Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE BYŁYCH WIĘŹNIÓW (SKAZANYCH)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BALANDYYNOWICZ Andrzej : Prawo bez autorytetu i pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek // W: Człowiek w obliczu prawa / red. nauk. Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008. - S. 211-223

BALANDYYNOWICZ Andrzej : Prawo bez autorytetu i pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek // W: Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka / red. nauk. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Kraków : "Impuls", 2007. - S. 257-271
Prawo karne i prawo penitencjarne pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek (s. 262-267)

FIDELUS Anna : Postawy społeczne wobec byłych pensjonariuszy zakładów karnych // W: stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - S. 211-235
M. in. o marginalizacji byłych skazanych.

MACHEL Henryk : Izolacja więzienna a problem marginalizacji społecznej : (na pograniczu pedagogiki społecznej i penitencjarnej) // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 277-286
Filia w Tomaszowie Maz.

MANDRYSZ Witold : Dysfunkcjonalność opieki postpenitencjarnej jako przyczyna marginalizacji społecznej byłych więźniów // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki. - Toruń, 2008. - S. 191-200
Filia w Bełchatowie, Filia w Tomaszowie Maz.

MATYSIAK- BŁASZCZYK Agata : Marginalizacja kobiet poprzez izolację więzienną // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - S. 294-302
Filia w Tomaszowie Maz.

WRÓBLEWSKA Teresa : Tolerancja a wykluczenie społeczne w polskiej polityce społecznej, w Unii Europejskiej i w działaniach Rady Europy // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 251-274
Definiowanie wykluczenia społecznego. Rozróżnianie pojęć - ubóstwo i wykluczenie Petera Abramsona oraz Grahama Rooma. Zalety i wady perspektyw marginalizacji i wykluczenia społecznego. Organizacje działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na skutek choroby alkoholowej, opuszczenia więzienia, braku pracy i mieszkania. Organizacje działające na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Organizacje działające na rzecz wzrostu zatrudnialności przez poprawę kwalifikacji. Biura Aktywizacji Bezrobotnych prowadzone przez Caritas - aktywne i kompleksowe formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród osób długotrwale bezrobotnych.

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna