Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ROLA ZABAWY W ŻYCIU I ROZWOJU DZIECKA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2010

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIAŁA Monika : Przedszkolaki : co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien. - Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2008. - S. 15-17: Zabawa

CUDAK Henryk : Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2000. - S. 208-241 : Zabawa jako podstawowa działalność dziecka w wieku przedszkolnym

DYMARA Bronisława, GÓRNIOK-NAGLIK Alina, UCHYŁA-ZROSKI Jadwiga : Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym. - Wyd. 1 popr. - Kraków : "Impuls", 2009

ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch. -Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śmiecińscy, 2008. - S. 643-655 : Zabawa w dzieciństwie ; s. 656-661: Zabawy w role

GRAD Jan : Zabawa a zdrowie. Psychologiczne a kulturoznawcze pojęcie zabawy // W: Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki / red. nauk. Jerzy M. Brzeziński, Lidia Cierpiałkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2008. - S. 175-189

HANNAFORD Carla : Serce dziecka. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwo]u Ruchowego i Integracji Odruchów, 2004. - S. 131-153 : Zabawa, drzwi do serca

JEGIER Aneta : Mądrze się bawię, dobrze się uczę : przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły. - Gdańsk : "Harmonia" , 2007. - S. 36-39 : Rola zabawy w rozwoju psychofizycznym dzieci - aspekty teoretyczne

KUPISIEWICZ Czesław, KUPISIEWICZ Małgorzata : Słownik pedagogiczny. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009. - S. 198 : Zabawa

KWAŚNIEWSKA Małgorzata : Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecięcej II W: Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / red. Joanna Karczewska, Małgorzata Kwaśniewska. - Kielce, 2009. - S. 79-89
Definicje i cechy zabawy. Funkcje i znaczenie zabaw dziecięcych. Rodzaje oraz przykłady zabaw.

MICHALEWSKI Tomasz : Edukacyjna rola zabaw i zabawek dzieciństwa - wspomnienia młodzieży akademickiej Uniwersytetu Opolskiego. Komunikat z badań // W: Nauczyciel wczesnej edukacji / pod red. Ewy Smyk. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - S. 233-241

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach. - Kraków : "Impuls", 2006
Filia w Radomsku

MUCHACKA Bożena : Miejsce zabawy w koncepcji scholiologii // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Bożeny Suchackiej. - Kraków : "Impuls" , 2006. - S. 123-131

MUCHACKA Bożena : Zabawa jako źródło inspiracji poznawczej dziecka // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 467-471

PIĘTA Jan : Pedagogika czasu wolnego. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 41-51 : Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy
Filia w Radomsku, 40161-40162 Filia w Tomaszowie Maz.

STAWINOGA Renata : Zabawa językowa jako forma aktywności sprzyjająca wyzwalaniu twórczości dziecięcej // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 215-226

TRUSKOLASKA Justyna : Osoba i zabawa : elementy filozofii i pedagogiki zabawy. - Lublin : KUL, 2007

WALCZAK Grażyna : Zabawa i zabawki : czyli dlaczego i czym należy bawić się z dzieckiem // W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzonym wzrokiem : poradnik dla nauczycieli / red. Grażyna Walczak. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - S. 111-129

WALOSZEK Danuta : Socjopedagogiczny wymiar zabawy w edukacji wczesnoszkolnej // W: Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy, rozwiązania / red. nauk. Dorota Klus-Stańska, Maria Szczepska-Pustkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne , cop. 2009. - S. 331-365
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

WALOSZEK Danuta : Pedagogika przedszkolna : metamorfoza statusu i przedmiotu badań. -Kraków, 2006. - S. 251-313 : Zabawa jako problem pedagogiczny

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BĄBKA Jarosław : Aktywność i współpraca dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 15-20

BRZOZOWSKA Marzanna : W co się bawić // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 28, s. 10 Rola zabawy w rozwoju dziecka.

CYGAL Anna : Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci II Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 43-45

DELEŻYŃSKA Katarzyna : Rola gier i zabaw w nauczaniu małych dzieci // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 5, s. 103-109
Przyswajanie języka obcego przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym - możliwości koncentracji uwagi przez małe dzieci. Optymalny wiek na rozpoczęcie nauki języków obcych. Edukacyjne walory gier w nauczaniu wczesnoszkolnym. Tworzenie i adaptowanie zadań do wczesnoszkolnego nauczania języka obcego. Przykłady ćwiczeń z języka angielskiego dla dzieci w wieku 5-9 lat.

DYMARA Bronisława : Radość zabawy a cechy dziecięcości // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 22-24

GELLETA-MAC Izabela : Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 28 - 29

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : O roli zabawek w procesie rozwoju umysłowego dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s. 269-277

GRYNIUK-TORUŃ Iwona : Zabawa, czyli ciężka praca // Charaktery. - 2005, nr 9, s. 22-24

GRZESZKIEWICZ Bożena : Społeczny charakter zabaw dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 3, s. 5-8

KAPICA Gabriela : Zabawa zwiastunem kreatywności // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 4, s. 195-201

KOPEK Renata : O potrzebie współdziałania z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 37-39

Rola rodziców w edukacji przedszkolnej dziecka. Formy kontaktów, charakterystyka współpracy nauczycieli z rodzicami. Propozycja zabawy z rodzicami, mającej na celu doskonalenie funkcji motorycznych dziecka.

KOSZTYŁA Bernadeta : Zabawa i jej cechy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5 , s. 22-28

KRASA Zdzisława : Dzieciństwo służy do zabawy. - Bibtiogr. // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 1, s. 68-[69]
Rola zabawy w życiu dziecka.

KRASKA Agnieszka : Lalka czy samochód? : zabawy najmłodszych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 17-20

KUSZAK Kinga : Dziecko samodzielnym kreatorem świata zabawy // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 3, s. 8-11

KRÓL Katarzyna : Zabawa na niby // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 43-47
Rola zabawy w wychowaniu przedszkolnym.

LUBOMIRSKA Krystyna : Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w poglądach Lwa S. Wygotskiego // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s. 4-7

ŁUKASIK Lidia, CYRAN Teresa : Gry i zabawy dydaktyczne // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s. 307-312
Rola zabaw i gier dydaktycznych. Zastosowanie gier i zabaw dydaktycznych w edukacji matematycznej.

MARSZAŁEK Lidia, MORACZEWSKA Barbara Marszałek , Lidia MORACZEWSKA Barbara: Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. [Cz. 1-2] // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 39-49 ; nr 3, s. 201-210

MIĘGOĆ Małgorzata : Zabawa w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 49-53
Rola zabawy w terapii dzieci z dysleksją i ADHD.

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Zabawa i jej wpływ na psychoruchowy rozwój dziecka II Lider. - 2002, nr 3 , s. 6-8

MODRZEJEWSKA-MROZOWSKA Xenia, MODRZEJEWSKA Daria : Mamo, kup mi... nietoperza : rola zabawek w edukacji dziecka // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 3, s. 160-162
Jaką rolę może pełnić zabawka w ekologicznej edukacji małego człowieka.

NERŁO Mirosława : Czemu służy zabawa II Edukacja i Dialog. - 2002, nr 10, s. 17-22

NOWOSIADŁY Agnieszka : Zabawa w socjoterapii. - Bibliogr. // Remedium. - 2006, nr 5, s. 30-31 Socjoterapeutyczna rola zabawy.

PTAK Izabela : Pedagogika zabawy sprzyja dziecku // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 4, s. 58-60

RESLER-MAJ Anna : Zabawy z bronią // Charaktery. - 2009, nr 5, s. 30-32
Wpływ zabawek i zabawy na rozwój dziecka.

SKWARKA Ewa : Zabawa w edukacji emocjonalnej przedszkolaków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 5, s. 48-53

SKURA Małgorzata : Przepis na sukces pedagogiczny // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 27-29
Metoda pracy z dzieckiem powinna być dostosowana dla obojga - dziecka i nauczyciela. Zabawa - przejaw aktywności dzieci w przedszkolu.

TRUSKOLASKA Justyna : Czym jest zabawa // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 4, s. 53-62

TRYBUCHOWSKA Anna : Zabawa dziecka - jaka jest? // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 22-23

TRZECIAKOWSKA Diana : Czym bawią się dzieci // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 28, s. 27
Rola zabawy i zabawek w prawidłowym rozwoju dziecka.

WIECZOREK Dorota : Dziecięce zabawy // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s. 5-7
Znaczenie zabawy w życiu dziecka. Wyobraźnia a zabawa. Zabawa jako terapia. Proces socjalizacji czyli nauki szanowania i akceptowania odmiennych zdań i wyborów innych członków społeczności.

WILK Jolanta : Rola zabawy wżyciu dziecka // Nowe w Szkole. - 2002, [nr] 2, s. 9-10

WRUK Sylwia : Zabawy wspomagające rozwój umysłowy // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 4, s. 34-36

WOJNOWSKA Monika : Zabawy i gry matematyczne w edukacji dziecka. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. [65]-73
Rola zabawy w rozwoju dziecka. Znaczenie gry i zabawy dla edukacji matematycznej dziecka we wczesnym wieku szkolnym.

WOLNY Joanna : Rola rodziców w zabawie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 61-64

WOLNY Joanna : Dziecko się bawi // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 29-32

WRÓBLEWSKA Alina : Dom jako miejsce życia towarzyskiego // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 12-13
Kulturotwórcza rola rodziny. Wspólne spędzanie czasu wolnego. Rola zabawy w pogłębianiu więzi rodzinnych.

ZAGUMNY Marek : Dziecko jest po to, aby się bawić // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 52-57

ZAJĄC Dorota : Wpływ zabawy na rozwój dziecka. - Bibliogr. // Świetlica w Szkole. - 2008, [nr] 3, s. 12
Rola zabawy oraz jej wpływ na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Rodzaje oraz formy zabaw.

ZBRÓG Zuzanna : Gry i zabawy interakcyjne jako czynnik wspierania socjalizacji dziecka i kształtowania jego osobowości // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 54-66

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 28.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna