Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

HISTORIA PRASY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMCZYK Mieczysław : Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach 1939-1945 / [Mieczysław Adamczyk]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982

BAJKA Zbigniew : Historia mediów. - Kraków : Wydaw. i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2008. - S. 91-128 : Prasa w rozwoju historycznym ; S. 129-166 : Prasa codzienna w USA i Europie w XIX i na początku XX wieku ; S. 167-179 : Prasa periodyczna w XVII i XVIII wieku ; S. 213-240 : Jak umocniła się "czwarta władza"?

BEDNORZ Zbyszko : Nad rocznikami dawnych gazet śląskich : studium z polskiego życia literacko-kulturalnego przełomu XIX i XX wieku / Instytut Śląski w Opolu. - Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971

BRIGGS Asa, BURKE Peter : Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu / przeł. Jakub Jedliński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Historia druku, prasy

CHOJNACKI Władysław : Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach i Warmii. - Olsztyn : "Pojezierze", 1983

CIEŚLAK Tadeusz : Prasa Pomorza Wschodniego w XIX i XX wieku / Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX Wieku PAN. - 1966. - (Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego, ISSN 0076-5228 [od 1979 r.] ; Z. 6)

CYTOWSKA Ewa : Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką (1939-1945) / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX Wieku. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - (Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego, ISSN 0076-5228 [od 1979 r.] ; Z. 24)

CZARNIK Andrzej : Prasa w Trzeciej Rzeszy : organizacja i zakres działania. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1976

CZARNIK Oskar Stanisław : Proza artystyczna a prasa codzienna (1918-1926). - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982

CZASOPIŚMIENNICTWO ludowe w Królestwie Polskim 1905-1914 : "Głos Gromadzki", "Życie Gromadzkie", "Wieś Polska", "Zagon", "Siewba", "Zaranie" / wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Witold Stankiewicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957

CZASOPIŚMIENNICTWO pedagogiczne w Polsce Ludowej : praca zbiorowa / red. Franciszek Filipowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

DATA Jan : Tendencje pozytywistyczne w czasopiśmiennictwie wielkopolskim w latach 1848-1870. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975

DYAKOWSKI Mikołaj : Dyaryusz wideńskiej okazyji / oprac., przedm. Józef Adam Kosiński, Józef Długosz. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, [1983]

DZIKI Sylwester : Dzieje prasy polskiej do 1989 r. // W: Słownik wiedzy o mediach / red. Edward Chudziński ; aut. Piotr Andrusiewicz [i in.]. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007. - S. 69-94

DZIKI Sylwester : Prasa w rozwoju historycznym // W: Dziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbigniew Bauer ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Wyd. [2] zm. i rozsz.. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000. - S. 32-58

DZIKI Sylwester, CHORĄZKA Włodzimierz : Media lokalne i regionalne // W: Dziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbigniew Bauer ; Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. - Wyd. [2] zm. i rozsz.. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2000. - S. 121-140

EJSMONT Marek, KOSMALSKA Beata : Media, wartości, wychowanie. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 31-38 : Początki i rozwój czasopiśmiennictwa dla dzieci i młodzieży

FURMAN Wojciech, KALISZEWSKI Andrzej, WOLNY-ZMORZYŃSKI Kazimierz : Gatunki dziennikarskie - specyfika ich tworzenia i redagowania. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2000

GAJDA Janusz : Media w edukacji. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2003. - S. 76-78 : Historia umasowienia książki i prasy

GOBAN-KLAS Tomasz : Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 13-35 : Od tam-tamu do Internetu?
Krótka historia książki, gazet

GOLKA Bartłomiej : Prasa konspiracyjna "Rocha" 1939-1945 / B. Golka. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

GRABOWSKI Stanisław : Na przyszły pożytek : z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1824-1939. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 2001

GUZ Eugeniusz : Prasa zwana wolną. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1985. - (Zachód z Bliska)

HABIELSKI Rafał : Niezłomni, nieprzejednani : emigracyjne "Wiadomości" i ich krąg 1940-1981. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991. - (Historia Najnowsza)

HIRSZ Zbigniew Jerzy : Terenowa prasa konspiracyjna ruchu ludowego 1939-1945. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977

HOMOLA-SKĄPSKA Irena : Pamiętnik Historyczno-Polityczny Piotra Świtkowskiego : 1782-1792. - Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1960. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Jagielloński ; T. 20)

INGLOT Mieczysław : Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-1851. - Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., - 1966. - (Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego, ISSN 0076-5228 [od 1979 r.] ; Z. 5)

JAROCKI Robert : Czterdzieści pięć lat w opozycji : (o ludziach "Tygodnika Powszechnego"). - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990

JAROWIECKI Jerzy : Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980

JAROWIECKI Jerzy : Prasa konspiracyjna w Krakowie w latach 1939-1945. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - (Nauka dla Wszystkich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0077-6181 ; Nr 281)

JAROWIECKI Jerzy : Prasa podziemna w latach 1939-1945 : studia i szkice. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1975. - (Prace Monograficzne = Etudes Monographiques / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, ISSN 0239-6025 [od 1979 r.] ; Nr 13)

JAROWIECKI Jerzy : Prasa polska w latach 1939-1945 / [Jerzy Jarowiecki, Jerzy Myśliński, Andrzej Notkowski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - (Historia Prasy Polskiej / red. Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX Wieku ; [Cz. 4])

JAROWIECKI Jerzy : Studia nad prasą polską XIX i XX wieku. T. 2. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; Nr 418)

JAZOWSKA-GUMULSKA Maria : Oswajanie z kulturą : w kręgu inspiracji folklorystycznych w literaturze dla dzieci i młodzieży. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; Nr 307)

KABATA Michał : Warszawska batalia o nową sztukę ("Wędrowiec" 1884-1887). - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. - (Biblioteka Syrenki)

KALETA Roman, KLIMOWICZ Mieczysław : PrekursorzY Oświecenia ; Monitor z roku 1763 na tle swoich czasów ; Mitzler de Kolof - redaktor i wydawca. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953. - (Studia Historycznoliterackie / red. Jan Kott ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; T. 20)

KAMIŃSKA-SZMAJ Irena : Judzi, zohydza, ze czci odziera : język propagandy politycznej w prasie 1919-1923. - Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1994. - (Z Prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego / przew. Rady Red. Jan Łukasiewicz)

KAMIŃSKI Tadeusz : Przegląd Pedagogiczny (1882-1905) : zarys monograficzny / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty. - 1978. - (Monografie z Dziejów Oświaty, ISSN 0077-054X [od 1979?] ; T. 32)

KAŹMIERAK Alicja : Rozwój prasy Tatarów krymskich w latach 1990-2007 // W: Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 52-67

KŁAK Tadeusz : Czasopisma Awangardy. Cz. 1, 1919-1931. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. - (Rozprawy Literackie / przew. Kom. red. Michał Głowiński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, ISSN 0208-4007 [od 1979?] ; 24)

KŁAK Tadeusz : Czasopisma Awangardy. Cz. 2, 1931-1939. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - (Rozprawy Literackie / przew. Kom. red. Michał Głowiński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, ISSN 0208-4007 [od 1979?] ; 29)

KMIECIK Zenon : Prasa polska w rewolucji 1905-1907. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

KMIECIK Zenon : Prasa warszawska w latach 1908-1918. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

KOMOROWSKA Hanna : Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957-2007) : 50 lat czasopisma "Języki Obce w Szkole" : z wyborem tekstów z lat 1957-2007. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2007

KOWALCZYK Andrzej Stanisław : Giedroyc i "Kultura". - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999. - (A to Polska Właśnie)

KOWALSKA Aniela : "Momus" Alojzego Żółkowskiego : karta z dziejów prasy i sceny warszawskiej. - [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1956

KOŹNIEWSKI Kazimierz : Historia co tydzień : szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych. - Warszawa : "Czytelnik", 1976

KRONIKA XX wieku / oprac. całości pod kier. Marian B. Michalik ; oprac. haseł i kalendariów zespół pod kier. Eugeniusz Duraczyński ; oprac. red. zespół tł. (z niem., fr. i ang.) oraz red. pod kier. Jolanta M. Michasiewicz. - Warszawa : "Kronika", 1991

KUNCZIK Michael, ZIPFEL Astryd : Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu / przeł. Jerzy Łoziński, Wojciech Łukowski. - Warszawa : "Scholar", 2000. - S. 70-74 : Krótka historia wolności prasy ; S. 74-76 : Rozwój badań nad prasą

KUPIS Tadeusz : Dzienniki i czasopisma na polskim rynku prasowym. - Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1975. - (Biblioteka Wiedzy o Prasie. Seria B / Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa-Książka-Ruch" w Krakowie ; XIX)

KWIATKOWSKI Maciej Józef : Wrzesień 1939 w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. - (Biblioteka Syrenki)

LENINOWSKA "Iskra" : w pięćdziesiątą rocznicę ukazania się pierwszego numeru (1900-1950) : zbiór artykułów / red. odpowiedzialny L. Baumgarten. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952. - 478, [1] s. ; 21 cm

LEPA Adam : Pedagogika mass mediów. - Wyd. 2 poszerz.. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000. - S. 59-61 : Z historii prasy

LEWANDOWSKA Stanisława : Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

LOPEZ PEREZ Pablo : Środki masowego przekazu w Hiszpanii w latach 1975-1995 : legalizacja prasy : od kontroli państwowej do wolności : prasa // W : Współczesne systemy komunikowania / red. Bogusława Dobek-Ostrowska. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - S. 91-103

LUBELSKI Rocznik Pedagogiczny. T. 13-14 / Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1989

ŁOJEK Jerzy, MYŚLIŃSKI Jerzy, WŁADYKA Wiesław : Dzieje prasy polskiej. - Warszawa : "Interpress", 1988

ŁOJEK Jerzy : Polska inspiracja prasowa w Holandii i Niemczech w czasach Stanisława Augusta. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - (Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego, ISSN 0076-5228 [od 1979 r.] ; Z. 12)

MCQUAIL Denis : Teoria komunikowania masowego / przekł. Marta Bucholc, Alina Szulżycka ; red. nauk. Tomasz Goban-Klas. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 47-50 : Media drukowane - gazeta

MATUSZAK Jacek Zygmunt : Prasa polska wobec problemu Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1920. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2008

MEDIA / red. Edyta Banaszkiewicz-Zygmunt. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - (Leksykon PWN / red. prowadzący serii Krystyna Damm). - S. 159-164 : Prasa

MERKURYUSZ Polski Ordynaryjny [3 Ianuarij - 22 Julii] 1661 . - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1978

"MONITOR" 1765-1785 : wybór / oprac. i wstępem poprzedziła Elżbieta Aleksandrowska. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 [od 1979 r.] ; Nr 226)

NOWAK Piotr : Wybrane problemy efektywności polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki. - Poznań : "Motivex", 2000

NOWE media a media tradycyjne : prasa, reklama, Internet / red. Marek Jeziński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2009

OCIEPKA Beata : Transformacja czy kolonizacja? Media w byłej NRD po zjednoczeniu Niemiec : [prasa] // W : Współczesne systemy komunikowania / red. Bogusława Dobek-Ostrowska. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998. - S. 112-123

ODYNIEC Maria : Gdynia w prasie niemieckiej Wolnego Miasta Gdańska 1920-1939 / współaut. Bolesław Hajduk. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1983

OLCHOWICZ Konrad : Ćwierć wieku z "Kurierem Warszawskim" (1914-1939) / słowo wstępne Adam Grzymała-Siedlecki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974

OLSZAŃSKI Kazimierz : Prasa galicyjska wobec powstania styczniowego. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. - (Prace Komisji Nauk Historycznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; Nr 35)

OZIMEK Stanisław : Udział "Monitora" w kształtowaniu teatru narodowego : (1765-1785). - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957. - (Studia z Dziejów Teatru w Polsce / red. Tadeusz Sivert ; Państwowy Instytut Sztuki ; T. 2)

PACZKOWSKI Andrzej : Czwarta władza : prasa dawniej i dziś. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973. - (Biblioteka Wiedzy Współczesnej "Omega", ISSN 0208-9653 [od 1979 r.] ; 265)

PACZKOWSKI Andrzej : Prasa codzienna Warszawy w latach 1918-1939. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - (Biblioteka Syrenki)

PACZKOWSKI Andrzej : Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. - (Biblioteka Polonijna / red. Hieronim Kubiak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Polonii ; 5)

PACZKOWSKI Andrzej : Prasa polonijna w latach 1870-1939 : zarys problematyki. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1977

PACZKOWSKI Andrzej : Prasa polska w latach 1918-1939. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - (Historia Prasy Polskiej / red. Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX Wieku ; [Cz. 3])

PAZDUR Jan : Polskie czasopiśmiennictwo techniczne do około 1870 roku. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978. - (Monografie z Dziejów Nauki i Techniki / [red. nacz. kom. red. Bogdan Suchodolski] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Historii Nauki ; T. 115)

PERSPEKTYWY badań śląskoznawczych : językoznawstwo, piśmiennictwo, folklorystyka : zbiór studiów / red. Dorota Simonides, Henryk Borek. - (Prace Komisji Historycznoliterackiej ; Nr 6)

PETERS Stanisław : Ilustracja prasowa. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. - (Biblioteka Wiedzy o Prasie / Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa-Książka-Ruch" w Krakowie ; T. 2)

PIELUŻEK Anna : Piotrków i powiat piotrkowski w świetle "Kroniki Piotrkowskiej" 1910-1914. - Piotrków Trybunalski : Urząd Miasta, 2005

PIETRZAK Michał : Reglamentacja wolności prasy w Polsce (1918-1939). - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1963. - (Problemy Dwudziestolecia 1918-1939)

PISAREK Walery : Prasa - nasz chleb powszedni. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1978. - (Książki o Książce)

POPULARNA encyklopedia mass mediów / red. Józef Skrzypczak ; autorzy Alicja Balczyńska-Kosman [i in.]. - Poznań : "Kurpisz", cop. 1999. - S. 157-158 : Gazeta ; S. 426-428 : Prasa

PRASA polska w latach 1661-1864 / [Jerzy Łojek ; red. Teresa Stępień]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - (Historia Prasy Polskiej / red. Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX Wieku ; [Cz. 1])

PRASA polska w latach 1864-1918 / Zenon Kmiecik [i in.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. - (Historia Prasy Polskiej / red. Jerzy Łojek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX Wieku ; [Cz. 2])

PRASA, radio i telewizja w Polsce : zarys dziejów / Danuta Grzelewska [i in.]. - Warszawa : "Elipsa", 1999

PUBLICYSTYKA konspiracyjna PPR : 1942-1945 : wybór artykułów. T. 1 / [wybór i oprac. Marian Malinowski i in.] ; Zakład Historii Partii przy KC PZPR. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1961

PUSZ Wiesław : Wokół "Tańczącego Ognia" : Skamander a pierwsze łódzkie czasopismo literackie / Wiesław Pusz. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1974. - (Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe)

RADGOWSKI Michał : "Polityka" i jej czasy : kronika lat 1957-1980. - Warszawa : "Iskry", 1981

RATAJCZAK Józef : Zgasły "brzask epoki" : szkice z dziejów czasopisma "Zdrój" 1917-1922. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1980

ROCZNIK Biblioteki Narodowej. T. 1 / kom. red. Alodia Gryczowa ; sekretarz red. Stefan Melkowski ; red. Witold Stankiewicz. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1965

ROGOŻ Michał : Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1945-1989 : studium historycznoprasowe / Michał Rogoż. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. - (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 530)

ROLA książki w integracji ziem polskich w XIX w. / red. Bogumiła Kosmanowa. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2000

SIUCHNIŃSKI Mateusz : Gazeta Tysiąclecia. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966

SKWARCZYŃSKI Zdzisław : W szkole sentymentalizmu : "Tygodnik Wileński" z 1804 r. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1958. - (Prace Wydziału I - Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii / Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ISSN 0076-0404 ; Nr 34)

SŁOMKOWSKA Alina : Prasa w PRL : szkice historyczne. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980

SŁOWNIK wiedzy o mediach / red. Edward Chudziński ; aut. Piotr Andrusiewicz [i in.]. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007. - S. .
Historia prasy

SOBOLEWSKA Anna : Polska proza psychologiczna (1945-1950) / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. - (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, ISSN 0084-4411 [od 1979 r.] ; T. 52)

SOCHA Irena : Czasopisma dla młodzieży, literatura piękna, wychowanie literackie (1918-1939) / Irena Socha. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1990. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 [od 1979 r.] ; Nr 1179)

"SZPILKI" 1935-1965 : coś nam zostało z tych lat... / [oprac. graf. Henryk Tomaszewski ; wybór tekstów Wiesław Brudziński, Antoni Marianowicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1967

SZYMAŃSKI Wiesław Paweł : Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. - Wyd. 2 rozszerz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970

SZYNDLER Bartłomiej : Tygodnik ilustrowany "Kłosy" (1865-1890). - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. - (Książki o Książce)

"WIADOMOŚCI Brukowe" : wybór artykułów / wybrał i oprac. Zdzisław Skwarczyński. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 [od 1979 r.] ; Nr 178)

WIELKA encyklopedia PWN. T. 22, Polskie siły zbrojne - Pyrrus / [red. nacz. Jan Wojnowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2004. - S. 234-237 : Prasa

WINNICKA Halina : Tradycja a wizja Polski w publicystyce konspiracyjnej. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980
Filia w Radomsku

TOKARZ Grzegorz : Polska prasa lewicowa wobec Kościoła katolickiego w latach 1989-2002. - Wrocław : "Tinta", 2004. - 157, [2] s. ; 24 cm

TUSZYŃSKI Bogdan : Prasa i sport 1881-1981. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1981

TYROWICZ Marian : Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772-1850 : studia porównawcze / Marian Tyrowicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979

WARZOCHA Daniel : CZASOPIŚMIENNICTWO piotrkowskie w latach 1867-1915 / Daniel Warzocha. - Piotrków Trybunalski : Towarzystwo Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, 2007. - (Biblioteka Piotrkowska / Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim ; Towarzystwo Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ; Nr 23)

WIŚNIEWSKA Maria : Harcerz, żołnierz, obywatel... : szkice o prasie Szarych Szeregów. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987

WIZJA Polski na łamach Kultury 1947-1976. T. 1 / do druku przygotowała, wstępem, przypisami i indeksem opatrzyła Grażyna Pomian ; Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 1999

WIZJA Polski na łamach Kultury 1947-1976. T. 2 / do druku przygotowała, wstępem, przypisami i indeksem opatrzyła Grażyna Pomian ; Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 1999

WŁADYKA Wiesław : Krew na pierwszej stronie : sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

WOŹNIAKOWSKI Krzysztof : Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939-1945). - [Kraków] : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2001. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; Nr 312)

Z DZIEJÓW polskiej prasy robotniczej 1879-1948 / red. J. Myśliński, A. Ślisz ; oprac. Jan Kancewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

"ZABAWY Przyjemne i Pożyteczne" (1770-1777) : wybór / oprac. i wstępem poprzedził Julian Platt. - 1968. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1, ISSN 0208-4104 [od 1979 r.] ; Nr 195)

ZAKRZEWSKI Bogdan : Tygodnik Literacki : 1838-1845 : zarys monograficzny / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - 1964. - (Historia i Teoria Literatury : studia / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; 5)

ZAWADZKI Władysław : Pamiętniki życia literackiego w Galicji / przygotował do druku, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Knot. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961

ZAWIALSKA Maria : "Świt" Marii Konopnickiej : zarys monograficzny tygodnika dla kobiet / Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka Polska. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Polska Akademia Nauk, 1978

ZE skarbca kultury : Biuletyn Informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Biblioteki Polskiej Akademii Nauk. Z. 13 / red. Edward Kiernicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961

ZOSTAŁO tylko słowo... : wybór tekstów o "Kulturze" paryskiej i jej twórcach . - Lublin : "Fis", [1990]

ZWIERCIADŁO prasy : czasopisma polskie XIX wieku o literaturze rosyjskiej / red. Bohdan Galster, Janina Kamionka-Straszakowa, Krystyna Sierocka ; współudział Aniela Kmita-Piorunowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Polska Akademia Nauk, 1978

ZYGA Aleksander : Krakowskie czasopisma literackie drugiej połowy XIX wieku (1860-1895). - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983

ŻYWIEŃ Michał : Ze "Słowem Polskim" przez ćwierćwiecze Dolnego Śląska. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. - (Biblioteka Wrocławska ; T. 12)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

GLOBAN-KLAS Tomasz : Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia , telewizji i Internetu. - Kraków, 2000. - Historia środków komunikowania masowego na tle etapów rozwoju społecznego. Rec.: Kazimierz Wieczorkowski // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja 2002, nr 3, s. [169]-175

HAJDO Małgorzata : Wizerunek kobiety jako matki, pracownika i działaczki społecznej prezentowany na łamach prasy kobiecej w latach 1948-1956 // Dzieje Najnowsze . - 2006, [nr] 3, s. [55]-72
Na podstawie czasopisma "Przyjaciółka", "Moda i Życie Praktyczne", "Moda i Życie", "Kobieta i Życie" oraz "Kobieta Wiejska"

KOTECKI Andrzej : Co czytali nasi pradziadowie // Poznaj Świat . - 1995, nr 1, s. 38-39 Dzieje polskiej prasy geograficzno-podróżniczej

MYŚLIŃSKI Jerzy : Początek I wojny światowej w świetle prasy polskiej w zaborze rosyjskim // Dzieje Najnowsze. - 2004, [nr] 3, s. [33]-42
Omówienie publicystyki i informacji w prasie, które świadczyły o poglądach dziennikarzy i zespołów redakcyjnych na wybuch pierwszej wojny światowej

NIEĆ Mateusz : Geneza prasy sensacji - pojawienie się prasy komercyjnej // Kultura i Społeczeństwo. - 2004, nr 1, s. [143]-169
W pierwszej połowie XIX wieku rozpoczyna się proces komercjalizacji prasy . Wpływ czynnika ekonomicznego i w części społecznego na zjawisko powstawania komercyjnej prasy masowej (prasa popularna i prasa sensacji). Definicja pojęcia i oceny dotyczące prasy sensacji

OZIMEK Stanisław F. : Media walczącej Warszawy : geneza i działalność prasy, radia i filmu w Powstaniu Warszawskim. - Warszawa : Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945", 2007. - Rec.: // Nowe Książki. - 2008, nr 12, s. 29-30

RUDNICKA Ewa : O powstaniu "Prac Filologicznych" w kontekście dziewiętnastowiecznej prasy językoznawczej - z listów Adama A. Kryńskiego do Jana Karłowicza w okresie 1879-1887 // Poradnik Językowy. - 2006, z. 10, s. 110-118

WOŹNIAKOWSKI Krzysztof : Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy : (1939-1945). - Kraków, 2001 . Rec.: Stanisława Lewandowska Dzieje Najnowsze 2002, [nr] 2, s. 210-212
Opis polskojęzycznej prasy wydawanej przez Niemców na terenie Trzeciej Rzeszy w czasie II wojny światowej. Opis czasopism dla cywilnych pracowników przymusowych, "Gazety Ilustrowanej" dla jeńców polskich oraz polskojęzycznej edycji hitlerowskich periodyków propagandowych dla zagranicy

WRONA Grażyna : Materiały do dziejów polskiego czasopiśmiennictwa naukowego w latach 1918-1939 w ,,Słowniku Polskich Towarzystw Naukowych'' // Przegląd Biblioteczny. - 2002, z. 1/2, s. 33-37
Przydatność Słownika jako źródła informacji o czasopismach naukowych w badaniach nad historią polskiej prasy

 

 

Oprac. Sylwia Brzeżańska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna