Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

RODZINY  WIELODZIETNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA  ZWARTE

BŁAŻEJEWSKI Zdzisław : Środowiskowe uwarunkowania ucieczek dzieci z domu. – S. 22–23 : Sytuacja rodzinna uciekających z domu. – Warszawa – Poznań : PWN , 1979

DOBSON James : Rozmowy z rodzicami. – S. 171–181 : Rywalizacja między rodzeństwem. – Kraków : Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej , 1990

Encyklopedia socjologii. Red. Władysław KWAŚNIEWICZ. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2000. – T. 3                                                                             

FABER Adele, MAZLISH Elaine : Rodzeństwo bez rywalizacji : jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością. – Poznań : „Media Rodzina of Poznań”, 1993                                                          

REMBOWSKI Józef : Stosunki emocjonalno – społeczne w rodzinach marynarskich  jedno -, dwu-, i trójdzietnych o czasowej nieobecności ojca. – S. 123–182. W : Materiały do nauczania psychologii : psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna. Red. Lidia WOŁOSZYN. – Seria II, T. 11. – Warszawa : PWN, 1984                                       

RICHARDSON Ronald W., RICHARSON Lois A. : Najstarsze, średnie, najmłodsze. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999                 

Rodzina i dziecko : praca zbiorowa. Red. Maria ZIEMSKA. – Warszawa : PWN, 1986 . –  S. 326–239                                                                   

ROTER Adam : Geneza  i skutki ubóstwa jako czynnika patologizujące życie społeczne. W : Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne : rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Red. Anna Nowak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2000. – S. 39–48

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMSKI Franciszek : Sytuacja społeczno–moralna  rodziny u zarania III Rzeczypospolitej //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1994, nr 8, wkładka, s. (2)–(7)
Dzietność rodzin polskich

BALCERZAK–PARADOWSKA Bożena, STASZEWSKA Dorota : Jak żyją rodziny ? // Przyjaciel Dziecka. – 1992, nr 10/11, s. 7–8
Bezrobocie, sytuacja finansowa rodzin wielodzietnych

BARCZYK Piotr P., ZAJĄC Wojciech, LESNIKOWSKI Marek : Dziecko zagrożone niedostosowaniem i niedostosowane społecznie w rodzinie i szkole // Opieka – Wychowanie –  Terapia. – 1995, nr 4, s. 28–31

BIAŁAS Agnieszka : Bieda i ubóstwo : konsekwencje dla dziecka i rodziny // Opieka Wychowanie – Terapia. – 2001, nr 2, s. 5–9
Wpływ wielodzietności rodziny na biedę i ubóstwo

BIERNAT Jan : Współudział dzieci w pracach domowych w różnych typach rodzin // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1983, nr 10, wkładka, s. (310)–(314)

DOBOSZ Janina : Wpływ środowiska rodzinnego na wybór zawodu przez młodzież // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. - 1987, nr 1, s. 23–28
Wielkość rodziny a decyzje szkolne i zawodowe młodzieży

GOLEJ Dorota : Rodzinne uwarunkowania nieprzystosowania społecznego // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2000, nr 2, s. 5–12

FITZ Maria : Rodzina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1983, nr 5, wkładka, s. (130)–(138)
Dzietność rodzin

GRANIEWSKA Danuta : Rodzina wielodzietna w Polsce : sytuacja społeczno–demograficzna // Problemy Rodziny. – 1980, nr 1, s. 34–43

KAWULA Stanisław : Problemy rodzin wielodzietnych // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. –1980, nr 10, wkładka, s. (292)–(300)

KOLANKIEWICZ Maria : Podopieczni domu małego dziecka i ich rodzice // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 10, s. 430–435
Sytuacja rodzinna dzieci znajdujących się  w Domu Małego Dziecka nr 1 w Warszawie

KONDRAT Władysław : Rodzina w świetle demografii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1986, nr 8, wkładka, s. (226)–(235)

KRUGER Hans : Warunki rodzinne rozwoju osobowości dziecka // Chowanna. – 1987, nr 3, s. 262-273

KULPIŃSKI Franciszek : Zagrożenia wychowawcze w rodzinach wielodzietnych // Problemy Rodziny. – 1990, nr 4, s. 42-47

KUSZ Franciszek : Rodzinno–środowiskowe uwarunkowania wzoru dzietności (na przykładzie wsi beskidzkiej) // Problemy Rodziny. – 1978, nr 6, s. 12–16

LEWICKI Paweł : Kolejność urodzenia w rodzeństwie, a struktura wzorca poznawczego  wykorzystywanego w percepcji osób // Psychologia Wychowawcza. – 1980, nr 2, s. 212–220
Kolejność urodzenia a  kontakty interpersonalne

MACIASZKOWA Janina : Funkcje i współczesne modele rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1988, nr 3, wkładka, s. (66)–(76)

ORZECHOWSKA Grażyna, ROZŁUCKA Alina : Wychowanie bliźniąt w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1991, nr 10, wkładka, s. (151)–(154)

PAŃTAK Genowefa : Środowisko wychowawcze rodziny a osiągnięcia szkolne młodzieży //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 4, wkładka, s. (56)–(62)
Atmosfera współżycia w rodzinie wielodzietnej

PORAJ Grażyna : Wychowankowie domów dziecka o swoich rodzinach // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1985, nr 6, s. 245 – 248
Sytuacja dzieci z rodzin wielodzietnych

RODZIEWICZ Anna : Rodziny wielodzietne w świetle badań i statystyk // Problemy Rodziny. – 1978, nr 3, s. 46–53

RODZINY wielodzietne w Polsce // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1979, nr 7, wkładka, s. (153)–(156) 

SAWICKA Katarzyna : Sytuacja dzieci ze środowisk biedy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 3, wkładka, s. (6)–(12)
Sytuacja dziecka z rodziny wielodzietnej wobec biedy

SIEROTA Agata : Kolejność urodzenia a style więzi interpersonalnej // Psychologia Wychowawcza. – 1996, nr 3, s. 224–230
Wyniki badań

SMOLIŃSKA–THEISS Barbara : Rodzinna wspólnota działań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  1992, nr 1, wkładka, s. (2)–(9)
Związek między obowiązkami dziecka  a dzietnością rodziny

TUCHOLSKA Stanisława : Obraz siebie jedynaczek i niejedynaczek // Psychologia Wychowawcza. – 1995, nr 4, s. 321–327
Wyniki badań

TUROS Magda : Wychowankowie domu dziecka o rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1990, nr 5/6, s. 187–192
Wyniki badań nt. własnej rodziny wychowanków domów dziecka

ZAWADZKA Anna : Zagadnienia opiekuńczo–wychowawcze w rodzinach dziewięciolatków // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 1990, nr 4, wkładka, s. (50)–(57)
Poziom opieki nad dzieckiem z rodziny wielodzietnej

 

 

 

 

Oprac. Katarzyna Wojtania
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Bełchatowie
Aktualizacja: 06.11.2003

Aktualizacja: 23.10.2003


© Biblioteka Pedagogiczna