Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BANACH Czesław : Cechy - właściwości osobowościowe nauczycieli // W : Edukacja i rozwój : jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie? : [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz]. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995. - S. 209-219

BARŁÓG Krystyna : Niepokój młodych nauczycieli a metody asertywności // W : Edukacja i rozwój : jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie? : [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz]. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995. - S. 296-301

BOHUCKI Jan : Osobowość nauczyciela w świadomości młodzieży. - Katowice : "Śląsk", 1965

DAWID JAN WŁADYSŁAW (1859-1914) : O duszy nauczycielstwa / napisał J. Wł. Dawid. - Warszawa : "Nasza Księgarnia" : Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych, 1927

DAWID JAN WŁADYSŁAW : O duszy nauczycielstwa. - Wyd. 3. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1946. - (Podręczna Biblioteka Nauczyciela ; Nr 1)

DOBROWOLSKA Barbara : Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów : pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych. - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 33-38 : Oosobowościowe uwarunkowania postaw twórczych

ENCYKLOPEDIA pedagogiczna / red. Wojciech Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - S. 516-521 : Osobowość nauczyciela

ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / red. nauk. i przew. Komitetu red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004. - S. 976-1000 : Osobowość nauczyciela

GARLEJ-DRZEWIECKA Ewa : Wspomaganie osobowego rozwoju nauczyciela poprzez samopoznanie // W : Człowiek, szkoła, wspólnota : w kręgu edukacji społecznej / pod red. Marii Mendel. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2000. - S. 129-136

GODAWA Szymon : Predyspozycje osobowościowe oligofrenopedagoga // W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls" , 2009. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych t. 8). - S. 167-174

GONOBOLIN Fëdor Nikanorovič : Osobowość nauczyciela radzieckiego : szkic psychologiczny / F. Gonobolin ; przekł. [z ros.] Zofia Pomianowska, Maria Żebrowska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1953

GORBATKOW Aleksander A.: Niektóre intelektualno-emocjonalne relacje w strukturze osobowości młodych i doświadczonych nauczycieli // W: Edukacja i rozwój : jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie? : [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz]. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995. - S. 284-288

GUZIK Barbara : Nauczyciel przyszłości w opinii uczniów gimnazjum i liceum // W : Nauczyciel w świecie współczesnym / red. nauk. Bożena Muchacka, Mirosław Szymański. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 119-127

JACKOWSKA Ewa : Osobowość jako modyfikator wypalenia zawodowego u nauczycieli szkolnictwa specjalnego
// W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak-Krzyżanowskiej. - Kraków : "Impuls" , 2008. - S. 369-381

JANICKA Iwona : Cechy osobowości nauczycieli a ich predyspozycje zawodowe // W: Rodzina - rozwój - praca : wybrane zagadnienia / red. Teresa Rostowska, Jan Rostowski. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2002. - S. S. 169-177

JANOWSKA Janina : Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2000. - S. 33-99 : uwarunkowania efektywności procesu wychowania

KLIŚ Maria, KOSSEWSKA Joanna : Zespół wypalenia zawodowego a cechy osobowości nauczycieli // W: ZDROWIE psychiczne w zawodzie nauczycielskim : materiały międzynarodowej konferencji naukowej 31 marca - 2 kwietnia 1998 Zielona Góra = Psychische Gesundheit im Lehrerberuf / red. nauk. Tatiana Ronginska, Werner Gaida, Uwe Schaarschmidt. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej ; Potsdam : Universität Potsdam, 1998. - S. 87-96

KNIAZIAN Marianna : Problem kształtowania osobowości nauczyciela-badacza w humanistycznym paradygmacie oświaty na Ukrainie // W : Nauczyciel w świecie współczesnym / red. nauk. Bożena Muchacka, Mirosław Szymański. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 129-132

KOSYRZ Zdzisław : Osobowość wychowawcy : być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego. - Warszawa : "Pedagogium", 2005

KOSYRZ Zdzisław : Problemy pedeutologiczne. Osobowość nauczyciela-wychowawcy // W: Pedagogika ogólna i subdyscypliny / red. nauk. Lucjan Turos. - Warszawa : "Żak", 1999. - S. 505-519

KREATORZY edukacyjnego dialogu / red. Anna Karpińska. - Białystok : "Trans Humana", 2002. - S. 370-378 : Wybrane problemy osobowości nauczyciela

KREUTZ Mieczysław : Osobowość nauczyciela-wychowawcy. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1947. - (Podręczna Biblioteka Nauczyciela ; Nr 5)
Filia w Opocznie

KUCHARCZYK Izabella, OLEMPSKA Magdalena : Osobowościowe predyspozycje do zawodu pedagoga specjalnego studentów pedagogiki specjalnej // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujnowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 41-46

KUŹMA Józef : Nauka o szkole : studium monograficzne : zarys koncepcji. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 187-192 : Studia i badania nad osobowością i cechami psychicznymi nauczycieli

KWIATKOWSKA Henryka : Pedeutologia / komitet nauk. Teresa Hejnicka-Bezwińska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. - (Pedagogika Wobec Współczesności)

LEGOWICZ Jan : O nauczycielu : filozofia nauczania i wychowania / Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki ; Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 217, [3] s. ; 21 cm. - (Monografie i Studia. Biblioteka Nauczyciela Akademickiego / Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego). - S. 40-68 : Pedagogiczna osobowość nauczyciela

ŁAWROWSKA Romualda : Zajęcia muzyczno-ruchowe w kształtowaniu osobowości nauczyciela // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 261-267

ŁĘŚKI Zbigniew : Osobowość nauczyciela w świetle Analizy Transakcyjnej // W : Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Jarosław Jagieła ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997. - S. 123-135

MAJEWICZ Piotr : Asertywność jako jeden z zasobów osobowości przyszłych nauczycieli // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 268-273

MARCINKOWSKI Marian : Wybrane osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej nauczycieli // W: KOMUNIKACJA społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / red. Klaudia Błaszczyk, Mirosław Drzewowski, Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : "Adam Marszałek", cop.2009. - S. 205-213

MARCZUK Stanisław : Orientacje wartościujące nauczycieli w III Rzeczypospolitej : studium z socjologii edukacji. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 2001. - S. 186-211 : Aksjologiczno-osobowościowe aspekty pracy nauczyciela

MAREK Elżbieta : Nauczyciel wczesnej edukacji w zmieniającej się szkole // W : Nauczyciel w świecie współczesnym / red. nauk. Bożena Muchacka, Mirosław Szymański. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 249-257

MARZEC Danuta Krystyna : Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych / Danuta Krystyna Marzec ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2004. - S. 154-174 : Nauczyciel-wychowawca wobec współczesnych wyzwań

MINCZANOWSKA Aleksandra : Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w dobie przemian edukcyjnych // W: Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna : II konferencja naukowa z cyklu: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa / red. Wiesława Korzeniowska. - Kraków : "Impuls", 2002. - S. 185-195

MORSZCZYŃSKA Urszula : Odpowiedzialność w strukturze wartości nauczycieli // W : Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga / red. Katarzyna Olbrycht. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. - S. 67-75

NIEMIERKO Bolesław : Kształcenie szkolne : podręcznik skutecznej dydaktyki. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007. - S. 45-81 : Poznajmy się bliżej: uczniowie i nauczyciele

OKOŃ Wincenty : Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - S. 369-385 : Osobowość i zawód nauczyciela

OKOŃ Wincenty : Wszystko o wychowaniu. - Warszawa : "Żak", 1999. - S. 239-256 : Problem osobowości nauczcyciela

OKOŃ Wincenty : Zarys dydaktyki ogólnej. - Wyd. 4 rozsz.. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970. - S. 407-429 : Osobowość nauczyciela

OLSZAK Alicja : Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2001. - S. 35-50 : Osobowość pedagoga specjalnego

OSOBOWOŚĆ nauczyciela : rozprawy J. Wł. Dunina, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Baleya / oprac. i wstęp Wincenty Okoń. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. - 260 s. : portrety autorów ; 20 cm

OSOBOWOŚĆ nauczyciela a swoistość pracy w klasach początkowych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Kształcenie nauczycieli klas niższych" Wrocław 6-9 stycznia 1986 . - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991. - (Prace Pedagogiczne, ISSN 0137-1096 [od 1979 r.] ; 122)

PUFAL-STRUZIK Irena : Osobowość i twórcza postawa nauczycieli szkół podstawowych // W : Edukacja i rozwój : jaka szkoła?, jaki nauczyciel?, jakie wychowanie? : [praca zbiorowa] / [red. Andrzej Jopkiewicz]. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 1995. - S. 278-283

RUMIŃSKI Antoni : Nauczyciel wobec trudności zawodowych // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - 328-333 S. 328-333

RYCHTA T., GUSZKOWSKA M. : KOCZAN T.: Z badań nad osobowością nauczycielek podejmujących studia wyższe // W : WYBRANE aspekty osobowości studentów kierunków pedagogicznych : zbiór prac / red. Tadeusz Rychta ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Instytut Pedagogiki. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP, 1999. - S. 9-17

SAJDERA Jolanta : Rola nauczyciela w funkcjonowaniu społecznym instytucji edukacyjnych // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Bożena Suchacka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 257-266

STAWIAK-OSOSIŃSKA Małgorzata : Od Marka F. Kwintyliana do Elen Key. Konstruowanie modelu nauczyciela przyszłości na podstawie wybitnych europejskich koncepcji pedagogicznych // W : Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 350-357

SZTEJNBERG Aleksander : Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się. - Wrocław : "Astrum", 2006. - (Kreatywność). - S. 186-187 : Ujemne cechy osobowości i postępowania nauczyciela na zajęciach edukacyjnych. - (Kreatywność)

TCHORZEWSKI DE, Andrzej Michał : Formacja osobowościowa jako czynnik jakości kształcenia nauczycieli // W: Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / red. Józef Kuźma, Janusz Morbitzer. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 375-380

WEŁYCZKO Lesław : Skuteczność zadaniowa nauczycieli // W : Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy / red. Wojciech Horyń, Jan Maciejewski. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 [od 1979 r.] ; No 2988). - S. 156-169

WĘGŁOWSKA- RZEPA Krystyna : Wybrane osobowościowe dyspozycje do zawodu nauczyciela // W: Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia : metodyka ćwiczeń, zabawy i gier z piłką / pod red. Tadeusza Rzepy. - Wyd. 3. - Wrocław : Wydaw. AWF , 2005. - S. 11-27
Filia w Tomaszowie Maz.

WOŁOSZYN Wiesława : Etyczna osobowość nauczyciela // W: Problemy etyczno-deontologiczne zawodu nauczycielskiego w okresie przemian ustrojowych w Polsce : materiały z konferencji naukowej w Zaciszu k. Tucholi w dniach 3-4 grudnia 1992 roku / red. Andrzej M. Tchorzewski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993. - S. 99-108

WOŹNIAK Robert B. : Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 1998. - S. 267-292 : Nauczyciel i klasa szkolna

ZABOROWSKI Zbigniew : Psychospołeczne problemy pracy nauczyciela- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - S. 91-99 : Osobowościowe determinanty postaw wychowawczych

ZALEWSKA-BUJAK Małgorzata : Stymulowanie rozwoju dziecka niepełnosprawnego we współczesnej edukacji // W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / red. Jerzy Rottermund. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 79-87 - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 7)

ZAMKOWSKA Anna : Formy wsparcia ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej // W: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / red. nauk. Zenon Gajdzika. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - S. S. 59-79

Zawiera m.in. Prezentacja wyników badań dotyczących wsparcia udzielanego uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej na poziomie ogólnoszkolnym, jak i na poziomie klasy. Uwzględnienie form wsparcia ucznia w statutach, programach wychowawczych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania badanych szkół. Zatrudnienie specjalistów i wymiar etatu ich pracy. Udzielanie wsparcia materialnego uczniom. Wsparcie ucznia przez nauczyciela-wychowawcę: ocena poziomu swojej wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, sposobu dokonywania diagnozy ucznia (kompetencje diagnostyczne), programu i metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z uczniem (kompetencje innowacyjne), sposobów włączenia ucznia do grona rówieśników oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych (kompetencje dydaktyczno-wychowawcze). Cechy osobowe charakteryzujące nauczyciela pracującego z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim oraz częstotliwość indywidualnych kontaktów nauczycieli ze specjalistami (kompetencje interpersonalne)

ŻEGNAŁEK Kazimierz : Dydaktyka ogólna : wybrane zagadnienia. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2005. - S. 333-338 : Predyspozycje i cechy oraz typologie osobowości nauczyciela

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACZAŁA Ditta : Kompetencje zawodowe nauczycieli szkół specjalnych. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2009, nr 8, s. 51-56
Kwalifikacje zawodowe i cechy osobowościowe kadry pedagogicznej szkół specjalnych.

BANACH Czesław : Cechy osobowości nauczycieli // Nowa Szkoła. - 1995, nr 3, s. 37-40
Osobowość nauczyciela i nauczyciela wychowawcy: właściwości osobowe, właściwości zewnętrzne.

BARŁÓG K. : Psychoterapeutyczna rola nauczyciela // Życie Szkoły. - 1994, nr 5, s. 259-262

BOĆWIŃSKA-KILUK Beata : Kilka uwag o sylwetce i powinnościach wychowawcy // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 4, s. 18-19

BOĆWIŃSKA-KILUK Beata : Wychowanie - technologia czy spotkanie? : rola dyspozycji osobowościowych nauczyciela-wychowawcy w dynamice procesu. - Summ. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. [24]-41

BORTNOWSKI Stanisław : Dlaczego polonista musi być profesorem Pimką? // Polonistyka. - 1983, nr 3, s.173-178
Osobowość nauczyciela.

BORTNOWSKI Stanisław Jakim ma być dobry polonista? // Polonistyka. - 1995, nr 2, s.111-113
Osobowość nauczyciela.

BORTNOWSKI Stanisław : O polonistach inaczej : znaleźć siebie // Głos Nauczycielski. - 1988, nr 43, s.1, 6
Osobowość nauczyciela.

DĄBROWSKI Marcin. : Sześć cnót dobrego nauczyciela // Przegląd Oświatowy. - 2001, nr 10, s. 21-22
Wg ks. prof. Andrzeja Szostka

DENEK Kazimierz : Nauczyciel - jego tożsamość, role i kompetencje // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 3, s. 4-10
Kompetencje i kwalifikacje współczesnego nauczyciela wychowania fizycznego. Kształcenie i dokształcanie.

DEPCZYŃSKA Katarzyna : Awans zawodowy szansą rozwoju osobowości? // Nowe w Szkole. - 2000/2001, [nr] 9, s. 9-12

DUCHNIEWICZ Joanna, DUCHNIEWICZ Przemysław : Poznać siebie, zrozumieć innych. Cz. 1 // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 87-95
Ćwiczenia, które pozwalają określić nauczycielowi własny typ psychologiczny, indywidualny styl, sposób uczenia się i nauczania innych.

DUCHNIEWICZ Joanna, DUCHNIEWICZ Przemysław Poznać siebie, zrozumieć innych. Cz. 2 // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 38-49
Ćwiczenia, które pozwalają określić nauczycielowi własny typ psychologiczny, indywidualny styl, sposób uczenia się i nauczania innych.

DYKA Franciszka : Osobowość nauczyciela wychowawcy // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 3, s. 40-43
Znajomość uczniów, poczucie humoru w pracy nauczyciela.

DYMARA Bronisława : Poloniści - jacy są? // Polonistyka. - 1986, nr 6, s. 494-496
Osobowość nauczyciela.

DZIEMIANOWICZ Mirosława : O nauczycielu szczęśliwym. - Summ. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1999, nr 1, s. 19-44
Cechy, którymi powinien odznaczać się nauczyciel to m.in.: refleksyjność, samorozwój, rozumienie wiedzy itd.

FEMIAK Joanna : Fundament kompetencji pedagogicznych // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 113-119

GABRYŚ Katarzyna : Odpowiedzialność jako wyznanie dla nauczyciela // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 3-4
Co to oznacza być nauczycielem odpowiedzialnym? Refleksyjność, aktualizowanie wartości w osobowości nauczyciela.

GALANT Józef : O niektórych warunkach skutecznej pracy wychowawczej nauczycieli // Nowa Szkoła. - 1995, nr 3, s. 31, 34-36
Osobowość nauczyciela i indywidualny styl pracy.

GARLEJ-DRZEWIECKA Elżbieta, LINDYBERG Iwona : Buduj samego siebie // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 11-14
Rozważania nad trudem budowania osobowości. Wartość nauczyciela jako człowieka. Bogactwo wewnętrzne nauczyciela.

GNOSIŃSKI S. : Dajcie odsapnąć! : jaki jesteś polonisto? // Głos Nauczycielski. - 1987, nr 9, s. 1, 5

GOLIŃSKA Lucyna, ŚWIĘTOCHOWSKI Waldemar : Temperamentalne i osobościowe determinanty wypalenia zawodowego u nauczycieli // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 385-398.
Wyniki badań.

GÓRNIEWICZ Józef: Nauczyciel i wyobraźnia pedagogiczna. - Summ. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1998, nr 3, s. 29-38
Wyobraźnia pedagogiczna stanowi integralny element osobowości nauczyciela.

GÓRSKI Jan J. : Osobowość nauczyciela-wychowawcy (Dyspozycje etyczne i ich realizacja) // Kultura Oświata Nauka. - 1985, nr 9/10, s. 70-77

GREGORCZYK Joanna : Sukces czy porażka? : kilka refleksji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 2, s. 37-38
Przykłady z życia przedszkola jak powinien zachować się nauczyciel w konkretnych sytuacjach np. w przypadku dzieci nieśmiałych, cierpiących na problemy żołądkowe, agresywnych lub dziecka specjalnej troski. Zasady, które pomogą nauczycielowi w jego pracy i wzbogacą jego osobowość.

GROENWALD Maria : Oblicza zawodu nauczyciela // Klocki Autonomiczne w Szkole. - 2000, nr 6-7, s. 7-9

GRUBA Anna : Jestem nauczycielem przedszkola. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 7, s. 50-[53]
Rozważania na temat osobowości nauczyciela przedszkola. Zwycięska praca w konkursie na esej "Jestem nauczycielem przedszkola".

GRYSZANOWICZ Kalina : Nauczyciel - doradca metodyczny // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 21-22
Zadania, osobowość nauczyciela doradcy metodycznego.

GUMUŁA Alina, MICHAŁOWICZ Dorota : Osobowość nauczyciela w integracji // Bliżej Przedszkola . - 2010, nr 7-8, s. 82-83

HOŁODIUK Joanna : Osobowość nauczyciela wychowawcy // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 4-9
Cechy osobowości.

JABŁONKO Olga : O etyce nauczyciela // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-11
Pedagogika wartości oraz autorytet moralny nauczyciela. Etyczna osobowość nauczyciela.

JANOWSKA Janina : Psychologia humanistyczna w kształceniu nauczycieli // Nowa Szkoła. - 1995, nr 5, s. 7-12
Cechy osobowości i zachowania nauczyciela warunkujące rozwojową relację z uczniem. Podmiotowość nauczyciela i ucznia.

JANUS A. : Nauczyciel - nie święty // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - R.33: 1987/88, z.2, s.280-284

JAŃCZYK G. : Wiele można zmienić bez kosztownych reform / // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 10, s. 13-15

JAROSZUK Teresa : "Stare i nowe" w poglądach Zenona Klemensiewicza na osobowość nauczyciela Polski Odrodzonej (1918-1939) // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2005, nr 1-2, s. 187-200

JEDLIŃSKA K. : Wybrane cechy osobowości nauczyciela szkoły podstawowej // Nowa Szkoła. - 1984, nr 1, s. 18-21

KARWATOWSKA Małgorzata : Językowy wizerunek nauczyciela : (na podstawie listów uczniów) // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - R. 44, z. 3 (1998/99), s. 19-25
Model powinnościowy i osobowościowy nauczyciela w opinii uczniów szkół podstawowych.

KARWOWSKI Maciej : Nauczycielskie przewodzenie - perspektywy teoretyczne i metoda pomiaru // Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 3-4, s. 57-85

KARWOWSKI Maciej : Osobowościowe uwarunkowania nauczycielskich wartości wychowawczych. - Summ. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 53 (2008), nr 3, s. [113]-133
Wartości socjalizacyjne nauczycieli.

KICIŃSKI Andrzej : Poszukiwanie tożsamości katechety osób szczególnej troski. - Bibliogr. // Katecheta. - 2005, [nr] 7/8, s. 10-19
Osobowość pedagoga specjalnego - katechety osób specjalnej troski

KLEIN E. : Spojrzenie adwokata i replika oskarżyciela. Jaki jesteś polonisto? // Głos Nauczycielski. - 1986, nr 46, s.5

KLIŚ Maria, KOSSEWSKA Joanna : Cechy osobowości nauczycieli a syndrom wypalania zawodowego // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 24, s. 125-140
Wrażliwość empatyczna a zespół wypalenia zawodowego.

KOSSAKOWSKA Marlena : O zasobach nauczyciela : nauczycielu - nie musisz być sam // Przegląd Oświatowy. - 2008, nr 2, s. 15-16
Psychiczne i fizyczne obciążenie nauczyciela. Osobowościowe zasoby nauczyciela - poczucie koherencji. Umiejętność radzenia sobie z trudnościami w szkole - osiąganie zgodności pomiędzy oczekiwaniami zawodowymi a realiami pracy. Poszukiwanie emocjonalnego wsparcia u innych osób. Profesjonalne grupy wsparcia.

KOWOLIK Piotr : Kim jest? : co wie i potrafi? - współczesny nauczyciel (mężczyzna) w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (zarys teoretyczny tematu). - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2009, nr 1/2, s. [41]-49
Poszukiwanie różnic w osobowości kobiet nauczycielek i mężczyzn nauczycieli w klasach początkowych.

KOZAK Ewa : Problemy tożsamości zawodowej nauczycieli // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3-4, s. 14-20

KOZŁOWSKA M. : Radość uczenia // Polonistyka. - 1982, nr 2, s.140-149

KRASZEWSKA Danuta : Próba zdefiniowania obowiązku profesjonalnego nauczyciela // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 5, s. 28-31

KRAWCZONEK Magdalena : Nauczyciel i uczeń w szkole. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 13-15
Cechy nauczyciela, które powinien posiadać, żeby zyskać sympatię swoich uczniów.

KULBAKA Jacek : Pedagogika Marii Grzegorzewskiej. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 22-23
Poglądy Marii Grzegorzewskiej (1888-1967) w zakresie problematyki zawodu nauczycielskiego. Osobowość nauczyciela

KURTEK Paweł : Osobowościwe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 104-113

KWIATKOWSKA Henryka : Sposoby pojmowania własnego nauczycielstwa // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 12, s. 48-53

KWIATKOWSKI Stefan M. : Nauczyciel : przywódca, przewodnik, tłumacz : rozważania o przywództwie. - Summ. - Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. [22]-30
Cechy nauczyciela przywódcy, przewodnika, tłumacza. Przywódca autokratyczny, demokratyczny i permisyjny.

MACIASZKOWA Janina : Być nauczycielem wychowawcą... // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 8, s. 273-278
Wymagane cechy osobowości dobrego nauczyciela - wychowawcy, warunki pracy w zawodzie.

MACIĄG Jolanta : Sztuka dialogu i otwartość jako sposób bycia mistrza i ucznia // Wychowanie na Co Dzień. - 1999, nr 1/2, s. 8-11
Stosunki interpersonalne w środowisku szkolnym. Korekcyjna moc dialogu. Wzór osobowy nauczyciela - mistrza.

MAJEWSKA-OPIEŁKA Iwona : O sile nauczyciela. Po co? Dlaczego? Jak? // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 71-73

MAŁKOWSKA Bożena : Osobowość nauczyciela. - Bibliogr. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 26-28
Głównym źródłem autorytetu nauczyciela jest jego stosunek do ucznia.

MARCZYK M. : Spojrzenie praktyka. Jaki jesteś polonisto? // Głos Nauczycielski. - 1986, nr 48, s.7

SZERLĄG A. : Walory osobowościowe nauczycieli problemem ciagle aktualnym // Nowa Szkoła. - 1983, nr 7-8, s. 324-326

NAROŻNA Danuta : Poradnik młodego wychowawcy, czyli... 1001 pomysłów na klasę! // Lider. - 2007, nr 1, s. 22-24
Osobowość i autorytet wychowawcy klasy.

HOŁODIUK J. : Osobowość nauczyciela wychowawcy // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 4-9

KAŹMIERCZAK Maria : "E" jak Empatia i Edukacja // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 96-103
Wyjaśnienie pojęcia empatia. Rozwijanie empatii pedagogicznej, empatii u nauczycieli i uczniów.

KONARZEWSKI Krzysztof : O roli i osobowości zawodowej nauczyciela albo jak uprawiać pedeutologię. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 1, s. 89-110
Szkic o współczesnym nauczycielstwie polskim. Konstruktywna krytyka.

KORDIAK Adrianna : Zmieniający się model nauczyciela wychowania fizycznego. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, [nr] 5, s. 16-19
Kompetencje zawodowe, cechy osobowościowe pożądane u nauczycieli wychowania fizycznego. Przegląd literatury przedmiotowej.

KOWALSKA Grażyna : Kompetencje nauczyciela warunkujące efektywną komunikację interpersonalną w procesie edukacyjnym // Edukacja. - 2000, nr 3, s. 32-50

KOZAK Wioletta : Nauczyciela portret własny // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 11, s. 24-26

KRASZKIEWICZ Henryk : Oczekiwania wobec nauczycieli w XXI wieku. [Cz. ]. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 4, s. 16-18
Cechy pożądane nauczyciela.

KREMIEC A. : Polonista, jakiego potrzebują uczniowie współczesnej szkoły // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - R.36: 1990/91, z.4, s.79-84

KUR Elżbieta M. : Madame czy Bladaczka? : wizerunek nauczyciela - rzeczywistość, oczekiwania, potrzeby // Edukacja Humanistyczna (Zielona Góra). - T. 5 (2007), s. [69]-82
Ocena pracy nauczyciela - problemy i dylematy. Szczególne trudności w pracy nauczyciela polonisty. Osobowość nauczyciela jako edukacyjna wartość.

KURTEK Paweł : Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego / - Bibliogr. // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 104-113
Wyniki badań własnych, których celem była weryfikacja znaczenia wybranych zmiennych osobowościowych : ekstrawencji, introwersji, neurotyczności, lokalizacji kontroli wzmocnień i poziomu samooceny ogólnej w nasileniu poziomu wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i satysfakcji z pracy.

LASKA Janusz : Terrorysta czy dziamdziak? // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 3, s. 25-27
Rodzaje postaw nauczycielskich.

LULEK Barbara : Osobowość nauczyciela w okresie zmian // Wychowawca. - 2000, nr 7-8, s. 12-13

MACIĄG W. : Pytania współczesnego nauczyciela. (Kształtowanie świadomości moralnej jednym z zadań polonisty) // Życie Literackie. - 1981, nr 9, s.1, 11
Rola osobowości nauczyciela w pracy z uczniem.

MALINOWSKI Mariusz : Emancypacja Inteligencji Dydaktycznej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 104-106
Parametry osobowej umysłowości (inteligencja, dyspozycje, zdolności, charakter) pozwalają wskazywać, że ktoś (nauczyciel) wyróżnia się talentem Inteligencji Dydaktycznej.

NAZAR Jerzy : Empatia a zawód nauczycielski // Ruch Pedagogiczny. - 1991, nr 1/2, s. 33-42

NAZAR J. : Efektywność psychologiczna nauczyciela a umiejętności zawodowe. -Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1990, nr 5/6, s. 276-281

NOWAK Małgorzata, SŁOMKIEWICZ Tadeusz : Autorytet nie spada z nieba // Głos Nauczycielski. - 1998, nr 5, s. 11
Asertywność nauczyciela.

OLSZAK Alicja : Cechy osobowości pedagoga specjalnego w opinii nauczycieli szkół specjalnych. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 3-10
Omówienie badań.

OLSZEWSKA M. : Młody nauczyciel polonista w roli wychowawcy // Polonistyka. - 1980, nr 1, s.44-49
Osobowość nauczyciela.

OLESZKOWICZ Anna : Co powinien umieć nauczyciel // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 5-13
Cechy osobowe oraz umiejętności, predyspozycje jakie powinien posiadać dobry nauczyciel.

OSIKA J. : Czynniki decydujące o efektach pracy dydaktyczno-wychowawczej polonisty w średniej szkole zawodowej // Szkoła Zawodowa. - 1984, nr 3, s.20-21

OSKROBA Anna, ŚWIERK Ewa : Szkolne wzory osobowe w opinii uczniów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 8, s. 29-30
Wzór nauczyciela

OSSOWSKA M. : Powiedzieć ładnie coś mądrego // Polonistyka. - 1985, nr 1, s.62-67
Rozm. z ... nauczycielką języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Grudziądzu na temat cech osobowości nauczyciela w pracy z uczniem zdolnym.

PALUCH B. : Wzór osobowy nauczyciela // Wychowawca. - 1994, nr 4, s. 10-12

PALUSZEWSKI J. : Pan od polskiego // Nowa Szkoła. - 1994, nr 1, s.15-17

PANUŚ Tadeusz : Jak uczyć religii dzisiaj? Cz.2. // Wychowawca. - 1997, nr 2, s.34-35
Nauczyciel katecheta - umiejętności pedagogiczne osobowości katechety, dobór treści i metod.

PIÓREK Katarzyna : Słowa i czyny // Wychowawca. - 1998, nr 6, s. 14-15
Jakie cechy powinien posiadać dobry nauczyciel.

PISARSKI Marek : Wybieraj: etyka osobowości czy charakteru? // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 21-22
Osobowość i kompetencje zawodowe nauczycieli.

PODGÓRSKI J. : Więcej autentyzmu. Polonisto jaki jesteś? // Głos Nauczycielski. - 1990, nr 35, s.8-9

POLESZAK Wiesław, BOGUCKI Jacek : Cechy osobowości wybranych grup nauczycieli w świetle analizy psychologicznej. - Bibliogr. // Edukacja. - 2000, nr 1, s. 30-43
Wyniki badania obrazu własnego (realnego i idealnego) w analizie osobowości nauczycieli.

PRUGAR Małgorzata : O osobowości nauczyciela słów kilka // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 81-82
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

RADZIEWICZ Julian : Autotest pedagogiczny // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 4, s. 28-30
Cechy osobowe dobrego nauczyciela.

REWIZORSKA Elżbieta : Osobowość nauczyciela // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 51, s. 16

RYSZKA Rafał : Mistrz i przewodnik // Wychowawca. - 2007, nr 6, s. 5-7
Wzór osobowy nauczyciela - wychowawcy. Relacje mistrz - uczeń.

RUSIECKI Mieczysław : Nauczyciel - przewodnik // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 10-11
Model osobowości nauczyciela wychowawcy.

RUSIECKI Mieczysław : Dialog w szkole drogą do dojrzałości osobowej // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33 (55), nr 1 (2009/2010), s. 7-20
Dialog - jego formy, rodzaje i cele. Dojrzałość osobowa nauczyciela oraz zasięg i efekty dialogu edukacyjnego.

RUSIECKI Mieczysław : Nauczycielu, jaki jesteś? // Wychowawca. - 2003, nr 1, s. 10-11
Tożsamość nauczyciela.

RYLKE Hanna : Nauczyciel przeciw nudzie // Remedium. - 1994, nr 8, s. 18-21
Cechy osobowości dobrego nauczyciela. Warunki prawidłowego kształcenia nauczycieli.

SARUD Małgorzata : Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 21-22

SEUL Sylwia : Osobowość nauczyciela [w opinii uczniów] // Edukacja. - 1996, nr 7, s. 31-34

SEUL Sylwia : Rozwój tożsamości a aktywność twórcza // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. [266]-277
Warunki kształtujące tożsamość. Etapy rozwoju tożsamości.

SIEK Stanisław : Analiza osobowości nauczycieli szkół specjalnych. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 19-22
Badania dotyczyły struktury potrzeb psychicznych poziomu empatii, lęku i obciążenie stresem.

SIĘKA Halina : Osobowość nauczyciela // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2001, nr 6, s. 18
Osobowość nauczyciela w/g Czesława Banacha.

SKONIECZKA Elżbieta : Autorytet nauczyciela - kryzys czy nowa jakość. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 42-46
Nakreślenie oczekiwanego wzorca osobowości nauczyciela.

SŁOWIŃSKI L. : Osobowość nauczyciela polonisty - jej znaczenie w procesie dydaktyczno-wychowawczym / // Polonistyka. - 1983, nr 5, s.361-366

SROKOSZ Wacław, MAZUR Zbigniew : Czynności lekcyjne nauczyciela kultury fizycznej na tle typu jego osobowości widzianej w świetle interpersonalnej teorii osobowość. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Sport. - 1990, nr 4, s. 35-53
Relacje uczeń - nauczyciel.

STRACHANOWSKA Iwona : Wpływ atrakcyjności zajęć i osobowości nauczyciela na efekty kształcenia językowego uczniów // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 2, s.133-136, bibliogr.

SYGULLA Ewa : Nauczyciel w dzisiejszych czasach // Nowa Szkoła. - 2010, nr 3, s. 33-37
Wymagane kompetencje, kwalifikacje i osobowość współczesnego nauczyciela.

SZACHNIUK-ALBOWICZ Paulina : Moralna postawa nauczyciela. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 50-52
Etyka zawodu nauczyciela, odpowiedzialność nauczyciela, władza w edukacji, relacje nauczyciel-uczeń, etyczna osobowość nauczycieli.

SZKOLAK Anna : Osobowość nauczyciela klas początkowych jako wartość w procesie edukacji // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 62-66

ŚNIEŻYŃSKI Marian : Dialog edukacyjny. - Kraków, 2001 . - Rec.: Marian Chymuk // Ruch Pedagogiczny. - 2002, [nr] 1/2, s. 115-118
Cechy osobowościowe nauczyciela dialogu.

ŚWIST Jacek : Nauczyciel dla ucznia - uczeń dla nauczyciela / // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 30-36
Nieprawidłowe reakcje nauczyciela (werbalne i pozawerbalne) na zachowanie ucznia, które przyczyniają się do kryzysu autorytetu nauczyciela. Cechy osobiste nauczyciela, które są warunkiem koniecznym skutecznych działań wychowawczych.

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Rozwój osobisty nauczyciela, czyli tędy droga (cz. 1) // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 51-58
Psychologiczny aspekt rozwoju osobistego nauczyciela.

TCHORZEWSKI Andrzej M. de : Rzecz o trzech obszarach formacji osobowościowej pedagoga // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 3/4, s. 5-11
Formacja osobowościowa nauczyciela składa się z kilku kroków indywidualnego postępowania. Należą do nich: samopoznanie, samoakceptacja i samorealizacja.

TKACZYK Grażyna : Rola cech osobowych nauczyciela w procesie oddziaływania na dziecko upośledzone umysłowo // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 6, s. 26-30

TSIRIGOTIS Konstantinos, LEWIK-TSIRIGOTIS Ewa : Niektóre aspekty funkcjonowania osobowościowego kandydatów na nauczycieli. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. [155]-173
Pojęcie osobowości i cechy osobowości. Użyte narzędzia badawcze. Wyniki badań.

TURCZYŃSKA T. : Humanista w szkole zawodowej // Polonistyka. - 1989, nr 5, s.385-391
Rozm. z ... nauczycielką Zespołu Szkół Budowlanych nr 2 Stołecznego Zrzeszenia Budownictwa w Warszawie na temat pracy i osobowości nauczyciela.

TUROWSKI Stanisław : Osobowości nauczycielskie // Nowa Szkoła. - 2000, nr 3, s. 11-12
Cechy dobrego pedagoga.

URBANIAK Andrzej : Nauczyciel - wychowawca. - (Wychowanie prorodzinne w szkole ; cz. 1). - Bibliogr. // Wychowawca. - 1997, nr 5, s. 12-15
Pozycja szkoły w procesie wychowania, integracja procesu wychowania prorodzinnego, osobowość wychowawcy.

URBAŃSKA Elżbieta : Osobowość nauczyciela - charyzma, czy profesjonalizm? : (głos w dyskusji) / // Nowa Szkoła. - 1996, nr 4, s. 6-7

URYCH Ilona : Nauczyciel wychowania fizycznego - dziś // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 27-29
Refleksje na temat nauczyciela wychowania fizycznego - cechy osobowościowe i rola.

WARCHOŁ Krzysztof : Osobowość nauczyciela ważnym czynnikiem determinującym proces wychowania i kształcenia fizycznego. - Bibliogr. // Lider. - 2004, nr 4, s. 4
Nauczyciel wychowania fizycznego.

WARCHOŁ Krzysztof : Postawy nauczycieli wf do zawodu - próba refleksji teoretycznej i praktycznej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 9, s. 30-33
Postawa jako kategoria społeczna i pedagogiczna. Osobowość nauczyciela i jego globalna postawa do zawodu jako czynniki decydujące o poziomie szkolnej i środowiskowej kultury fizycznej.

WIATROWSKI Zygmunt : Nowy etap w pedeutologii polskiej. - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 52 (2007), nr 3, s. [39]-53
Pedeutologia jest subdyscypliną pedagogiki, którego przedmiotem są zagadnienia dotyczące nauczycieli, jak osobowość nauczyciela, dobór kandydatów do zawodu nauczycielskiego, kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz ich praca zawodowa.

WITALEWSKA H. : Jaki jesteś polonisto? // Głos Nauczycielski. - 1986, nr 38, s.5

WIŚNIEWSKI Czesław : O wychowawcy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 8, s. 39-42
Cechy składające się na osobowość nauczyciela.

WIŚNIEWSKI Czesław : Odnaleźć sens pracy : (rzecz o nauczycielskim powołaniu i więzi emocjonalnej z uczniami). - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 1996, nr 4, s. 21-25

WOJNAR Irena : Wśród ludzi i dla ludzi // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 52/53, s. 16
Zawód nauczyciela jako misja. Lektury kształtujące osobowość nauczyciela.

WOLAN-NOWAKOWSKA Mariola, LIPIŃSKA-GROBELNY Agnieszka : Wybrane zmienne osobowościowe a postawa nauczycieli wobec zmian w miejscu pracy. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 33-36

WOLIŃSKA-ŁOŚ Barbara : Sukces czy porażka? // Wychowawca. - 2007, nr 1, s. [28]-29
Osobowościowe i intelektualne cechy nauczyciela jako czynniki istotne w prawidłowym prowadzeniu zajęć z "wychowania do życia w rodzinie".

WOLTMANN Ewa : Wielki dar losu... // Wychowawca. - 2003, nr 1, s. 12-13
Nauki płynące z pracy pedagogicznej dla rozwoju osobowego nauczyciela.

ZAJDEL Krzysztof : Mości pedagogu // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 20, s. 23

ŻEGNAŁEK Kazimierz : Osobowość nauczyciela : w opinii uczniów województwa mazowieckiego // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 14-20

 

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna