Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2011

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIBIK Renata : Partnerstwo rodziny i szkoły - fikcja czy rzeczywistość? // W: Rodzina we współczesności / red. Andrzej Ładyżyński. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. - S. 147-161
M. in. oczekiwania rodziców i nauczycieli, zarzuty względem siebie, formy współpracy. Komunikacja partnerska. Bibliografia do tematu.

BOCIAN Beata, LIPIŃSKA-RZESZUTEK Małgorzata : Współpraca nauczycieli i rodziców sposobem rozwiązywania sytuacji problemowych uczniów // W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse - zagrożenia - patologie / red. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008. - S. 349-358

GRUCA-MIĄSIK Urszula : Miejsce edukacji moralne w życiu szkoły (na przykładzie szkolnictwa amerykańskiego) // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T.2 / red. Bożena Muchacka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 125-147
M. in. o współpracy szkoły rodziny.

DZIERZGOWSKA Irena RĘKAWEK, Anna : Wszystko o Radach Rodziców : niezbędnik dyrektora. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska, cop. 2008
Filia w Opocznie

GWIZDAK Antoni : Rodzice jako sojusznicy szkoły, czyli jak uspołecznić szkołę? // W: Rodzina - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji : szkice monograficzne / red. Wiesława Korzeniowska i inn. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - S. 163-170
Usamorządowianie i uspołecznianie placówek szkolnych.

HOMPLEWICZ Janusz : Szkoła rodzinie, ale i rodzina szkole - dylemat stale otwarty // W: Rodzicielstwo - wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 280-295

JAGIEŁA Jarosław : Jedynak w szkole : krótki poradnik psychologiczny. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2006. - S. 40-56: Rodzina i rodzina jedynaka

JANKE Andrzej, KAWULA Stanisław : Stosunki rodziny i szkoły. Integracja i syntonia // W: Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / red. Stanisław Kawula i in. - Wyd. 2 popr. I uzup. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - S. 219-262
Teoria i praktyka związków rodziny i szkoły. Zagadnienie integracji oddziaływań pedagogicznych rodziny i szkoły. Powiązania opiekuńczo-wychowawcze rodziny i szkoły. Trójpodmiotowy model partnerskich stosunków. Demokratyzacja i humanizacja stosunków rodziny i szkoły. Bibliografia do tematu.

KAWA Rafał : Stosowana analiza zachowania jako metoda pracy terapeuty-cienia z dzieckiem z autyzmem w szkole integracyjnej - współpraca z rodzicami // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / red. Ewa Pisula, Dorot Danielewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. - S. 223-238

KOCHANOWSKA Ewa : Wposzukiwaniu modelu pedagogicznego wspierania rodziny przez szkołę // W: Rodzina - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji : szkice monograficzne / red. Wiesława Korzeniowska i inn. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - S. 145-155

KONIECZNA Agnieszka : Zachowania komunikacyjne nauczycieli w sytuacji rozmowy z rodzicami uczniów // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T.2 / red. Bożena Muchacka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 235-249

KOZIOŁ Edward : Współpraca szkoły z rodziną w świadomości nauczycieli i rodziców // W: Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 183-205
M. in. pojęcie współpracy w rozumieniu rodziców i nauczycieli, cele, planowanie, realizacje, zadania, kontrola, formy współpracy. Badania dot. współpracy rodziców z przedszkolem i współpracy rodziców ze szkołą. Bibliografia do tematu.

LALAK Danuta : Rodzina i szkoła w systemie wychowania // W: Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - S. 125-143

ŁOBOCKI Mieczysław : W trosce o wychowanie w szkole. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls". - S. 175-201: Współpraca nauczycieli i rodziców w wychowaniu uczniów

OLSZOWIEC Renata : Rola rodziców i nauczycieli we współczesnej szkole // W: Kompetencje pedagoga szkolnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujanowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 181-184

SMYKOWSKA Dorota : Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym : działania stosowane i postulowane. - Kraków : "Impuls", 2008

SOWIŁO Maryla : Dladobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 65-87: Współpraca z rodzicami
M. in. przykładowe scenariusze spotkań z rodzicami. Organizacja spotkań z rodzicami dzieci pozostających w domu dziecka.

WASYLEWICZ Magdalena : Komunikacja między nauczycielem a poradnią psychologiczno-pedagogiczną w dobie narastających problemów edukacyjnych i społecznych // W: Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli : spojrzenie międzykulturowe / red. Stanisław Dylak i inn. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - S. 319-324
M. in. o współpracy nauczycieli z rodzicami.

WOLNY Barbara : Edukacja zdrowotna w szkole - współpraca szkoły z rodzicami // W: Rodzicielstwo - wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007. - S. 296-306
Włączanie rodziców do edukacji zdrowotnej w szkole. Budowanie partnerstwa. Wzmacnianie kontaktów.

WSPÓŁPRZESTRZENIE edukacji : szkoła - rodzina - społeczeństwo - kultura / red. nauk. Mirosława Nyczaj-Drąg, Michał Głażewski. - Kraków : "Impuls", 2005

ZYZIK Elżbieta : Współpraca szkoły z rodzicami dzieci sześcioletnich oraz ze środowiskiem lokalnym // W: Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / red. Joanna Karczewska, Małgorzata Kwaśniewska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. - S. 239-249
Zakres i warunki dobrej współpracy. Zasady kontaktów. Tradycyjne i nowatorskie formy współpracy.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

"WSPÓŁPRACA z rodzicami to moja pasja" : z Hanną Konwińską, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie rozmawia: Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 22-25

BAJCAR Elżbieta Anita : "Naturalni wrogowie"? : o relacjach nauczycieli i rodziców // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 61-70

BASIŃSKA Anna : Rodzina i szkoła // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 9-12
Postawy rodziny wobec działań edukacyjnych szkoły. Wskazówki dla nauczyciela, aby móc zbudować oparte na partycypacji relacje z rodziną ucznia i włączyć ją w edukacyjne działania szkoły.

BEDNER Jolanta : Działać w porozumieniu na rzecz uczniów // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 45-46

BIEGAŃSKA Arleta : Rodzice w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 16-18
Uwarunkowania prawne. Stowarzyszenie Rodziców.

BIERNAT Renata : Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież upośledzoną w stopniu lekkim i młodzież pełnosprawną. - Summ. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 40-53
Ustalenie związku między spostrzeganymi przez dzieci postawami rodziców a ich poziomem umysłowym na podstawie badań. Zastosowanie do badań Skali Postaw Rodzicielskich (SPR) Mieczysława Plopy.

BIERNAT Renata : Zachowania asertywne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie a percepcja postaw rodzicielskich. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 168-179

BOBIK Bogumiła : Środowisko rodzinne a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży : (na przykładzie uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym) // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 373-380

BRODA Paweł : Zagrożenia współczesnej rodziny w wychowaniu dziecka. - Summ. - Bibliogr. // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 3/4, s. [23]-30
Najczęściej występujące sytuacje kryzysowe w rodzinie. Przyczyny sytuacji kryzysowych. Rodzina patologiczna a wychowanie dziecka.

BRUDNIK Maria : Integrowanie wpływów wychowawczych - przykładowe kierunki i formy współpracy nauczycieli wf z rodzicami i środowiskiem lokalnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s. 59-62

BRUDNIK Maria : Zmieniający się status rodziców uczniów w szkole - a fizyczna edukacja // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s. 52-58
Upodmiotowienie rodziców uczniów w szkole. Rola rady szkoły i rady rodziców. Europejska karta praw i obowiązków rodziców. Znaczenie rodziców w wychowaniu dzieci do rekreacji.

BRYŚ Beata : Rodzice w szkole : sukces czy porażka? - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 25-26
Współpraca rodziców ze szkołą i szkoły z rodzicami. Ewaluacja relacji rodzice-szkoła. Rola dyrektora w kontaktach z rodzicami.

BUDZIANOWSKA Krystyna : Po co nam rodzice w szkole? // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 11-19
Prestiż rodziców w szkole. Formy kontaktów i zadania rodziców.

CHOJAK Małgorzata : Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami - szansa czy zagrożenie? // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 65-71

CHOJAK Małgorzata : Współpraca rodziców i nauczycieli - trudne, ważne i konieczne zadanie // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 7-14

CHROST Sławomir : Rodzice i nauczyciele - sprzymierzeńcy czy "wrogowie"? // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 45-47

CZARNECKA Danuta : Rodzice w szkole // Remedium. - 2006, nr 5, s. 12
Prawa przysługujące rodzicom związane ze współpracą ze szkołą.

DENST-SADURA Aleksandra : Tata i mama do szkoły! // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 3, s. 12
Trudności we współpracy rodziców ze szkołą i sposoby zapobiegania tym trudnościom. Jak zachęcić rodziców do zaangażowania się w sprawy szkoły.

DENST-SADURA Aleksandra : N jak narkotyki // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 29, s. 12
Wpływ substancji psychoaktywnych na rozwój dzieci i młodzieży, ich relacje ze szkołą i rodzicami. Zadania odpowiedzialnego dorosłego.

DENST-SADURA Aleksandra : W jak wyniki w nauce // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 44, s. 12
Sytuacja rodzinna a problemy z nauką. Szkolne problemy dzieci alkoholików.

DRACHAL Halina : Zrozumieć znaczy nie zwariować // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 7, s. 7
Relacje między uczniem, nauczycielem i rodzicami we współczesnej szkole. Czy możliwe jest partnerstwo pomiędzy szkołą a środowiskiem rodzinnym ucznia.

DZIERZGOWSKA Irena : Załączniki : Szkoła mojego dziecka : ankieta dla rodziców (przykład). - (Nadzór dyrektora szkoły) // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 11, dod. "Niezbędnik Dyrektora" s. 25

DZIUBEK Anna : Współpraca z rodzicami // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 14-15
Relacje nauczyciel - rodzice. Przeszkody utrudniające współpracę szkoły z rodzicami. Zachowania rodziców i nauczycieli.

ELSNER Danuta: Milczenie ojców // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 49-50

FLANZ Jolanta : Prawo rodziców do wyboru wychowawcy ich dziecka - postępem czy ograniczeniem w edukacji wczesnoszkolnej? // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 8-10

IDZIAK Elżbieta: Interes dziecka a oczekiwania rodziców // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 60-63

JASZCZUK Robert : Relacje między szkołą a środowiskiem - elementem uczestnictwa w kulturze fizycznej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s. 63-66

JAWORSKI Robert : Integracja rodzinna // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 58-59
Próba opracowania definicji "integracji rodzinnej". Znaczenie współpracy środowiska rodzinnego i szkolnego.

JUREWICZ Monika : Ekonomiczne uwarunkowania kompetencji czytania ze zrozumieniem // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 43-48
Status społeczny i pozycja ekonomiczna rodziny a poziom czytania uczniów szkół podstawowych.

JUREWICZ Monika : Jakie są oczekiwania rodziców dzieci sześcioletnich wobec szkoły? // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 14-18
Kategorie umiejętności, które należy rozwijać u dzieci między szóstym a siódmym rokiem.

JUREWICZ Monika: Rodzice i nauczyciele - razem czy osobno? // Nowa Szkoła. - 2010, nr 1, s. 22-29

KAMIŃSKA-JUCKIEWICZ Małgorzata : Partnerstwo i dialog w komunikacji między szkołą i rodzicami // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 8-14
Uwarunkowania efektywnej współpracy rodziców ze szkołą. Partnerstwo w edukacji. Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców. Partnerstwo w szkole - dobra komunikacja.

KLIMCZAK Barbara : W dobrej wierze // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4/5, s. 14-17
Oczekiwania rodziców i nauczycieli wobec szkoły na przykładzie tygodniowego planu zajęć ucznia.

KOŁODZIEJCZYK Jakub : O różnicach między rodzicami i nauczycielami // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 105-108

KORDZIŃSKI Jarosław : Rodzice w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 7-10

KORONKIEWICZ Beata : Praca domowa na lekcji języka obcego - droga do doskonalenia wiedzy i umiejętności, czy zbędne obciążenie dla ucznia i jego rodziny? - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 85-89
Zalety i wady pracy domowej. Forma pracy domowej. Zadania domowe a życie rodzinne ucznia.

KOSZTYŁA Bernadeta : Rodzice i nauczyciele // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 24-30

KOWALCZEWSKA-GRABOWSKA Katarzyna, RZYMEŁKA-FRĄCKIEWICZ Agata : Sześciolatki do szkoły! - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 9, s. 3-8
Wymagane umiejętności w zakresie gotowości do nauki czytania i pisania dziecka kończącego przedszkole. Stopień przygotowania szkół na przyjęcie dzieci sześcioletnich. Argumenty rodziców, którzy nie posłali swoich sześciolatków do szkoły. Przykłady, w jaki sposób samorządy i same szkoły zachęciły rodziców do zapisania dzieci do pierwszej klasy.

KOWALCZUK Piotr : "Pokój rodzicielski" w szkole // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 10-11
Partnerskie współdziałanie rodziców, szkoły i społeczności lokalnej. Prawa rodziców w edukacji.

KOZAK Ewa : Współpraca nauczycieli z rodzicami - wybór czy konieczność? // Edukacja i Dialog. - 2010, [nr] 5/6, s. 52-55
Kodeks Szkoły Przyjaznej Rodzicom.

KRAWCZONEK Magdalena : Mamo, dlaczego muszę chodzić do szkoły? - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 39-42
Dlaczego dzieci nie lubią chodzić do szkoły. Jak rodzice nastawiają dzieci do szkoły.

KRAWCZONEK Magdalena : Współpraca szkoły z rodziną dzieci upośledzonych umysłowo : rewalidacja - między powinnością a rzeczywistością. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 16-18
Upośledzenie umysłowe - znane jako "niedorozwój umysłowy" lub jako "niższa sprawność umysłowa". Postawy rodziców wobec dzieci: akceptacja, współdziałanie, dawanie, uznanie.

KUCZERA-WITA Katarzyna : Partnerstwo wychowawcy z rodzicami // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 7-9

KURZAK Marzena : Wychowanie fizyczne na pierwszym etapie edukacji - komu powierzyć lekcje // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 20-28
Analiza przygotowania trzech środowisk : szkolnego (nauczyciele, dyrektorzy, pielęgniarki, pedagodzy szkolni), rodzinnego oraz pozaszkolnego (instruktorzy z placówek sportowych i innych niż sportowe) do realizacji procesu wychowania fizycznego wśród dzieci w wieku 7-10 lat.

KWIATKOWSKI Krzysztof : Jak prowadzić spotkania z rodzicami? - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 32-36
Pierwsze spotkanie z rodzicami : harmonogram, charakter, cel. Współpraca z rodzicami - różne formy.

LAZAR-SIEKIERKA Małgorzata : Zarządzanie trójkątem dyskursu edukacyjnego // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 44-45
Proces komunikowania się, prowadzonym pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami.

ŁOJEK Anna : Rodzice pierwszymi partnerami szkoły w pierwszym etapie kształcenia : (bibliografia w wyborze) // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33(55), nr 2 (2009/2010), s. 98-100
Wydawnictwa zwarte.

MAREK Jerzy : Udział rodziców w życiu szkoły : (na przestrzeni ostatnich 20 lat). Cz. 1 // Nowa Szkoła. - 2010, nr 1, s. 9-17
Historia i tradycje zaangażowania rodziców w sprawy edukacji własnych dzieci oraz kierunki zmian, jakie wprowadzone były w okresie transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

MAREK Jerzy : Udział rodziców w życiu szkoły. Cz. 2. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2010, nr 2, s. 4-16
Osiągnięcia i dylematy przemian systemu oświaty ostatnich dwudziestu lat oraz działania podejmowane dla poszerzenia udziału rodziców w społecznościach szkolnych i lokalnych.

MENDEL Maria : Sprzymierzeńcy w wychowaniu // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 5-9
Współuczestnictwo nauczycieli i rodziców w edukacji i wychowaniu dziec i.

MICIŃSKA Hanna : Nauczyciel a Rodzic, czy Nauczyciel i Rodzic? // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 42-44

MIŁOSZEWSKA Ewa : Partner, nie wróg // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 51/52, s. 14
Brak współpracy rodziców ze szkołą.

NADOLNA Jolanta, PIĘTOWSKA Jolanta, PIĘTOWSKI Jarosław : Integracja środowiskowa - w pracy z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 7, s. 17-19
Opis działań podejmowanych w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego. Ich celem jest stworzenie szans wyrównujących dysfunkcje edukacyjne dzieci z wykorzystaniem kompilacyjnych metod aktywnych (Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, Pedagogika Zabawy Klanza, elementy jogi).

NAROŻNA Danuta : Poradnik młodego wychowawcy, czyli... 1001 pomysłów na klasę! // Lider. - 2007, nr 1, s. 22-24

NOWOTKA Małgorzata : "Wychowanie bez granic" we współczesnej rodzinie. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 7-12
Relacje rodzice a dziecko we współczesnej rodzinie.

NOWOTKA Małgorzata : Rodzina - przyczyną agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 35-38
Czynniki wpływające na rozwój tendencji agresywnych u dzieci w środowisku rodzinnym.

PIEKARSKA Anna : Świat krzywdy dziecka : jak przygotować spotkanie z rodzicami // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 78-89

PIETRASZKO Kazimierz : Plan programu środowiskowego : (dla rodziców młodzieży gimnazjalnej) // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 21-28
Zebrania z rodzicami

PIĘTOWSKA Jolanta, LEMAŃSKA Hanna : Przygoda z "Weroniką" - partnerstwo szkoły i rodziców // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 9, s. 44-46
Refleksje uczestniczki i komentarz prowadzącej zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w Zespole Szkół nr 10 w Bydgoszczy.

POTACZAŁA Katarzyna : Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33(55), nr 2 (2009/2010), s. 39-44
Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci oraz sposoby postępowania przez rodziców i nauczyciel i.

PRAJSNER Bogusław : Rodzice - brakujące ogniwo szkolnej profilaktyki // Remedium. - 2007, nr 10, s. 4-5
Rola rodziców w Szkolnych Programach Profilaktyki - badania.

RELACJA między rodzicami, przedszkolem i szkołą // Remedium. - 2009, nr 4, s. 4-5
Rodzice w życiu przedszkola i szkoły.

RĘKAWEK Anna : Otwartespotkania komisji sejmowej : czy to szansa na prawdziwą rozmowę? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 32-33
Realizacja przez szkoły funkcji wychowawczej. Stan współpracy szkół z rodzicami. Stanowisko ministra edukacji i nauki.

RZĘDOWSKA Anna : Dom i szkoła. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 4-5
Współpraca rodziców i szkoły.

RZĘDOWSKA Anna : Rada rodziców. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 18-19
Przykładowy regulamin Rady rodziców.

SALAŃSKI Witold : Nie mylić uczniów z rodzicami // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 7, s. 5
Współpraca rodziców ze szkołą. Relacje pomiędzy nauczycielami a rodzicami.

SALAŃSKI Witold : Rywale czy sojusznicy? // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 7, s. 6
Rola rodziców w społeczności szkolnej. Jak zaktywizować rodziców do współpracy ze szkołą.

SALAMON Dagmara : Włączenie rodziców w pomoc dziecku // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 14-15

SIERPOWSKA-GLAPIAK Irena : Zebrania z rodzicami // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 14-15
Pozyskiwanie rodziców do współpracy ze szkołą. Kalendarz spotkań. Rodzaje spotkań z rodzicami - zebranie ogólne, konsultacje.

SIERPOWSKA-GLAPIK Irena : Rozwiązanie konfliktu rodziców w praktyce // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 17-18
Konflikty szkolne. Podłoże konfliktu. Sposoby rozwiązania go przez dyrektora szkoły. Umiejętności komunikacyjne dyrektora.

SŁUPEK Kazimierz : Stereotypy i uprzedzenia : spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami. Cz. 1 // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 24-28
Cz. 2 pt. Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami.

SŁUPEK Kazimierz : Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami. Cz. 2 // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 12, s. 32-35
Cz. 1 pt. Stereotypy i uprzedzenia: spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami

SŁUPEK Kazimierz : Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami. Cz. 3 // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 32-37
Cz. 1 pt. Stereotypy i uprzedzenia: spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami

SOCHOCKI Marcin J. : Miejsce rodziców w szkole - przykłady dobrej praktyki // Remedium. - 2008, nr 10 , s. 12

SPACER po warszawskich programach // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, dod. "Warszawa Miastem Edukacji : samorząd oświacie przychylny" s. 12, 14-18, 20-22, 24-29
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Warszawa uczy polskiego - język polski jako obcy. Uczelnie dla uczniów. Europejski Dom Spotkań Młodzieży. Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców. Młodzież współdecyduje o swoim mieście - Młodzieżowe Rady Dzielnic. Które szkoły są najlepsze. Szkoły niepubliczne. Organizacje pozarządowe pomagają w uczeniu młodych warszawiaków. WarszwskieForum Oświatowe. Bezpieczeństwo w szkołach. Edukacja kulturalna. Kluby warszawskie. "Warszawska Gazeta Szkolna".

SZACHNIAK-ALBOWICZ Paulina : Jakorganizować spotkania z rodzicami? - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 16-17
Niechęć rodziców wobec klasowych zebrań. Oczekiwania rodziców wobec szkoły. Oczekiwania nauczycieli względem rodziców i uczniów. Współpraca nauczycieli i rodziców.

SZEMPRUCH Jolanta : W poszukiwaniu idei podmiotowości relacji edukacyjnych rodziny i szkoły. - Summ. - Bibliogr. // Chowanna. - 2009, Tom 1 [jubileuszowy], s. [79]-89
Podmiotowe relacje rodziny i szkoły.

SZCZYKUTOWICZ Aneta : Motywacja uśpiona w szkolnej ławce // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 5-8

SZPILOWSKA Maria : Szkoły dialogu // Remedium. - 2010, nr 2, s. 1-3

SZUL Magda : Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych // Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 1-2, s. 8-9

SZYMAŃSKA Ewa : Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacyjnym dziecka. - Bibliogr. // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 1, s. [155]-175
Rodzina i szkoła jako podstawowe ogniwa wychowania dziecka.

TOŁOCZKO Anna, MONIKA Anetta : Kocięcka Udział rodziców w życiu świetlicy szkolnej // Wychowawca. - 2007, nr 3, s. 29

UPRAWNIENIA organów szkoły: rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców i samorządu szkolnego // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 8, s. 49-57

WARDYŃSKA-ZIÓŁEK Magdalena : Procedura szkolnej interwencji profilaktycznej - dobra praktyka zbudowana na współpracy szkoły z rodzicami // Problemy Narkomanii. - 2009, nr 3, s. 86-95
Przedstawienie przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii w szkołach oraz procedury szkolnej interwencji profilaktycznej.

WLAZŁO Stefan : Uczniowie gospodarzami wywiadówki // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 10-12
Współdziałanie szkoły z rodzicami. Rola wychowawcy klasy.

WOJTASZEWSKA Lidia : Animowanie rodziców do współpracy w profilaktyce // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 43-44
Współpraca szkoły z rodzicami. Propozycje bezpośredniego włączenia rodziców w realizację zadań profilaktycznych szkoły i wspierania dzieci podejmujących działania w tym zakresie.

WOJTASZEWSKA Lidia : Rodzice w szkole - projekt współpracy. - Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 3, s. 43-44
Zebrania klasowe. Program spotkań szkoleniowych w ramach trzyletniego cyklu współpracy szkoły z rodzicami. Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie.

WOLSKA-DŁUGOSZ Małgorzata, FORMA Paulina : Współpraca szkoły z rodziną dysfunkcyjną // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33(55), nr 2 (2009/2010), s. 24-38
Przykład współpracy z rodziną dysfunkcyjną, obejmujący diagnozę, prognozę i terapię. Formy pomocy rodzinie dysfunkcyjnej.

ZAJĄC Gertruda : O dobre samopoczucie pierwszoklasisty... : rady dla rodziców // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 29-30

ZBRÓG Zuzanna : Potrzeba współuczestniczenia rodziców w życiu szkoły - raport z badań własnych. - Summ. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 32 (54), nr 3 (2008/2009), s. 18-27
Omówienie wyników badań przeprowadzonych w szkołach podstawowych.

ZBRÓG Zuzanna : Potrzeby rodziców w świetle motywów wyboru szkoły dla dziecka // Nowa Szkoła. - 2010, nr 4, s. 25-31
Problem wyboru szkoły dla dziecka w badaniach przeprowadzonych metodą sondażu diagnostycznego w wybranych szkołach podstawowych województwa świętokrzyskiego

ZBRÓG Zuzanna : Wartości dodane w idei współpracy rodziców ze szkołą // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 32(54), nr 3 (2008/2009), s. 90-102
Przyczyny niepowodzeń w nawiązaniu pozytywnych relacji z rodzicami. Przykładowa strategia zmiany funkcjonowania szkoły pod kątem poprawy relacji nauczycieli z rodzicami.

ZIÓŁKOWSKA-MACIASZEK Dorota : Konflikty szkoła - rodzice // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 39-42
Typy konfliktów. Skuteczne zapobieganie konfliktom. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

ZYZIK Elżbieta : Tradycyjne i innowacyjne formy współpracy szkoły z rodzicami. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 33(55), nr 2 (2009/2010), s. 61-66
Formy współpracy szkoły z rodzicami oraz sposoby ich realizacji.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 24.03.2011


© Biblioteka Pedagogiczna