Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE BEZROBOTNYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BALANDYYNOWICZ Andrzej : Prawo bez autorytetu i pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek // W: Człowiek w obliczu prawa / red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - S. 211-223

BALANDYYNOWICZ Andrzej : Prawo bez autorytetu i pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / red. nauk. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 257-271
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym - prawo bez autorytetu (s. 258-262)

GAJDA Małgorzata : Wałbrzych naznaczony węglem. Od etosu górnika do stygmatu biedaszybownika // W: Miejskie wojny : edukacyjne dyskursy przestrzeni / red. Kamila Kamińska. - Wrocław : "Atut", 2010. - S. 87-102
Stygmat bezrobotnego i biedaszybownika.

GRABIAS Joanna : Wpływ pracy woluntarystycznej na neutralizację patologii społecznych // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 98-106
Pomoc grupom osób zagrożonych marginalizacją - wolontariat w służbie młodzieży, bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, uchodźców.

HORBOWSKI Adam, KRZANOWSKI Adam : Analfabetyzm cywilizacyjny dorosłych skutkiem wykluczenia społecznego // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : diagnoza - potrzeby - prognozy / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 311-323
Zjawisko wykluczenia jako skutek określonych uwarunkowań społecznych i ekonomicznych, w tym bezrobocia i ubóstwa. Polityka społeczna państwa w kierunku przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

KMIECIK-BARAN KRYSTYNA : Bezrobocie czynnikiem marginalizacji i ubóstwa. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
Filia w Radomsku

KRZESIŃSKA-ŻACH Beata, SZYMANOWSKA Joanna : Wybrane obszary problemów i zagrożeń społecznych // Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / red. Wioletta Danilewicz. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 322-336
Dotyczy marginalizacji społecznej osób dotkniętych biedą, bezrobociem.

NOSZCZYK Monika : Bezrobocie a zjawisko marginalizacji // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005 . - S. 310-319
Filia w Tomaszowie Maz.

SZYLKO-SKOCZNY Małgorzata : Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2004. - S. 73-82 : Psychospołeczne skutki bezrobocia

WIDAWSKA Edyta, GĘBUŚ Dorota : Społeczeństwo informacyjne a wykluczenie // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 275-286
Kategorie osób zagrożonych wykluczeniem. Wykluczenie społeczne osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych oraz ze względu na wiek. Rozwiązania wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Włączanie wyłączonych - programy wspierające uczestnictwo osób odsuniętych na margines obszaru zatrudnienia.

WRÓBLEWSKA Teresa : Tolerancja a wykluczenie społeczne w polskiej polityce społecznej, w Unii Europejskiej i w działaniach Rady Europy // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 251-274
Definiowanie wykluczenia społecznego. Rozróżnianie pojęć - ubóstwo i wykluczenie Petera Abramsona oraz Grahama Rooma. Zalety i wady perspektyw marginalizacji i wykluczenia społecznego. Organizacje działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na skutek choroby alkoholowej, opuszczenia więzienia, braku pracy i mieszkania. Organizacje działające na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Organizacje działające na rzecz wzrostu zatrudnialności przez poprawę kwalifikacji. Biura Aktywizacji Bezrobotnych prowadzone przez Caritas - aktywne i kompleksowe formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród osób długotrwale bezrobotnych.

ZBROSZCZYK Dorota : Bezrobocie jako jeden z czynników powodujących marginalizację współczesnej rodziny // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : [s.n.] , 2010. - S. 249-255

ZYCH Anna : Bezrobocie jako jedna z przyczyn wykluczania człowieka z różnych dziedzin jego życia // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 395-398

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARENDT Łukasz : Deficyt kwalifikacji zasobów siły roboczej jako przyczyna wykluczenia cyfrowego //Polityka Społeczna. - 2008, nr spec., s. 5-11

BEDNARSKI Marek : Wykluczenie społeczne a szara strefa w gospodarce // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 24-29

CHODYRA Paulina, TRZECIECKI Andrzej : Wskazówki dla instytucji tworzących Centra Integracji Społecznej // Służba Pracownicza . - 2004, [nr] 4, s. 27-30
Centra Integracji Społecznej - nowe jednostki organizacyjne zajmujące się ochroną przed bezrobociem i marginalizacją społeczną osób najsłabiej przygotowanych do życia w gospodarce rynkowej.

DOBROWOLSKA Małgorzata : Poradnictwo zawodowe w dobie integracji europejskiej : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej // Chowanna .- 2004, t. 2, s. 33-41
Zaprezentowano umiejętności, jakimi powinien posługiwać się doradca zawodowy, którego działania skierowane są na przygotowanie bezrobotnych do efektywnego poruszania się po rynku pracy.

FALISZEK Krystyna : Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego - praca socjalna szansą na drogę z powrotem? // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11 , s. 16-20

GŁĄBICKA Katarzyna Anna : Zwalczanie ubóstwa i marginalizacji społecznej w Unii Europejskiej // Praca Socjalna. - 2005, nr 4, s. 96-109
Ubóstwo i bezrobocie w krajach Unii Europejskiej. Wykształcenie obywateli Unii, wiek, płeć, - a ubóstwo. Sposoby zwalczania ubóstwa na szczeblu UE. Strategia Lizbońska.

GOLINOWSKA Stanisława : Czy brak polityki zatrudnienia to droga do społecznego wykluczenia społecznego? // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 20-29

KACPRZAK Małgorzata : Problemy biedy i ubóstwa w Europie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 4, s. 86-90
Wysoki stan bezrobocia w Europie, postęp techniczny itp. powodują konieczność przygotowania pracowników do zdobywania nowych kwalifikacji, by zapobiec m.in. zjawisku wykluczenia społecznego. Jedną z aktywnych organizacji w tym obszarze jest Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Kształcenia Zawodowego EVBB.

KAWULA Stanisław : Aberracje psychospołeczne jako podstawa normalizacji jednostkowej i grupowej // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 9, s. 13-17
Pojęcia pedagogiki społecznej: aberracja, marginalizacja i wykluczenie społeczne w kontekście negatywnych skutków (bezrobocia, ubóstwa) transformacji społecznej w Polsce.

KOPTAS Grażyna : Izolacja społeczna bezrobotnych // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 5, s. 3-13

KOZŁOWSKI Paweł : Zatrudnieni - bezrobotni - wykluczeni // Nowa Szkoła. - 2001, nr 9, s. 55-56

KOWALSKA Grażyna : Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 20-27
Dalekosiężne skutki bezrobocia odczuwalne przez osoby bezrobotne i ich rodziny : ubóstwo, negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, konflikty w rodzinie, problemy z kształceniem dzieci, izolacja społeczna.

KUBICKI Paweł, Ewa CICHOWICZ Ewa : Rodzina wobec wykluczenia społecznego : analiza "Pamiętników bezrobotnych" // Polityka Społeczna. - 2005, nr 4,s. 26-30

LEPIANKA Dorota : Czym jest wykluczenie społeczne? : wprowadzenie do europejskich debat na temat ekskluzji // Kultura i Społeczeństwo. - 2002, nr 4, s. 3-22
Ekskluzja i inkluzja. Wykluczenie społeczne a bezrobocie i ubóstwo.

MARESZ Małgorzata : Zatrudnienie socjalne - cele i założenia : notatka ze spotkania z prof. Ewą Leś z Instytutu Nauk Społecznych UW w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich, 25 września 2002 r. // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2002, nr 3, s. 40-42
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (4 IX 2002 r.). Aktywna polityka zatrudniania osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

MARKS-BIELSKA Renata : Byli pracownicy PGR jako "przegrani" transformacji ustrojowej //Polityka Społeczna. - 2005, nr 7, s. 9-12

MARKS-BIELSKA Renata : Marginalizacja społeczno-ekonomiczna w świetle polskiej literatury przedmiotu - lata 90 // Polityka Społeczna. - 2003, nr 3, s. 12-15

PIETKIEWICZ Barbara : Siostry niszczycielki // Polityka. - 2006, nr 2, s. 78-81
Skutki długotrwałego bezrobocia - depresja, bieda, izolacja, przemoc w rodzinie.

PRZYBYSZ Wiesława : Wdrażanie ustawy o zatrudnieniu socjalnym w woj. warmińsko-mazurskim // Praca Socjalna . - 2006, [nr] 1, s. 78-87
Działania na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu przez tworzenie jednostek zwanych Centrami Integracji Społecznej i Klubami Integracji Społecznej.

SPYTEK-BANDURSKA, Grażyna: Regulacje dotyczące wykluczenia społecznego //Praca Socjalna. - 2004, nr 3, s. 71-94
Regulacje europejskie i krajowe w zakresie ochrony socjalnej. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym jako jeden z elementów narodowej strategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

SZARFENBERG Ryszard : Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 86-112
Strategia antywykluczeniowa Unii Europejskiej. Polska legislacja i antywykluczeniowe planowanie strategiczne. Narodowa Strategia Integracji Społecznej i Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej. Wątki antywykluczeniowe w Krajowym Programie Reform 2005-2008 i w planach na rzecz zatrudnienia.

SZYMANOWSKA JOANNA : Zatrudnienie socjalne : szansa dla osób zagrożonych marginalizacją życia społecznego? // Polityka Społeczna. - 2008, nr 4 , s. 9-12
Działalność centrów integracji społecznej świetle ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Ideą zatrudnienia socjalnego jest przygotowanie uczestników CIS do jednej z form aktywności zawodowej, do podjęcia pracy u pracodawcy lub do zatrudnienia w centrum.

TRZECIECKI Andrzej : Centra Integracji Społecznej w 2004 roku - przepisy a praktyka // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 2, s. 59-70
Instytucje służące reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

WOŹNIAK Wojciech : Lokalne partnerstwo na rzecz przezwyciężania bezrobocia i wykluczenia społecznego młodzieży : ZAUG, dobra praktyka z Giessen (Niemcy) // Polityka Społeczna. - 2007, nr spec., s. 38-39

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna