Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

ADOPCJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADOPCJA : teoria i praktyka / red. Krystyna Ostrowska, Ewa Milewska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1999

BADORA Krzysztof Piotr, MARZEC Arkadiusz : Szwedzki system opieki kompensacyjnej // W: System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / red. Sylwia Badora, Danuta Marzec. - Kraków : "Impuls", 2002. - S. 381-412

BADORA Sylwia : Główne formy opieki kompensacyjnej w Polsce. Rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze // W: System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / red. Sylwia Badora, Danuta Marzec. - Kraków : "Impuls", 2002. - S. 123-136

BŁESZYŃSKI Jacek Jarosław : Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2005

CATTABENI Guido : Dziecko przybyłe z daleka : adopcja i rodzina zastępcza / przeł. Paweł Borkowski. - Warszawa : "Pax", 2008. - (Wychowanie Bez Porażek)

CHMIELEWSKA Anna : Rodzicielstwo adopcyjne - pytania, nadzieje i oczekiwania // W: Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / red. Anna Kwak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. - S. 174-191

DOMINIK Dorota : Prawa dziecka a rodzinna opieka zastępcza : doświadczenia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie // W: Prawa dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [et al.]. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego , 2006. - S. 179-192
Materiały z sympozjum naukowo-szkoleniowego, Rzeszów 2004 r.

DZIWAŃSKA Kinga : Role rodzicielskie w rodzinach adopcyjnych // W : Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : dr. "Polianna", 2010. - S. 267-281

GAJEWSKA Grażyna : Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki. - Wyd. 3 popr. - Zielona Góra : "Gaja", 2006. - S. S. 121-125 : Współczesne problemy adopcji

GRAY Deborah D. : Adopcja i przywiązanie : teoria i praktyka / tł. [z ang.] Marta Lipińska, Maryla Kowalska, Sylwia Kot. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
Filia w Radomsku

GUTOWSKA Antonina : Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008

JARMOŁOWSKA Anna : Ujawnianie adopcji dziecku - aspekty rozwojowe // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 129-139

KALUS Alicja : Adopcyjny system rodzinny a postawy rodzicielskie // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / red. nauk. Mieczysław Plopa. - Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - S. 255-268

KALUS Alicja : Psychologiczne korelaty typów spójności w rodzinach adopcyjnych // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin", 2010. - S. 118-128

KALUS Alicja : Rodzina adopcyjna // W: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / red. Józefa Brągiel, Sylwia Badora ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 257-271

KIEŁB-GRABARCZYK Dorota : Rodzina adopcyjna drogą szansy życiowej dzieci bez przyszłości
// W: Opieka i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Apanel. - Kraków : "Impuls" , 2009. - S. 183-194

KRAJEWSKA Beata : Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 63-66 : Instytucje opiekuńczo-wychowawcze : rodziny adopcyjne

KRÓL Aleksandra : Formy pracy z rodzinami zastępczymi w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym // W: Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : "Adam Marszałek", cop. 2002. - S. 197-203

KRZANOWSKA-OCIEPKA Małgorzata : Zasada dobra i jej stosowanie w postępowaniu adopcyjnym // W:
Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / red. Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 82-97

ŁADYŻYŃSKI Andrzej : Adopcja a rodzicielstwo biologiczne // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / red. Małgorzata Biedroń, Małgorzata Prokosz. - Toruń : "Adam Marszałek", 2001. - S. 75-78

ŁADYŻYŃSKI Andrzej : Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce. - Kraków : "Impuls", 2009

MATEJEK Józefa : Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008

MATYJAS Bożena : Rodzina i jej wspomaganie : wypisy wybranych tekstów z pedagogiki społecznej i opiekuńczej z lata 1990-2004). - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2005. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, ISSN 1234-7604 ; Nr 93). - S. 289-306 : Kompensacja sieroctwa społecznego w działalności ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
M.in. o rodzinie adopcyjnej

MILEWSKA Ewa : Kim są rodzice adopcyjni?... : studium psychologiczne. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2003
Filia w Radomsku

RELACJA dorosły-dziecko w opiece zastępczej / Judit Falk [i in.] ; red. Maria Kolankiewicz ; przeł. Aleksandra Rączka [i in.]. - Warszawa : "Żak", 1999. - (Małe Dziecko w Placówce ; Z. 2)

RODZINNE i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

SIEROCTWO społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999
Filia w Bełchatowie

SKWAREK Beata : Dziecko przysposobione jako stymulator jakości związku małżeńskiego w rodzinie adopcyjnej // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / red. nauk. Iwona Janicka. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 105-109

SKWAREK Beata : Dziecko przysposobione jako stymulator jakości związku małżeńskiego w rodzinie adopcyjnej // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : "Impuls" , 2010. - S. 105-109

WĄSIŃSKI Arkadiusz : Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu. - Kraków : "Impuls", 2005

WĘGIERSKI Zbigniew : Adopcja zagraniczna jako forma kompensacji sieroctwa : (niepokoje, kontrowersje, propozycje) // W: Sieroctwo społeczne i jego kompensacja / red. nauk. Marek Heine, Grażyna Gajewska. - Zielona Góra : Wydaw. WSP , 1999. - S. 191-196
Filia w Bełchatowie

WĘGIERSKI Zbigniew : Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka. - Toruń : "Akapit", 2006. - S. 60-75 : Rodzinne formy opieki całkowitej. Adopcja

WYBRANE zagadnienia pedagogiki rodziny / red. Anna Błasiak, Ewa Dybowska. - Kraków : "Ignatianum" : Wydawnictwo WAM, 2010. - (Studia Pedagogiczne / red. Anna Królikowska). - S. 153-155 : Rodzina adopcyjna

ZMARZLIK Jolanta, PIWNIK Emilia : Dziecko pod parasolem prawa : poradnik dla osób pomagających dzieciom. - Warszawa : Fundacja "Dzieci Niczyje", 1999. - S. 7-44 : Jak prawo chroni dobra dziecka?

ZOZULA Jolanta : Rodzicielstwo adopcyjne w świetle prawa // W: Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / red. Anna Kwak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. - S. 152-171

ZYCH Wanda : Europejskie kierunki w opiece kompensacyjnej // W: System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie / red. Sylwia Badora, Danuta Marzec. - Kraków : "Impuls", 2002. - S. 239-267

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Adopcja : wybór bibliografii z lat 1999-2009 / oprac. Elżbieta Trojan. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 8, s. 62-64
Zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism dotyczących adopcji

BIGOS Justyna, MOZER Beata : Matki dzieci z chmur / rozm. przepr. Magda Brzezińska // Charaktery. - 2011, nr 2, s. 44-[47]
Rozmowa z autorkami książki pt. "Dziecko z chmur" upubliczniającej kwestie adopcji

BUNDA Martyna : Dziecko z dalekiego kraju // Polityka. - 2008, nr 40, s. 32-34
Zjawisko adopcji zagranicznych w Polsce

BUNDA Martyna : Niepłodność, niemożność, nieczułość //Polityka. - 2006, nr 41, s. 4-12

BURNETKO Krzysztof, HENZLER Marek : Rodzice i dzieci. - (Rodzina i majątek) // Polityka. - 2008, nr 44, dod. "Pomocnik Prawny Polityki" s. 11-15
Władza rodzicielska a majątek dziecka. Zdolności dzieci do czynności prawnych. Prawa majątkowe dzieci pochodzących z konkubinatu. Odpowiedzialność rodziców za szkody wyrządzone przez dzieci. Zawieszenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej. Pozycja majątkowa dziecka w rodzinie zastępczej (domu dziecka). Przysposobienie (adopcja) dziecka a relacje majątkowe

CIEŚLA Joanna : Adopcja z przeciwwskazaniem? // Polityka. - 2010, nr 21, s. 28-[31]
Adopcja ze wskazaniem w Polsce

DRACHAL Halina : Nie wylać dziecka z kąpielą // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 45, s. 6
Dyskusja na temat rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

DUDEK Julian : Adopcja - zadanie radosne i... trudne // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 24-27
Kto może adoptować dziecko. Adopcja dzieci z zagranicy. Dziecko innej rasy. i in.

GREMPKA Grzegorz : Adopcja a piętno bezdzietności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 31-36
Społeczne postrzeganie rodzin bezdzietnych. Badania kandydatów na rodziców adopcyjnych

GREMPKA Grzegorz : Grupowe szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 10-18
Psychologiczne przygotowanie kandydatów do adopcyjnego rodzicielstwa w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Krakowie

GREMPKA Grzegorz : Potomek na zamówienie // Charaktery. - 2008, nr 6, s. 30-34
Adopcja jako zjawisko społeczne. Psychologiczne przygotowanie kandydatów do adopcyjnego rodzicielstwa

GREMPKA Grzegorz : Wartościowanie adopcji. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 16-22
Wady i zalety adopcji

JANKOWSKA-RACHEL Agnieszka : Pierwszy kontakt potencjalnych rodziców adopcyjnych z dzieckiem. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 19-22
Konfontacje wyobrazen na temat dziecka adoptowanego z rzeczywistością

INTERNET / oprac. M. Sz. - (Dzieci w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych) // Dziecko Krzywdzone. - 2006, nr 17, s. 145-146
Wykaz stron internetowych dotyczących problematyki dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, adopcji i innych form opieki zastępczej

K. S. : Adopcja forma realizacji prawa dziecka do życia w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 56-57
11 IV 2008 r. w Akademii pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyło się seminarium poświecone rozmaitym sprawom związanym z sytuacja dziecka osieroconego i ta forma "rekonstrukcji" rodziny, jaka jest adopcja

KACZMAREK Mirosław : Adopcja w latach 2000-2009 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 3-10
Podstawy prawne i dane statystyczne dotyczące adopcji w Polsce

KACZMAREK Mirosław : Interwencyjny model polityki społecznej wobec rodziny // Remedium. - 2010, nr 5, dod. s. 18-19

Interwencyjny model polityki państwa wobec rodziny dysfunkcyjnej

KACZMAREK Mirosław : Przyspieszyć adopcje // Remedium. - 2009, nr 3, dod. s. 18-19
Przepisy prawne związane z adopcja

KACZMAREK Mirosław : Usprawnić adopcje : zasady i procedury postępowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 39-45
Obecne procedury prawne dotyczące adopcji. Postulaty ich zmiany tak, by dzieci mogły szybciej trafiać do rodzin adopcyjnych.

KALISZ Andrzej : O jawności adopcji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 44-45
Rozmawianie z dzieckiem przysposobionym o adopcji. Najlepszy moment i skutki.

KALISZ Andrzej : Przygotowanie do roli rodziców adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 36-39

KARCZEWSKA Joanna : Rodzina adopcyjna - szczególne środowisko wychowawcze dziecka. - Summ. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 31 (53), nr 2 (2007/2008), s. 41-49
Przygotowanie rodziców do procesu adopcyjnego, trudności jakie mogą spotkać rodzinę adopcyjną w procesie wychowawczym i jak je pokonywać. Postawa i wsparcie rodziców wobec zagrożeń rozwiązania adopcji.

KIM Renata : Od pierwszego wejrzenia //Wprost. - 2010, nr 47, s. 56-57

KRAJEWSKI Radosław : Prawnokarne konsekwencje komercyjnego organizowania adopcji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 24-28
Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r.

KRUPA Joanna : Anty rodzice // Wprost. - 2005, nr 20, s. [62]-[63], [65]
Problem adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

ŁADYŻYNSKI Andrzej : Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce. - Kraków : Impuls, 2009 . - Rec.: Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 8, s. 59-60
Wieloaspektowe ujecie problematyki adopcji.

MAKOWSKA Jolanta : Bez happy endu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 11-16
Smutne skutki nieprzemyślanej decyzji o opiece nad osieroconym dzieckiem.

MISTRZAK Marlena : Dziecko kupie, dziecko sprzedam // Wprost. - 2010, nr 37, s. 42-[45]
Nielegalne adopcje w Polsce.

PARDYKA Anna : Adopcja Serca. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 6-7
Adopcja na odległość organizowana przez Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata Maitri.

PAWLICZAK Jakub : Rejestr Kontaktu Adopcyjnego w systemie prawnym Anglii i Walii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 54-61
Jawność przysposobienia dziecka według prawa Anglii i Walli.

PAWELEC Bogda : Adoptować żeby...urodzić? // Charaktery. - 2008, nr 8, s. 34-37
Związek pomiędzy adopcja a zajściem w ciąże tuż po adopcji z punktu widzenia psychologii. Niepłodność.

PIETKIEWICZ Barbara : Rodzinny sekret, czyli czego się nie mówi o adopcji // Polityka. - 2005, nr 36, s. 4-11
O pułapkach adopcji. Raport Polityki.

PLEWKA Magdalena : W rodzinnym domu dziecka. - Bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 68-72
Etapy przejmowania opieki nad dzieckiem.

POLKOWSKI Tomasz : Program PRIDE w Stanach Zjednoczonych i w Polsce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 17-24

PRIDE program przygotowujący do prowadzenia rodzin zastępczych i adopcyjnych. Ocena efektywności.

PORĘBSKA Małgorzata : Wszystkie dzieci są nasze // Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 20-21

REISS Piotr : Kobieta, mężczyzna i kolczasty chłopiec // Polonistyka. - 2009, nr 10, s. 34-38
Omówienie i propozycja pracy w klasie IV na języku polskim z baśnią "Jeż" Katarzyny Kotowskiej, dotyczącą bolesnych zagadnień związanych z adopcja.

RUTKOWSKA Izabela : Adopcje zagraniczne w Krajowym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Warszawie // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 1, s. [49]-72
Prawne podstawy adopcji zagraniczne, tryb kwalifikacji dzieci do adopcji zagranicznej, rola osrodkow w procesie przysposobienia z przemieszczeniem poza granice kraju, adopcja zagraniczna w statystyce.

SKARZYŃSKI Krzysztof : Zasady kwalifikacji kandydatów na rodziców zastępczych //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 47, nr 8 (2007), s. 18-22

SKWAREK Beata : Jakie cechy przejawiają rodzice adopcyjni? // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. [35]-39

SKWAREK Beata : O jawności adopcji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 24-25
Fragmenty wyników badań przeprowadzonych w rodzinach adopcyjnych

SKWAREK Beata : Polskie rodziny adopcyjne w świetle badań // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 18-25
Charakterystyka demograficzno-społeczna rodzin adopcyjnych. Postawy rodzicielskie rodziców adopcyjnych. Motywy, jakimi kierują się małżonkowie pragnący przysposobić dziecko

STEFANIAK Wioleta : Adopcja : czyje dobro jest najważniejsze? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 34-44
Adopcja i zagadnienia z nią związane jako zadania ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Wyniki badań

ŚWIERCZYŃSK A Katarzyna : Ludzie znikąd // Wprost. - 2010, nr 32, s. 52-53
Coraz więcej niegdyś adoptowanych dzieci szuka biologicznych rodziców

WAŁACHOWSKA Magdalena : Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 3 (2005), s. 23-25

ZIÓŁKOWSKA-KUFLIŃSKA Magdalena : Społeczno-kulturowe aspekty adopcji w Boliwii. - (Wizerunki ról rodzinnych ; red. Anna Kotlarska-Michalska). - Summ. - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 18 (2007), s. [217]-229
Wybrane aspekty adopcji w Boliwii. Podstawy prawne tego zjawiska

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna