Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE BEZDOMNYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GAGACKA Maria : Stygmatyzacja bezdomnych i ich marginalizacja w świetle badań lokalnej opinii społecznej // Bezdomność : szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej / red. Jan Mazur ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. - S. 94-110

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 346-353 : Wykluczenie społeczne
Formy wykluczenia: ekonomiczne, polityczne, polityczne. Formy wykluczenia społecznego. Wykluczenie młodzieży, bezdomnych, osób mieszkających na wsi. Wykluczenie społeczne a przestępczość.

GIERMAKOWSKA Regina : Oblicza bezdomności. Teoria i praktyka // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - S. 73-87

HOŁYST BRUNON : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 116 : Wykluczenie społeczne ; S. 966-991 : Prawne i społeczne problemy dotyczące osób objętych marginalizacją
Problem marginalizacji osób biednych, ubogich oraz bezdomnych.

KAMIŃSKA Hanna : Bezdomność rodzin samotnych matek jako problem społeczny // W: Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń : "Akapit", 2003. - S. 181-189

MAJEWSKA Dominika : Lokalny wymiar bezdomności na przykładzie Radomia // W: Bezdomność : szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej / red. Jan Mazur ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. - S. 111-129

MARYNOWICZ-HETKA EWA : Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T]. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 337-340 : Wyłączenie społeczne ; S. 340-345 : Bezdomność jako przejaw wyłączenia społecznego

NÓŻKA Marcjanna : Marginalizacja w środowisku osób bezdomnych // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 214-223
Filia w Tomaszowie Maz.

OLIWA-CIESIELSKA Monika : Człowiek bezdomny jako "Inny". Możliwości uczestnictwa społecznego // W: Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń : "Akapit", 2003. - S. 145-158

SZCZĘSNY Wiesław Wojciech : Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2003. - S. 148-152 : Charakterystyka wybranych zachowań patologicznych. Bezdomność - życie "menela" z wyboru czy człowieka marginalizowanego

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHRĄŚCIEL Katarzyna : Zjawisko bezdomności w ujęciu nie tylko normatywnym // Praca Socjalna. - 2007, nr 6, s. 17-31

GRANIEWSKA Danuta : Statystyki i narzędzia badawcze dotyczące wykluczenia społecznego związanego z mieszkaniem // Polityka Społeczna. - 2005, nr 10,s. 16-18

ILNICKA Renata Małgorzata : Bezdomność czy wyizolowanie społeczne? // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 5, s. 3-20

MŁYŃSKA Katarzyna : Społeczne "unicestwienie" osób wykluczonych społecznie : analiza trajektorii bezdomności // Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 4, s. 61-81

JAC (oprac.) : Otwarte Drzwi // Remedium. - 2006, nr 1, s. 24-25
Działalność Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi" w Warszawie w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu - aktywizacja zawodowa, stwarzanie instytucjonalnych i psychospołecznych warunków wychodzenia z bezdomności oraz podejmowanie działań na rzecz niepełnosprawnych.

PRZYMEŃSKI Andrzej : Zasppokajanie potrzeb mieszkaniowych osób zmarginalizowanych ekonomicznie na przykładzie Poznania // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 29-33
Celem artykułu jest diagnoza poziomu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i paramieszkaniowych (schronienia tymczasowego) osób marginalizowanych ekonomicznie (bezdomnych) w zakresie dostępności i standardów oferowanej im pomocy oraz przedstawienie rekomendacji dla polityki społecznej w tym obszarze zadań publicznych.

PRZYMEŃSKI Andrzej, OLIWA-CIESIELSKA Monika : Mieszkalnictwo socjalne jako instrument demarginalizacji społecznej bezdomnych na przykładzie Poznania : diagnoza i rekomendacje // Polityka Społeczna. - 2010, nr 3, s. 1-7
Funkcja mieszkalnictwa socjalnego w procesie demarginalizacji społecznej osób bezdomnych.

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna