Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

POMOC SPOŁECZNA, PRACA SOCJALNA
- zagadnienia ogólne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIAŁA Jolanta : Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006. - S. 117-137: Metody pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną zagrożoną

BIAŁA Jolanta : W poszukiwaniu modelu pracy socjalnej w sytuacjach złożonych zagrożeń rodzinnych // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 159-167

BUKOWSKA Grażyna : Państwo opiekuńcze wobec zjawiska ubóstwa : analiza historyczna /
W: Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", cop. 2007. - S. 543-558

DOMAGAŁA-ZYSK Ewa : Praca socjalna z rodzina ucznia z niepowodzeniem szkolnym // W: Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1 / red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski. - Piotrków Tryb. : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Pedagogicznego, 2009. - S. 375-383
M. in. o roli wolontariatu w pracy z dziećmi zagrożonymi trudnościami w nauce. Bibliografia do tematu.

DUDZIAK Urszula : Pomoc w realizacji funkcji rodziny // W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie / red. Leon Dyczewski. - Lublin : Wydawnictwo katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 153-175
M. in. o ośrodkach, stowarzyszeniach, grupach wspomagających rodzinę oraz metodach pracy.

FENOMEN nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", 2007

FIDELUS Anna : Praca socjalna z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie - potrzeba nowych rozwiązań i działań // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 169-176

GAJEWSKA Grażyna : Pedagogika opiekuńcza : elementy metodyki. - Zielona Góra : "Gaja", 2006. - S. 39-45: Działalność opiekuńczo-wychowawcza a praca socjalna

GAWĘCKA Mirosława : Meandry penitencjarnej pracy socjalnej // W: W stronę readaptacji społecznej / red. Anna Fidelus. - Piotrków Tryb. : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Pedagogicznego, 2009. - S. 47-64

GRANOSIK Mariusz : Profesjonalny wymiar pracy socjalnej. - Katowice : "Śląsk", 2006

GUMIENNY Beata : Funkcjonowanie domu dziecka na przykładzie Domu dla Dzieci "Nasza Chata". - Rzeszów : "Fosze", 2005

JUNDZIŁŁ Elżbieta, PAWŁOWSKA Róża : Pedagog wobec osoby chorego. - Gdańsk : "Harmonia", 2010

KACPERCZYK Anna : Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006

KANTOWICZ Ewa : Refleksyjna praktyka pracy socjalnej wobec problemu niepełnosprawności // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / red. Urszula Bartnikowska, Czesław Kosakowski, Amadeusz Krause. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2008. - S. 39-48

KAMIŃSKI Tadeusz : Wolontariat w pomocy społecznej : sprzymierzeniec czy konkurent? // W: Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / red. Zofia Frączek, Beata Szulz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 132-142

KĘDZIOR Jolanta : Zasada komunikacji jako jeden z elementów skuteczności pracy socjalnej // W: Komunikacja społeczna w świecie realnym / red. Marzena Baryluk, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008. - S. 91-102

KRAJEWSKA Beata : Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe. - Kraków : "Impuls", 2009

KURZEJA Anna : Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń. - Kraków : "Impuls", 2008
Streetworking.

MACIEJKO Wojciech : Instytucje pomocy społecznej. - Warszawa : "LexisNexis", 2009

MATEJEK Józefa : Pracownik socjalny wobec problemów współczesnej rodziny // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 55-60

MATYJAS Bożena : Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska. - Warszawa : "Żak", 2008. - S. 335-392: Pomoc i wsparcie dzieci w rodzinach w sytuacji kryzysu
Filia w Radomsku, Filia w Bełchatowie

MUSZYŃSKI Wojciech : Przeciwdziałanie ubóstwu i bezrobociu na Warmii i Lubelszczyźnie. Próba analizy porównawczej // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne. - Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007. - S. 243-265
M. in. omówiono formy pomocy: pomoc żywnościowa, pomoc na rzecz bezdomnych, domy samotnej matki, centra aktywizacji bezrobotnych, centra pomocy migrantom i uchodźcom, pomoc kościoła, hospicja, pomoc dla rodzin dysfunkcyjnych, świetlice środowiskowo-terapeutyczne, świetlice opiekuńczo-wychowawcze, fundusze stypendialne, działania stałe i okresowe, działania doraźne w wyniku kataklizmów.

NAUMIUK Agnieszka : Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań - opinie i postawy. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2007. - S. 93-138: Stosunek młodzieży do działalności społecznej
Zawiera załączniki dotyczące możliwości działania woluntarystycznego w Polsce i na świecie, listę społeczników i stron internetowych. Bibliografia do tematu.

NIESPOREK Andrzej : Globalizacja - zdezorganizowany kapitalizm - krzywe "welfare state" i praca socjalna // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : "Akapit", 2008. - S. 21-31
Filia w Tomaszowie Maz.

NIESPOREK Andrzej : Trzeci sektor w Polsce : organizacje pozarządowe w sektorze socjalnym //
W: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : "Akapit", 2007. - S. 93-101
Filia w Bełchatowie

NOWOSIADŁY Agnieszka : Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2006

OPIEKA i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / red. Bożena Matyjas, Renata Stojecka-Zuber. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007

PEDAGOGIKA specjalna dla pracowników socjalnych / red. Danuta M. Piekut-Brodzka, Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009
Filia w Tomaszowie Maz.

POMOC, opieka, wsparcie dziecka i rodziny / red. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006

PORĄBANIEC Małgorzata : Praca socjalna w enklawach biedy // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 135-146
Praca z mieszkańcami lokali socjalnych.

RODZINNE i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011

RYMSZA Marek : Opieka zastępcza nad dzieckiem a praca socjalna, czyli o niedostatkach zreformowanego systemu pomocy społecznej w Polsce // W: Z opieki zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość. - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006. - S. 50-64

SAKOWICZ Tadeusz : Dysfunkcjonalność rodziny wyzwaniem dla profesjonalnych oddziaływań pomocowych // W: Rodzina na początku III tysiąclecia - obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 2 / red. Helena Marzec, Czesław Wiśniewski. - Piotrków Tryb. : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Humanistyczno-Pedagogicznego, 2009. - S. 35-46
M. in. o uprawnieniach byłych więźniów do korzystania z pomocy społecznej.

SIERPOWSKA Iwona : Prawo pomocy społecznej. - Kraków : "Zakamycze", 2006

SKOCZYLAS-NAMIELSKA Elżbieta : Organizacje społeczne - praca z rodziną : studium realizacji pracy socjalnej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008

STAWIARSKA Patrycja : Wolontariathospicyjny : perspektywa interdyscyplinarna. - Warszawa : "Difin", 2011

SUTTON Carole : Psychologia dla pracowników socjalnych / przeł. Elżbieta Józefowicz. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

SZAROTA Zofia : Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia na przykładzie Krakowa. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010

SZULZ Beata : Pracownik socjalny wobec zjawiska przemocy w rodzinie // W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska / red. Beata Szulz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - S. 190-201
Usługi świadczone przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Praca socjalna na rzecz rodziny. Interwencja kryzysowa.

SZULZ Beata : Wokół pojęcia pomocy i wsparcia społecznego // W: Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce / red. Zofia Frączek, Beata Szulz. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 123-131

TRAWKOWSKA Dobroniega : Niewidoczna czy nieistniejąca? : praca socjalna z rodzina w pomocy społecznej // W: Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / red. Bożena Matyjas, Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - S. 39-53

WOLONTARIAT w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : "Akapit", 2005

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIELEC Jerzy : My udajemy, że pracujemy, a oni, że za to, co wypłacają da się przeżyć // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 3, s. [85]-93
Esej dotyczący funkcjonowania opieki społecznej, zasiłków socjalnych.

BIELECKA Elżbieta : Tradycyjne i innowacyjne formy interwencji społecznej. - (Zagrożona młodość : innowacyjne formy interwencji społecznej / red. Elżbieta Bielecka). - Summ. Streszcz. - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. [7]-28
Tradycyjne i innowacyjne formy interwencji społecznej skierowane do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, będących w sytuacji problemowej czy podejmujących zachowania ryzykowne.

BIERNAT Tomasz : Doświadczenia streetworkingu za granicą : analiza czterech programów // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 3, s. 19-22
Analiza doświadczeń streetworkingu za granicą. Opis zawodu streetworkera. Ukazanie głównych założeń i metodyki tej formy pracy socjalnej realizowanej w różnych miejscach i z różnymi kategoriami osób. Pomoc dzieciom ulicy : "Rówieśnicy rówieśnikom" (Ryga - Łotwa, 2002). Streetworking dla osób używających narkotyki i zagrożonych AIDS" (Sao Paulo - Brazylia, 1994). Zero tolerancji dla przemocy z użyciem broni palnej (Boston - USA, 1998). Dom dla bezdomnych mężczyzn "Haus der Wohnungslosenhilfe" (Münster - Niemcy, 2000-2003).

BŁĘDOWSKI Piotr, WILMOWSKA-PIETRUSZYŃSKA Anna : Organizacja opieki długoterminowej w Polsce - problemy i propozycje rozwiązań. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2009, nr 7, s. 9-13
Potrzeba organizacji opieki długoterminowej w Polsce i propozycje rozwiązań w tym obszarze.

BOCHENEK Jarosław : Kontrakt socjalny - jego ograniczenia i pułapki. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 3, s. 14-18
Uwagi pozwalające poprawnie metodycznie przeprowadzić kontrakt socjalny.

BRĄGIEL Józefa, BADORA Sylwia : Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2005. - Rec.: J. R. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 62-63
Publikacja mająca za zadanie dostarczać informacji o istniejących w kraju formach opieki, uwrażliwiać na socjalną i wychowawczą sytuację dzieci i rodzin oraz zachęcać do analizowania tej problematyki.

CHMIELEWSKA-BANASZAK Danuta : Zrozumieć klienta pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 6, s. [18]-31
Próba wyjaśnienia problemów klientów opieki społecznej takich jak np.: trudności z załatwianiem spraw urzędowych, niepowodzenia w życiu osobistym i zawodowym, brak celów i aspiracji życiowych, niechęć do podejmowania wysiłku w celu zmiany sytuacji życiowej.

CHRĄŚCIEL Katarzyna : Miejsce pracy socjalnej w systemie pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 1, s. [42]-60
Polityka społeczna a pomoc społeczna. Praca socjalna jako profesja. Zawód pracownika socjalnego. Kluczowe kompetencje pracownika socjalnego. Kompetencje społeczne i etyka pracownika socjalnego.

CHRĄŚCIEL Katarzyna : Profilaktyka na poziomie lokalnym // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 3, s. [59]-70
Budowanie bezpieczeństwa socjalnego społeczności lokalnej z pomocą programów profilaktyczno-prewencyjnych, realizowanych na szczeblu lokalnym.

CZECHOWSKA-BIELUGA Marta : Preferencja wartości a rozwój (wybrane zagadnienia) // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 2, s. [3]-13
Związek między rozwojem jednostki a cenionymi przez nią wartościami - w odniesieniu do pracowników socjalnych. Wyjaśnienie pojęcia wartości i rozwój człowieka. Wartości w pracy socjalnej.

CZŁOWIEK w pracy i polityce społecznej / red. Jan Szambelańczyk, Maciej Żukowski. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010. - Rec.: Tadeusz Fudała // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 1, s. [120]-125

DROZDOWSKA Joanna : Pozytywni - świadomi - aktywni // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 5, s. [21]-34
Idea Edukacji Pozytywnej w pomocy społecznej, której głównym założeniem jest zmiana zachowań pasywnych na aktywne.

DROZDOWSKA Joanna : Projektowanie zmian w pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 4, s. [50]-62

FORMA Paulina : Pokłosie Wojewódzkiej "Kampanii Rok 2009 Rokiem Pracy Socjalnej" // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 3, s. [119]-126
Analiza świętokrzyskich rozwiązań pomocowych.

GAWROŃSKA Anna : Streetworking jako praktyczne wykorzystanie metody Outreach w Polsce // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 1, s. [73]-82

GIEREK Piotr : O ludziach niechcianych - wykluczonych imarginalizowanych // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 4, s. [23]-53
Czynniki wpływające na powstanie wykluczenia społecznego - grupy społeczne najbardziej zagrożone marginalizacją. Cechy osób wykluczonych społecznie. Metody i formy pomocy na rzecz osób wykluczonych społecznie.

GIRCZYC Elżbieta : Praca socjalna - osiemdziesiąt lat kształcenia // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 3, s. [111]-120
H. Radlińskiej koncepcja kształcenia do pracy socjalnej oraz współczesne inicjatywy edukacyjne.

GŁĄBICKA Katarzyna : Wykorzystanie ekonomii społecznej w pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2009, [nr 4], s. [29]-42
Założenia teoretyczne oraz aspekty praktycznego wdrażania idei ekonomii społecznej w pracy socjalnej.

GRZYBEK Grzegorz : Podstawy pracy socjalnej : ujęcie antropologiczno-etyczne (zbiór publikacji). - Bielsko-Biała, 2006. - Rec.: Monika Miczka-Pajestka // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 3, s. [137]-139

HOWE David : O teoriach pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 3, s. [3]-12

HRYNIEWICKA Agnieszka : Pomoc społeczna jako interwencja publiczna - ujęcie ewaluacyjne // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 2, s. [66]-78
Ewaluacja w pomocy społecznej i jej funkcje. Kryteria ewaluacji w odniesieniu do pomocy społecznej.

JUREK Łukasz : Stacjonarna opieka społeczna : spojrzenie w przyszłość. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2007, nr 5/6, s. 15-22
Analiza liczbowa domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę. Analiza jakościowa stacjonarnej opieki społecznej nad ludźmi w podeszłym wieku.

KACZMAREK Mirosław : Instytucjonalne formy pomocy dziecku i rodzinie // Remedium, dod. 2010, nr 7/8, s. 36-39
Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie.

KACZMAREK Mirosław : Konferencje z cyklu "Jak pomagać nie upokarzając" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 56-58
Cykl konferencji zorganizowanych przez Federację na rzecz Reintegracji Społecznej poświęconych etyce zawodowej w pomocy społecznej.

KANTOWICZ Ewa : O profesjonalizacji pracy socjalnej raz jeszcze // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 1, s. [26]-41
Koncepcje pracy socjalnej jako profesji. Kształcenie pracowników socjalnych - ważny wskaźnik profesjonalizacji pracy socjalnej.

KANTOWICZ Ewa : Profesjonalizm czy osobiste zaangażowanie - dylematy etyczne pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 2, s. [51]-65
Dyskurs nad profesjonalizacją pracy socjalnej.

KANTOWICZ Ewa : W poszukiwaniu naukowej tożsamości pracy socjalnej : perspektywa europejska / Wiesław Theiss, Mikołaj Winiarski). - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, [nr] 4, s. [227]-243
Problem dyscyplinaryzacji pracy socjalnej w perspektywie europejskiej. Koncepcje teorii pracy socjalnej. Przedmiot pracy socjalnej. Strategie badań w obszarze pracy socjalnej.

KAŹMIERCZAK Tomasz : Mapa warunków zaspokajania potrzeb społecznych // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 2, s. [3]-31
Wyjaśnienie pojęcia "potrzeba". Potrzeby indywidualne a potrzeby społeczne. Badanie potrzeb. Cel i konstrukcja mapy potrzeb społecznych.

KAŹMIERCZAK Tomasz : Pomoc społeczna, praca socjalna, mikroprzedsiębiorczość // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 3, s. [100]-110
Rola pracy socjalnej w aktywizacji ekonomicznej swoich klientów.

KIEDY pomoc jest skuteczna? / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2007, nr 6, s. 13-15
Debata na temat oceny skuteczności oraz sposobu funkcjonowania systemu pomocy społecznej w kontekście wspierania rodzin marginalizowanych oraz wychowujących się w nich dzieci.

KIEDY pomoc jest skuteczna? Cz. 2 / oprac. Anna Czerwińska // Remedium. - 2007, nr 7, s. 13-15
Druga część dyskusji poświęconej ocenie funkcjonowania systemu opieki społecznej w kontekście wspierania rodzin marginalizowanych.

KOŁODZIEJ-DURNAŚ Agnieszka, KOZŁOWSKA Urszula : Kontrakt socjalny - kulturowe aspekty pomocy społecznej dla obcokrajowców // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 1, s. [87]-101
Stosowanie kontraktu socjalnego na gruncie pomocy społecznej stosowanej wobec imigrantów, przebywających na terytorium Polski.

KRASIEJKO Izabela : Asystent rodziny - proponowane zmiany ustawowe, opinie i podejmowane działania // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 5, s. [3]-13
Funkcja opiekuna rodzinnego, kierowanego do pracy z rodzinami, w których sytuacja dziecka wymaga wsparcia zewnętrznego - uregulowania prawne, założenia ustawy.

KRASIEJKO Izabela : Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 3, s. [28]-38

KRASIEJKO Izabela : Praca socjalna w środowisku wiejskim // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 6, s. [75]-90

KRZYSZKOWSKI Jerzy : Pomoc społeczna : historia i współczesność // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 3, s. [3]-108

KRZYSZKOWSKI Jerzy : Pomoc społeczna : szkic socjologiczny. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2008 . - Rec.: Dobroniega Trawkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 58-61
Funkcjonowanie pomocy społecznej w Polsce z perspektywy socjologicznej, politycznej i historycznej.

KRZYSZKOWSKI Jerzy : Pomoc społeczna : szkic socjologiczny. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2008. - Rec.: Elżbieta Trafiałek // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 6, s. [123]-127

LISOWSKI Adam : Zmiany w finansowaniu wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych // Pracownik Socjalny. - 2009, nr 6, s. 1-4

ŁAWNICZAK Dorota : Przyjazny system opieki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 36-39
Zmiany systemu opieki nad dzieckiem i rodziną zakładające : pomoc rodzinie z problemami poprzez rozwój profilaktyki wychowawczej, rozwijanie systemu wsparcia, rozwój opieki zastępczej i przekształcenie domów dziecka w zespoły placówek wielofunkcyjnych.

ŁOJKO Majka, GÓRKA Elżbieta : Uwagi o zarządzaniu kapitałem ludzkim w instytucji pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 2, s. [3]-21
Zarządzanie zasobami ludzkimi w pomocy społecznej.

MALINOWSKI Ludwik : Od filantropii do pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 2, s. [79]-101
Historia procesów, które dały początek pracy socjalnej na ziemiach polskich.

MARKIEWICZ Leszek : Zmniejszać skalę wstydliwych problemów społecznych czy zaspokajać potrzeby jednostek? : refleksje pracownika socjalnego // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 4, s. [95]-104
Rozważania dotyczące systemu pomocy społecznej w Polsce.

MICHALSKA Katarzyna : "Niebieskie Karty" w pomocy społecznej // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 14-16
Analiza badań dotyczących procedury interwencji w sprawach przemocy w rodzinie "Niebieskiej Karty".

MIELCZAREK Andrzej : Pomoc społeczna w Polsce - wyzwania współczesności // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 3, s. [71]-89

MIELCZAREK Andrzej : Rys historyczny opieki instytucjonalnej w Polsce // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 2, s. [34]-51

MŁYŃSKI Józef : Człowiek wobec pomocy... : zarys pracy socjalnej. - Tarnów, 2010. - Rec.: Stanisław Sojka // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 1, s. [115]-119

MŁYŃSKI Józef : Deprywacja społeczna integralną częścią pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 4, s. [3]-13
Deprywacja społeczna rozumiana jako brak zaspokojenia potrzeb zwłaszcza na poziomie ekonomicznym. Modele deprywacji. Wyjaśnienie zagadnienia biedy społecznej.

MŁYŃSKI Józef : Kilka uwag na temat teoretycznych podstaw pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 6, s. [3]-19
Praca socjalna jako nauka, metody pracy socjalnej, typy badań w pracy socjalnej.

OLECH Anna : Etyka pracy socjalnej jako etyka zawodowa // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 1, s. [3]-36
Pojęcie i poglądy na etykę zawodową. Etyka zawodowa w pracy socjalnej. Kodeks etyczny pracowników socjalnych.

OLIWA-CIESIELSKA Monika : Jak możesz mi pomóc, skoro mi nie wierzysz? : kilka uwag o porozumieniu w sytuacji pomocy // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 1, s. [28]-49
Problem relacji pracownika socjalnego i klienta w procesie pomagania - analiza wzajemnego zrozumienia oraz porozumienia w sytuacji wątpienia w prawdziwość przekazu.

OLSZEWSKI Andrzej : Stawiam na partnerstwo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 10, s. 24-27
Współpraca pomiędzy rodzicami zastępczymi i pracownikami ośrodków pomocy społecznej.

PASZKIEWICZ Anna : Zastosowanie metody kontraktu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 33-39
Zawieranie kontraktu w pracy socjalnej. Jego zadania, cechy i zastosowania.

PINDERA Michał : Rola i funkcja pomocy społecznej. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 3/4, s. [130]-135
Historia pomocy społecznej od starożytnej Grecji do współczesności. Rola i cechy pracownika socjalnego.

PODKOŃSKA Aleksandra : Profesjonalizacja pracy socjalnej a rzeczywistość polska // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 6, s. [56]-74
Analiza sytuacji pracowników socjalnych, ich codziennej pracy, ścieżki kariery, motywacji podejmowanych działań, które mają największe znaczenie w kontekście profesjonalizacji pracy socjalnej.

POGODZIŃSKA Renata, WÓJCIK Dominika : Kontrakt socjalny w praktyce // Praca Socjalna. - 2009, [nr 4], s. [81]-106

PRACA socjalna wobec współczesnych problemów społecznych : materiały pomocnicze dla słuchaczy specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny / red. S. Pawlas-Czyż, K. Wódz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2007. - Rec.: Beata Krajewska // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 2, s. [111]-114

RADOMSKA Arleta : Wolontariat formą zdobywania doświadczeń zawodowych. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 31-34
Wolontariat jako forma edukacji młodego pokolenia. Nabywanie nowych umiejętności i doświadczeń w sferze opieki społecznej, istotnych dla potencjalnego pracodawcy. Formy wolontariatu.

RURKA Anna : Rola stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w realizacji polityki społecznej we Francji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 10, s. 48-51
Kierunki działań stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w opiece społecznej we Francji.

SAŁUSTOWICZ Piotr : O solidarności i kontroli w pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 2, s. [20]-36
Związek kryzysu światowego z pomocą społeczną, nowa rola państwa socjalnego wynikająca z kryzysu. Idea tzw. bezwarunkowego podstawowego dochodu (unconditional basic income - UBI).

SKUDNIEWSKA Teresa : "Sojusznicy rodzin" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 62-63
Ogólnopolska konferencja nt. reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie pod hasłem "Sojusznicy rodzin", która odbyła się w dniach 7-10 VI 2010 r. w Waplewie.

SLOVENKO Karolina : Antydyskryminacyjna i antyopresyjna praktyka pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 6, s. [35]-46
Przedstawienie kluczowych założeń antydyskryminacyjnej i antyopresyjnej teorii i praktyki pracy socjalnej.

SMOLIŃSKA-THEISS Barbara : Siła i bezsilność pracy socjalnej. - (Tradycja i współczesne konteksty / Wiesław Theiss, Mikołaj Winiarski). - Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. - 2006, [nr] 4, s. [215]-226
Siła pracy socjalnej jako dyscypliny akademickiej, jako obszaru praktyki społecznej i jako profesji. Dynamizm, rozwój pracy socjalnej, siły tkwiące w tej dyscyplinie.

SOBCZAK Anna Karolina : Informacja o projekcie badawczo-rozwojowym realizowanym w IRSS // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 3, s. [112]-118
Celem projektu jest opis i ocena funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej w Polsce.

SROCZYŃSKI Wojciech : Pojęcie środowiska a praca socjalna // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 1, s. [68]-86
Pojęcie środowiska w pedagogice społecznej. Typologia środowiska. Problem środowiska otwartego (poza kontrolą formalnych organizacji wychowawczych). Działania socjalno-wychowawcze w środowisku otwartym.

STANISŁAW Krenz : Pomoc społeczna jako instytucja - przegląd koncepcji // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 2, s. [48]-66

STAREGA-PIASEK Joanna : O profilaktyce w pomocy społecznej. - Summ. - Bibliogr. // Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 43-45
Działania prewencyjne w pomocy społecznej.

STARĘGA-PIASEK Joanna : Międzynarodowy Dzień Pracy Socjalnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 4, s. 3-4
Zwrócenie uwagi na osoby zajmujące się pracą socjalną i problemy, które pomagają rozwiązać.

STELMASZUK Zofia Waleria : Dwie wersje progresywizmu - Mary Richmond i Jane Addams. - Bibliogr. // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 6, s. [3]-16
Prezentacja dwóch odrębnych nurtów pracy społecznej (ruch settlementów i case work).

SZLUZ Beata : Człowiek w sytuacji zagrożenia jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 4, s. [120]-124

SZLUZ Beata : Miejsce i rola kościołów w systemie pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 4, s. [117]-129
Działalność instytucji kościelnych na polu pomocy społecznej.

SZLUZ Beata : Słowacko-czesko-polska konferencja na temat pedagogiki społecznej, pracy socjalnej i andragogiki // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 6, s. [105]-108
Sprawozdanie z konferencji, która odbyła się w dniach 1-2 października 2007 r. i miała na celu wymianę doświadczeń oraz analizę problemów społecznych w Słowacji, Polsce i Czechach.

SZMAGALSKI Jerzy : Superwizja pracy socjalnej : zastosowania i dylematy. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2005. - Rec.: Piort Matela // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 61-63
Książka stanowi próbę wszechstronnej analizy i charakterystyki aspektów współczesnej praktyki służb społecznych - superwizji.

SZUMIGALSKA Maria : Kilka uwag o realizacji zadań pomocy społecznej w gminie, powiecie i województwie // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 3, s. [46]-65
Polityka społeczna w Polsce. Gmina jako podmiot polityki społecznej. Zadania pomocy społecznej.

SZWEDA-LEWANDOWSKA Zofia : Przegląd globalnych problemów pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 6, s. [100]-112
Seniorzy i proces starzenia, niepełnosprawność i zdrowie psychiczne, praca socjalna w obliczu katastrof, problemy dzieci i młodzieży, światowy kryzys ekonomiczny, handel ludźmi i przemoc, ochrona socjalna, rola pracy socjalnej w walce z ubóstwem, organizacje zrzeszające beneficjentów pracy socjalnej.

TRAFIAŁEK Elżbieta : Europejskie fundusze pomocowe w rozwiązywaniu polskich kwestii społecznych // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 2, s. [22]-33
Wzmacnianie kapitału społecznego w ramach europejskich funduszy pomocowych. Strategie i cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparcie społeczne w priorytetach PO KL.

TRAFIAŁEK Elżbieta : O modernizacji systemu kształcenia kadr pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 6, s. [3]-17

TRAFIAŁEK Elżbieta : O nowy model pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 3, s. [5]-16
Ogólny rys polityki socjalnej w krajach europejskich. Koszty praw socjalnych obywateli. Kierunki modernizacji pracy socjalnej w Europie. Bariery skutecznej pracy socjalnej w Polsce. Priorytety i zadania pracy socjalnej.

TRAFIAŁEK Elżbieta : Praca socjalna w modelu aktywnej polityki społecznej // Praca Socjalna. - 2008, [nr] 1, s. [37]-48
Działania pracy socjalnej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, ubogich.

TRAWKOWSKA Dobroniega : Bariery rozwoju pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 3-13
Etapy metodycznego działania w pracy socjalnej, jej funkcje i związane z nimi zawodowe role pracowników socjalnych. Strategie w pracy socjalnej i poziomy oddziaływań.

TRAWKOWSKA Dobroniega : Działania pozorne w ośrodkach pomocy społecznej - przyczyny i skutki // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 1, s. [3]-25

TRAWKOWSKA Dobroniega : Pomoc społeczna - instytucja i organizacja z twarzą kobiety // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 4, s. [3]-22
Kobiety w pomocy społecznej, feminizacja zawodu pracownika socjalnego.

TRAWKOWSKA Dobroniega : Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 2, s. 13-23
Wyniki badań zmian w obszarze opieki zastępczej dokonujących się po wprowadzeniu Reformy Systemu Opieki.

TRAWKOWSKA Dobroniega : Stosunek pracowników socjalnych do reformy systemu opieki. Cz. 2 // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 11-17
Wyniki badań zmian w obszarze opieki zastępczej dokonujących się po wprowadzeniu Reformy Systemu Opieki.

URBANIAK-ZAJĄC Danuta : "Wskaźnikowy" model profesji i jego ograniczenia // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 3-10
Pojęcie profesji w odniesieniu do pracy socjalnej. Jej specyfika. Historyczny charakter tzw. wskaźnikowej koncepcji profesji.

WAGNER Iwona : Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 1, s. [3]-20
Założenia pracy socjalnej, metody pracy socjalnej - jako instrument przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu rodziny, rozwiązywanie problemów ubóstwa i wykluczenia w Unii Europejskiej.

WIĘCKOWSKI Andrzej : Dla kogo środki unijne? // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 1, s. [80]-85
Droga, która wiedzie do pozyskania środków unijnych w obszarze pomocy społecznej.

WIĘCKOWSKI Andrzej : Realizator, organizator, superwizor - PCPR w pierwszej dekadzie // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 6, s. [120]-128
Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie.

WYBRANE aspekty problematyki pomocy społecznej / red. M. Musielak, A. Czabański. - Poznań, 2005. - Rec.: Małgorzata Fudała-Koch // Praca Socjalna. - 2006, [nr] 3, s. 129-132

ZAWADZKI Patryk : Schemat "Wsparcie" jako przykład twórczego modelu pracy socjalnej // Praca Socjalna. - 2010, [nr] 1, s. [83]-92
Model "Wsparcie" - propozycja skierowana do pracowników socjalnych, założenia pracy z jednostką na podstawie tego modelu.

ZBYRAD Teresa : O pomocy człowiekowi z perspektywy egzystencjalnej // Praca Socjalna. - 2009, [nr] 6, s. [20]-34
Analiza pomocy w wymiarze pozamaterialnym.

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Edukacja do pracy socjalnej - standardy i minima programowe w zakresie kierunkowego kształcenia zawodowego na poziomie uczelni akademickich. - Bibliogr. // Edukacja. - 2008, nr 3, s. 92-107

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Modele pracy społecznej na tle uwarunkowań doktrynalnych // Praca Socjalna. - 2011, [nr] 1, s. [3]-15
Modele polityki społecznej - typowe cechy dla poszczególnych modeli, oraz charakterystyka ich podstawowych założeń. Modele pracy społecznej - społeczny model pracy społecznej, państwowy model pracy społecznej, zintegrowany model pracy społecznej.

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Praca socjalna i świadczenia - razem czy osobno? // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 5, s. [5]-20
Rola pracy socjalnej względem świadczeń w systemie pomocy społecznej.

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.03.2011


© Biblioteka Pedagogiczna