Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE OSÓB DOTKNĘTYCH UBÓSTWEM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DZIEWIĘCKA-BOKUN Ludmiła : Unia Europejska przeciw biedzie i ekskluzji społecznej // W: Przeciw biedzie : programy, pomysły, inicjatywy / red. nauk. Elżbieta Tarkowska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002. - S. 93-109

GAJDA Małgorzata : Wałbrzych naznaczony węglem. Od etosu górnika do stygmatu biedaszybownika // W: Miejskie wojny : edukacyjne dyskursy przestrzeni / red. Kamila Kamińska. - Wrocław : "Atut", 2010. - S. 87-102
Stygmat bezrobotnego i biedaszybownika.

GIDDENS Anthony : Socjologia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 330-365 :
Ubóstwo, opieka społeczna i wykluczenie społeczne

HOŁYST BRUNON : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : "LexisNexis", 2007. - S. 116 : Wykluczenie społeczne ; S. 966-991 : Prawne i społeczne problemy dotyczące osób objętych marginalizacją
Marginalizacja osób dotkniętych ubóstwem, bezdomnych.

HORBOWSKI Adam, KRZANOWSKI Adam : Analfabetyzm cywilizacyjny dorosłych skutkiem wykluczenia społecznego // W: Edukacja i animacja społeczno-kulturalna dorosłych : diagnoza - potrzeby - prognozy / red. Adam Horbowski, Jerzy Potoczny. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 311-323
Zjawisko wykluczenia społecznego jako skutek określonych uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, w tym wysokiego bezrobocia, ubóstwa. Polityka społeczna państwa w kierunku przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

KRZESIŃSKA-ŻACH Beata, SZYMANOWSKA Joanna : Wybrane obszary problemów i zagrożeń społecznych // Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / red. Wioletta Danilewicz. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2009. - S. 322-336
Dotyczy marginalizacji społecznej osób dotkniętych biedą, bezrobociem.

LISTER Ruth : Bieda. - Warszawa : "Sic!", 2007. - S. 95-123 : Ubóstwo a wykluczenie społeczne
Pojęcie wykluczenia społecznego. Polityczna i społeczna struktura inkluzji/ ekskluzji. Związki pomiędzy wykluczeniem społecznym a ubóstwem.

PORĄBANIEC Małgorzata : Praca socjalna w enklawach biedy // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 135-146
Ubóstwo jako czynnik współwarunkujący powstawanie enklaw biedy. Formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

PRACA lekarstwem na biedę i wykluczenie : strategie wobec pracy : raport z badań / Stanisława Golinowska, Anna Ruzik, Bartosz Pieliński, Jagoda Gandziarowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007

RADZIEWICZ-WINNICKI Andrzej : Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. - S. 223-258 : Zmiana społeczna a zjawisko ubóstwa. Zbiorowe symptomy poczucia traumy i politraumy w dobie transformacji. Marginalizacja oraz wykluczenie jako typowe przykłady przyrostu obszaru upośledzenia społecznego.

RADZIEWICZ-WINNICKI Andrzej : Społeczeństwo w trakcie zmiany. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psycholo­giczne, 2004. - S. 44-65 : Anachronizacja rozwoju, ubóstwo i marginaliza­cja

SZARFENBERG Ryszard : Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne // W : Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak i Małgorzaty Szylko-Skoczny. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - S. 317-332

TARKOWSKA Elżbieta : Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy // W: Współczesne społeczeństwo polskie : dynamika zmian / red. Jacek Wasilewski
Warszawa : "Scholar", 2006. - S. 319-365

WRÓBLEWSKA Teresa : Tolerancja a wykluczenie społeczne w polskiej polityce społecznej, w Unii Europejskiej i w działaniach Rady Europy // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 251-274
Definiowanie wykluczenia społecznego. Rozróżnianie pojęć - ubóstwo i wykluczenie Petera Abramsona oraz Grahama Rooma. Zalety i wady perspektyw marginalizacji i wykluczenia społecznego. Organizacje działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na skutek choroby alkoholowej, opuszczenia więzienia, braku pracy i mieszkania. Organizacje działające na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Organizacje działające na rzecz wzrostu zatrudnialności przez poprawę kwalifikacji. Biura Aktywizacji Bezrobotnych prowadzone przez Caritas - aktywne i kompleksowe formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród osób długotrwale bezrobotnych.

ZABIELSKA Janina Marta : Ubóstwo a procesy marginalizacji społecznej // W: Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", 2007. - S. 275-283

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELSKA Ewa, RADZIEWICZ-WINNICKI Andrzej : Ubóstwo, marginalizacja i wykluczenie w kontekście asynchronii zmian społecznych : wybrane problemy // Chowanna. - R. 46, t. 2 (2003), s. 7-24

BŁĘDOWSKI Piotr, KUBICKI Paweł : Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12,s. 36-38

BRODA-WYSOCKI Piotr : Analiza efektywności współdziałania państwa i organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 39-44

CHMIEL Przemysław : Badania nad ubóstwem i wykluczeniem społecz­nym - metody i wyniki : międzynarodowa konferencja naukowa IPISS // Polityka Społeczna. - 2005, nr 4, s. 33-38

FALISZEK Krystyna : Bezrobocie i alkoholizm drogą do wykluczenia społecznego - praca socjalna szansą na drogę z powrotem? // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11 , s. 16-20

FAŁKOWSKI Mateusz : Jak korzystać z dobrych pomysłów innych : o pojęciach "dobrej praktyki" i "sukcesu" w przeciwdziałaniu ubóstwu i marginalizacji // Polityka Społeczna. - 2005, nr 5/6, s. 22-25

FERENC Tomasz : Sztuka fotografowania biedy - komu służą zdjęcia nędzy? // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 4, s. 165-184

FRIESKE Kazimierz Wojciech : Zamienię porsche na gorsze : o biedzie, wykluczeniu i reintegracji społecznej // Polityka Społeczna. - 2010, nr 10, s. 1-7

GŁĄBICKA Katarzyna : Rola ekonomii społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 14-23

GŁĄBICKA Katarzyna Anna : Zwalczanie ubóstwa i marginalizacji społecznej w Unii Europejskiej // Praca Socjalna. - 2005, nr 4, s. 96-109
Ubóstwo i bezrobocie w krajach Unii Europejskiej. Wykształcenie obywateli Unii, wiek, płeć, - a ubóstwo. Sposoby zwalczania ubóstwa na szczeblu UE. Strategia Lizbońska.

GOLINOWSKA Stanisława : Polityka wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego w Polsce w minionym dwudziestoleciu // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 7-13

KACPRZAK Małgorzata : Problemy biedy i ubóstwa w Europie // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 4, s. 86-90
Dotyczy m. in. wykluczenia społecznego.

LEPIANKA Dorota : Czym jest wykluczenie społeczne? : wprowadzenie do europejskich debat na temat ekskluzji // Kultura i Społeczeństwo. - 2002, nr 4, s. 3-22
Ekskluzja i inkluzja. Wykluczenie społeczne a bezrobocie i ubóstwo.

RUZIK Anna : Aktywna polityka rynku pracy na szczeblach samorządu terytorialnego - sposób na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 21-23

RUZIK Anna, STYRC Marta : Przeciwdziałać drodze od ubóstwa do wykluczenia społecznego : debata Fundacji Friedricha Eberta // Polityka Społeczna. - 2006, nr 3,s. 34-38

SOSZYŃSKA Olga : Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach otwartej metody koordynacji // Polityka Społeczna. - 2004, nr 10,s. 17-19

SOWA Agnieszka : Zdrowie i choroba a ubóstwo i wykluczenie społeczne // Polityka Społeczna . - 2006, nr 11-12, s. 16-20

SPYTEK-BANDURSKA Grażyna: Regulacje dotyczące wykluczenia społecznego //Praca Socjalna. - 2004, nr 3, s. 71-94

SZARFENBERG Ryszard : Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce // Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 86-112
Strategia antywykluczeniowa Unii Europejskiej. Polska legislacja i antywykluczeniowe planowanie strategiczne. Narodowa Strategia Integracji Społecznej i Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Krajowy Plan Działań na rzecz Integracji Społecznej. Wątki antywykluczeniowe w Krajowym Programie Reform 2005-2008 i w planach na rzecz zatrudnienia.

SZUKIEŁOJĆ-BIEŃKUŃSKA Anna : Przygotowanie GUS do prezentowania wskaźników społecznego wykluczenia proponowanych przez Unię Europejską // Polityka Społeczna. - 2002, nr 11/12, s. 47-50
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w bieżących pracach GUS.

TARKOWSKA Elżbieta : Maria Hirszowicz o biedzie i wykluczeniu społecznym //Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 3, s. 15-17

TARKOWSKA Elżbieta : Młode pokolenie z byłych PGR-ów: dziedziczenie biedy czy wychodzenie z biedy? // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11-12, s. 13-16

TARKOWSKA Elżbieta, GÓRNIAK Katarzyna, KALBARCZYK Agnieszka : System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11/12, s. 29-33

TUROWSKI Stanisław : Bieda antywychowuje // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 39-41

UBÓSTWO i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania : konferencja IPISS / oprac. Marta Styrc // Polityka Społeczna. - 2006, nr 11/12,s. 49-52

WAGNER Iwona : Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją // Praca Socjalna. -2010, nr 1, s. 3-20

ZANIEWSKA Hanka : Polityka mieszkaniowa wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego //Polityka Społeczna. - 2006, nr 11/12, s. 33-35

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna