Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

BIBLIOTEKI SZKOLNE I PEDAGOGICZNE ORAZ NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE
NA ŁAMACH WYBRANYCH TYTUŁÓW CZASOPISM W LATACH 1999-2002
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BIBLIOTEKI SZKOLNE

AMBROŻY Janina : Niektóre formy konwersacyjno-zabawowe w pracy pedagogicznej z czytelnikiem // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 6-8

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Biblioteki szkolne, publiczne i pedagogiczne w zreformowanym systemie edukacji // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 1, s. 3-8

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Program edukacji czytelniczej i medialnej - moduł biblioteczno-informacyjny na zajęciach grupowych w szkołach ponadgimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 9, s. 1-5

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Projekt programu edukacji czytelniczej i medialnej dla nauczycieli wszystkich typów szkół ( w tym nauczycieli bibliotekarzy) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 1-3

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Udział bibliotekarza szkolnego w edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 2, s. 1-2

BŁASZCZYK-SMOLEC Aneta : Edukacja czytelnicza a biblioterapia // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 4-5

BOGACZ Mirosława : "Jak wypełnić ten paragon?" czyli absolwent szkoły średniej w bibliotece uczelnianej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 4-6

BOGACZ Mirosława : 0 swobodnym dostępie do Internetu raz jeszcze // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 9, s. 8-9

BOGACZ Mirosława : Biblioteka jest miejscem... Refleksje towarzyszące projektowaniu misji biblioteki liceum // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 3, s. 1-2

DRZEWIECKA Dorota : Szkolne centrum multimedialne w Kole // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 9, s. 10-11

DRZEWIECKI Marcin : Informacyjne i pedagogiczne funkcje bibliotek systemu oświaty w Polsce. Możliwość czy konieczność // Bibliotekarz. - 2001, nr 7/8, s. 8-12

DRZEWIECKI Marcin : Problemy przygotowania młodzieży do korzystania z informacji w dobie multimediów // Bibliotekarz. – 1999, nr 3, s. 3-6  

KULA Izabela : Działalność wychowawcza bibliotekarza, czyli o możliwościach wykorzystania dialogu i dramy w bibliotece dla dzieci // Poradnik Bibliotekarz. - 1999, nr 5, s. 5-7

MACIĄG Krzysztof : Refleksje o miejscu bibliotek publiczno-szkolnych w sieci // Bibliotekarz. - 2000, nr 9, s. 5-6

MORBITZER Janusz : 0 multimediach okiem pedagoga // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 1-3

MROCZKOWSKA Małgorzata : Aktywizowanie współpracy z rodzicami. Opis i analiza przypadku // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 14-15

MROCZKOWSKA Małgorzata : Komputeryzacja biblioteki szkolnej. Argumenty, propozycje harmonogramu działań // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 24-25

NIEDZIELA Stanisława : Biblioteka dla dzieci i młodzieży wobec reformy oświaty // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 11, s. 8

PAPIERSKA W., TOMKIEWICZ B. : Biblioteka szkolna w środowisku lokalnym. Program wychowawczy(oraz scenariusze lekcji) w bibliotece w ramach realizacji otwartych drzwi // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 6-7

PRĄŻYŃSKA Wiesława : Ewaluacja w edukacji // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 6

RADZIEJOWSKA-HILCHEN Anna : Reforma systemu szkolnego: rola współpracy bibliotek pedagogicznych i szkolnych // Bibliotekarz. - 2000, nr 1, s. 23-24

STANIÓW Bogumiła : Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 1-5

STANIÓW Barbara : Manifest bibliotek szkolnych (UNESCO, IFLA) // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 1

STĄSIEK Romana : Klub recenzentów jako forma popularyzowania czytelnictwa i promowania zbiorów biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 11-12

STUDNIEWSKA Bożena : Biblioteka szkolna a ewaluacja szkolnego programu ścieżek edukacyjnych // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 11-12

SZOCKI Józef : Biblioteka szkolna w procesie edukacji medialnej i czytelniczej // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 10, s. 7-10

SZPULEK Grażyna : Analiza i opis przypadku edukacyjnego w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 13

TOMKIEWICZ Barbara : Zasady organizacji biblioteki szkolnej w gimnazjum // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 10, s. 29

TYSZKA Joanna : Biblioteka jako centrum szkoły w dobie reformy edukacji // Poradnik Bibliotekarza . - 2001, nr 12, s. 14-15

TYSZKO Teresa : Formy pracy pedagogicznej w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 10

WASILEWSKI Juliusz : 0 bibliotekach w MEN // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 12, s. 7-8

WASILEWSKI Juliusz : Ankieta w sprawie bibliotek szkolnych czyli sporo pary w gwizdek // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 9, s. 12-13

WASILEWSKI Juliusz : Moda na ewaluację // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 5, s. 30

WOJCIECHOWSKI Jacek : Odrębność biblioteki szkolnej // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 6, s. 1-3

ZAWADZKA Renata : Zajęcia biblioterapeutyczne. Opis i analiza przypadku // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 16

ZYGA L., HOŁYK A. : Propozycje organizacji biblioteki gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 1-2

ZYGA Lidia : Zadania biblioteki w zreformowanej szkole podstawowej i gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 1-6

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE

BILIŃSKI Lucjan : Łączenie bibliotek jest nielegalne (łączenie szkolnej biblioteki z pedagogiczą) // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 11, s. 6-7

BILIŃSKI Lucjan : Prawne aspekty łączenia bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych z publicznymi // Bibliotekarz. - 1999, nr 10, s. 4-7

ĆWIOK Łucja : Jak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku weszła w XXI wiek // Bibliotekarz. – 2002, nr 2, s. 18-19

FALKOWSKA Elżbieta : Biblioteka pedagogiczna wobec przemian społecznych i edukacyjnych // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 6, s. 7-9

GAWROŃSKI Andrzej : Kto pozszywa tę sieć? // Bibliotekarz. - 2001, nr 5, s. 8-13

GÓRAL Zofia : Działalność edukacyjna Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 17

GRABOWSKA Mirosława, RATAJCZAK Bożena : Biblioteki w edukacji europejskiej (na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu) // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 5, s. 8-11

JAGIELSKA Janina : Propozycje zmian w ustawie o bibliotekach // Bibliotekarz. - 2001, nr 6, s. 2-4

KOWALCZUK Marzena : Biblioteki Pedagogiczne w nowej rzeczywistości // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 2, s. 6-8

MICHALAK Joanna : 0 bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w MEN-nie // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 4, s. 16-17

MISIEJUK Bogusława : Potrzebna jest współpraca bibliotek szkolnych i pedagogicznych // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 27  

MISZCZUK Robert : Biblioteki pedagogiczne u progu reform ... i co dalej? // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 1, s. 9-10

RADWAŃSKI Aleksander : INFOBIBnet - sieć współpracy bibliotek // Bibliotekarz. – 2002, nr 3, s. 6-10

RYDZ Maria : W stronę marketingu. Cz.I // Bibliotekarz. - 2000, nr 1, s. 6-11  

RYDZ Maria : W stronę marketingu. Cz.II // Bibliotekarz. - 2000, nr 2, s. 18-22

SCHRAMM Magdalena, CIESIELSKA Mirosława  : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku w świetle opinii i oczekiwań czytelników // Bibliotekarz. - 2002, nr 3, s. 20-22

SIUDA Maria : Działalność informacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 10, s. 10-13

TOBOLSKA Urszula : Rola biblioteki pedagogicznej na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu // Bibliotekarz. - 2003, nr 2, s. 10-13

WALCZAK Beata : Potrzeby czytelnicze użytkowników biblioteki pedagogicznej // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 1, s. 5-8

WASILEWSKI Juliusz : Konferencja dyrektorów wojewódzkich bibliotek pedagogicznych // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 29

WOJCIECHOWSKI Jacek : 0 tym, co jest ważne // Bibliotekarz. - 2000, nr 6, s. 3-6

WOJCIECHOWSKI Jacek : Smutki małych bibliotek // Bibliotekarz. - 2001, nr 3, s. 6-8

WYBRANE akty prawne dotyczące funkcjonowania bibliotek pedagogicznych i szkolnych // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 3, s. 32-33

ZWIERZYŃSKA Renata  : Gromadzenie zbiorów w bibliotece pedagogicznej. Teoria i praktyka // Bibliotekarz. - 2002, nr 2, s. 15-16

ZYBERT Elżbieta Barbara : Biblioteki pedagogiczne u progu reformy administracyjnej kraju... i co dalej? // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 4, s. 2-7  

ZYBERT Elżbieta Barbara : Biblioteki Pedagogiczne w 2000 roku // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 11. s. 3-8

NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

ANDRZEJEWSKA Jadwiga : Pracownicy bibliotek szkolnych i pedagogicznych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich (1917-2002) // Bibliotekarz. - 2002, nr 12, s. 7-11

BILIŃSKI Lucjan : Przykład prawa bibliotekarzom nieprzyjaznego // Bibliotekarz. - 2001, nr 6, s. 4-6

BOGACZ Mirosława : Nauczyciel bibliotekarz na zakręcie reformy ... // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s. 10

BORECKA Irena : 0 zawodzie i doskonaleniu zawodowym biblioterapeuty // Bibliotekarz. - 2001, nr 3, s. 11-12

CZYŻEWSKA Elżbieta : Rozumienie etyki zawodowej w środowisku bibliotekarskim // Bibliotekarz. - 2001, nr 5, s. 2-8

GÓRSKA Elżbieta : Rola bibliotekarza systemowego w procesie automatyzacji bibliotek // Bibliotekarz. - 2001, nr 2, s. 10-11

GUCWA Elżbieta : Porozmawiajmy o obowiązkach nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 10

HOWORKA Bolesław : Bibliotekarz w demokratycznym państwie prawnym // Bibliotekarz. – 2002, nr 4, s. 3-7

KISILOWSKA Małgorzata : Etyka pracowników informacji w Polsce - czy jest możliwa? // Bibliotekarz. - 1999, nr 5, s. 2-5

KISILOWSKA Małgorzata : Kształcenie bibliotekarzy i użytkowników - uwarunkowania i zadania z perspektywy międzynarodowej // Bibliotekarz. - 2002, nr 11, s. 17-21

KRZEMIEŃ Małgorzata, SYGUŁA Wiesława : Program PowerPoint w pracy nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 11, s. 25

KUBÓW Stefan : Bibliotekarze i politycy // Bibliotekarz. - 2002, nr 2, s. 3-5

KUBÓW Stefan : Siedem grzechów głównych kształcenia bibliotekarzy w polskich szkołach wyższych // Bibliotekarz. - 2002, nr 4, s. 8-11

KUŹMIŃSKA Krystyna : Kwalifikacje zawodowe bibliotekarzy // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 7/8, s. 42-43

NAJDUCH Ewa, PAŁYSIŃSKA Urszula : Biblioteka przyszłości i jej rola w strukturze szkoły // Bibliotekarz. - 2002, nr 6, s. 12-14

PODOLAK Magdalena : Rozterki (nie bardzo młodej bibliotekarki) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 1, s. 2  

ŚWIDERSKA Irena : Komunikacja interpersonalna (asertywność) // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 1-3

TARGOSZ Anna : Współpraca dydaktyczna bibliotekarza z nauczycielami przedmiotów // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 9

WOJCIECHOWSKI Jacek : Dyrektorzy // Bibliotekarz. - 2003, nr 2, s. 3-6

 

 

Oprac. na podstawie zbiorów BPP
Filia w Opocznie

Aktualizacja: 23.10.2003


© Biblioteka Pedagogiczna