Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

CYBERPRZEMOC
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 1017-1034: Cybernetyczne prześladowanie i molestowanie ofiar oraz typologia stalkingu

HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, 2007. - S. 487-500: Zapobieganie cybernetycznemu molestowaniu. Rola ofiar i policji

KOZAK Stanisław : Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 156-212: Dzieci i młodzież jako ofiary cyberprzestępczego wykorzystywania przez dorosłych w Internecie
Cyberprzemoc - czyli agresja w Internecie, przyczyny i skutki. Wirtualne znajomości - pułapki i skutki. Grooming - relacje dorosłych z dziećmi w celu uwiedzenia i wykorzystania seksualnego. Stalking - prześladowanie ofiar w Internecie.

PALUCHOWSKI Władysław Jacek : Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia. - Warszawa : PWN, 2009
Filia w Bełchatowie

PYŻALSKI Jacek : Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
M. in. o cyberprzepocy.

SAREŁO Zbigniew : Media w służbie osoby : etyka społecznego komunikowania. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000. - S. 172-174: Granice wolności słowa w Internecie

SIEMIENICEKI Bronisław : Media a patologie // W: Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. Cz.1 / red. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN. - S. 204-233
M. in. o cyberbullyingu.

WALLACE Patricia : Psychologia Internetu. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005. - S. 271-302: Problematyka płci w sieci
Prawne aspekty molestowania i gróźb w sieci.

WALLACE Patricia : Psychologia Internetu. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005. - S. 147-176 Wyzwiska i awantury: psychologia agresji w sieci
Style agresji w Internecie.

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARLIŃSKA Julia : Cyberprzestrzeń - nowa arena przemocy rówieśniczej? - Summ. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54 (2009), nr 4, s. [53]-66
Przemoc rówieśnicza w sieci (cyberbullying, cyberprzemoc) to przykład nowego problemu społecznego o zdecydowanie negatywnym charakterze.

BARLIŃSKA Julia : Wpływ kontaktu zapośredniczonego przez komputer na nasilenie zachowań antyspołecznych i cyberprzemocy. - (Cyberprzemoc). - Streszcz. Summ. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 100-118
Na podstawie badań, których celem była próba porównania skłonności do przejawiania zachowań antyspołecznych w naturalnym środowisku społecznym i cyberprzestrzeni oraz dokonanie analizy czynników sprzyjających zachowaniom agresywnym w sieci.

BOGACZ Jaromir : Ciemna strona Internetu // Meritum. - 2010, nr 2, s. 12-15

BORKOWSKA Anna, MACANDER Dorota : System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy. - (Cyberprzemoc). - Streszcz. Summ. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 131-140
Modelowe procedury interwencji, jakie powinni podjąć nauczyciele lub pedagodzy, gdy w szkole zostanie ujawniony przypadek cyberprzemocy.

BOŻEK R. : Cyberstalker, czyli prześladowca w sieci // Zwierciadło. - 2010, nr 8, s. 73-76

CYBERBULLING (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Claire Monks [et al.] //Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 167-181

DUDA Beata : Żadnych ograniczeń w cyberprzestrzeni? : zajęcia dla uczniów gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 7/8, dod. "Biblioteka : Centrum Informacji" [nr] 1, s. 24
Zajęcia przybliżające uczniom zjawisko cyberprzemocy, konsekwencje cyberprzemocy dla jej ofiar i jej sprawców.

GOŁĘBIEWSKA Ilona : Cyberprzemoc - zagrożenie dla młodego pokolenia. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 12-15
Przemocy w sieci - użycie technologii komunikacyjnych i informacyjnych, wykorzystujacych elementy internetu np. poczta elektroniczna, czaty, serwisy społecznościowe i inne, przjawiajaca sie w różnych formach m in. straszenie, szantaż, nękanie słowne, rozsyłanie kompromitujacych zdjęć i filmów. Młodzież jako sprawca przemocy. Przyczyny, formy i skutki cyberprzemocy.

GRABOWSKA Agata : Uwodzenie, cyberprzemoc oraz pornografia - wiktymizacja dziecka w wirtualnym świecie // Forum Oświatowe. - 2010, [nr] 1, s. [99]-114
Niebezpieczeństwa, na jakie może być narażone dziecko - użytkownik Internetu. Ochrona dzieci przed wykorzystaniem seksualnym w polskim prawie karnym oraz w dokumentach międzynarodowych.

GROTH Jarosław : Cyberstalking - perspektywa psychologiczna. - Bibliogr. // Forum Oświatowe. - 2010, [nr] 2, s. [85]-98
Charakterystyka cyberstalkingu (zjawiska uporczywego nękania za pośrednictwem Internetu) w kontekście innych cyberprzestępstw. Prezentacja aktualnego stanu wiedzy na temat stopnia jego rozpowszechnienia, form, konsekwencji psychologicznych oraz charakterstyki sprawców nękania i ich ofiar.

HANULIAKOVÁ Jana, HOLLÁ Katarína : Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 5, s. 7-8

HEISE Dorota : O zagrożeniach w Internecie // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 18-19
Pornografia i cyberprzemoc w internecie. Przykłady nadużyć: włamania, groźby, rozsyłanie spamu, inne. Formy zabezpieczeń.

JAKUBCZYK Kamila : Uzależnienie, cyberprzemoc i inne niebezpieczeńśtwa internetowe : (zestawienie bibliograficzne) // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s. 24-25

KNOL Kamila : Agresja elektroniczna - nowe wyzwania // Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31

KOPAŃSKI Jerzy : Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia // Meritum. - 2010, nr 4, s. 82-87

KRAJEWSKA Małgorzata : Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych. - Bibliogr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, [nr] 1/2, s. [12]-19
Przemoc z użyciem nowoczesnych technologii komunikacyjnych takich jak internet czy telefon komórkowy. Psychologiczne uwarunkowania zachowń przemocowych. Skutki zjawiska dla podmiotów przemocy wirtualnej. Profilaktyka i ochrona prawna. Badania nad cyberprzemocą w Polsce - wnioski.

KUŁAK Maciej : Złapani w sieć // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 5, s. 11
10 luty Dniem Bezpiecznego Internetu. Zjawisko cyberprzemocy w Internecie.

WOJTASIK Łukasz : Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych - wprowadzenie do problematyki // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 7-11

ŁUSZCZYNA Marek : Uwaga na cyberprzemoc // Cogito. - 2007, nr 22, s. [10]-[12]
Przemoc w internecie.

NOWAK Małgorzata : Stop cyberprzemocy! - (Dobra praktyka) // Meritum. - 2010, nr 2, s. 42-45
Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych.

PIEKARSKA Anna : Mobbing w sieci! : o nowoczesnych narzędziach i źródłach agresji // Głos Pedagogiczny. - 2008, nr 4, s. 10-12

PODLEWSKA Justyna : Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich. - (Cyberprzemoc). - Streszcz. Summ. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 47-56
Analiza aktualnie obowiązujących przepisów prawa w obszarze odpowiedzialności za działania bezprawne określane jako cyberprzemoc (przemoc w sieci). Dochodzenie odpowiedzialności za cyberprzemoc w szczególności w stosunku do osób nieletnich.

PORTALE internetowe przedstawiające problem cyberprzemocy oraz zagadnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie / oprac. Katarzyna Zygmunt. - (Cyberprzemoc) // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 150-152

PYŻALSKI Jacek : Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży - różne wymiary zjawiska. - (Cyberprzemoc). - Streszcz. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 12-26
Agresja, do której realizacji stosuje się współczesne technologie komunikacyjne - głównie Internet i telefony komórkowe.

PYŻALSKI Jacek : Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych. - Summ. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54 (2009), nr 4, s. [31]-51
Cyberbullying (mobbing elektroniczny) definiowany jest jako cyfrowa, elektroniczna forma tradycyjnego bullyingu ze wszystkimi jego cechami (intencjonalność, powtarzalność i nierównowaga sił między sprawcą a ofiarą. Omówiono narzędzie wykorzystane w badaniu (Skala Kompetencji Informatycznej i Skala Dysfunkcyjnego Korzystania z Internetu).

PYŻALSKI Jacek : Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 3 // Remedium. - 2009, nr 10, s. 10-12

PYŻALSKI Jacek : Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 4 // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 6-7

PYŻALSKI Jacek : Cyberbulling (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych / Claire Monks [i in.] ; tł.. - (Tłumaczenia). - Summ. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54 (2009), nr 4, s. [167]-181
Wyniki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii.

RADZI Fundacja : Kidrotect.pl // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 9, dod. "Przed Szkołą : poradnik dyrektora przedszkola" s. 24-26
Cyberprzemoc. Definicje i prawo. Formy cyberprzemocy. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Przestępstwa przeciwko mieniu. Przestępstwa przeciwko wolności. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

SABICKA Edyta, KNOL Kamila, MATUSZEWSKA Agata : Agresja elektroniczna wśród młodzieży - rodzaje, skutki, profilaktyka. - Bibliogr. // Meritum. - 2010, nr 2, s. 2-7
Charakterystyka cyberbullyingu (cyberprzemocy).

SKRZYŃSKI Dariusz : Cyberprzestępczość szkolna - zasady odpowiedzialności. - (Prawo oświatowe) // Meritum. - 2010, nr 2, s. 81-83
Cyberprzestępczość szkolna to nic innego, jak zbiór przestępstw uczniów związanych z ich działalnością komputerową i internetową. Do najważniejszych cyberprzestępstw szkolnych zaliczamy: hacking, cracking i cyberbullying.

SOBIERAJSKA Weronika : Cyberprzemoc w doświadczeniach Helpline.org.pl. - (Cyberprzemoc). - Streszcz. Summ. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 141-149
Omówienie projektu, jego celów i podejmowanych w jego ramach działań, zmierzających do skutecznej ochrony najmłodszych użytkowników nowych technologii.

STELMACH Monika : Wszyscy to widzieli // Polityka. - 2009, nr 4, s. 22-23
Cyberprzemoc - zjawisko pornografii i pedofilii w Internecie.

SZPUNAR Magdalena : Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie. - Summ. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54 (2009), nr 4, s. [67]-80
Internet coraz częściej staje się miejscem poniżania, ubliżania czy innych form agresji werbalnej.

SZYMAŃSKA Urszula : Przeciw cyberprzemocy // Przegląd Oświatowy. - 2009, nr 3, s. 7
Dzień Bezpiecznego Internetu - 10 lutego (z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu "Safer Internet Actin Plan").

UCZEŃ bezpieczny w sieci / oprac. JAC // Remedium. - 2009, nr 5, s. 26-27
Efekty kampanii edukacyjnej "Stop cyberprzemocy".

WALRAVE Michel, HEIRMAN Wannes : Skutki cyberbullyingu - oskarżenie czy obrona technologii? - (Cyberprzemoc). - Streszcz. Summ. - Bibliogr. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 27-46
Forma przemocy rówieśniczej (wśród młodych użytkowników Internetu), polegająca na wykorzystywaniu mediów elektronicznych w celu krzywdzenia innych osób.

WOJTASIK Łukasz : Cyberprzemoc // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 27-29
Artykuł omawia zjawisko cyberprzemocy, cyberbullyingu oraz sposoby przeciwdziałania. Poleca strony internetowe np. www.helpline.pl ; www.sieciaki.pl ; www.dyzurnet.pl

WOJTASIK Łukasz : Cyberprzemoc // Remedium. - 2008, nr 2, s. 4-5
Skala problemu i przeciwdziałanie cyberprzemocy.

WOJTASIK Łukasz : Internet to nie tylko zabawa / rozm. przepr. Maciej Kułak // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 43, s. 8
Rozmowa z Łukaszem Wojtasikiem z Fundacji Dzieci Niczyje na temat przeciwdziałania cyberprzemocy m. in. poprzez przygotowanie odpowiednich programów skierowanych do nauczycieli i uczniów.

WOJTASIK Łukasz : Przemoc rówieśnicza a media elektroniczne. - (Cyberprzemoc). - Streszcz. Summ. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 78-89
Wyniki badania zrealizowanego w 2007 r., mające na celu ukazanie zjawiska cyberprzemocy w Polsce wśród dzieci w wieku 12-17 lat.

WOJTASIK Łukasz : Przemoc rówieśnicza z użyciem mediów elektronicznych - wprowadzenie do problematyki. - (Cyberprzemoc). - Streszcz. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 7-11
Problematyka przemocy rówieśniczej w sieci. Definicje, specyfika i historia problemu, skala zjawiska w Polsce. Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem cyberprzemocy.

WOJTASIK Łukasz : Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie. - (Cyberprzemoc). - Streszcz. Summ. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 90-99
Na podstawie badania zrealizowanego w 2008 r., którego celem było uzyskanie informacji odnośnie wiedzy, doświadczeń i postaw rodziców wobec zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu.

WOLAK Janis, MITCHELL Kimberly, FINKELHOR David : Czy nękanie za pośrednictwem Internetu jest formą przemocy rówieśniczej? : analiza zjawiska nękania online przez znajomych rówieśników i przez sprawców znanych wyłącznie z sieci. - (Cyberprzemoc) // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 57-77
Na podstawie badań, których celem jest wyjaśnienie natury nękania za pośrednictwem Internetu oraz ustalenie, w jakim stopniu zjawisko to można postrzegać jako formę przemocy rówieśniczej.

WRZESIEŃ Agnieszka : Profilaktyka cyberprzemocy - przykłady działań z Polski i świata. - (Cyberprzemoc). - Streszcz. Summ. // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 119-129
Przegląd polskich oraz zagranicznych programów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

ZNACZENIE empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullingu wśród młodzieży / Georges Steffgen [i in.] ; tł. Piotr Plichta. - (Tłumaczenia). - Summ. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 54 (2009), nr 4, s. [183]-198
Badanie związku między empatią a zachowaniami agresywnymi (skala do badania empatii). Wyniki badań przeprowadzonych w Luksemburgu.

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna