Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
(Zagadnienia ogólne)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BAKA Łukasz : Problem dyskryminacji społecznej w świetle teorii opanowania trwogi // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 369-376

BORKOWSKI Igor : E-exclusion - nowy obszar generowania nierówności społecznych // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk
Warszawa : "Eneteia", 2007. - S. 329-341

BUDZIAŁOWSKA Katarzyna : Poradnictwo zawodowe młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu zachowań przestępczych w świetle teorii dewiacji społecznej // Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 232-246
Definiowanie wykluczenia społecznego. Wykluczenie postrzegane jako zjawisko społeczne. Kryteria według których odbywa się wykluczenie społeczne. Problem wykluczenia w Polsce. Poradnictwo zawodowe dla osób (w tym młodzieży) zagrożonych wykluczeniem społecznym.

CHMIELEWSKA-ŁUCZAK Dorota, NOWAK Marta : Elitarny charakter Internetu : bariery i wykluczenia // W : Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red.nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", cop. 2007. - S. 259-274
M in. o psychologicznych przyczynach wykluczenia, wykluczeniu ze względu na brak kompetencji komunikacyjnych.

CHROSTOWSKA Bożena : Marginalizacja społeczna i jej identyfikacja // W: Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń : "Akapit", 2003. - S. 211-218
Interpretacja pojęć marginalność i marginalizacja społeczna. Identyfikacja grup marginalnych.

CZYKWIN Elżbieta : Stygmat społeczny. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 455 s.

DYCZEWSKI Błażej : Kampanie społeczne jako szansa w przezwyciężaniu społecznej defaworyzacji // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbinikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 143-153

FALISZEK Krystyna : Ekskluzja i inkluzja - dwie strony tego samego problemu // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - S. 45-50

FRYSZTACKI Krzysztof : Wokół istoty "społecznego wykluczania" oraz "społecznego włączania" // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - S. 17-23

GABRYSZAK Renata : Wyzwania dla polityki społecznej // W : Wprowadzenie do polityki społecznej :praca zbiorowa / pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka. - Warszawa : "Difin", 2009. - S. 235-253

GAJ Mariusz, WRONA Wioletta Joanna : Unia Europejska w Afryce, czyli o życiu w miastach na granicy cywilizacji // W: Miejskie wojny : edukacyjne dyskursy przestrzeni / red. Kamila Kamińska
Wrocław : "Atut", 2010. - S. 23-37
Problem wykluczenia społecznego w miastach Ceuta i Melilla.

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 346-353 : Wykluczenie społeczne
Formy wykluczenia: ekonomiczne, polityczne, polityczne. Formy wykluczenia społecznego. Wykluczenie młodzieży, bezdomnych, osób mieszkających na wsi. Wykluczenie społeczne a przestępczość.(S.352-353)

GRABIAS Joanna : Wpływ pracy woluntarystycznej na neutralizację patologii społecznych // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 98-106
Działalność woluntarystyczna na rzecz osób zagrożonych marginalizacją: młodzieży, niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych, uchodźców.

GROTOWSKA-LEDER Jolanta : Ekskluzja społeczna - aspekty teoretyczne i metodologiczne // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - S. 25-43

HOMOFOBIA po polsku / red. Zbyszek Sypniewski, Błażej Markocki. - Warszawa : "Sic!", 2004

HORBOWSKI Adam, KRZANOWSKI Adam : Analfabetyzm cywilizacyjny dorosłych skutkiem wykluczenia społecznego // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : diagnoza - potrzeby - prognozy / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 311-323
Zjawisko wykluczenia sspołecznego jako skutek określonych uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, w tym wysokiego bezrobocia, ubóstwa. Polityka społeczna państwa w kierunku przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

IMBIEROWICZ Agnieszka : Geje i lesbijki w polskim krajobrazie miejskim // W: Miejskie wojny : edukacyjne dyskursy przestrzeni / red. Kamila Kamińska. - Wrocław : "Atut", 2010. - S. 69-85

JAGIEŁA Jarosław : Wykluczenie w koncepcji psychoterapii Berta Hellingera // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 335-343

JĘDRZEJKO Mariusz : Polskie Favele - młodzi w świecie wykluczenia i patologii (wnioski z badań na północnym Mazowszu) // W: Człowiek w obliczu prawa / red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - S. 111-124

KIDA Jadwiga : Długotrwali świadczeniobiorcy pomocy społecznej w Radomiu // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - S. 109-121
M in. o sposobach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

KOWALCZYK Barbara : Ekonomia społeczna w pomocy społecznej w Polsce w walce z wykluczeniem społecznym // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki. - Toruń, 2008. - S. 33-46
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

KRZYSZKOWSKI Jerzy : Środowiskowa pomoc społeczna i praca socjalna wobec wykluczenia społecznego // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - S. 239-248

KUSTRA-PASZEK Monika, URBANEK Aldona, NIESŁAŃCZYK Szymon : Znaczenie metody warsztatowej w procesie przeciwdziałania defaworyzacji młodzieży akademickiej // W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbinikowski, Daria Modrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 192-202

LACH-ROSOTA Jadwiga : Zaburzenia tożsamości osobowej jako źródło patologizacji zachowań w kontekście procesów marginalizacyjnych // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 87-100

MARYNOWICZ-HETKA EWA : Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T]. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 337-340 : Wyłączenie społeczne

NIESPOREK Andrzej : Partycypacja i wykluczenie w społeczności lokalnej // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki. - Toruń : "Akapit", 2008. - S. 69-79
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

NOWALSKA- KAPUŚCIK Dorota : Obszary marginalizacji kobiet na rynku konsumpcyjnym // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : "Akapit", 2008. - S. 203-218
Filia w Tomaszowie Maz.

NOWAK-DZIEMIANOWICZ Mirosława : Strefa prywatna jako obszar nierówności : komunikacyjne praktyki wykluczenia // W : Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", cop. 2007. - S. 311-334
Praktyki wykluczenia dziecka w domu rodzinnym. Wykluczeni małżonkowie - zerwane więzi.

OLUBIŃSKI Andrzej : Edukacyjne źródła wykluczenia społecznego // W: Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole / red. Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2006. - S. 15-25

ORŁOWSKA Małgorzata : "Zerwany dialog" // W: Komunikacja społeczna w świecie realnym / red. Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : "Adam Marszałek", 2008. - S. 167-178
Obszary wykluczenia. Uczestnictwo w czasie wolnym jako wskaźnik niedostatku i wykluczenia.

PILCH Tadeusz : Edukacja a społeczne procesy marginalizacji // W: Pedagogika społeczna : tradycja, teraźniejszość, nowe wyzwania / red. Edmund Trempała, Mariusz Cichosz. - Olecko : Wszechnica Mazurska, 2001. - 125-138

PILCH Tadeusz : Marginalizacja i wykluczenie // W: Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. [T]. 2, Debata / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 102-103

PILCH Tadeusz : Marginalizacja społeczna a edukacja // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. i przew. kom. red. Tadeusz Pilch ; konsultacja całości Wincenty Okoń. - Warszawa : "Żak", cop. 2004. - S. 61-69

PORADNICTWO zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010

POSPISZYL Irena : Kozioł ofiarny jako stabilizator procesu marginalizacji społecznej // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 287-293
Filia w Tomaszowie Maz.

POSPISZYL Irena : Marginalizacja jako wybór jednostki - czyli pułapki orientacji defensywnej // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński - Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 329-335

POSPISZYL IRENA : Patologie społeczne. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 277-314 : Wykluczenie społeczne ; S. 315-326 : Kreowanie kozła ofiarnego

PRACA socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : "Akapit", 2008. - 235 s.
Filia w Tomaszowie Maz.

RADZIEWICZ-WINNICKI Andrzej : Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. - S. 248-256 : Marginalizacja i ekskluzja społeczna

RADZIEWICZ-WINNICKI, Andrzej : Społeczeństwo w trakcie zmiany. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psycholo­giczne, 2004. - S. 44-65 : Anachronizacja rozwoju, ubóstwo i marginaliza­cja

REINHARD Wolfgang : Życie po europejsku : od czasów najdawniejszych do współczesności. - Warszawa : Wydawnicctwo Naukowe PWN, 2009. - S. 289-303: Grupy marginesu
Grupy osób marginalizowanych w przeszłości: nieosiadli (Cyganie, włóczędzy), niegodni i półświatek, Żydzi, różnowiercy, uchodźcy.

SARAN Jan : Andragogika wobec problemów społecznej marginalizacji // Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : diagnoza - potrzeby - prognozy / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 217-225

SOBKOWIAK Urszula : Wolontariat przeciwko marginalizacji // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 426-433
Filia w Tomaszowie Maz.

SPOŁECZNA psychologia piętna / red. nauk. Todd F. Heatherton. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

TOMYS Irena : Formalne członkowstwo a rzeczywiste uczestnictwo społeczne - problem marginalizacji społecznej // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - S. 293-306

TRAWKOWSKA Dobroniega : Praca socjalna z rodziną w pomocy społecznej - skuteczny czy pozorny instrument przeciwdziałania wykluczeniu rodzin korzystających z pomocy społecznej? // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki. - Toruń : "Akapit", 2008. - S. 95-108
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

WIDAWSKA Edyta, GĘBUŚ Dorota : Społeczeństwo informacyjne a wykluczenie // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 275-286
Kategorie osób zagrożonych wykluczeniem. Wykluczenie społeczne osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych oraz ze względu na wiek. Rozwiązania wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Włączanie wyłączonych - programy wspierające uczestnictwo osób odsuniętych na margines obszaru zatrudnienia.

WNUK-LIPIŃSKI EDMUND : Socjologia życia publicznego. - Warszawa : "Scholar", 2005. - S. 270-283 : Marginalizacja i wykluczenie społeczne
Definicje oraz koncepcje marginalizacji i wykluczenia. Przyczyny marginalizacji i wykluczenia. Marginalizacja jako efekt uboczny transformacji systemowej.

WRÓBLEWSKA Teresa : Tolerancja a wykluczenie społeczne w polskiej polityce społecznej, w Unii Europejskiej i w działaniach Rady Europy // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 251-274
Definiowanie wykluczenia społecznego. Rozróżnianie pojęć - ubóstwo i wykluczenie Petera Abramsona oraz Grahama Rooma. Zalety i wady perspektyw marginalizacji i wykluczenia społecznego. Organizacje działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na skutek choroby alkoholowej, opuszczenia więzienia, braku pracy i mieszkania. Organizacje działające na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Organizacje działające na rzecz wzrostu zatrudnialności przez poprawę kwalifikacji. Biura Aktywizacji Bezrobotnych prowadzone przez Caritas - aktywne i kompleksowe formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród osób długotrwale bezrobotnych.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRAŁOJĆ Magdalena : Zaawansowanie procesu integracji społecznej w Unii Europejskiej : konferencja w Luksemburgu // Polityka Społeczna. - 2005, nr 8, s. 33-38

ARENDT Łukasz : Deficyt kwalifikacji zasobów siły roboczej jako przyczyna wykluczenia cyfrowego //Polityka Społeczna. - 2008, nr spec., s. 5-11

BEDNARSKI Marek : Wykluczenie społeczne a szara strefa w gospodarce // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 24-29

BENDYK Edwin : Cyfrą podzieleni // Polityka. - 2010, nr 48, s. 74-75
Zjawisko tzw. "cyfrowego wykluczenia" i "cyfrowej abstynencji" w Polsce, tzn. braku dostępu do szybkiego Internetu oraz niskiej motywacji Polaków do korzystania z Internetu.

BŁĘDOWSKI Piotr, IWANICZ-DROZDOWSKA Małgorzata : Wykluczenie finansowe w Polsce i możliwości przeciwdziałania // Polityka Społeczna. - 2010, nr 2, s. 5-10
Celem artykułu jest wskazanie, iż wykluczenie finansowe wiąże się ściśle z wykluczeniem społecznym oraz przedstawienie jego skali i zjawiska w Polsce.

BOGAJ Andrzej : Współczesne wyzwania edukacyjne // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 3, s. 7-14

BORAWSKA- KALBARCZYK Katarzyna : Dydaktyczne strategie zapobiegania marginalizacji społecznej // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 19-23
Szkoła i wykształcenie jako najważniejsze elementy zapobiegające wykluczeniu i marginalizacji społecznej.

CIECHAŃSKI Jerzy : Strategia integracji społecznej Unii Europejskiej // Polityka Społeczna. - 2002, nr 11/12, s. 36-39
Otwarta koordynacja w zakresie unijnej strategii zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego zgodnie z założeniami Rady Europy.

CZARKOWSKI Jakub J. : Społeczeństwo oparte na wiedzy - nowe obszary zagrożenia wykluczeniem // Edukacja Dorosłych. - 2009, nr 2, s. 39-54

DOBROWOLSKA Małgorzata : Poradnictwo zawodowe w dobie integracji europejskiej : przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej // Chowanna. - 2004, t. 2, s. 33-41

DROZDOWSKA Joanna : Pracownik socjalny wobec aktywnej integracji //Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 68-74
Dotyczy zapobiegania wykluczeniu społecznemu w Polsce.

DRZEWIECKI Marcin : Biblioteki szkolne i publiczne wobec zjawiska wykluczenia edukacyjnego // Bibliotekarz. - 2008, nr 12, s. 5-7

FALISZEK Krystyna : Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego - praca socjalna szansą na drogę z powrotem? // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11 , s. 16-20

FRIESKE Kazimierz W. : Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej // Polityka Społeczna. - 2002, nr 11/12, s. 32-35

FRIESKE Kazimierz W. : Wykluczenie społeczne i reintegracja osób zażywających narkotyki // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2003, nr 4, s. 38-47
Analiza badań.

FURMANEK Waldemar : Edukacyjne wyzwania nowej stratyfikacji społecznej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, [nr] 3, s. 15-25
Stratyfikacja (przez socjologów nazywana "stratyfikacją społeczną"), to pojęcie wyrażające fakt, że wszelka społeczność składa się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania. W cyfrowym wymiarze przyszłości pojawia się podział ludzi na dwie kategorie: tych, którzy korzystają z technologii informacyjnych oraz tych, którzy nie umieją i nie mają dostępu do TI. Ta druga kategoria zagrożona jest tzw. wykluczeniem cyfrowym (digital divide).

GIEREK Piotr : O ludziach niechcianych - wykluczonych i marginalizowanych // Praca Socjalna. - 2010, nr 4, s. 23-53
Zagadnienia teoretyczne. Czynniki wpływające na powstanie wykluczenia społecznego - grupy społeczne najbardziej zagrożone marginalizacją. Grupy społeczne zagrożone wykluczeniem społecznym w Chorzowie w opinii pracowników służb społecznych - prezentacja wyników badań. Cechy osób wykluczonych społecznie. Metody i formy pomocy na rzecz osób wykluczonych społecznie.

GRYGIEL Aneta : Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi // Praca Socjalna. -2009, nr 3, s. 56-67

GRYGIEREK Magdalena : Wykluczenie społeczne - poza zasadą wzajemności // Edukacja Dorosłych. - 2009, nr 2, s. 19-25

JĘDRZEJKO Mariusz : Polskie favele - patologie społeczne w świecie wykluczonych i marginalizowanych // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 3, s. 5-24

KACZYŃSKA Beata : Wykluczenie społeczne : konferencja polityków społecznych // Polityka Społeczna. - 2005, nr 5/6, s. 32-37

KALINOWSKI Sławomir, ŁUCZKA-BAKUŁA Władysława : Wybrane monetarne wskaźniki społecznego wykluczenia w nowych krajach UE // Polityka Społeczna. - 2005, nr 7, s. 5-8

KALITA Karolina, UESUGI Takaharu : Shakaiteki Hikikomori - zjawisko wycofania społecznego w Japonii //Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 57-63

KANTOWICZ Ewa : Aktywizacja i rozwój społeczny wspólnot - "marginalizacja inaczej" (przykład Chrystianii w Kopenhadze) // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 3, s. 86-98
Definiowanie marginalizacji. Wymiary marginalizacji wg A. Karisto. Przyczyny wykluczenia społecznego. Zjawisko marginalizacji a pojęcie grupy i wspólnoty.

KAWULA Stanisław : Aberracje psychospołeczne jako podstawa normalizacji jednostkowej i grupowej // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 9, s. 13-17
Pojęcia pedagogiki społecznej: aberracja, marginalizacja i wykluczenie społeczne w kontekście negatywnych skutków transformacji społecznej w Polsce. Marginalizacja i wykluczenie społeczne a normalizacja - ich źródła i konteksty.

KAWULA Stanisław : Człowiek w obliczu marginalizacji i społecznego wykluczenia : w drodze ku normalizacji życia // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 3, s. 23-36
Wykluczenie i marginalizacja społeczna - ustalenia formalno-prawne. Oblicza marginalizacji i wykluczenia w aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski.

KONOPCZYŃSKI Marek : Kreowanie tożsamości : refleksja pedagogiczna // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 4 , s. 193-213
Tożsamość człowieka jako kategoria pedagogiki. Mechanizmy kreowania i zmiany tożsamości. Pedagogiczne kreowanie autoprezentacji społecznych. Autoprezentacje osób wykluczonych społecznie. Normy i cechy autoprezentacyjne.

KRUSZKA Rafał : Wykluczenie społeczne : rys interpretacyjny i użyteczność badawcza // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 1, s. 35-69

KUFELL-WOJCIECHOWSKA Dorora, SIHINKIEWICZ Patrycja Karolina : Poszukiwanie rozwiązania problemów wykluczenia społecznego podczas Międzynarodowej Konferencji "Oświata dorosłych wobec wykluczenia społecznego: przeszłość - teraźniejszość - przyszłość" // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 140-142

KUHN Berthold : Przeciwdziałanie społecznej marginalizacji w działalności Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Kształcenia Zawodowego EVBB // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2010, [nr] 4, s. 79-85
Artykuł z cyklu  "Kształcenie i szkolenie zawodowe w europejskim roku zwalczania biedy i wykluczenia społecznego".

LEPIANKA Dorota : Czym jest wykluczenie społeczne? : wprowadzenie do europejskich debat na temat ekskluzji // Kultura i Społeczeństwo. - 2002, nr 4, s. 3-22
Ekskluzja i inkluzja. Wykluczenie społeczne a bezrobocie i ubóstwo.

LEWARTOWSKA-ZYCHOWICZ Małgorzata, KOŻYCZKOWSKA Adela : "Tam i z powrotem" : o próbach rzekomego unikania wykluczenia społecznego przez podejmowanie studiów pedagogicznych // Forum Oświatowe. - 2005, t. 2, s. 151-160

MALINOWSKI Jan Adam : Człowiek w obliczu wykluczenia i marginali­zacji społecznej // "Wychowanie na co Dzień". - 2005, nr 12, s. 26-28

MARKOWSKA Magdalena Julia : Opieka jako przesłanka społecznej marginalizacji // Polityka Społeczna. - 2008, nr 8, s. 13-20
Problem marginalizacji społecznej osób, które opiekują się chorymi członkami rodziny. Prezentacja wyników badań dotyczących funkcjonowania opiekunów osób chorych na Alzheimera.

MARKS-BIELSKA Renata : Byli pracownicy PGR jako "przegrani" transformacji ustrojowej //Polityka Społeczna. - 2005, nr 7, s. 9-12

MARKS-BIELSKA Renata : Marginalizacja społeczno-ekonomiczna w świetle polskiej literatury przedmiotu - lata 90 // Polityka Społeczna. - 2003, nr 3, s. 12-15

MORAWSKA-KALBARCZYK Katarzyna : Dydaktyczne strategie zapobiegania marginalizacji społecznej // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 19-23

MOSIEK Piotr : Modernizacja środowiska lokalnego w obliczu procesów marginalizacji społecznej //Pedagogika Społeczna. - 2007, nr 3, s. 69-77
Ekspansja społecznej marginalizacji i wykluczenia. Lokalne realia odnowy szans życiowych jednostki w obliczu destabilizacji społecznej egzystencji. Budowanie lokalnych strategii; wdrażanie projektów modernizacyjnych.

MOSIEK Piotr : Modernizacja środowiska lokalnego wobec arytmii społecznej egzystencji człowieka //Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 15-19

MOŻLIWOŚĆ pracy z rodzinami ze środowisk marginalizowanych / oprac. Anna Czerwińska // Remedium. - 2008, nr 9, dod.  s. 13-15
Dyskusja dotycząca stanu pomocy społecznej dla rodzin znajdujących się w kręgu marginalizacji.

OLUBIŃSKI Andrzej : Edukacyjne źródła marginalizacji // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 3-8
Edukacja jako czynnik przyśpieszający rozwój społeczno-ekonomiczny oraz procesy demokratyzacji społeczeństw. Mechanizmy marginalizacji (społecznego wykluczenia) w edukacji. Stanowisko Komisji Europejskiej. Edukacja polska w okresie transformacji ustrojowej. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym.

OPOTOW Susan : Poza zasięgiem sprawiedliwości // Charaktery. - 2008, nr 8, s. 52-55
Problem wykluczenia społecznego i moralnego w przeszłości i współcześnie w kontekście sprawiedliwości - z punktu widzenia psychologa.

PIĄTEK Krzysztof : Alkoholizm a zagrożenie wykluczeniem społecznym // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 10/11, s. 3-6

PIERMAY Jean-Luc, WÓDZ Jacek : Badania nad marginalizacją społeczną w mieście // Polityka Społeczna. - 1999, nr 11/12, s. 34-37

PICHLA Jarosław : Finansowanie przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu w ramach EFS // Polityka Społeczna. - 2005, nr 7, s. 1-4

PILCH, Tadeusz : Pedagogika społeczna wobec procesów marginalizacji // Pedagogika Społeczna. - 2001, [nr] 1, s. 67-76

PRZYBYLSKI Mariusz : "Śmierć społeczna", czyli siła ostracyzmu //Katecheta. - 2009, nr 7/8, s. 85-88
Współcześnie ostracyzm oznacza bojkot towarzyski (nieprzyjęcie lub wykluczenie kogoś przez otoczenie) i jest najprostszą formą wydania wyroku na tego, którego winę trudno udowodnić. Zjawisko ostracyzmu w kontekście relacji uczeń - nauczyciel.

RACZKOWSKA Jadwiga : Nieczytanie przyczyną wykluczenia kulturalnego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 6-13

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego // Dziennik Ustaw. - 2010, nr 218, poz. 1439
Kontrakt określa sposób współdziałania między osobą/rodziną a pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej lub w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

RYLKE Hanna : Systemowe podejście do profilaktyki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 3-8

SAŁUSTOWICZ Piotr : Otwarta metoda koordynacji jako instrument walki z wykluczeniem społecznym // Polityka Społeczna. - 2009, nr 4, s. 1-6

SAWICKI Mirosław : Edukacyjne, w tym wychowawcze, obowiązki państwa wobec społeczeństwa // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 12-13

SKUZA Piotr : Wykluczenie osób o nienormatywnych orientacjach seksualnych z dyskursu pedagogiki i praktyki edukacyjnej //Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2005, nr 1, s. 61-80

SMARSZ Iwona : Działanie bibliotek publicznych w Polsce na rzecz grup wykluczonych społecznie // Biblioterapeuta. - 2009, nr 3, s. 9-12

SOCHACKI Marcin J. : Mechanizmy i formy wykluczenia // Remedium. - 2006, nr 4, s. 1-3
Analiza wybranych aspektów zjawiska wykluczenia z perspektywy socjologicznej koncepcji anomii.

SOKOŁOWICZ Natalia : Uczenie się obywatelstwa przez dorosłych na terenach zagrożonych marginalizacją : projekt badań // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 49-54
Artykuł zawiera opis projektu badawczego, którego celem jest badanie uczenia się obywatelstwa poprzez działanie i rozwiązywanie realnych problemów oraz zaangażowania w zmianę społeczną na terenie zagrożonym marginalizacją, jakim jest Pomorze. Badania prowadzone są wśród studentów zaocznych II roku studiów magisterskich uzupełniających.

SPYTEK-BANDURSKA Grażyna : Regulacje dotyczące wykluczenia społecznego //Praca Socjalna. - 2004, nr 3, s. 71-94
Regulacje europejskie i krajowe w zakresie ochrony socjalnej. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym jako jeden z elementów narodowej strategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

STANASZEK Alina : Z nadzieją przeciw beznadziei - ruch piqueteros jako przykład samostanowienia świata wykluczonych //Kultura i Społeczeństwo. - T. 52, nr 4 (2008), s. 93-112

STOCHMIAŁEK Jerzy : Alfabetyzacja informatyczna dorosłych w kontekście procesu wykluczenia społecznego // Chowanna. - R. 48, t. 2 (2005), s. 102-110

STROJNOWSKI Jerzy : Syndrom wykluczenia // Charaktery. - 1998, nr 3, s.38-41
Psychologiczne i społeczne przyczyny wykluczenia.

SZARFENBERG Ryszard : Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 86-112
Strategia antywykluczeniowa Unii Europejskiej. Polska legislacja i antywykluczeniowe planowanie strategiczne. Narodowa Strategia Integracji Społecznej i Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej. Wątki antywykluczeniowe w Krajowym Programie Reform 2005-2008 i w planach na rzecz zatrudnienia.

ŚLĘZAK Ewa : Polityki zwalczające społeczne wykluczenie w Wielkiej Brytanii // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 57-60

TRZECIESKI Andrzej : Centra Integracji Społecznej w 2004 roku - przepisy a praktyka // Praca Socjalna. - 2005, [nr] 2, s. 59-70
Instytucje służące reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym .

WIELGOS- STRUCK Renata : Uwarunkowania i przejawy marginalizacji mieszkańców Rzeszowa w opiniach pracowników socjalnych // Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s. 17-24

WYKLUCZENIE społeczne : konferencja polityków społecznych / oprac. Beata Kaczyńska // Polityka Społeczna. - 2005, nr 5/6,s. 32-37

ŻUKOWSKI Maciej : Unijna strategia integracji społecznej // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 2-7
Artykuł dotyczy zapobiegania i zwalczania wykluczenia społecznego.

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna