolnienie ; S. 201 : Zdolność

LANDAU Erika : Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2005

LIMONT Wiesława : Koncepcja organizacji i struktury opieki i kształcenia uczniów szczególnie zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 233-245

LIMONT Wiesława : Stań na ramionach gigantów, czyli uczeń zdolny jako problem wychowawczy // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 3 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - S. 109-127

LIMONT Wiesława : Uczeń zdolny jako problem wychowawczy // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 123-137

LUBISZEWSKA Halina, ZIELIŃSKA Jolanta, FRĄSZCZAK Bogna : "Szkoła po lekcjach" - projekt pracy z dziećmi zdolnymi, realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Nakle nad Notecią // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 273-283

ŁUKASZEWICZ Justyna, KRAJEWSKA Lidia : Być drugim dla drugich. Wspomaganie rozwoju zdolności społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem różnego rodzaju gier i zabaw // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 301-306

ŁYSAKOWSKA-BLOK Jolanta, ŚWIERCZEWSKA Renata : Metody pracy stosowane w przedszkolu a dziecko zdolne // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 371-383

MALISZEWSKI Edward : Partycypacyjny model zarządzania szkołą dla uczniów szczególnie zdolnych : zarys koncepcji // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 247-259

MANTURZEWSKA Maria : Systemy wykrywania, promowania i kształcenia talentów w wybranych krajach : (z perspektywy historycznej) // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju. / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005 . - S. 21-40

MENTEL Ewa : Rola rodziny w rozwoju zainteresowań i zdolności dziecka : (ze szczególnym uwzględnieniem zdolności matematycznych) // W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne / red. nauk. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 423-428

MONKS FRANZ J., PFLUGER Robin : Szkolna motywacja uczniów zdolnych - stan rzeczy // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 95-106

OPALIŃSKA Renata : Co się stanie, gdy z Sezamu wyjdzie Odyseusz? // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 143-152
Omówienie programu edukacyjno-wychowawczego, przeznaczonego dla zdolnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

PILARSKA Anna : "Dostrzegać więcej, widzieć inaczej" - praktyczne aspekty rozwijania zdolności dzieci w wieku wczesnoszkolnym // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 285-300

PILECKA Beata : Edukacja przedszkolna - szansą dla rozwoju dziecka potencjalnie zdolnego // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 221-233

PIOTROWSKI Eugeniusz : Rola nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym w reformowanej szkole // W: Rozwój zawodowy nauczyciela / pod red. nauk. Henryka Moroza. - Kraków: "Impuls", 2005. - S. 277-287

PIOTROWSKI Eugeniusz : Uczeń zdolny w świetle polskiej reformy edukacji // W: Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce / pod red. nauk. Henryka Moroza. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 303-312

PLUTECKA Katarzyna : Kompetencje komunikacyjne uzdolnionego ucznia z wadą słuchu // W: Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością : teoria, diagnoza, wspomaganie / red. Jolanta Baran, Adam Mikrut. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 61-67

PLUTECKA Katarzyna : Rola i miejsce surdopedagoga w edukacji uzdolnionego ucznia z wadą słuchu // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 149-154

PRZYBYSZEWSKA Anna : Wykorzystywanie metody synektycznej w rozwijaniu wyobraźni, stymulowaniu i ujawnianiu zdolności twórczych dzieci w wieku 5-15 lat // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 153-164

SACHER Wiesława A. : Orientacja nauczycieli w poziomie uzdolnień muzycznych dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju. / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 311-325

SĘKOWSKI Andrzej : Rozwijanie inteligencji i mądrości w kształceniu i wspomaganiu ucznia szczególnie zdolnego // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 167-179

SMAK Ewa : Próba identyfikacji uczniów należących do kategorii zdolnych i uzdolnionych kierunkowo w polskim systemie edukacyjnym // W: Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - S. 69-80

SIKORA Henryk : Postawy rodziców a rozwój uzdolnień plastycznych dzieci // W: Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka / pod red. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 221-236

SMITH Deborah Teutsch : Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. [T.] 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009. - S. 274-318 : Wybitne zdolności i rozwijanie talentów

STAŃCZAK Małgorzata : Udział uczniów zdolnych w zajęciach pozalekcyjnych // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 501-506

SUŚWIŁŁO Małgorzata : Zdolności specjalne dziecka w szkole : "zakopywanie" czy "mnożenie" talentów // W: Dylematy współczesnej edukacji / red. nauk. Józef Górniewicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. - S. 121-137

SZCZYGIELSKA Wanda : Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego pt. "Uskrzydlone Pisklę" dla dzieci zdolnych w wieku przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym nr 12 we Włocławku // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 213-219

SZEFLER Elżbieta : Strategie kształcenia ucznia zdolnego w młodszym wieku szkolnym w wybranych koncepcjach podręczników do kształcenia literackiego i językowego // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń - nauczyciel - edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 311-333

SZMIDT Krzysztof J. : Paula Torrance'a inkubacyjny model kształcenia uczniów zdolnych // W: Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 175-194

SZYDŁOWSKA Lucyna : Wspieranie rozwoju zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym w świetle programów autorskich i innowacji pedagogicznej // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 235-241
Program autorski "Zintegrowana Edukacja twórcza" zawiera elementy edukacji językowej, środowiskowej, społecznej, zdrowotnej, matematycznej i artystycznej.

TARASZKIEWICZ Małgorzata, KARPA Agnieszka : Jak wspierać zdolnego ucznia?. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
Filia w Bełchatowie

TOMCZYK-CHURSKA Anna : Biblioteka szkolna a model wzbogaconego kształcenia // W: Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 315-319

TURSKA Dorota : Najlepszy uczeń też potrzebuje wsparcia - sprawozdanie z badań własnych // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / red. Grażyna Kwaśniewska, Anna Wojnarska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2004. - S. 13-19

WOŁODKIEWICZ Krzysztof : Uzdolnienia uczniów jako osobowościowe determinanty osiągnięć szkolnych // W: Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 263-275

WRONA Leszek : Uzdolnienia matematyczne // W: Podstawy psychologii : podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich / pod red. Władysławy Pileckiej, Grażyny Rudkowskiej i Leszka Wrony ; [oprac. zespół K. Barańska-Dębiec et al.]. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 315-318

WRÓBLEWSKA Monika : Typy inteligencji uczniów uzdolnionych twórczo // W: Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 212-218
Filia w Tomaszowie Maz.

WSPIERANIE rozwoju uczniów zdolnych : specjalne rozwiązania stosowane w szkołach w Europie / Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji "Eurydice", 2008

ZIARNIK Janusz : Motywacja w dążeniu do sukcesu ucznia olimpijczyka i uczestnika lekcji twórczości - wyniki praktycznego zwiadu badawczego // W: Psychopedagogika działań twórczych / red. nauk. Krzysztof J. Szmidt, Monika Modrzejewska-Świgulska. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 129-135

ZIMMERMAN B.J., BONNIER S., KOVACH R. : Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

ZIOŁOWICZ Katarzyna : Kształcenie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym // W: Dylematy edukacji artystycznej. T. 1, Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 289-300

ŻEGNAŁEK Kazimierz : Dydaktyka ogólna : wybrane zagadnienia. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005. - S. 315-320 : Uczeń zdolny
Cechy charakteryzujące uczniów zdolnych m. in. pod względem intelektu, umiejętności, zdolności twórczych, cech charakteru. Formy edukacji oraz rozwiązania w zakresie kształcenia uczniów zdolnych.

 

Oprac. Ewa Bińkieiwcz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.12.2011


© Biblioteka Pedagogiczna