Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

MARGINALIZACJA I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE OSÓB STARSZYCH
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

NIEZABITOWSKI MAREK : Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej : problemy uczestnictwa społecznego. - Katowice : "Śląsk", 2007. - S. 79-120 : Kontrowersje wokół wyłączania ludzi starszych z pełnionych ról społecznych

ORZECHOWSKA Grażyna : Społeczne aspekty starości i starzenia się człowieka // W: Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty / red. nauk. Grażyna Orzechowska. - Toruń : "Akapit", 2008. - S. 147-156
M.in. o zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób starszych.

SZATUR-JAWORSKA Barbara : Uwagi o ekskluzji i inkluzji na przykładzie polityki społecznej wobec ludzi starszych // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - S. 63-71

TRAFIAŁEK Elżbieta : Marginalizacja ludzi starych a dylematy polityki społecznej // W: Działanie społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku / red. nauk. Ewa Kantowicz, Andrzej Olubiński. - Toruń : "Akapit", 2003. - S. 471-481

WIDAWSKA Edyta, GĘBUŚ Dorota : Społeczeństwo informacyjne a wykluczenie // W: Polska na drodze do społeczeństwa informacyjnego : między rozwojem a wykluczeniem w Zjednoczonej Europie / red. Arkadiusz Marzec, Iwona Wagner. - Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2005. - S. 275-286
Kategorie osób zagrożonych wykluczeniem. Wykluczenie społeczne osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych oraz ze względu na wiek. Rozwiązania wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Włączanie wyłączonych - programy wspierające uczestnictwo osób odsuniętych na margines obszaru zatrudnienia.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CHABIOR Agata. : Społeczny wymiar kształcenia gerontologicznego - aspekt teoretyczno-praktyczny // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 235-246
Marginalizacja społeczna osób starszych.

KUCHCIŃSKA Maria : Edukacja przeciw marginalizacji seniorów // Chowanna. - T. 2 (2009), s. 173-186

TRAFIAŁEK Elżbieta : Narodowa strategia spójności a profilaktyka wykluczenia społecznego ludzi starych // Chowanna. - 2009, t. 2, s. 187-202

TRAFIAŁEK Elżbieta : Polska starość // Niebieska Linia. - 2008, nr 4, s. 3-7

TRAFIAŁEK Elżbieta :  Uniwersytety trzeciego wieku wobec ekskluzji społecznej ludzi starych - stan i perspektywy w ujęciu porównawczym // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 24-30

ZAWADA Anna : Środowisko lokalne w przeciwdziałaniu ekskluzji społecznej osób starszych // Praca Socjalna. - 2009, nr 3, s. 17-27

 


Oprac. Ewa Bińkiewicz
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 27.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna