Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

NIEWYDOLNOŚĆ WYCHOWAWCZA RODZICÓW
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

"Rodziny niewydolno wychowawczo to te rodziny, w których większość wewnętrznych elementów i sama działalność wychowawcza wyraźnie odbiega od powszechnie realizowanych społecznych norm, wzorców i standardów życiowych. Powodują one niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych dzieci i młodzieży". (S. Kawula)

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BRAUN Katarzyna : Wolontariat wobec rodziców niewydolnych wychowawczo // W: Rodzicielstwo : wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydaw. KUL, 2007. - S. 357-367

KAWULA Stanisław, BRĄGIEL Józef, JANKE Andrzej W. : Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Wydaw. "Adam Marszałek", 2006. - S. 153-170 :
Próba pedagogicznej typologizacji rodzin

OLEARCZYK Teresa Ewa : Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. - Kraków : Wydaw. WAM : "Ignatianum", 2007. - S. 171-202 : Nieprawidłowe funkcjonowanie rodziny prowadzące do wychowawczego i życiowego wyalienowania dziecka (Niewydolność wychowawcza rodziny i jej implikacje. - S. 174-180. Niemoc wychowawca rodziny. - S. 180-184. Niechęć wychowawcza. - S. 185-189. Próżnia wychowawcza. - S. 189-193. Nieobecność wychowawcza rodziców. - S. 193-194. Nieobecność ojca w rodzinie. - S. 194-197. Osamotnienie towarzyszące sieroctwu społecznemu. - S. 198-199. Zachowania destrukcyjne młodzieży wynikające z poczucia osamotnienia. - S. 200-201).

PUFAL- STRUZIK Irena : Agresja jako błąd wychowawczy rodziców i jako skutek błędów w wychowaniu // W: Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / red. Irena Pufal-Struzik. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2007. - S. 30-43

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMUS Bożena, MAZOWIECKI Tomasz : Gdy rodzina sobie nie radzi // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2002, nr 44, s. 13
Funkcje rodziny. Niewydolność rodziny pod względem opiekuńczym i wychowawczym, szczególnie w rodzinach bezrobotnych.

BĄK-BUCZAK Edyta : Sytuacja rodzinna nieletnich dziewcząt działających w grupach przestępczych. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 6, s. 10-13
Patologia rodziny, błędy wychowawcze, niewydolność wychowawcza rodziców, brak prawdziwych autorytetów i wzorców - główne przyczyny przestępczości nieletnich dziewcząt - sprawozdanie z badań.

BĄK-BUCZAK Edyta : Nieletnie dziewczęta w bandach // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 36-39
Przyczyny niedostosowania społecznego dziewcząt: patologia rodziny, niewydolność wychowawcza rodziców.  

CHRĄŚCIEL Katarzyna :  Sieroctwo społeczne jako skutek dysfunkcjonalności wychowawczej środowiska rodzinnego // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 30-34

IWANEJKO Bernadeta : Cztery błędy popełniane przez rodziców // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 8-12

JAROSZ Ewa : Zaniedbywanie dzieci w rodzinie - współczesne spojrzenie na istotę zjawiska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 3-7
Zakres sytuacji, zachowań oraz zaniechań wychowawczych, opiekuńczych, zdrowotnych i emocjonalnych, wobec dziecka w domu rodzinnym. Definicje zjawiska, przejawy, kryteria oceny społecznej.

KOWALSKA Grażyna : Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 20-27
Dalekosiężne skutki bezrobocia odczuwalne przez osoby bezrobotne i ich rodziny jak: ubóstwo, negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, konflikty w rodzinie, problemy z kształceniem dzieci, izolacja społeczna.

MASALSKA-SZYMANEK Wanda : "Druga szansa" - program pomocy rodzinom : Program adresowany do rodzin przeżywających kryzys, którego skutkiem stało się zaniedbanie dzieci i pozbawienie ich właściwej opieki. Cele programu. Procedura realizacji programu. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 22-23

MAZUR Jadwiga : Przestają wychowywać... // Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 20-21

NOWICKA Dorota : Zaplanowane życie // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 50
Błędy wychowawcze - perfekcjonizm rodziców, nadmierne wymagania stawiane dziecku przyczyną nerwic i lęków

PORAJ Grażyna : Pokaż, kto tu rządzi! // Niebieska Linia. - 2004, nr 6, s. 6-9
Wpływ błędów wychowawczych w rodzinie na kształtowanie się agresywnych zachowań u dzieci

PYTKA Lesław : Niewydarzeni, sfrustrowani, agresywni. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 3, s. 5-12
Przyczyny przestępstw wśród dzieci i młodzieży oraz niewydolność państwowego, resortowego systemu opieki, wychowania i resocjalizacji wobec tego zjawiska  

SOŁTYSIAK Lidia : Praca pedagoga z uczniem z rodziny niewydolnej wychowawczo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 9, s. 387-389  

WOJTALA Eleonora : Wpływ zaburzeń osobowości na sprawowanie ról rodzicielskich // Remedium. - 2005, nr 11/12 , s. 10-11

ZIELIŃSKA Karolina : Rodzice do poprawki! // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 17-20

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 26.04.2011


© Biblioteka Pedagogiczna